Referat af brugerrådets møde d. 27. november 2003 ved Hald

Til stede: Frank Linde (Danmarks Idrætsforbund), Niels Bertelsen (Viborg Kommune), KimThisted (Dansk Skovforening), Steen Vindum (Landboforeningerne i Viborg Amt), Finn Søndergaard (Danmarks Idrætsforbund), Lise Schrøder (lokal repræsentant Hald området), Otto Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) samt Jens Bjerregaard Christensen, Steen Bonne Rasmussen og Jan Grundtvig Højland (sidstnævnte alle fra Fussingø Distrikt).
Afbud fra: Per Blach (Landboforeningerne i Århus Amt), Jørgen Mørup Jørgensen (Århus Universitet), Poul Kaae (Viborg Amts Familielandbrug), Svend Bichel (Viborg Amt) og Per Wessel Buchwald (Friluftsrådet Vibrg Amt).
Mødet blev indledt med et ønske fra FS om at der på dagsordenen er et punkt, der hedder bemærkninger til sidste referat. Dette tager distriktet til sig og sørger for at det kommer med for eftertiden.
OH bad distriktet om – hvis det er muligt - at få en kopi af DMU’s rapport nr. 457: ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”. Rapporten, der er på knapt 500 sider, er ikke tilgængelig som papirudgave, men alene som netudgave. Distriktet lovede at se om der kan skaffes et par eksemplarer til særligt interesserede, men henviste i øvrigt til Internettet for udskrift af udvalgte sider.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.
1) Pilotprojektet Nationalpark Mols Bjerge er godt i gang og der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra en række erhvervs- og interesseorganisationer. På nedenstående adresse kan man se alle de informationer, der lige nu ligger på nettet vedr. pilotprojektet. http://www.skovognatur.dk/Fussingoe/Nationalparken/default.htm
OH rejste spørgsmålet om brugerrådets deltagelse i pilotprojektets styregruppe, idet det ikke alene er beboerne i Mols-områdets nationalpark, men i lige så høj grad indbyggerne i Århus´s nationalpark. JBC understregede at der fra ministerens side er lagt vægt på, at styregruppens medlemmer repræsenterer de lokale beboere. Brugerrådet er som en følge heraf repræsenteret i styregruppen ved Ole Bjerregaard fra Ebeltoft.
OH gav udtryk for at der fra myndighedernes side bør gives klare signaler om at der i Nationalparken er aktiviteter eller tiltag som skal undgås eller afvises. FL supplerede dette med at der bør ske en reduktion af hegn, som hindrer den frie færdsel i terrænet. JBC svarede at for så vidt angår begrænsningerne af aktiviteter i området, er det for øjeblikket alene lovkrav jf. habitatområderne, skovloven og naturbeskyttelsesloven, der kan afstedkomme særlige beskyttelseshensyn, samt hvad der naturligvis er reguleret under de forskellige fredninger. Og m.h.t. til hegn i området er der flere aspekter i dette, idet arealerne ønskes plejet for at fremme et bestemt naturindhold, men samtidig er der en række forhold, der skal gå op i en højere enhed, såsom græsningstryk med vekselvirkning af folde, evt. foderpladser, adgang til vanding osv. I ansøgningen til ministeren om et pilotprojekt på Mols, blev der skitseret et scenarie med store åbne græsarealer med ”fritgående” store græssere. Altså et meget stort areal med et antal store dyr f.eks. europæisk bison i én stor fold. Derved reduceres mængden af hegn i området helt markant, men det er altså kun et scenarie.
2) Revision af skovloven og naturbeskyttelsesloven er i gang og reviderede udkast til de to love har været sendt i høring. På nedenstående adresse kan man se de væsentligste ændringer ligesom man kan finde forslagene som de er sendt ud i høring. 1. behandlingen i folketinget forventes først i det nye år! (http:// www.sns.dk/erhvogadm/hoeringer/love/default.htm ).
OH udtrykte at DN savner en udfasning af sprøjtemidler i skovene, samt at DN ikke ser den store fornyelse i det fremsatte forslag. Dette førte frem til en diskussion af beskyttelsen af de såkaldte § 3 områder – altså de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelsesloven. Disse arealer er stærkere beskyttet i fredskovsarealerne, idet de er beskyttede også selvom de ikke opfylder størrelsesgrænserne (100 m² for søer og 2500 m² for øvrige beskyttede naturtyper) jf. naturbeskyttelsesloven.
FL spurgte til om kategorierne A- og B-skove er ophævet i forslaget til den nye skovlov. JBC oplyste at opdelingen i A- og B-skove ikke har ophæng i selve skovloven, men er et regelsæt som styrelsen har fastsat via naturbeskyttelseslovens adgangsregler. Dette regelsæt eksisterer fortsat, men administreres meget lempeligt i skovene på Distriktet, idet næsten alle aktiviteter kan tillades et eller andet sted.
FS spurgte til styrelsens holdning til at fortidsminderne er blevet flyttet over i Kulturarvsstyrelsen. JBC svarede at fortidsminderne blev flyttet over i den nyoprettede Kulturarvsstyrelse i forbindelse med ressortdeling mellem Miljøministeriet og Kulturministeriet. Naturstyrelsen har ingen holdning til denne fordeling.
3) Et Jægerforum er blevet oprettet på Fussingø Distrikt med repræsentanter fra ca. 62 jagtforeninger. Naturstyrelsen har lovet Danmarks Jægerforbund at der skal indgås en dialog om bl.a. naturforvaltningsprojekter på statens arealer. Fussingø Distrikt har i år inviteret langt flere repræsentanter fra jagtforeningerne med på repræsentationsjagterne end tidligere.
FS spurgte til om det ikke gav en positiv stemning i forhold til jægerne generelt. JBC svarede at en øget kontakt og udveksling af informationer naturligvis medfører en større gensidig forståelse.
Det militære skydeterræn ved Hevring blev kort nævnt. Styrelsen overvejer positivt en erhvervelse, hvis forsvaret ser sig nødsaget til at afhænde arealet.
4) Der er søgt om 25 velfærdsprojekter på Fussingø Distrikt i 2003. 10 af disse projekter er blevet bevilliget af Naturstyrelsen. Derudover har distriktet søgt og fået penge til 5 af projekterne fra Friluftsrådet.
LS nævnte i den forbindelse at grundejerforeningen har stiftet foreningen ”Vandtårnets venner”. Foreningen vil gerne sikre at vandtårnet ved Hald Ege anvendes til almennyttige formål – måske kan der blive et velfærdsprojekt der? JBC var positiv for ideen.
OH nævnte at det var ærgerligt at der ikke kunne findes midler til et stiforløb ved Lysnet. JBC svarede at distriktet arbejder på at give arealerne et løft dels ved et magelæg med en nabo, dels ved at finde andre midler til stiforløbet. Distriktet er som ejer af arealet positivt indstillet på at Danmarks Naturfredningsforening selv finder midler til at rejse et evt. udsigtstårn på arealet.
5) Nyt fra Distriktet
Strukturen i Naturstyrelsen er blevet ændret ved at 5 distrikter sammenlægges med nabodistrikterne. De berørte distrikter er Palsgård, Hanherred, Ulborg, Aabenraa og Tisvilde. Derudover er der seks distrikter, der er blevet udpeget til landsdelscentre, disse er Skørping, Silkeborg, Gram, Fåborg, Hillerød og Syd Sjælland. Fussingø Distrikt fortsætter uanfægtet som distrikt.
Bemandingen og arbejdsdelingen blandt funktionærerne på Fussingø skal ændres i den kommende tid, idet skovpartsbegrebet, som det kendes i dag, skal ophæves. Desuden er det fastsat at Fussingø Distrikt skal have 10 funktionærer – heri er regnet en medarbejder til pilotprojektet om nationalparken frem til sommeren 2005 samt et årsværk til regionalt bygningsarbejde. Alt i alt en reduktion af staben med to årsværk.
Bygningsarbejderne sidste år omfattede hovedsageligt renoveringen af Hald Hovedgård. I år drejer det sig primært om renoveringen af Kalø Hovedgård, 1. fase af dette arbejde forventes færdigt inden sommeren 2004. Desuden er der ved at blive opført et maskinhus ved Hedeplantagen. Dollerup Mølles fremtid afhænger primært af en lokalplan for området - anvendelsen bliver formentlig til boliger.
Arbejdsprogram 2004 vil ligesom i år primært være fokus på at sikre publikum en række faciliteter og oplevelsesmuligheder samt beskyttelse af natur.
Life-projektet om overdrev er nu sendt ned til EU. Fussingø er koordinator for ansøgningen, der omfatter 3 amter og 6 Statsskovdistrikter. Ansøgningen beløber sig til 28 mil. Kr. - Distriktet regner med at få besked i august 2004.
6) Brugerrådets form , som det er nu, så er der en kerne af medlemmer, som går igen på hvert møde
og en række medlemmer, der kun møder op til møderne, når disse holdes i bestemte egne af distriktet (Hald, Fussingø, Kalø og Mols). Der har fra flere sider været udtrykt ønske om at alle medlemmer får invitation til alle møder, således at der opstår en kontinuitet i møderne og en fortrolighed blandt brugerrådets medlemmer. JBC, der var positiv overfor forslaget, lovede at undersøge om der er noget som taler mod dette.
Flere af brugerrådets medlemmer ønskede at mødeindkaldelserne udsendes noget før end 1 uge inden mødet, også selvom mødedatoen er fastlagt på forhånd. Distriktet tilbød at udsende en indkaldelse til dagsordenspunkter 1 måned før mødet og derefter sende invitationen 1 – 2 uger før selve mødet.
Der blev udtrykt ønske om en præsentation af distriktet, samt at der til møderne medbringes kort over distriktets arealer – dette vil blive efterkommet på de førstkommende møder!
7) Under eventuelt nævnte JBC at distriktet i samarbejde med Mariager Kommune er ved at forberede det røde hus ved Hohøj til en udstilling om området. Distriktet arbejder sammen med Gudenåprojektet på at få etableret en træbro over Gudenåen ved Kjællinghøl. Fredningen ved Læsten Bakker synes at kunne blive færdig inden nytår – dog må det påregnes, at der kan blive et efterspil i Naturklagenævn m.m.
8) Mødedatoer for 2004 bliver d. 26. maj på Kalø og d. 23. november på Fussingø.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken