Referat af brugerrådsmøde på Hald Skovpart d. 29. maj 2002

Fussingø d. 31. maj 2002

Ref. JGH

Tilstede var Sven Krüger, Friluftsrådet for Århus Amt, Karl Buksti, Friluftsrådet for Viborg Amt, Otto Hansen, Danmarks Naturfredningsforening, Lise Schrøder, Lokal Borgerrepræsentant, Olesen, Viborg Amt, Finn Søndergård, Danmarks Idrætsforbund, samt

Jens Bjerregaard Christensen (JBC), Steen Bonne Rasmussen (SBR) og Jan Grundtvig Højland fra distriktet.

Afbud fra Lars Møller Nielsen, Dansk Skovdyrkerforening, Jørgen Mørup Jørgensen, Århus Universitet og Svend Aage Jensen, Kommuneforeningen for Viborg Amt.

Ej mødt var Frank Linde, Dansk Orienterings Forbund, Leif Gade, Viborg Amts Landboforening, Poul Kaae, Viborg Amts Familielandbrug og Niels Bertelsen, Viborg Kommune.

Brugerrådets møde startede med en ekskursion på Hald Skovpart. Brugerrådet mødets på Klostermarken hvor distriktet orienterede om planer for området.

Herefter gik turen til Brunshaab Papfabrik. Papfabrikken, der er et arbejdende museum, er en selvejende institution der holder til i de gamle bygninger, som i dag ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen.

Arealerne ved Gl. Almind blev fremvist og distriktets ideer blev forelagt for brugerrådet.

Dollerup Mølle blev besøgt og fremtidige anvendelsesmuligheder blev drøftet. JBC gav en historisk oversigt over de projektforslag der har været fremme gennem tiderne. P.t. ser det ud som om at en mulig løsning kan være boligformål.

Udsigten fra Dollerup Kiosk blev nydt sammen med kaffen og skovparten blev rost for rydningerne og græsningen.

Den Gl. Kiosk på den anden side af vejen blev diskuteret. Distriktet erhvervede den i sin tid med henblik på at nedrive den. Men distriktet har efterfølgende bekostet en del reparationer på huset, som i dag fremstår i en god og sund stand. Distriktet har overvejet en alternativ løsning for huset, der medfører salg af ejendommen til en privat ejer. Huset ligger ud til offentlig vej og hører næsten naturligt sammen med den øvrige bebyggelse i Dollerup. De af Brugerrådet fremmødte kunne godt se ideen med salg til en privat køber fremfor nedrivning.

Herefter fortsatte brugerrådets møde på Hald Hdg.;

1) Nye medlemmer blev ikke præsenteret, idet de nye medlemmer ikke var mødt.

2) Referatet fra november 2001 blev godkendt

Der blev dog spurgt til hvorledes styrelsen følger op på Wilhjelm-udvalgets rapport. JBC fortalte at miljøministeren har bedt om en redegørelse af rapportens økonomiske effekter inden en eventuel igangsættelse af konkrete tiltag. Distrikterne afventer derfor et udspil fra centralt hold. Som en detalje kan nævnes at Århus Plantage, der ligger midt i Mols Bjerge er sat til salg af Hedeselskabet. Distriktet finder at en erhvervelse vil styrke en evt. fremtidig nationalpark i utrolig grad.

Der blev spurgt til det manglende maleri på Kalø Hgd. JBC kunne berette at kammeradvokaten har anbefalet, at der indgives stævning mod den tidligere godsinspektørs arvinger.

Nyt fra distriktet;

Salget af grunden ved Følle Bund indbragte 5,3 mill. Kr. til styrelsen. Distriktet sælger p.t. tre ejendomme ved Rønde og Horsdalshus i Vindum Skov forventes sat til salg efter sommerferien. Dollerup Mølle ønskes også sat til salg ligesom et areal ved Rønde er i interessant for to projekter henholdsvis et privat Hospice og børneprojekt Danmark.

Skovens dag på Fussingø Distrikt blev igen i år godt besøgt med ca. 500 gæster selvom vejret ikke var det bedste - det var faktisk ret koldt og blæsende.

Hald Sø fredningen er nu endelig faldet på plads og udsendt til alle ejere. Viborg Amt og Fussingø Distrikt vil samarbejde nedsætte et lodsejerudvalg. Amtet og distriktet har allerede fælles skiltning og stier i området. Distriktet vurderer at det vil koste omkring 1.7 mill. kr. at følge op på fredningen på distriktets arealer!

Styrelsen har udsendt et hæfte med Miljøministeriet bidrag til regeringens moderniseringsprogram – hæftet "Naturstyrelsens velfærdsprofil" og "Børnene ud i skoven" blev uddelt til fremmødte medlemmer. JBC redegjorde kort for " Velfærdspapirets " indhold og fortalte at indholdet svarede i det store hele til den linie distriktet længe har fulgt.

Styrelsens svage økonomi – grundet manglende 10-15 mill. Kr. i løvtræ-indtægter - har medført at distrikterne har fået besked på at hjemsende alle skovarbejdere midlertidigt - svarende til ca. 6 uger.

JBC orienterede om udflytningstankerne el. decentralicering af visse dele af styrelsens opgaver. Det videre forløb afhænger indtil videre af organisationsanalysen der forventes afsluttet til oktober 2002.

Distriktets hjemmeside

Hjemmesiden er moderniseret og forbedres løbende. Således er distriktets brugerråd blevet tildelt en del plads med mødeindkaldelser, referater og brugerrådets sammensætning. Medlemmernes private adresser blev nævnt, idet distriktet ikke ønsker at vise adresser på privatpersoner der ikke har indvilliget i dette. Ingen af de tilstedeværende ønskede dog at få ændret adressen til foreningens adresse. Er der medlemmer af rådet der ønsker at ændre adressen til den forening de repræsenterer - skal de henvende sig til distriktet.

5) Det nationale skovprogram

JBC orienterede om miljøministerens positive holdning til mange af elementerne i det nationale skovprogram, der p.t. er sendt til høring hos en lang række interesseorganisationer. Der er en del der tyder på at en revision af skovloven bliver nødvendig – formentlig i den kommende folketingssamling.

6) Eventuelt

Forslag til habitatområder på distriktets arealer omfatter Helgenæs, Mols Bjerge, Kalø Vig og muligvis Ulstup Å ved Ørnbjerg Mølle. Det sidste forslag er dog trukket tilbage af styrelsen efter brugerrådets møde og bliver således ikke til noget i denne omgang.

Tange Sø arbejdsgruppen har afsluttet sin udredning og har udsendt en rapport – se vedlagte!

Der arbejdes på at få oprettet en skydebane ved Tirstrup flyveplads. Ministeren har haft et møde med Danmarks Jægerforbund. På mødet har det været drøftet at der skal være større synlighed med jagttegnsmidlernes anvendelse. Jagttegnsmidlerne kan evt. anvendes i forbindelse et større regionalt skydecenter ved Tirstrup.

Bekæmpelse af Bjørneklo på distriktets arealer blev efterspurgt. På Hald skovpart bliver alle bestande lokaliseret og i videst mulig omfang bekæmpet enten manuelt eller ved græsning.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken