Referat af mødet i brugerrådet den 2. november 2005 på Fussingø

Tilstede var:
Berner Nielsen (BN), Finn Søndergaard (FS), Frank Linde (FL), Otto Hansen (OH), Ove Lund Nielsen (OLN), Kim Thisted (KT), John Frigaard Nielsen (JFN), Egon Thomassen (ET), Lise Schrøder(LS), Carl Buksti (CB), Kaj Møldrup Christensen (KMC), Uffe Laursen (UFL) og Jan Højland (JGH).
1) Godkendelse af referatet fra mødet den 9/6 2005
OH har indgivet bemærkninger vedr. Århus Plantage. Han mente at referatet burde afspejle at der både var synspunkter for og imod gennemgribende træfældning. Han og andre så gerne helt åbne bakker og rødgranen burde fjernes overalt..
UFL sagde at når der bevares nogle træer på terrænet skulle gerne afspejle, at der også var andre hensyn bl.a. landskabelige hensyn.
OH mente også at referatet burde vise at der i diskussionen var fremført bemærkninger både for og imod jagt på distriktets arealer. Han havde foreslået følgende formulering: ”På forespørgsel anslog UFL, at styrelsen har en indtægt på ca. 10 mio. kr. fra jagten. OH udtrykte betænkelighed ved, at jagt var eller kunne gå hen og blive en meget væsentlig indtægtskilde for SNS. OH var ikke modstander af jagt i al almindelighed, men skrækscenariet var, at man begyndte at indrette, f.eks. nyplante, statsskov mht. fremtidig jagt og indtægter herfra”.
Der henvises i øvrigt til drøftelsen under dagsordenens punkt 4.
Fremover vil udkast til referat bliver udsendt hurtigst muligt med en 2 ugers frist for bemærkninger. Derefter vil det blive lagt på hjemmesiden og formelt godkendt på næste møde.
2) Nyt fra distriktet
Nye medarbejdere:
Marianne Bay er barselsvikar for Inge Christensen indtil 1. marts 2006.
Ivan Johansen er vikar indtil 1. maj 2006 for Søren Rasmussen, som er beskæftiget med EU-Life-overdrev
Jesper Stenild er ansat på EU-Life om Højmoserne i en femårig periode.
Skovløberstilling i Vindum Skov – distriktet håber at kunne få denne stilling besat.
Certificering på Fussingø og Kronborg distrikter. Rådgivningsfirmaet Nep-Con fortager en såkaldt ”pre-assesment” (for bedømmelse) af distrikterne med henblik på den endelige certificering. Nep-Con har i dette arbejde også interviewet et brugerrådsmedlem (OH).
Der var en snak om hvor bredt certificeringen rummer distriktets arbejdsflader.
KT: certificeret træ, er træ der er dyrket under givne forhold. I forbindelse med certificering ser man også på mange andre forhold fx sociale forhold. Certificeringen af træ skal primært ses i sammenhæng med tømmer produceret i 3. verdens lande, hvor der enkelte steder kan forekomme urimelige arbejdsforhold. Aspekterne vedr. de sociale forhold er ikke rigtig tilpasset træproduktion og skovdrift under danske forhold.
Distriktet har nu bestilt en forundersøgelse vedr. retablering af Vænge Sø . Forundersøgelsen skal bruges til at fastlægge løsningsmodel skaffe grundlag for myndighedsbehandling. Følgegruppen indkaldes når et udkast foreligger. Sagen har været længe undervejs pga. problemer med at finde en ny vejadgang. Århus amt behandler pt. Et forslag til ny vej gennem habitatområdet nord for søen.
Life- projektet overdrev i Mols Bjerge, det ser lidt bart ud efter rydningerne af gyvel og nu fældes der træer til flisning. Vi prøver at få noget pressedækning i forbindelse med de større rydninger. Tilsvarende er rydningerne gået i gang ved Dollerup på skrænterne ved Kiosken.
Kommunalreformen er nogenlunde på plads. Det er endnu noget uklart hvor amternes naturgenopretning og naturformidling havner. Afklares forhåbentlig i efteråret.
Naturbørnehaven ved Fussingø – legepladsen flyttes evt. til den gamle møddingsplads, dels for at integrere legeplads og værstedsfaciliteterne i kostalden, dels for at gøre p-forholdene ved slottet noget mere overskuelige og dermed mere sikkert for børnehaven.
Kalø-udvalget er et begreb der blev oprettet i forbindelse med forslaget om fredningen af Kalø-gods. Udvalget har ikke holdt møde siden 1997. Distriktet vil indstille at brugerrådet varetager interesserne vedr. Kalø gods evt. med nedsættelse af en følgegruppe under brugerrådet, hvis der opstår særlige opgaver. Den løbende drift af Kalø Gods koordineres på møder mellem Fussingø distrikt, DMU-Kalø og Danmarks Jægerforbund Kalø.
Pas på kort! Distriktet opererer med et kort, der samler alle oplysninger af særlige interesse vedr. natur og kultur for at sikre beskyttelse og benyttelse ikke konflikter. Kortet, der i høj grad er rettet mod distriktets drift af arealerne, kan også anvendes i forbindelse med planlægning og reservation af aktiviteter på arealerne. Kortet bliver præsenteret for brugerrådet når det er klart.
I den forbindelse blev det nævnt at B-skovene på distriktet omfatter skove ved Kalø, Mols Bjerge og Hald området syd for Herningvejen.
Skovens Dag er d. 7. maj og temaet er ”Skovens energi”, distriktet afholder arrangementer på Hald, på Fussingø og i samarbejde med Vildtforvaltningsskolen og DMU ved Kalø.
3) Værdikampagne
Præsentation af værdierne: imødekommenhed, arbejdsglæde, samarbejde, handlekraft og troværdighed.
UFL: Distriktet har arbejdet med værdigrundlaget i forbindelse med et par temadage. For at få et indtryk af omverdenens syn af distriktets værdigrundlag er eksterne partnere er blevet interviewet.
BN: Purhus Kommune er i meget tæt samarbejde med disriktet. Alle de berøringsflader vi har med distriktet er helt i top.
FL: Styrelsen virker meget smidig og det virker meget effektivt med den elektroniske reservationen af arealerne.
OH er også tilfreds med værdierne , men har svært ved at vurdere arbejdssglæden. Det virker som om styrelsen har været hårdt ramt af nedskæringerne.

Styrelsens fem værdier - her præsenteret både ved tekst og fagter:

Imødekommenhed - åbne arme Emilie Højland viser imødekommenhed
Samarbejde - omfavnelse Emilie Højland viser samarbejde
Handlekraft - knyttet næve og bøjet arm Emilie Højland viser handlekraft
Troværdighed - en finger i vejret Emilie Højland viser troværdighed
Arbejdsglæde - stort smil Emilie Højland viser arbejdsglæde

4) Jagt på Fussingø Statsskovdistrikt
UFL beklager at have fejlinformeret brugerrådet, idet der faktisk kan fodres på arealerne som udlejes til privat jagt. Jf. jagtaftalen er der mulighed for at der kan indgås aftale mellem distriktet og jagtlejer om fodring. Ved fornyelse af jagtkontrakter, som sker indenfor 1-5 år, lovede UFL, at man ville fjerne muligheden for fodring
OH henviser også til at også var hegn omkring omtalte foderplads.
UFL det kan være fordi at rådyrene ikke skal kunne komme til foderet. Men vi ser på det!
Råvildtbestanden svinger over en årrække som følge af en lang række faktorer såsom ræveskab, stormfald, der giver nye fodermuligheder m.m. UFL oplyser at der i den forbindelse er en nabo som har foreslået etableringen af en dyrehave i Indskovene ved Fussingø. Haven skulle indeholde kronvildt, sikavildt, dåvildt og vildsvin. Forslaget må konkretiseres noget hvis distriktet skal gå videre med det.
KMC peger på Frijsenborg skovene og det svinehold de har der! Veterinærmyndighederne stiller krav om dobbelt hegn, hvilket er i strid med adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven.
CB vi skal passe på at der ikke etableres vildtindhegninger overalt og dermed ødelægger mulighederne for at opleve vildtet i naturlige omgivelser.
UFL hvis vi skal etablere en dyrehave, så skal vi regne med at det vil påvirke skoven i svær grad, idet der fordres en stor bestand hvis der skal være mulighed for at se dyrene.
FL: O-løb og jagten er jo i samme ærinde, idet o-løb jo skræmmer dyrene ud til de private jægere og o-løbere træder sneen ned til gavn for vildtet om vinteren.
NB! Udleje af jagten på Fussingø giver distriktet en indtægt på 300.000 kr. om året! UFL: Beslutningen om hvor stor en del af jagten på distriktet, der skal udlejes foretages centralt.
5) Lysnet
Naboen vil ikke være med til et magelæg, men vi har indgået en aftale med naboen om at distriktet kan etablere en sti på arealet. Og stien bliver etableret i 2005. Det er endnu ikke lykkedes DN at opnå aftale om etablering af en supplerende sti til udsigten mod nord.
6) Vådområdet mellem Randers og Langå – Gudenåprojektet
Af de 4 projektområder søges de to med pumpelag (Hornbæk og Væth Enge) gennemført med VMPII-midler (fjernelse af kvælstof), mens de to andre (Stevnstrup og Midtbæk) skal være naturgenopretningsprojekter.
Der er i hele området igangsat en jordfordeling som har skæringsdato 1/12 2006.
UFL man stopper pumperne og tilkaster grøfter. Dermed forsinkes afstrømningen til Randers Fjord og Kattegat. Det er vigtigt at lodsejerne kan se en vej ud af projekterne f.eks. via erstatningsjord.
OH Åge V. Jensens fond stiller krav om at der er begrænset adgang på arealerne. Kan man have statsarealer med reducerede adgangsregler?
KMC der må være områder, hvor sikringen af naturværdierne går forud for synspunktet om fuld adgang som for øvrige statsejede arealer.
UFL Åge V. Jensens fond skal stå som slutejer af Hornbæk og Væth Enge og staten af Stevnstrup og Midtbæk. Det vil være urealistisk at man skaber naturområde og samtidig fordrer fri adgang i hele området.
CB selvom det er Friluftsrådets officielle holdning at der skal være fri adgang til offentlige og fredede naturarealer – støtter jeg synspunktet, at der kan være følsomme naturområder, som vi ikke skal have adgang til.
OH det er meget svært at få adgang til eksempelvis Æbelø og Li Vildmose.
FL støtter frygten for de lukkede arealer og henviser til at der ikke er adgang til Tofte Skov ved Li. Vildmose.
7) Vådområderne ved Fussingø
UFL det er hensigten at Søndermade og slotssøen skal hænge sammen, hvilket skal ske ved at en del af Kirkestien bortgraves og stien etableres som en lav gangbro over vandet. Noget tilsvarende kunne man jo ønske blev tilfældet ved kommunevejen ved Gl. Haven
BN henviste til at Purhus Kommune tidligere har forhøjet vejen mellem Fussing Sø og Søndermade for netop at undgå en oversvømmelse af vejen mellem Fussing Sø og Søndermade.
UFL: Møllebækken overvejes evt. lagt ud i de gamle å-slyngninger og faunaspærringen ved Mølledammen ønskes udbedret med et omløb. Samtidig søges drænene fra Hesselbjergmarken ført ud på jordoverfladen et stykke før bækken – alle disse projekter diskuteres indgående med amtet.
ET: Måler distriktet selv på vandkvaliteten af søerne?
UFL: Nej det er alene amtet der har ekspertisen til at overvåge søernes kvalitet. Man kan se tilstanden af Fussing Sø beskrevet på amtets hjemmeside på adressen: http://www.aaa.dk/aaa/nm-soer-fussing_so
8) Fredningen ved Læsten
Naturklagenævnet har stadfæstet fredningen med ganske få ændringer bl.a vedr. stiforløb.
Fredningen omfatter to stiforbindelser fra Fussingø til Læsten Bakker.
ET der er vel ikke noget i vejen for at distriktet begynder med at etablere stierne fra distriktet til det fredede område.
UFL distriktet vil koordinere med amtets stiudlæg på de private arealer så stierne kan etableres hurtigst muligt.
9) Friluftsliv
Siden distriktet begyndte i juni 2004 med den elektroniske reservation af lejrpladser og aktiviteter har distriktet modtaget ca. 580 godkendte ansøgninger.
Der har i alt været tilmeldt ca. 27.735 deltagere/gæster på distriktets arealer. Dette svarer til at der deltager knapt 50 personer per arrangement, når det drejer sig om de anmeldte aktiviteter.
Der er ikke en mere detaljeret oversigt over aktiviteterne på arealerne, idet registreringerne er delt i nedenstående få grupper;
 ”Blank”
 Andet
 Cykling, Moutainbike mm.
 Dagorietringsløb
 Lejrslagning
 Militærøvelser
 Motionsløb/marcher
 Natorieteringsløb
 Ridning
 Skovtur
Distriktet har ikke en kvalitativ oversigt over hvilke aktiviteter, der har været på arealerne. Det er distriktets indtryk at hovedparten er overnatninger på lejrpladser, men ellers er det primært:
 Orienteringsløb
 Skovture
 Hundetræning
 Mountainbikeløb
 Stavgang
 Spejderløb
 Sejlads med kano på Hald Sø
 Overnatning ved Kalø efter sejlads på Kalø Vig
Det er distriktets opfattelse at vore arealer besøges af mange flere gæster end disse anmeldte aktiviteter antyder, men hvor mange vides ikke med sikkerhed.
I systemet er indbygget en sikkerhed som fordrer at ansøger skal godkende ansøgningen. Mange (183 i hele perioden, omfattende 7856 gæster) ansøgere opdager ikke dette og disse får altså ikke en godkendelse/afslag på ansøgningen.
Af mere kuriøse arrangementer kan nævnes triathlon, cykelløb og tur med terrængående biler og tidligere er der blevet afholdt orienteringsløb i biler på skovvejene.
Endelig skal det nævnes at distriktet kun har givet ganske få afslag på ansøgninger, idet vi næsten altid kan anvise andre arealer, hvor det ansøgte kan afvikles.
FS hvordan ser distriktet på det organiserede friluftslivs udfoldelser på distriktets arealer? Friluftslivet har vel ingen decideret klager over udfoldelsesmulighederne på distriktets arealer.
UFL nævnte at der har været nogle klager over bilkørsel i forbindelse med hundetræning/ konkurrencer hvilket vi vil forsøge at mindske fremover. Derudover har der været et par uheldige sammentræf at store o-løb og øvrige aktiviteter. De såkaldte Terminslisteløb bliver anmeldt til styrelsen i Haraldsgade , som så spørger distrikterne om der kan være problemer i forbindelse med disse løb. Sidste år blev løbene ikke alle steder noteret i det elektroniske reservations-system, hvilket afstedkom enkelte konflikter. Orienteringsklubberne skal foretage elektronisk reservation udover anmeldelsen af terminslisteløbene til styrelsen.
10) NP Mols Bjerge
Den Nationale Følgegruppe bærer projektet videre. I november er der således fastlagt et møde med deltagelse fra bl.a. de lokale styregrupper, hvor man skal diskutere indholdet af de enkelte pilotprojektindstillinger. Følgegruppen skal indstille til ministeren i 2006 og forhåbentlig vil der blive vedtaget en nationalparklov i 2007.
11) Brugerrådets form
Den kommende kommunalstruktur vil nok give anledning til en række ændringer af de enkelte organisationer.
Friluftsrådet er allerede inddelt efter den nye struktur – se kortet på nettet: http://www.friluftsraadet.dk/files/pdf/Friluftsraadets_kredsinddeling_oprejst.pdf .
Det er meget mulig at distriktet bliver berørt af 2-3 lokale områder.
Danmarks Naturfredningsforening ved endnu ikke hvordan strukturen ender! OH slår til lyd for at der bliver en repræsentant fra hver af de fire – fem lokalkomiteer der findes inden for distriktet efter kommunalreformen.
JFN: Det er jo ikke afstemninger men i høj grad et råd, der kan høres om meninger og tilkendegivelser til brugen af distriktets arealer.
UFL pegede på at brugerrådets medlemmer jo reelt sidder i en valgperiode på 4 år. For de politiske valgte medlemmer følger valget til brugerrådet som regel også valgene til det politiske system. Borgerrepræsentanter vælges formentlig ved hver ny generalforsamling og efterfølgende konstituering af bestyrelse.
LS: Der er ikke ligefrem rift om at sidde i bestyrelser i borgerforeninger og dermed i brugerrådet.
UFL: Det kunne jo også være at andre myndigheder har brug for brugerråd. F.eks. kommunerne i forbindelse med naturpleje, der hidtil er blevet behandlet i amternes grønne råd.
12) Evt.
Vandtårnet ved Hald Ege – LS: Borgergruppen har fået et tilbud om at låne en lift og et stillads gratis til en gennemgang og vurdering af vandtårnets tilstand. Tårnets brug skal underkastes tårnets udformning og muligheder. Vi håber at der nu er kommer lidt mere gang i projektet – initiativet ligger hos borgergruppen.
Sletterhage fyr – det er Farvandsvæsenet der ejer bygningen. Distriktet finder det ulykkeligt at brugen af et udhus til offentlige toiletter er blevet sagt op.
Nye mødedatoer
 17. maj 2006 heldagsmøde på Fussingø
 8. november 2006 eftermiddagsmøde på Fussingø

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken