Referat af brugerrådets møde d. 5. november 2008

Tilstede ved mødet var: Jørgen Brøgger (JB), Otto Hansen (OH), Finn Søndergaard (FS), Preben Nielsen (PN), Karen Holm Pedersen (KHP), Christian Bundgaard (CB), Niels-Jørgen Juulsgaard (NJ), Merete Nielsen (MN), Lise Schrøder (LS) samt Uffe Laursen (UFL).

Afbud fra : Hans Gemælke, Lars Andersen og John Saaby Jensen.

Vi startede med en præsentation bordet rundt i relation til, at rådet har fået nyt medlem for Fussingø området, Niels-Jørgen Juulsgaard, formand for beboerforeningen i Ålum.


1) Ny SNS
Ny organisation og nye arbejdsopgaver i SNS efter delingen i Naturstyrelsen og SNS. En del opgaver skal omlægges – bl.a. kan nævnes vedligeholdelsen af SNS bygninger i de vestlige enheder – Naturstyrelsen – Kronjylland (KJY) har således fået denne opgave, og vi har fået tildelt et årsværk til denne opgave.

SNS har afskediget 56 skovarbejdere – KJY har således måtte sige farvel til 1 skovarbejder.
Enkelte enheder har taget afsked med endnu flere medarbejdere. I kølvandet på denne proces vil der blive oprettet 10 nye skovarbejderstillinger på de enheder som er under måltallet, som er beregnet på baggrund af bl.a. enhedens størrelse, befolkningsgrundlaget og turismen i området.

Antallet af skovarbejdere er i høj grad en afvejning af hvilke opgaver der skal løses af medarbejdere og hvilke der skal/kan løses af entreprenører.  Vi kan ikke overlade alle driftsopgaver til entreprenører idet det er vigtigt at vore gæster møder medarbejdere, som evt. kan formidle hvad vi står for og hvilke muligheder der er i området.

Derudover er det hensigten at der skal ansættes en række naturmedarbejdere, som kan medvirke til at løbe nye naturprojekter i gang og søge medfinansiering til disse. KJY søger en af disse nye medarbejdere – hovedsageligt med begrundelse i nationalparken Mols Bjerge.

2) Nye rekreative tiltag
Rideaftalen i Mols Bjerge er blevet til pga. den omfattende hegning i bjergene. Vi har indkaldt en bred gruppe ryttere i området og forsøgt at finde de optimale steder hvor låger kan sikre en god adgang til arealerne. Processen har været meget givtig for både SNS og brugerne. Vi har fået konstruktive tilbagemeldinger både på hvor der skal være låger og hvor der ikke skal være låger af hensyn til øvrige brugere. Det drejer sig både om gamle og nye indhegninger.

Hvor der er indhegninger med tyr – der skiltes ved indgangen med at der er tyr i indhegningen. De dyr vi har, er meget omgængelige, men vi kan naturligvis ikke garantere at der ikke sker noget.

Ydermere så er det blevet foreslået at der etableres et overordnet ridestinet i hele nationalparken.

CB ytrer stor tilfredshed med ridestinettet. Der kan dog være problemer med store forsamlinger af ryttere – det kan have en effekt på vildtet, fx råvildtet.

MN det er godt at der rides spredt ud over arealerne, hestetramp kan medvirke til en øget biologisk indhold på arealerne.

UFL: Enkelte brugergrupper har efterspurgt nye ridefaciliteter i form af særlige p-pladser der rummer plads til hestevogne og små folde m.m.

KAR der er dog enkelte steder, hvor for mange ryttere kan betyde gener for øvrige brugere.

OH: Det kan sagtens blive for meget, og man skal vel have en overordnet holdning til problematikken i Mols Bjerge.

JB: Der har altid være grupper af ryttere i området, og jeg har ikke hørt om at det har givet problemer.

Ridestistystem Kalø
Kalø landbrugsskole har etableret et tilbud for ryttere ved skolen, og derfor har SNS fundet det nødvendigt at etablere et ridestisystem som skal regulere ridningen ud i området. DMU har flere forskellige forsøg i gang på vore arealer, hvor det er uhensigtsmæssigt at der rides. Her har vi altså et andet udgangspunkt hvor vi forsøger at styre trafikken.
Cykelsti fra Langå
Der er et ønske om at der etableres en cykelsti langs Gudenåen fra Langå til Randers. Denne strækning skal indgå i hele strækket fra Aqua i Silkeborg til Regnskoven i Randers.
Der er et projekt undervejs som omfatter både cykelsti på grus og cykelsti med asfalt til pendlere fra Stevnstrup til Randers.

MTB-rute ved Viborg
Er under udarbejdelse i et samarbejde med en lokal gruppe MTB-ryttere.

MN: Viborg Kommune vil meget gerne i dialog vedr. pub faciliteter.

Hundetræning nu på nettet er nu præciseret både hvad angår hvilke arealer og hvilke tidspunkter der kan trænes på. Hensigten er at gøre administrationen mere hensigtsmæssig, således at der tages hensyn til både naturværdier og øvrige brugere af arealerne. SNS har inviteret hundeforeninger og – klubber til et orienteringsmøde i december.

SNS har ved en ekstra ansøgningsrunde til ”Bedre friluftsliv 2008” søgt om finansiering af en række projekter. Disse omfatter bl.a. Mountainbikerute, Viborg Plantage og Bækkelund,

3) Naturgenopretningsprojekter
Filsø Mose
Vi orienterede om genopretningsprojektet, hvor vi har afdrevet den hugstmodne sitkagranbevoksning. Vi afventer nu tilladelsen til at vi må sætte området under vand.

Fussing Sø og Gl. Haven
Vi har strammet bevoksningen i Gammelhaven op, således at de tre alléer nu fremstår mere klart end tidligere. Vi har fjernet en del opvækst af selvsåede træer og skabt udsigt til søen fra halvøen.
Ligeledes har vi fældet en del træer rundt i den nordvestlige kant af Fussing Sø. Både for at forny bevoksningen og for at skabe udsigt over søen fra landevejen.

Møllebækken
Vi har søgt Randers Kommune om et naturgenopretningsprojekt ved afløbet fra Fussing Sø. Projektet falder i tre faser; genslyngning af afløbet fra søen til Mølledammen, oprensning af Mølledammen og endelig et omløb ved Mølledammen. Vi er i drøftelse med Randers Kommune om tilladelser og muligheder for at gennemføre projekterne.
Dette projekt er et led i det overordnede mål, som er at skabe det gamle Fussingø. Altså indtrykket af den ø, som den første herreborg angiveligt blev bygget på. Vi ønsker som det langsigtede mål at føre vandet fra Søndermade til Fussing Sø.

Dollerup Mølledam - der er et forslag om en mere effektiv faunapassage ved mølledammen. Det menes at udløbbet fra mølledammen ikke er tilstrækkelig tydelig for fiskeynglen, som derfor etablerer sig som en lille ørredstamme i mølledammen, i stedet for at vandre ud i Hald Sø og slutte sig til bestanden der.

Gudenå projekterne – vi har igangsat projektet ved Hornbæk Enge. Dette projekt rummer bl.a. en sikring af motorvejsbroen, der skal etableres diger omkring kolonihaverne.
Haslund Værum enge er endnu i jordfordelingsfasen – det er vanskeligt at finde byttejord. Det er direktoratet for FødevareErhverv som køre jordfordelingerne.

Vænge Sø er i proces. Syddjurs Kommune arbejder for at sikre ny vejadgang til Naturefterskolen.

I Læsten Bakker er Randers Kommune ved at blive etableret et stisystem, som skal hænge sammen med den del som er lavet på KJYs arealer og adgang til et udsigtspunkt i de smukke bakker.

4) Naturpleje
Mols Bjerge og Helgenæs er med i LIFE-Overdrev projektet, som afsluttes ved årets udgang.

Arealerne ved Dragsmur skal hegnes og græsses. Vi er dog ikke mere stålsatte end at vi er lydhøre for forslag og kritik.

Græsning af arealerne ved Helgenæs bl.a. med Gutefår. Vi har fortalt om projektet på offentlige ture inden. Alligevel følte nogle sig ikke informeret. Derfor vil vi sørge for en opfølgning både med en guidet tur og historier på hjemmesiden. CB: Forsøg også at få lokalaviserne frem på banen med artikler.

Ved Hald Sø er der også sket store rydninger. Vi er ved at revidere ridestisystemet i området.
OH: Det siges at der nedkøres store mængder af padder ved Geldbækken.

5) Formidling
Velkomsttavler er ved at blive udfærdiget for en række af vore arealer. Hidtil har vi i stor udstrækning anvendt de eksisterende folderes kortbilag som velkomsttavler. Vi vil gøre dette bedre og mere vedkommende, således at vore gæster allerede ved ankomsten til p-pladsen kan orientere sig om hvilke muligheder der i nærområdet. Vi viste et eksempel fra Lysnet

Vi har lavet et udkast til en folder om vores efterårsjagter. Det er tanken at folderen uddeles til vore jagtgæster, jagtkonsortier, vildkonsulenternes erfamøder og formidles via hjemmesiden.
Oh vil gerne at vi drøfter jagten igen.
JB flot initiativ med den nye folder.

6) Nationalpark Mols Bjerge - Status
Mens vi venter på nationalparken – SNS laver et høringsmateriale om Mols Bjerge som en udfyldning af den generelle nationalparklov. Der omfatter bl.a. målsætning, afgrænsning, nationalpark-planen, som bestyrelsen for fonden skal køre efter, samt noget om bestyrelsens sammensætning. Nationalpark Thy er nu vedtaget og bestyrelsen er sammensat. Der er udpeget 12 medlemmer (plus formanden og en repræsentant fra nationalparkrådet).

Vi har afholdt et offentligt møde sammen med Syddjurs Kommune om hvad der sker/kan ske i ventetiden. Der var forslag om den omtalte riderute, et møllelaug ved Ørnbjerg Mølle, et korps af lokale fortællere med fokus på kulturhistorien. Vi håber på en spændende debat i den kommende tid i Nationalpark Mols Bjerge.

Vi vil gerne i dialog med de lodsejere, der ligger på grænsen af nationalparken. Det viser sig dog at der rigtig mange - omkring 300! Vi sigter derfor mod at afholde 3 orienteringsmøder med disse lodejere.

7) Vandtårnet ved Hald Ege
SNS har fået en bevilling til at få repareret betonskallen på tårnet, og vi er ved at være i mål med en aftale med grundejerforeningen. Der er forskellige forslag til anvendelsen – det er endnu ikke fastlagt hvilke det bliver til.

8) Landsdækkende arrangementer
SNS profilerer sig bl.a. ved at skabe landsdækkende arrangementer, hvor vi sætter fokus på forskellige temaer eller brugergrupper. I 2009 har vi således 4 arrangementer i kalenderen:
Lørdag d. 24. januar: ”Store brænde dag” – vi har fokus på oparbejdning af brænde, opbevaring og hvordan man fyrer mest optimalt m.m.
Søndag den 14. juni: ”Forbudt for børn” - Tanken er at vi laver et lidt 'farligt' arrangement som går efter bl.a. computerknægtene med de tynde arme.
Søndag den 30. august - en dag hvor vi alle sætter spot på vores mange handicapfaciliteter.
Søndag den 29. november: ”Adventsdag” - en klassiker lige til at rulle over disken.


9) Frivillige naturmedhjælpere
SNS vil gerne indgå aftaler med frivillige hjælpere om driften af nogle af vore faciliteter. Vi har et fint eksempel ved Herstedhøje Naturcenter. Vi er åbne for andre forslag.

10) Evt.
OH: Driftsplanrevisionen?
UFL: Høringen er udskudt pga. ressourcemangel i styrelsen – andre opgaver går forud for revisionen af driftsplanen for Kronjylland. Men vi ser lys forude og håber at vi kan præsentere noget først i det nye år!

OH udtrykker bekymring over at Vand- og Naturplanerne er udsat et par måneder, og mener at MIM bør sigte efter en hurtigere proces. UFL peger på at processen har udløbere fra regeringens ”Grøn vækst”, at processen skal sikres bedst muligt for at give størst mulig gavnlig effekt for naturen. På Naturstyrelsens hjemmeside kan man læse: ” Der skal mere helhed ind i den samlede miljøindsats. Derfor kommer til at gå endnu et par måneder, før Naturstyrelsen sender forslag til vand- og naturplaner til høring. Det har Ministerudvalget for Grøn Vækst besluttet.”

CB: Velkomsttavlen for området ved Lysnet - man savner højdekurver på kortet! OH: Der er tale om et oversigtskort. Når man først står ved lokaliteten, så er man jo ikke i tvivl om, at der er tale om et meget kuperet terræn. JGH: Oversigtskortet på tavlen er netop et oversigtskort og skal først og fremmest hjælpe den besøgende til at finde rundt i området, og til at man kan skelne mellem offentlige og private arealer.

FS: Er der en nedkastningsplads fra krigens tid ved Sønderskov? Der er et stort hul inden i skoven. JGH: Der har været en modstandsgruppe her ved Fussingø og de har modtaget luftnedkastninger her. Men det omtalte hul er et fortidsminde – noteret som en ulvefælde, men der er i virkeligheden nok tale om en såkaldt iskælder. Man opbevarede store isblokke i den isolerede kælder. Isen kunne bruges direkte til husholdningen og kælderen kunne benyttes til opbevaring af fødevarer.

OH: Annoncerede et besøg d. 15. november i Bjerre Skov med henblik på en drøftelse af naturpleje og etablering af stiforbindelser m.m. Er SNS inviteret? UFL: Nej, vi er ikke inviteret, men vi stiller gerne med en mand til drøftelse af det der måtte vedrøre skovloven.
MN: Cykel- og gangbro ved Kjællinghøl . Byrådet i Viborg Kommune arbejder videre med dette projekt, men der mangler stadig en del midler. UFL: Vi er meget positive for dette projekt og glæder os til at det bliver en realitet.

11) Nye møde datoer for rådets møder i 2009

  • Heldagsmødet er d. 20. maj 2009
  • Halvdagsmøde er d. 29. oktober 2009

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken