Referat af mødet i brugerrådet d. 7. juni 2001 på Mols skovpart

Tilstede ved mødet var:

Finn Søndergaard – Danmarks Idrætsforbund
Svend Krüger – Friluftsrådet/Dansk Vandrelaug
Jens Søgård – Ebeltoft Byråd
Berner Nielsen – Repræsentant for Kommuneforeningen
Per Blach – Repræsentant for Landboforeningerne i Århus Amt
Lotte Hornemann – Århus Amt / Udvalget for Miljø og Teknik
Jørgen Støvring – Dansk Familie Landbrug
JBC, KFE og JGH – Fussingø Statsskovdistrikt
Desuden deltog Bo Fisker fra Karpenhøj.

Mødet blev indledt med en gennemgang af Karpenhøj specielt m.h.t. idegrundlag og fysiske rammer.

Derefter blev dagsordenen gennemgået:

1. Ingen bemærkninger til referatet fra mødet i november 2000.

2. Nyt fra distriktet:

 • Jagt på Fussingø omfatter foruden en del repræsentationsjagter også 3 ungjægerarrangementer og 2 publikumsjagter. Dette er over gennemsnittet på de øvrige statsskovdistrikter, som skal øge indsatsen på dette område.
 • Produktion af pyntegrønt er præget af faldende priser og stigende miljøhensyn. Fussingø distrikt har afstået fra en resultatkontrakt på dette område med Naturstyrelsen. Distriktet vil dog bevare enkelte mindre arealer med pyntegrønt til publikumsarrangementer.
 • Landbrugsfuldmægtig Peter Iversen indgår i sagsbehandlingen af ansøgninger om skovrejsning.
 • Distriktet har nu fået sikret næsten 200 ha ud af knapt 700 ha egekrat i private skove. Processen skal være tilendebragt om 1½ år.
 • Fredningen af Gjerrild-banen er nu næsten på plads efter en sidste håndgang vedr. erstatningsspørgsmålet. Offentligheden får adgang til en 25 km lang strækning fra Ryomgård til Gjerrild.
 • Distriktet skal sælge en del ejendomme, bl.a. areal ved Føllebund, 2 gårde ved Kalø og den gamle kro er også til salg.
 • Jobrotationsprojeket er nu færdigt – distriktet afslutter projektet med en studietur til Tyskland (Turen har fundet sted inden skrivningen af referatet – Turen er forløbet med stor skovbrugsfaglig udbytte). Projektet har omfattet efteruddannelse af de ansatte samt vikaransættelse med deraf følgende jobmuligheder. Distriktet skal endvidere inden udgangen af 2002 sikre et antal arbejdspladser til brug for det såkaldte rummelige arbejdsmarked.
 • Økonomien i Naturstyrelsen er reduceret af finansministeriet. Besparelsen er øremærket udlicitering – d.v.s. flere arbejder end hvad distriktet i dag gør skal udliciteres.
 • Distriktets økonomi er gunstig påvirket af ophævelsen af hugststoppet.
 • Processen omkring Tange Sø har i høj grad været koordineret fra Fussingø. Tilladelsen til elproduktion er forlænget til 2003. I mellemtiden skal et udvalg undersøge mulighederne for et omløb. Folketinget har besluttet at bevare Tange Sø, men afventer nu udvalgets indstilling til et evt. omløb. Se vedlagte folder!
 • Distriktet arbejder sammen med amtet og forsvaret på etableringen af et skydebanecenter ved Tirstrup. Dette center skal gerne medvirke til en udfasning af bla. skydebanen på Randers Øvelsesterræn.

Hald skovpart:

 • Oversætter- og forfattercentret er kommet på finansloven med 1 mill. kr. om året i tre år. Taget på østfløjen og tårnet skal renoveres til efteråret. Kostalden er nedrevet og eternitladen mangler renovering eller nedrivning.
 • Distriktet har fået 110.000 kr. til bedring af kulturmiljøet på Hald, bl.a. gennem rydning af fortidsminder og formidling.
 • Der er foretaget betydelige rydninger ved Bisballe og Geld Bæk. Øst for Hald Sø er der ingen gennemgående stiforløb – hvilket længe har været et ønske. Distriktet arbejder på dette via Jordkøbsnævnet i Viborg Amt ved et evt. magelæg samt opkøb af et par centrale ejendomme.
 • Distriktet samarbejder med Viborg Kommune for et skovrejsningsprojekt øst for Viborg.

Fussingø skovpart:

 • Skovens dag var en stor succes med ca. 1200 gæster.
 • Også her er der foretaget en gennemgribende rydning af hegn o.lign., der har givet en god udsigt flere steder. Taget på avlsbygningerne er renoveret og der er ved at blive indrettet naturskole/økobase – hvilket forventes færdigt til efteråret.
 • Fussingø Gruppen forsøger at skabe en ny tradition med Sankt Hans bål i Gammelhaven.
 • Distriktet har i år to arrangementer med kommunalbestyrelserne i henholdsvis Purhus og Bjerringbro Kommune.
 • Efter distriktets overtagelse af Randers Øvelsesterræn sker reguleringen af råger i tre kolonier på området ved hjælp af to lokale jagtforeninger.

Kalø skovpart:

 • Distriktet har et intensiveret samarbejde med Vildtforvaltningsskolen og DMU vedr. bygningsrenoveringen, således skal kostalden omdannes til laboratorium i 2002.
 • Et samarbejde med Rønde Kommune om en naturskole på Kalø er foreløbigt skrinlagt.
 • Skovrejsning ved Randers Sønderskov er fortsat interessant for distriktet.

Mols skovpart:

 • Vedr. placering af skovbørnehaven har det været en tung sagsbehandling, men den skulle nu gerne være løst.
 • Vænge Sø – naturgenopretningsprojektet har været underdrejet pga. vejretsproblemer, hvilket sandsynligvis går i orden til efteråret.

3. Randers Øvelsesterræn og Asmild Kloster er henholdsvis overtaget d. 1. marts 2001 og skal overtages d. 1. juli 2001. Forsvaret har lovet at rydde arealerne inden overdragelsen for den visuelle forurening. Distriktet sætter bomme op på arealerne så hurtigt som muligt, idet kørsel med diverse 4-hjulstrækkere o.a. er et problem. På Randers Øvelsesterræn afholder distriktet en offentlig debattur d. 9. juni 2001 med interesserede foreninger og brugere. (Det kan oplyses at der ved turen var fremmødt ca. 50 gæster til arrangementet!). Distriktet afholder et aftenmøde d. 9. august 2001, hvor et udkast til den fremtidige anvendelse bliver fremlagt og diskuteret. Det nuværende idegrundlag er at arealet ned mod Jennum Parken skal forblive som et nærrekreativt område med græsområder og legepladser, hvorimod arealet mod nord skal være mere naturnært. Det er ikke meningen at der skal plantes massiv skov på arealet. Der er planer om en egeskov på ca. 40 ha med bevaringsværdige Hald-ege.

Der vil være officiel indvielse af Randers Øvelsesterræn d. 15. august 2001 med ministeren.

Processen omkring anvendelsen af Asmild Kloster skal gennem samme offentlighedsfase!

4. Militæret – Region Nord og Midtjylland - har rettet henvendelse til distriktet med en anmodning om en plads i brugerrådet. Distriktet har svaret at der p.t. ikke er problemer og derfor heller ikke er et behov for at militæret deltager i møderne.

5. Wilhjelm udvalget og Nationalt skovprogram. Wilhjelm-udvalget har anslået et par temaer i debatten om naturbeskyttelsen, bl.a. større sammenhængende naturområder. Det er områder der kan sidestilles med "national parker". Det er ikke et begreb vi anvender i Danmark, idet vi bl.a. gennem velfungerende regionplaner har sikret anvendelsen i natur- og landområderne. Mols Bjerge er en de fem pionerområder, som udvalget peger på som et større samlet naturområde. Se boks 1.

Under Det Nationale Skovprogram blev der afholdt en konference i december 2000 – se referatet fra mødet i november 2000! Det videre forløb i processen omfatter bl.a. en drejning af skovdyrkningen i statsskovene efter naturnære principper. Deltagerne fik udleveret et eksemplar af "Danske retningslinier for bæredygtig skovdrift på ejendomsniveau".

Boks 1 – Større sammenhængende naturområder – Mols Bjerge

Såfremt ideen om at etablere større sammenhængende naturområder bliver anbefalet af Wilhjelm udvalget, kunne det næste skridt være, at der som led i den statslige udmelding til regionplanrevision 2005 i første omgang direkte peges på en række områder som egnede til at blive udlagt i regionplanerne.

Det foreslås, at der peges på følgende fem områder:

• Hede- og klitlandskaber i Thy (klitter, klithede, klitplantage og søer)

• Mols Bjerge, Stubbe sø og Helgenæs, (overdrev, hede, plantager, sø, kyster og vige)

• Gribskov og Esrum Sø (skov, herunder urørt skov og græsningsskov og sø)

• Det Sydfynske Øhav (strandenge, nor, lavvandede havområder)

• Høje Møn (klinter, skov, overdrev m.v.)

Begrundelse

Disse områder indeholder:

• Internationale/nationale biologiske beskyttelsesværdier

• Stort friluftsmæssigt/turistmæssigt potentiale (Mols Bjerge, Gribskov, Høje Møn og Det Sydfyn-ske

Øhav)

• Store landskabelige værdier

• Store kulturhistoriske værdier (Mols Bjerge, Gribskov, Det Sydfynske Øhav og Høje Møn)

(Uddrag fra Wilhjelm-udvalgets hjemmeside på SNS.DK/Wilhjelm)

6. B-skovene status. Styrelsen diskuterer indgående hvilke sigtelinier, der skal være for brugen af statsskovene. Distriktet udsendte det såkaldte velfærdspapir inden mødet, som baggrund for diskussionen. I velfærdspapiret er B-skovene ikke berørt – vi afventer derfor om der sker ændringer af f.eks. i forbindelse med revisionen af adgangsreglerne.

Velfærdspapiret blev meget positivt modtaget og der udspandt sig en god diskussion om benyttelse og beskyttelse. Den åbne politik skal ikke bane vejen for en tivolisering og en forarmning af oplevelsen af skoven som natur og et fristed. Der blev sat spørgsmålstegn ved den frie campering – statsskovene må hellere styre overnatningen ved at opstille shelters. På distriktet har vi et ønske om at etablere flere primitive lejrpladser på alle skovparterne – her kan man så ligge i telt.

Ridningen blev også berørt. Rytterne ønsker sammenhængende ridestier i netværk – andre brugere ønsker ridestier adskilt fra øvrige gæster.

Velfærdspapiret blev altså generelt positivt modtaget – men med en opfordring til at information om fornuftig benyttelse af naturen stadig gives til skovens gæster. Distriktets ønsker i så vid udstrækning som muligt, at anvendelsen af statsskovarealerne skal foregå med så få forbudsskilte som muligt. Det er målet at alle føler sig velkomne, men samtidig kender grundreglerne for adgangen til statsskovene.

7. Distriktet vil oprette en link på hjemmesiden med informationer om brugerrådets medlemmer og dets dagsordner. Brugerrådet tilsluttede sig dette.

8. Eventuelt.

Distriktet er blev spurgt om brugerrådets møde ikke kan afholdes som aftenmøder. Brugerrådet udtalte enstemmigt, at aftenmøder er lige så svære at få plads til som dagmøder. Det blev dog besluttet at sommermøderne fremover skal afholdes fra kl. 10 til kl. 15 samt at efterårsmøderne skal afholdes fra kl. 13 til kl. 16.

Næste møde er 22. november 2001 på Kalø Skovpart fra kl. 13 til kl. 16.

Vedlagt er revideret medlemsliste for Fussingø Statsskovdistrikts brugerråd.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken