Brugerråd - Referat 7. oktober 2021

Fussingø d. 23. november 2021

Ref. jgh

 

Ref. Brugerrådets møde d. 7. oktober 2021

Til stede ved mødet var:

Michael Dickenson, Danmarks Idrætsforening

Rune Rauff Schultz, Viborg Kommune

Birgitte Nielsen, Syddjurs Kommune

Joy Klein, Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland

Martin Hedegaard, Lokal repræsentant for Mols området

Poul Arne Nielsen, Danmarks Jægerforbund

Egon Thomasen, Lokal repræsentant for Fussingø området

Hans Gemælke, Dansk Landbrug

Jørgen Ivar Mikkelsen, Syddjurs Kommune

Karin Andreasen, stedfortræder for Carsten Skivild - Lokal repræsentant for Rønde området

Otto Hansen, Danmarks Naturfredningsforening i Østjylland

 

 

Dagsorden:

A: Orientering fra Naturstyrelsen Kronjylland (NST KJY)

Naturnationalparker

Jf. regeringens og støttepartiernes forståelsespapir skal der udpeges 75.000 ha urørt skov og 15 Naturnationalparker (NNP). De første 5 er udpeget - heriblandt er Fussingø. De resterende 10 har været lagt ud til offentligheden, som er blevet inviteret til at komme med forslag. Det har resulteret i ca. 300 bud på nye NNP fordelt på ca. 200 konkrete forslag.

Miljøministeriet har reduceret de mange forslag til en bruttoliste på 21 konkret geografiske lokaliteter spredt i hele landet. Områderne er udvalgt efter en række kriterier som størrelse og geografisk placering.

Fælles for disse 21 forslag er, at der er tale om statslige arealer – store sammenhængende områder – eksisterende interessant og måske presset biodiversitet – arealerne er ikke gennemskåret af større infrastruktur.

Blandt de 21 forslag er 3 placeret ved NST KJY;

Hald Sø området: https://nst.dk/media/302103/two-pager-hald-soe.pdf

Kaløskovene: https://nst.dk/media/302109/two-pager-kaloeskovene.pdf

Mols Bjerge: https://nst.dk/media/302111/two-pager-mols-bjerge.pdf

På henvisningerne kan man se forslag til en evt. geografisk placering af NNP’erne i de udvalgte områder.

 

De to nationale rådgivende råd drøfter nu de 21 forslag og afgiver høringssvar til disse.

Udvælgelsen af de resterende 10 NNP forventes at være på plads op mod jul.

Læs mere om de kommende Naturnationalparker på Naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/september/knap-200-forslag-til-danmarks-nye-naturnationalparker/

(NB! Jeg ved godt at der på hjemmesiden står, at der er 23 forslag til evt. kommende NNP, men dette antal er efter nyheden er lagt ud på hjemmesiden blevet reduceret til 21.)

Der bliver afholdt en række offentlige naturvandringer for hver af de pågældende områder.

Her vil vi præsentere områderne og lytte til de kommentarer, der må komme fra deltagerne.

Vi forventer at der i lighed med processen omkring NNP Fussingø nedsættes en lokal projektgruppe for hver af de udpegede kommende NNP’er. Ligesom de 2 nationale råd henholdsvis naturfaglige og de store interessenter /organisationer skal inddrages i processen omkring udarbejdelse af projektforslagene.

Den videre proces med udvælgelsen er politisk og sker i en forhandling mellem ministeren og støttepartierne.

 

Der var i forbindelse med dette punkt en livlig og bred drøftelse i rådet. Der blev bl.a. givet udtryk for, at yderligere 3 NNP’er udover den allerede planlagte NNP ved Fussingø på NST Kronjyllands arealer nok vil være i overkanten. To inden for Nationalpark Mols Bjerge (Kalø og Mols Bjerge) blev også nævnt som en for meget.

Nogle andre nedslagspunkter omfatter bl.a. spørgsmålet om aktiviteter i NNP’erne. Kan man fx fortsat løbe o-løb?

I udgangspunktet kan mange af de aktiviteter, der i dag foregår i områderne også gennemføres i de kommende NNP’er. Men der kan dog være arrangementer eller faciliteter, som vi vurderer er i strid med ønsket om hensynet til naturen i NNP’erne. En sådan vurdering foretager vi allerede i dag, bl.a. i de af vore områder, der er udpeget som habitatområder. Man kan ikke sige noget generelt om, hvad der kan gennemføres på vore områder, det er meget lokalt forankret med store forskelle fra område til område.

Derudover blev der også spurgt til sikringen af fortidsminderne i NNP’erne. Fortidsminderne er sikret gennem en registrering af alle fortidsminder på NST’sarealer ved, at der i alle beskrivelser er fokus på fortidsminderne, at alle uhensigtsmæssigheder straks rapporteres og evt. udbedres af NST eller i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. I NNP’erne vil der være en årlig besigtigelse af alle registrerede fortidsminder. Opdager man uhensigtsmæssigheder ved besigtigelse eller ved tilfældige ture rundt i NNP, så skal der straks gribes ind ved at afværge yderligere skade på fortidsminderne. 

 

 Urørt skov – udpegning af yderligere skove.

Men baggrund i natur- og biodiversitetspakken fra 2020 har regeringen med støttepartierne nu foreslået, at der udlægges yderligere ca. 30.000 ha med urørt skov. Det samlede areal med urørt skov i DK når således op på 55.000 ha.

Det drejer sig i hovedtræk om alle løvskove øst for opholdslinien, hvilket på NST KJY’s arealer vil sige; Ellemandsbjerget, Mols Bjerge, Kalø, Ørnbjerg Mølle, Hyllested Bjerge, Klokkerholm Skov, Nordre Fælled, Udskovene, Hjermind/Kjællinghøl, Vindum samt Hald.

Tilbage er så skovene ved Viborg Hedeplantage, Sjørup og Alheden, som fortsat drives efter naturnære principper. 

For at sikre en forsyningen af løvtræ til de danske savværker, så vil der fortsat være – om end en reduceret – hugst i skovene. I 2021 vil det således være muligt at hugge 70% af oprindelig planlagt hugst. Hugsten i de kommende urørte skov falder til indtil 2026, hvor hugsten ophører helt.

Vi skal i 2022 udarbejde forvaltningsplaner de foreslåede urørte skove.

 

Også her blev der spurgt til muligheder for friluftsliv og arrangementer. Friluftsliv fortsat vil være muligt i områderne med urørt skov. Igen som i NNP’erne, så vil ansøgninger om store arrangementer skulle vurderes individuelt og eventuelt afstemmes med den natur, der er i det pågældende område.

Der blev spurgt til hvordan udpegningen af urørt skov påvirker driften af landbrugsarealerne der må være tilknyttet skovene, fx ved Kalø.

Landbrugsarealerne er tidligere blevet udset til at skulle omlægges til lysåben natur. Denne beslutning er ikke ført igennem under den nuværende regering, men vi driver derfor vore landbrugsarealer meget ekstensivt med henblik på en udpining af jorden for, at forberede arealerne til eventuel kommende naturområder. Hvis der skal laves græsning i nogle af vore skove, så er det vigtigt der i tilknytning til disse er græsarealer, der kan forsyne dyrene med en væsentlig del af foderet. 

Læs mere om udpegningen af urørte skove:

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/oktober-2021/stoerste-danske-skovomraade-nogensinde-bliver-nu-til-vild-natur/

 

Nørreådalen

Viborg Kommune, Favrskov Kommune og Randers kommune har sammen udarbejdet en sammenhængende landskabsstrategi for Nørreådalen. En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende m.fl. kan og vil satse på i området. Under arbejdet med landskabsstrategien har mange tilkendegivet interesse for jordfordeling til at løse en række af problemstillinger i området.

Ved Ø Bakker er der indledt et MUFJO-projekt (Multifunktionel Jordfordeling). Et projekt, hvor man forsøger at samle områder til et stort sammenhængende naturområde – lavbundsjorder. Vore kolleger fra NST Himmerland har via visse ordninger erhvervet landbrugsjorde på højbund til brug for, at kunne bytte ind i et sammenhængende naturområde. NST er kortvarig ejer af disse områder, som igen skal ende på hænderne af private lodsejere.

Der kommer sikkert et mindre areal som bliver tinglyst med adgang for offentligheden. Eller vi kan beholde mindre områder som støttepunkter for friluftslivet. Sidstnævnte kan betyde en mindre rolle for os ved NST KJY, idet vi i givet fald skal støtte et lokalt ophæng til ildsjæle i området og dermed sikre lokalt ejerskab til et sådant område. 

Læs mere om projektet her:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/mufjo-noerreaadalen/

 

Tre midlertidige ansatte ved NST KJY

Under regeringens grønne stimulipakke har NST KJY været så heldig, at få bevilliget mulighed for midlertidigt, at ansætte tre skovarbejdere. Alle tre har indgået i de daglige arbejdsopgaver på hele enheden. De tre har medvirket til at vi har kunnet løfte flere opgaver især på friluftslivsområdet, idet vi har kunnet slå mange stier lidt oftere end vanligt, forskellige faciliteter er blevet tilset oftere og udbedret hurtigere end vi plejer, at kunne overkomme det. Så alt i alt er vi rigtig glade for det løft, som de tre unge har medvirket til på enheden. Desværre får det en ende først i det nye år, hvor pakken er opbrugt og ansættelserne ophører.

 

 

B: Brugerrådet i fremtiden:

Brugerrådene ved de lokale enheder af NST har nu eksisteret i 25 år. Ved den lejlighed har man i Naturstyrelsens direktion revurderet organiseringen af rådene og fundet, at sammensætningen af rådene bør styrke de mange og forskelligartede brugergrupper, der er knyttet til de lokale enheder. Rådene er flere steder meget store og for at sikre en fortsat bred repræsentation af lokale brugerne, så har direktionen I Naturstyrelsen besluttet at de kommunale repræsentanter ikke længere skal være faste deltagere i rådene.   

Der er jo heldigvis en bred dialog mellem kommuner og NST, bl.a. gennem kommunernes Grønne Råd, hvor NST KJY er repræsenteret. Desuden er der en fin kommunikation mellem NST KJY og alle de kommuner vi har tilknytning med.

Brugerrådet ved NST KJY har tidligere afholdt møder 2 gange om året; et heldagsmøde med ekskursion i maj måned, et halvdags møde på kontoret ved Fussingø i oktober.

Covid-19 pandemien har vist at der er andre måder at afholde møder på, nemlig virtuelle møder. Er det en mødeform man kan forestille sig brugerrådet skal forsøge?

Drøftelsen af brugerrådets møder og indhold kan opsummeres til følgende udsagn:

Der kan næsten ikke være mindre end 2 møder om året.

Det kan godt være fint med et virtuelt møde.

Det er meget givtigt at brugerrådet kommer ud og ser NST’s arealer, det giver noget helt konkret og en helt anden oplevelse end blot møderne ved bordet.

Overvej om der alt efter emne kan skabes plads til ekstra lokale repræsentanter, som en midlertidige repræsentation. Dette kan styrke en tidligere udbredelse af informationer om eventuelle nye og større tiltag ved NST.

Kan vi få dagsordenerne ud lidt før så vil det fremme processen omkring møderne.

Rådets medllemmer blev opfordret at komme tilbage med forslag til grupper, der evt. skal have plads i rådet.

Det blev nævnt på mødet, at de færreste af brugerrådets medlemmer har interesse i hele NST Kronjyllands område fra Helgenæs i øst og til vest for Viborg, og at der var en overrepræsentation af brugere af skovene i forhold til beskyttere af naturen, som jo også omfatter mange lysåbne arealer. Et forslag fra DN om mindst 2 repræsentanter i det nye brugerråd blev afvist med henvisning til brugerrådets kommissorium, der bl.a. fastlægger at DN tilbydes repræsentation med ét medlem i de enkelte råd.

NST KJY vil gerne forsøge at afholde efterårsmødet som et møde på nettet, hvor de medlemmer, der foretrækker at møde op fysisk også får mulighed for det.

Retningslinjerne for brugerrådene, der er fra 2007, kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/79989/retningslinier2007.pdf

 

C: Eventuelt.

Der var ingen emner under dette.

 

D: Næste års møder

Der blev stillet et forslag om, at hvis NST KJY får endnu en NNP, så kunne det være et oplagt møde til foråret. Måske kunne vi også se på et område med græsning og friluftsliv. Et fint tema for næste møde.

Et forslag der blev kondenseret ned til et besøg i Mols Bjerge, hvor der sker der rigtig meget for tiden. Her er der en løbende dialog omkring hegning, friluftsliv og brugen af vore arealer. Her er eksempler på hvordan vi forsøger at tilpasse naturplejen til brugernes ønsker gennem dialog.

Næste års møder er:

D. 10. maj 2022 – heldagsmøde i Mols Bjerge.

D. 12. oktober 2022 – møde online eller fysisk fremmøde ved Fussingø.