Referat af Brugerrådets møde d. 8. november 2006

Velkommen til Hans Gemælke, der repræsenterer Landbruget og Lars Andersen, der er repræsentant for Friluftsrådet.

Af hensyn til de nye medlemmer var der en rundbordspræsentation af de fremmødte medlemmer.
Berner Nielsen, Kommuneforeningen, Otto Hansen, Danmarks Naturfredningsforening, Frank Linde, Danmarks Idrætsforbund, Kaj Møldrup Christensen, Århus Amt, John Frigaard Nielsen, Purhus Kommune, Finn Søndergaard, Danmarks Idrætsforbund og Egon Thomassen, lokal repræsentant ved Fussingø

Dette medførte næsten forudsigeligt en mindre drøftelse af den fremtidige opdeling i regioner osv. og dermed en nødvendig justering af brugerrådets sammensætning

1. Godkendelse af referatet fra mødet i maj
Ingen bemærkninger til referatet.

2. Meddelelser fra distriktet
Distriktet er sekretariat for det landsdækkende projekt Life-overdrev, der bl.a. omfatter arealer hos amter og øvrige statsskovdistrikter. Distriktets rolle som projektleder bliver styrket fra årsskiftet, idet distriktet overtager nogle af amternes opgaver i projekterne. Distriktet får i den anledning tilknyttet en ny forstfuldmægtig i de næste 2½ år, således at projekterne Life-overdrev og Life-Højmose kan køre med fuld opmærksomhed.

Rydninger på distriktets arealer på Mols går over al forventning, idet afsætningsmulighederne er bedre end forventet. Distriktet har i samarbejde med Mols Laboratoriet etableret sandmarker for at bedre levevilkårene for insekter.

I Dollerup Bakker er de nemme arealer ryddet og de svært tilgængelige arealer står nu for tur. En løsning med et østrigsk firma, der kan spille de fældede træer ud med tovbane, er under overvejelse.

Rydninger af arealerne ved Gjelbækken er i fuld gang med hjælp fra en flok geder.

Udstillingen i Hald Laden er under revision og kan forhåbentlig fremvises ved forårsudstillingen.

Ved Almind, øst for Hald Sø, skal den gamle driftsbygning i engen fjernes og et nyt vandværk etableres.

Filsø er en tidligere højmose i Vindum Skov, distriktet har fået udarbejdet en rapport om hvorledes en konvertering fra nåleskov til åben naturlokalitet med mose og hængesæk kan udføres mest optimalt.

Distriktet har søgt om tilladelse til at opstille madpakkehuse i Viborg Plantage og i Udskovene ved Fussingø.

Stiforbindelserne ved Læsten fredningen er sat i værk på distriktets arealer. Det forventes at Naturklagenævnets afgørelse falder i november.

Vådområde projekt mellem Langå og Randers er nu så langt, at jordfordelingen er på plads for de to pumpelaug i Hornbæk og Væth. Entreprenøropgaver vedr. disse projekter er klar til at blive udbudt i licitation. Erhvervelserne i de to projekter ved Midtbæk og Stevnstrup er derimod gået noget langsommere. Dette afstedkom en diskussion i rådet om begrænsning / fri adgang i fugleområder, fugletårne og beskyttelse ved det man vist nok kalder intelligent planlægning.

På Randers Nordre Fælled har distriktet etableret en 5 kilometer afmærket vandrerute. Ruten har bl.a. været brugt i forbindelse med Danmarks første DM i stavgang.

Distriktet er færd med at søge om tilladelse til opsætningen af et Fugletårn ved Føllebund, Kalø.

Flintebakkehus ved Kalø er fjernet og arealer rundt om Kalø Hgd., er strammet op.

Nationalpark-pilotprojektet er afsluttet, der er fremsat et lovforslag om nationalparker i Danmark. Det er ikke fastlagt hvor mange nationalparker, der skal oprettes i første omgang – og om Mols Bjerge er med i denne første bølge, vides ikke. Brugerrådet diskuterede hvordan lovforslaget skal tolkes, bl.a. hvorledes styringen og administrationen af nationalparkerne skal foregå. Den lokale forankring ønskes fra landbrugets og amtets side tydeliggjort i loven. Der er dog visse aspekter, såsom drift af arealer, som opkøbes efter fondens planer, der taler for et ophæng under miljøministeriet og ikke under et fond, hvorved der opstår to parallelle statslige areal-administrationer.

Huset i Århus Plantage står stadig og hvad skal der ske med huset. Distriktet har overtaget lejemålet af huset og løber indtil videre. Derefter kan det evt. bruges i forbindelse med formidling af området, økobase m.m.

Distriktet har fået grønt lys til at gennemføre et naturprojekt på Vænge Sø, det bliver det billigste af tre opstillede scenarier, hvilket indebærer at der fortsat skal pumpes fra arealet.

Slettehage Fyr er solgt af Farvandsvæsnet og dermed også den bygning, der husede et offentligt toilet. Distriktet har dog fået en tilladelse fra amtet til at opstille et nyt toilet inden næste sæson.

OH havde spurgte til:
Hevring Skydeterræn, der er ikke sket yderligere m.h.t. en ændring i ejerforhold eller planer herfor. Forsvarsforligspartierne skal drøfte arealet sidst på året og om forsvaret fortsat skal vedblive med at eje arealet, eller om det skal afhændes som tidligere udmeldt.

Lysnet, der bl.a. rummer en meget stor population af gøgeurter, er vel nok Kronjyllands højeste punkt. Hvis distriktet skal skabe den ønskede udsigt fra toppen, så kan en mulig løsning være at distriktet evt. indgår en aftale med naboerne om at arealerne ryddes for skov og at denne rydning fastholdes ved tinglysning.

Gjerrild Nordstrand gennemgåes under driftsplanrevisionen.

3. Miljømilliarden
Det er vedtaget at der skal bruges knapt 800 millioner kr. til bl.a. naturgenopretning af store projekter vedr. vandmiljøet i Nature 2000 områder.

KM fremlagde projekterne set fra amtets side – det gælder Gudenåen, Alling Å og Kastbjerg Å ved Mariager Fjord. Ligeledes et projekt i Bjerregrav Mose og Skals Å. KM finder det meget glædeligt at der synes at være en god klangbund for de projekter, som der er peget på af amtet. Således fremgår amtets projekter i det katalog som folketinget skal tage stilling til.

Bjerregrav Mose projektet kan nok ikke opstå som et engsø-projekt men nok snarere som et græsningsprojekt af moseområderne. Der skulle måske etablere et stort fælles græsningslaug der kan varetage plejen af området. Rådet havde i denne forbindelse en mindre diskussion af græsning eller ikke græsning og om hvorledes dyrene påvirker arealerne i forbindelse med græsning.

OH fremførte to projekter, et ved Alling Å og et ved Lysnet. Disse projekter ønsker Danmarks Naturfredningsforening at fremme af hensyn til naturværdierne i disse områder. OH er endvidere positivt overrasket over den tilsyneladende stor rolle man tillægger skovdistrikternes brugerråd i denne proces.

Danmarks Naturfredningsforening har endvidere rejst forslag om de inddæmmede arealer ved Overgaard. Dette projekt vurderes dog at være forholdsmæssig dyrt og at projektet kun i meget begrænset omfang vil kunne reducere udvaskning af næringsstoffer fra arealerne og øge vandudskiftning i Mariager Fjord.

ET spurgte til om hvorfor Nørreåen er ikke nævnt som et projekt-område. UFL forklarede at der er et større VMPIII projekt under vejs og dette projekt afventes. Nørreåen er udpeget som Natura 2000 område fra Rindsholm til Løvskal.

OH spurgte til projekter i Silkeborg Distriktet – UFL har videresendt projektforslagene som vedr. SI til netop SI.

UFL oplyste at der ikke er en frist for at indkomme med forslag til projekter.

4. Grønne partnerskaber
Mijøministeriet har indgået en aftale om grønne partnerskab med Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening om lokale foreninger, virksomheder og lokale borgergrupper kan indgå partnerskaber om frilufts- og naturprojekter.
Se endvidere pressemeddelelse og handlingsplan.
http://www.mim.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2006-09-29_Grønne_partnerskaber.htm

http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/6FF082EB-2B1E-4E72-8A0F-F872E7EEF835/26937/OPPhandlingsplan.pdf

Distriktet vil vende tilbage når de nærmere retningslinier foreligger.

5. Lokale miljøinitiativer
I 2006-2008 er der afsat 3.9 mio. kr. om året til tilskud til organisationer, institutioner, initiativ- og interesse¬grupper mv. til initiativer, der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og miljø, herunder oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål.
Der er ansøgningsfrist tre gange om året. Den netop afsluttet ansøgningsrunde har afstedkommet tre ansøgninger inden for distriktets område.

Der er ansøgt om støtte til etablering af et herberg på Naturskolen ved Hald – dette projekt vedr. distriktets arealer og bygning. Tre andre projekter vedr. henholdsvis grønt råd Norddjurs, Sund mad, et projekt på den økologiske landbrugsskole og naturstier ved Skiffard Landsbyråd.
Man kan læse mere lokale miljøinitiativer på styrelsens hjemmeside:
http://www.skovognatur.dk/Service/Tilskud/Lokale_miljoeinitiativer/Lokale_miljoeinitiativer.htm

6. Driftsplanrevision
Tidsplanen for udfærdigelsen af den nye Driftsplan rækker frem til udgangen af næste år. Så skal vi gerne være kommet så langt at distriktet kan præsentere ideer og retningslinier med brugerrådet og indlede den offentlige høringsfase.

Distriktet skal mødes med kollegaer fra styrelsen i slutningen af november og have den indledende drøftelse af de enkelte arealer. Til brug for denne drøftelse er distriktet i færd
Med at udarbejde beskrivelser af de enkelte skove. Denne beskrivelse tager udgangspunkt i beskrivelsen af arealernes anvendelse, værdier i relation til skovdrift, friluftsliv, natur. Landskaber, kultur, fortidsminder m.m. Det er hensigten at disse skovvise beskrivelser skal være tilgængelige på nettet, således at interesserede kan anvende beskrivelser, kortbilag m.m.

Brugerrådet blev præsenteret for et udkast til en beskrivelse af arealet ved Lysnet og Gerrild Nordstrand. JGH beskrev hvorledes stikordsudgaven for Gjerrild Nordstrand giver et indtryk af arealets nuværende anvendelse og eventuelle udviklingsmuligheder. Stærkt opsummeret kan arealet beskrives således: Gjerrild Nordstrand: Et strandareal på nordkysten af Djursland. Det har tidligere været udnyttet til råstofudvinding, men er senere fredet. Det er et rekreativt areal med gode bademuligheder og bådpladser. Klitarealet er delvist beplantet med nåletræ som et led i reetablering efter råstofudvinding. Arealet har en fin bestand af den relativt sjældne plante Koralrod.

Den nye driftsplan er fremtidssikret ved at være netbaseret, og derfor langt hyppigere kan revideres. Tidligere blev driftsplanerne revideret ca. hvert 15. år, nu sigter vi mod en løbende revision ca. hvert 5. til 6. år.

Distriktet vil snarest indhente bidrag fra lokale specialforeninger om forekomster af dyr og planter mv., således at denne viden kan indgå i planlægningen. Brev og adresselisten sendes også til brugerrådet.

Den egentlige høring vedr. den nye driftplan vil blive tilrettelagt i samarbejde med brugerrådet, formentlig medio 2007.

7. Certificeringen
Distriktet er certificeret efter både de grønne organisationers system FSC (Forest Stewardship Council) og ligeledes skov-erhvervenes system PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – ikke så mærkeligt at ingen af os kunne komme på denne titel). Distriktet har nu skrevet de første fakturaer, hvor certificeringen har betydet en merpris for varen. Men ellers er det i nok så høj grad spørgsmålet om at distriktet har fået fokus på de driftsmæssige forhold. Der er i processen blev øget fokus på og krav om sikring af naturværdierne. Således vil distriktet oparbejde et såkaldt pas-på-kort med registrering af bl.a. rødlistearter og såkaldte nøgle-biotoper. Disse registreringer skal gøres operationelle, så de kan indgå dels i den daglige drift af arealerne, dels i forbindelse med tilrettelæggelsen af friluftsarrangementer på arealerne.

Distriktet er også forpligtet til at uddanne personalet, således at retningslinier og strategier på en række områder, der er vedtaget af styrelsen, også føres ud i det praktiske arbejde på arealerne. Distriktet har iværksat en sådan løbende efteruddannelse.

8. Eventuelt
LA spurgte til brugerrådets virke. UFL svarede at Kernen af arbejdet af brugerrådets arbejde er distriktets arealer og skal virke som et rådgivende organ for distriktet. Brugerrådet har ingen indsigelsesret overfor distriktets administration, men distriktet hører meget gerne både ris og ros. Der blev også spurgt til den relativt store repræsentation af landbruget i rådet. UFL svarede at dette skal ses i sammenhæng med at distriktet driver en del landbrugsarealer og at mange skovrejsnings- og naturplejeprojekter foregår på private landsbrugsarealer.

Diskussionen fandt hurtig vej til skovrejsning omkring Randers, der ikke har for meget bynær skov. Energi Randers har ansat en geolog med henblik på at præcisere hvor vandområderne under Randers Kommune er, herefter må det forventes at der kommer skub i skovrejsningsprojekterne i Randers. I den nye Norddjurs Kommune er der en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet klar for området mellem Kastbjerg og Bønnerup. Her kunne tænkes en mulighed for ny skov ikke langt fra Grenå.

UFL spurgte medlemmerne - Hvordan fremmer vi deltagelsen?
BN synes at man skal bevare heldagsmøderne, idet de er meget givtige.
OH udtrykte at hvis heldagsmødet er for langt et møde for den enkelte, så skal det måske præcisere at man jo kan nøjes med at deltage i eftermiddagens arrangement, selv om man ikke kan deltage i formiddagens ekskursion.
FS tilsluttede sig synspunktet om at heldagsmøderne er meget givtige for forståelsen af de forskellige problemstillinger.

9. Møde datoer i 2007
Heldagsmødet er fastlagt til d. 15. maj 2007 og halvdagsmødet d. 14. november 2007 .

 

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken