Referat af mødet i brugerrådet den 9. juni 2005 på Mols

Fussingø d. 16. august 2005 - Ref. jgh

I mødet deltog:
Berner Nielsen, Otto Hansen, Finn Søndergaard, Frank Linde, Ove Lund Nielsen, Ole Bjerregaard, Egon Thomassen, Steen Vindum, Vilfred Friborg Hansen, Karl Buksti, Uffe Laursen, Kim Friis Egefjord og Jan Højland.
Dagens ekskursion begyndte med et kig ind i besøgscentret ved Øvre Strandkær, hvor der er indrettet en længe med formidling af områdets særegne natur og geologi. Centret besøges hvert år af ca. 20.000 til 30.000 alt efter sommervejret.
Derefter gik turen til den nyerhvervede Århus Plantage, der tidligere lå som en enklave i fredningen omgivet af statens eller Mols Laboratoriets jord. P.g.a. hugststop for nåletræ kan distriktet ikke iværksætte rydninger her og nu, som det ellers er intentionerne. Distriktet må nok vente et par år med skovning af tømmer. Derimod kan vi godt allerede nu skære unge nåletræsbevoksninger ned til flis og knuse arealer med uønsket opvækst. Der skal desuden fortsættes en pleje med dyr, som pt. foregår med heste. Derudover er det hensigten at der på udvalgte lokaliteter skal skabes nogle mindre levesteder for diverse sommerfugle og biller med særlig tilknytning til sandede arealer – de såkaldte sandmarker.
Ved ekskursionen var der flere der udtrykte bekymring for at fældningen af plantagen bliver for omfattende. Det er distriktets intention at finde en balance mellem hensynene til natur, landskab og de rekreative muligheder. For derved at give både natur og mennesker gode vilkår i området.
Århus plantage er en del af EU Life-projektet for overdrev – se hjemmesiden: www.overdrevsprojektet.dk


Derefter besøgte rådet Agri Baunehøj, der er Mols Bjerges højeste punkt med en enestående udsigt til den evt. kommende nationalpark. Nationalpark pilotprojektet blev afsluttet med et offentligt møde d. 19. juni 2005 på Hotel Ebeltoft Strand med efterfølgende udflugt i området i busser. Styregruppen er blevet enige om et forslag til en geografisk afgrænsning af en evt. kommende nationalpark, der omfatter områder ved Kalø, Mols Bjerge, Stubbe Sø og Ebeltoft. Se evt. på pilotprojektets hjemmeside på adressen: www.sns.dk/fussingoe/nationalparken


Agri Baunehøj afgræsses af hensyn til naturplejen. Skovfoged Kim Friis Egefjord fortalte om de forskellige tiltag med græsning om deres forskellige virkning på området. Det var tydeligt at se på de enkelte arealer hvor længe de havde været under græsning og dermed hvor længe side de havde været under omlægning. Selve højen, som ligger på den del der i dag ejes af amtet, afgræsses ikke p.t.
Fra den en høj til den anden! Brugerrådet skulle også lige se Trehøje som er en anden af de store udflugtsmål i Mols Bjerge. De tre gravhøje ligger med områdets smukkeste udsigt ned over Helgenæs omgivet af de såkaldte højryggede agre. Udsigten fra Tre Høje er det sidste årti blevet væsentligt styrket i takt med at distriktet har foretaget skovrydninger på omkringliggende arealer. Arealer plejes med kreaturer eller ved manuel indsats fra distriktets mandskab. Der er i rapporten fra Nationalpark pilotprojektet fremsat et forslag om et større sammenhængende græsningsområde i Mols Bjerge med bl.a. Tre Høje, som en del af dette område.
Herefter besøgte brugerrådet Friluftsgården Karpenhøj, der drives DGI i en bygning ejet af Naturstyrelsen. Forstander Bo Fisker bød velkommen og introducerede kort stedet og dets muligheder.
1) Under bemærkninger til referat af brugerrådets møde i november blev der efterlyst en adresse på LIFE-overdrev projektet. Overdrevsprojektet kan ses på denne adresse: www.overdrevsprojektet.dk


2) Under nyt fra distriktet kunne UFL berette at stormfaldet rundt regnet svarer til hvad der bliver fældet på distriktet på 2- 3 år! Der er dog kun faldet ganske lidt på Kalø og Mols. 98% af det faldne træ er nåletræ og oparbejdningen foregår maskinelt. De fleste flader skulle gerne være ryddede inden årets udgang. Tilplatningen er allerede påbegyndt på visse arealer. Mindre arealer får lov at ligge til naturlig succession – altså frøkilderne i området giver et bidrag til fremtidens træer på arealet
Distriktet er i færd med at sælge Klosterhus i Vindum Skov og Hedehus ved Viborg Plantage.
Derudover er der givet et tilbud på et areal ved Rønde / Følle Bund.
Vedr. Dollerup Mølle kunne UFL orientere om at kommunen nu endelig havde fået en lokalplan på plads, som bl.a. åbnede for en række anvendelsesmuligheder for bygningsmassen. Stenladen er den eneste bygning der skal bevares og den udlægges til offentlige/almennyttige formål som f.eks. formidling. Bygningerne sættes nu til salg.
Den 23. juni 2005 var der indvielse af udstillingen i det røde hus ved Hohøj ved Mariager. Udstillingen fortæller noget om områdets arkæologi og historie brugerrådets medlemmer blev alle inviteret.
Skovens Dag ved Fussingø og Hald var ganske flot besøgt og der var mange forskellige aktiviteter begge steder.
Der blev spurgt til der er kommet en afklaring med hensyn til terrænet ved Hevring. Hevring skydeterræn hører stadig under forsvaret og det er endnu ikke afklaret, hvornår forsvaret kan undvære arealet samt hvad der skal ske med arealet.
3) Rigtig mange organisationer og private benytter nu muligheden for reservation af en aktivitet via hjemmesiden. Der mulighed for at reservere lejrpladser og aktiviteter i skovene. Distriktet har i indeværende år behandlet 373 ansøgninger med tilsammen ca. 19.000 gæster på distriktets arealer.
4) Konkrete projektideer og forslag. Der har ikke i år været en ansøgningsrunde for velfærdsprojekter. Distriktet har alligevel følt det som en god anledning til at spørge brugerrådet om der er forslag til konkrete projekter, der kan iværksættes hvis økonomi og ressourcer i øvrigt tillader det.
 Der blev fremsat forslag om en p-plads og et stisytem ved Lysnet.
 En sti ved Føllebund samt et fugletårn.
 Ved Stubbe Sø ønskede rådet informationstavler evt. en folder og et sammenhængende stisystem i området.
5) Distriktet er blevet opfordret til at skitsere politikken for jagten på distriktets arealer.
Jagten i Vindum Skov, Hjermind Skov, Hyllested Bjerge og yderligere et par mindre arealer udlejes til private. Distriktet har en ikke uvæsentlig indtægt ved udlejningen. Lejekontrakten indeholder en lang række begrænsninger i jagtens udøvelse m.m. Således må der kun skydes visse vildtarter, der må ikke udsættes jagtbart vildt og der må ikke fodres for vildtet. Den udlejede jagt og al anden jagt på distriktets arealer viger for alle andre aktiviteter, således også for den tilfældige skovgæst.
På øvrige arealer afholdes bukkejagt i foråret ved distriktets ansatte og selskabsjagter, nyjægerjagter og publikumsjagter i efteråret/vinteren med skovrideren eller vildtkonsulenten som jagtledere.
6) Læsten Bakker fredningen ligger nu i naturklagenævnet og distriktet vil naturligvis så snart klagen er endelig afgjort, etablere de stiforbindelser, der er tænkt at skulle forbinde distriktets arealer med Læsten Bakker.
7) Distriktet har fået revideret Fussingø folderen. Folderen har fået ny tekst og en række nye illustrationer i farver. Kortet omfatter nu både Indskovene og Udskovene, så hele skovkomplekset omkring Fussingø er med i folderen. Et af de nye tiltag i Indskovene er at der er etableret en såkaldt hundeskov. Hundeskov er en skov, hvor skovgæsten kan have hunden fri af snoren - men under kontrol. D.v.s. at hundeejeren skal kunne kalde hunde til sig, hvis hunden møder et stykke vildt eller en anden skovgæst. Der er ikke hegn omkring skoven, idet hunden skal jo til enhver tid kunne kaldes tilbage og dermed være under kontrol.
Et eksemplar af folderen er, som lovet ved mødet, medsendt til orientering.
8) Under eventuelt blev det nævnt at distriktet sammen med Kronborg Distrikt er udpeget til at bliver certificeret – der tænkes her på hvorledes træproduktionen foregår, bæredygtighed, uden brug af kemikalier, til gavn for lokalbefolkningen m.m. – tre firmaer har budt på opgaven med at certificere de to distrikter. Opgaven der er en forløber for en evt. certificering af alle statsskovdistrikterne vil blive gennemført i år

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken