Referat af møde den 2. maj 2002

Mødested: Ulvedalshus

Til stede:

Eggert Pedersen (EP), Kommuneforeningen i Ringkøbing Amt
Johannes Poulsen (JP), Ringkøbing og Viborg Amtskommune
Jens Zinglersen (JZ), Borgerrepræsentant
Finn Faxner (FF), Danmarks Idrætsforbund
Grethe Pedersen (GP), Friluftsrådet Viborg Amt
Gert T. Andersen (GA), Dansk Ornitologisk Forening
Jens Eskildsen (JE), Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Amt
Carsten Velling (CV), Danmarks Naturfredningsforening Viborg Amt
Chr. Løcke (CL) Hedeboernes Landboforeninger
Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund
J.C. Briand Petersen (BP), skovrider, Feldborg Statsskovdistrikt
Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, Feldborg Statsskovdistrikt
Skovfoged S. Ølgaard, Feldborg Statsskovdistrikt
Skovfoged Jens Peter Clausen, Feldborg Statsskovdistrikt
Peder Jepsen (PJ) forstfuldmægtig, Feldborg Statsskovdistrikt (ref)

Dagsorden:

I henhold til beslutning på sidste møde var dette møde en ekskursion i skoven med følgende punkter på turen:

 1. Mødested Ulvedalhus
 2. Skovrejsningsprojektet Ulvedalgård
 3. Naturpleje ved Jens Langknivs Hule.
 4. Naturpleje på heden.
 5. Naturnær skovbrug i Bredemose
 6. Naturpleje i Ulvedalen
 7. Søerne i Sjørup Skov
 8. Bålplads og shelters i Sjørup Skov
 9. Sammen med pølser og en øl ved bålet orientering fra distriktet og hyggeligt samværd, hvor emner kan rejses efter behov.

Referat:

ad 2. Skovrejsningsprojektet Ulvedalgård

Området der blev tilplantet med en række lokalitetstilpassede træarter af såvel løv som nål i begyndelsen af 1990’erne er nu i god vækst. Hegn om enkelte løvtrækulturer især med eg kan snart tages ned, da træernes topskud er kommet over (rå-)vildtbidhøjde.

Ved den efterfølgende snak om hegn, vildt og afskydning var der almindelig eneighed om at man foretrak en tidsbegrænset hegning som vildtafværgning fremfor en dramatisk reduktion af vildtbestanden.

ad 3. Naturpleje ved Jens Langknivs Hule

Langdyssen fra Yngre Stenalder tæt ved en hulvej blev besigtiget. Udover folkeoverleveringen er der ikke andre kilder, som fortæller noget om Jens Langknivs’ tilknytning til stedet. Men det bliver historien jo ikke ringere af.

ad. 4. Naturpleje på heden

På en del af det erhvervede areal ved Ulvedalgård var der hede under kraftig tilgroning. Heden er nu ryddet for gran, tilbage af træarter er der en del flotte enebær samt nogle skovfyr.

Bundvegetationen er en blanding af lyng, tyttebær, revling og græs, men heldigvis kun begrænset forekomst af blåtop og tuegræsser, som er de værste konkurrenter til lyngen.

Ikke noget akut plejebehov.

ad. 5. Naturnær skovbrug i Bredemose

Ældre nåletræbevoksninger af rødgran med vellykkkede gruppevise foryngelser blev fremvist som eksempler på hvordan naturnær skovdrift kunne udvikle sig i området. Distriktet håber på at kunne opnå flere ting, undgå egentlige nyplantninger, undgå udgiftskrævende tyndinger og opnå større stabilitet overfor stormfald.

Ad 6. Naturpleje i Ulvedalen

Ad 7. Søerne i Sjørup Skov

Ulvedalen blev besigtiget fra bilerne. Punkterne blev ellers sprunget over grundet den fremskredne tid.

ad 8. Bålplads og shelters i Sjørup Skov

De nye publikums- (og handicapvenlige) anlæg op til Sjørup By blev beset. Området er meget velbesøgt uden hærværk og graffiti.

ad. 9. Orientering fra distriktet

Følgende emner blev nævnt:

 • økonomi/tilpasning- Den strammere bevillingsramme har sammen med vigende afsætningsmuligheder gjort det nødvendigt at reducere medarbejderstaben med 3 skovarbejdere samt at hjemsende resten af skovarbejderne i 8-9 uger. Med en stram styring forventer distriktet at driften trods alt gennemføres på tilfredsstillende vis, selvom der naturligvis vil være opgaver der bliver udskudt eller løst på anden vis end det oprindelig var tænkt.
 • naturskoler Brokholm/Kompedal/Feldborg – Det forventes at der inden for få dage indgås aftale om naturskoler/naturcentre ved Brokholm og ved Kompedal. Opstartsfasen vil være beskeden og afhænge af de involverede kommuners økonomiske muligheder.
 • Mønsted Kalkgruber. Distriktet har for nylig fået en bevilling på 9 mio kr til istandsættelse af den gamle kalkværksbygning. Herudover skal vi sammen med DMU i gang med at overvåge såvel flagermus som algeforekomster. Distriktet er sammen med Den selvejende Institution i gang med at udforme en strategi- og visionsplan for formidlingen fra ejendommen.
 • Kronvildtforvaltning. Distriktet påregner snarest at tage kontakt til de nærliggende jagtforeninger for at komme videre i det arbejde, som blev startet i vinterens løb med afholdelse af 3 offentlige møder om kronvildt.
 • Hedeafbrænding. Lyngens bladbille har gjort alvorlig skade på mange af distriktets hedearealer, mange steder er den gamle lyng gået ud. Foreløbige erfaringer tyder på, at bladbillen ikke angriber ung lyng, så ved afbrænding satses der på, at lyngen skyder igen fra basis eller at der stadig er i liv i de mange lyngfrø der findes. Et af distriktets store hedearealer, Grathe Hede er næsten blvet helt afbrændt i år. Derudover hjælper distriktet Ringkøbing amt og andre med afbrænding af lyng på private hedearealer.
 • Forpagtninger Distriktet har haft en stor del af sine bortforpagtede arealer i udbud. Resultaterne herfra er gunstige for distriktets økonomi.
 • publikumsfaciliteter: friluftskortet/skovlegeplads/skilteprogram Trods den stramme økonomi arbejder distriktet fortrøstningsfuldt videre, vi bl.a. forventer at komme godt i gang med en skovlegeplads i den vestlige del af Borbjerg Plantage. Det it-baserede "friluftskort" (Naturstyrelsens hjemmeside) blev beskrevet.
 • ture i skoven 2002. Program herfor er omdelt.
 • det nat. Skovprogram Vi afventer de tilbagemeldinger som høringsrunden medfører.
 • Skarvforvaltningsplanen Skarv forekommer kun i stærk begrænset omfang på distriktets arealer.
 • Egekratregistrering. Vi nåede ikke så langt som vi forventede sidste år. Finanslovsforhandlinger medførte derefter en pause i arbejdet, som forventes genoptaget i løbet af forår/sommer. Ekstra medhjælp i denne forbindelse er ikke mulig.
 • Skovens Dag afholdes søndag d. 5. maj. Distriktet har fulgt brugerrådets opfordring fra sidste møde og skovene ved Feldborg samt Alheden skovene holdes åben for bilkørsel.. Det offentlige møde holdes i Stendalen. Herudover holdes omvisning ved Brokholm og i Løvbakke.

ad. 9. Eventuelt

Referat fra sidste møde blev godkendt. Herudover blev aftalt, at næste møde afholdes i oktober som et kontormøde.

Sidste:

Det skønnes at i alt 800 personer deltog i distriktets arrangementer på Skovens Dag. Pressemeddelelse vedlægges.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken