Referat af møde den 3. juni 2003

Mødested: Mønsted Kalkgruber

Til stede:

Jens Zinglersen (JZ), Borgerrepræsentant
Finn Faxner (FF), Danmarks Idrætsforbund
Grethe Pedersen (GP), Friluftsrådet Viborg Amt
Gert T. Andersen (GA), Dansk Ornitologisk Forening
Jens Eskildsen (JE), Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Amt
Carsten Velling (CV), Danmarks Naturfredningsforening Viborg Amt
Chr. Løcke (CL) Hedeboernes Landboforeninger
Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund
Niels-Erik Jørgensen (NJ), Friluftsrådet, Ringkøbing Amt
Jørgen Mortensen (JM), naturvejleder
Svend Åge Jensen (SJ), Kommuneforeningen Viborg Amt
Johannes Poulsen (JP), Ringkøbing og Viborg amtskommuner
Christian V. Vestergard (CH), Kommuneforeningen for Ringkøbing Amt
J.C. Briand Petersen (BP), skovrider, Feldborg Statsskovdistrikt
Sten Ølgaard (SØ), skovfoged, Feldborg Statsskovdistrikt
Peder Jepsen (PJ), forstfuldmægtig Feldborg Statsskovdistrikt (ref.)

Dagsorden:

A. Besigtigelse af Mønsted Kalkgruber og renovering af kalkværket

B. Besigtigelse af Jenle

C. Besigtigelse af Brokholm Sø og Havbjerg Skov.

D. Spisning

Møde:

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendelse af dagsorden.

Orientering fra distriktet.

Politik for sejlads på ministeriets søer.

Nye tiltag indenfor jagt- og vildtforvaltning

Skovens Dag 2003 - referat

Salg af skove

Eventuelt

Da dagsordenens pkt. A-D var af bred orienterende karakter var brugerrådsmedlemmerne opfordret til at invitere ledsagere med til denne del af arrangementet. Ca. halvdelen havde fulgt opfordringen.

Ad A

Den daglige leder af Mønsted Kalkgruber, Per Vegger var rundviser under en inspirerende tur i såvel gruber som i kalkværksbygningen, der er under en gennemgribende restaurering, som forventes afsluttet i foråret 2004.

Ad B

Deltagerne blev delt i to grupper, så man på skift fik en rundvisning inde i Jeppe Åkjærs bolig Jenle, dels fik fremvist en del af de omkringliggende arealer under en kort spadseretur..

Flere brugerrådsmedlemmer foreslog, at dele af den mest kystnære træbevoksning stedvis burde ryddes for at fastholde/genskabe udsigten til vandet fra Jenle.

Ad C

Havbjerg Skov blev besigtiget med udgangspunkt fra P-pladsen. Brokholm Søs genskabelse blev fortalt ved det gamle pumpehus, som i dag fungerer som fugletårn.

Ad D

Som under de øvrige besigtigelsespunkter var vejret med udvalget. Der kunne spises udendørs omkring bål i haven til Brokholm Naturcenter.

De deltagende brugerrådsmedlemmer blev fotograferet med henblik på at få lagt billeder af dem ud på distriktets hjemmeside.

Under det efterfølgende møde var skovfoged Ølgaard guide for ledsagerne under en travetur langs Brokholm Sø.

Referat fra mødet:

 

ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Der viste sig usikkerhed om referatet fra sidste møde var fremsendt til brugerrådet. Referatet vil for en sikkerheds skyld blive (gen-)fremsendt.

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

BP


JP

BP

CV

JZ

BP

BP

Ad. 3. Orientering fra distriktet

Brokholm Naturcenter

I efteråret 2002 indgik Feldborg Statsskovdistrikt en samarbejdsaftale mellem Sallingsund og Sundsøre kommuner om driften af Brokholm Naturcenter. Trods et beskedent økonomisk udgangspunkt er der ved stor velvilje fra de to kommuner, Tips og Lottomidlerne samt Naturstyrelsen tilvejebragt midler på over ½ mio. kr. Pengene skal bruges til istandsættelse og indretning af beboelseshuset incl. offentligt tilgængeligt handicaptoilet, tilvejebringelse af en mindre udstilling, anskaffelse af naturskolematerialer samt udarbejdelse og trykning af folder for området.

Den første store opgave bliver at holde 2 introduktionskurser i begyndelsen af august for de to kommuners lærere, i alt ca. 150-160 lærere.

Den officielle åbning forventes at ske i begyndelsen af oktober måned.

Mønsted

Kalkgruberne er udpeget som habitatområde pga. den store forekomst af flagermus. Der foregår i år en overvågning af flagermusbestanden og dens artssammensætning, samt undersøgelser, der skal belyse om og i givet fald hvordan ostelageret i gruberne påvirker flagermusenes livsvilkår.

Kalkværksbygningen er under en gennemgribende restaurering, som forventes tilendebragt i løbet af foråret 2004. Herefter vil der være dannet en enestående ramme for formidling af området, ligesom bygningen vil kunne bruges til en række kulturelle formål. Der er nedsat en visionsgruppe, som har barslet med en visionsplan, som blandt andet skal bruges som løftestang overfor fonde og andre, der kunne tænkes at være med til at finansiere indretningen af kalkværksbygningen. Foreløbige overslag tyder på, at der skal skaffes 5 - 6 mio. kr. for at visionsplanen kan gennemføres i sin helhed.

Økonomi

Distriktets økonomi for 2003 ser nogenlunde ud, selvom vigende træpriser og efterspørgslen efter nåletræ ikke er for god.

Der er ikke meldt noget konkret ud for distriktet for næste år, men Skov-og Naturstyrelsen skal ifølge budgetoverslag for 2004 i finansloven for 2003 spare omkring 70 mio. kr., hvor til kommer mulige besparelser foranlediget af Finansministeriets budgetanalyser og styrelsens eventuelle bidrag til at finansiere planlagte skattelettelser.

Antallet af statsskovdistrikter p.t. 25 vil formentlig blive reduceret kraftigt, ligesom der kan forudses personalereduktioner også på Feldborg distrikt.

Det er uvist om der sker en synkronisering i forhold til strukturkommissionens arbejde.

Er der offentliggjort noget om ændringer i antallet af statsskovdistrikter ?

Nej.

Husker der var noget lignende i gang for nogle år siden, hvorfor blev det ikke til noget dengang ?

Svært at sige.

Distriktet er involveret i en jordfordelingssag på Lundø, hvor distriktet ejer en række mindre spredt liggende parceller. Distriktets engagement i jordfordelingen har som mål at få skabt en bedre sammenhæng mellem distriktets besiddelser på halvøen.

BP

GP, CV, NJ m.fl.

BP

Ad. 4 Politik for sejlads på ministeriets søer

Distriktet har hidtil og i overensstemmelser med tidligere drøftelser i brugerrådet været tilbageholdende med at give lov til sejlads og fiskeri på distriktets store søer ved Brokholm og Spøttrup.

Distriktet er blevet bedt om at revurdere situationen herunder drøfte det i brugerrådet. Distriktet har fået meldinger om at fiskeriet er stigende og stedvis et problem fra fugletårnet ved Spøttrup Sø og nordover, hvor især turister smider snøren ud.

Børns fiskeri skal der stadig være plads til. Egentlig turistfiskeri eller voksne, der fisker, er ikke ønskelig ved de naturrige store søer.
Nej til sejlads med udgangspunkt i naturskolen ved Brokholm, med mindre det sker i undervisningsøjemed.

På distriktets hjemmeside er givet en oversigt over de mindre søer, hvor der er frit fiskeri: Dyrbergs Sø, Sø på Trængsel, Hasselholt Dam. Ingen af søerne er dog meget attraktive fiskesøer.

BP


NJ

BP

KP

KP

BP

Flere

BP

BP


BP

JZ


CH

FF


CV og JE

NJ

JM

JP


JZ

Ad 5. Nye tiltag indenfor jagt- og vildtforvaltning

Naturstyrelsen udlejer nu yderligere 3.000 ha til jagt, heraf vedrører ca. 280 ha Feldborg distrikt.

På distriktet holder vi et årligt møde med repræsentanter fra de lokale jagtforeninger, ligesom vi sikrer, at der på distriktets repræsentationsjagter årligt er ca. 80 pladser til jagtforeningsmedlemmer. Naturstyrelsen har nu besluttet at denne "Feldborgmodel" skal anvendes på alle statsskovdistrikter.

Herudover har styrelsen besluttet, at der på hvert distrikt skal ske nedsættelse af et jægerforum med regionale repræsentanter fra landsdækkende jagtforeninger.

6 mio. kr./år af jagttegnsmidlerne skal bruges til opkøb og indretning af arealer til bedst mulig brug for jægerne.

Endelig har styrelsen besluttet, at distrikterne skal afholde en publikumsjagt, dvs. en jagt, hvor ikke -jægere også inviteres til at deltage.

Distriktet har endvidere planer om at afholde et offentligt jagtformidlingsarrangement i Løvbakke Skov ved Herning i løbet af efteråret.

Som opfølgning på en række møder sidste år omkring kronvildtforvaltning har distriktets vildkonsulent Sten Fjederholt fået dannet to netværk til indberetning af nedlagt kronvildt: et omkring Kompedal og et omkring "gl. Feldborg" plantagerne. Indberetningens resultater er indtil nu beskedne, da de kun dækker et år, men vi forventer, at oplysningerne vil blive mere værdifulde som årene går.

Synes det er en god ide med en publikumsjagt.

Det vil være stærkt begrænset, hvor mange der kan deltage.

Der er ikke meget fuglevildt i denne egn af landet, hvorfor det nok vil være beskedent hvad publikum kan opleve af vildt og afgivne skud i forhold til statsskove i Østdanmark.

Jeg er, ligesom distriktet bør være, stolt over og på jægernes vegne glad for, at Feldborgmodellen nu er blevet blåstemplet.

Ad. 6 Skovens Dag 2003 - referat

Udvalget har fået tilsendt et kort referat fra Skovens Dag, som distriktet synes løb godt af stabelen med ca. 500 deltagere, flere ville der vanskeligt være plads til på det valgte sted. På landsplan deltog knap 37.000.

Annonceringen i lokale dagblade synes ikke så god som f. eks på Ulfborg.

Distriktet valgte med den meget og gode foromtale af skovlegepladsens indvielse i en række lokal- og regionsaviser, ophængning af centralt placerede løbesedler at spare på den meget dyre annoncering. I betragtning heraf var det indtrykket, at vi var kommet bredt ud med budskabet, hvad den pæne deltagelse da også tyder på.

Distriktets geografiske udstrækning og "centrale" beliggenhed midt i mellem Holstebro, Vinderup, Skive, Viborg, Silkeborg og Herning gør annoncering i alle lokalaviser til en meget bekostelig affære.

Ad 7. Salg af skove

Emnet var tilføjet dagsordenen efter opfordring fra brugerrådsmedlem Jens Zinglersen

Gav indledningsvist et par faktuelle oplysninger:

Miljøministeren vil ved salg af op til 1.500 ha overvejende mindre nåletræplantager skaffe flere midler til natur og nye skove omkring Storkøbenhavn og andre byer. Der er indgået en politisk aftale herom. Udpegningen vil ske i forbindelse med finanslovsforhandlingerne efter sommerferien. Fra radikal side har der været forslag om frasalg af op mod halvdelen af statens nåleskove.

Ønskede ikke at han/distriktet deltog i den efterfølgende diskussion, hvor en aftale, miljøministeren har indgået med andre politiske partier, vil være genstand for drøftelser.

(Ref. anm.: BP forlod herefter mødet for resten af dette punkts vedkommende, SJ ønskede heller ikke at deltage i drøftelserne og forlod resten af mødet)

Opdagede i søndagsavisen d. 11. maj at der nu var forslag om salg af op mod 36.000 ha statsskove, nåleskove men ikke omkring Københavnsområdet. Kan ikke se logikken i at flytte midler fra et tyndt befolket område til Storkøbenhavn.

I forbindelse med naturparkerne havde ministeren netop lagt megen vægt på lokalopbakning og i hvert fald indtil videre stoppet enkelte projekter på grund af lokal modstand. Det burde vel også ske, hvis der lokal protesteres mod salg af statsskov.

Ville foreslå, at distriktets brugerråd kontaktede andre nærliggende distrikters brugerråd med henblik på at kontakte miljøministeren og protestere mod salg af statsplantager fra området.

Bange for at salg af skove vil kunne ske til udlændinge og at adgangsmulighederne ville blive forringede.

25% af det danske træforbrug er baseret på egenproduktion.

Fatter ikke at der skal sælges statsskove nu, hvor indtægterne i de tidligere noget magre plantager, begynder at vise sig. Finder det er en dårlig ide at flytte midler fra Vestdanmark mod øst.

Er meget betænkelig ved de begrænsninger i adgangsreglerne der vil følge af at plantagerne vil overgå til privat eje.

Enig i at fraråde salg af statsplantager.

Byerne udvikler sig mere og mere. Der er behov for mere natur og skove ved byerne. Ved at give folk en bedre trivsel, herunder mere natur, spares der på penge til sygdomsbehandling i bred forstand. Pengene til mere trivsel og natur bør skaffes herfra.

Var uenig i de radikales kraftige udmelding og enig i de fremsatte synspunkter. Kunne foreslå en formulering til ministeren, der ikke fuldt afviste salg af enkelte skove, men med den klausul, at pengene skulle blive i lokalområdet til skabelse af anden natur/rekreative muligheder.

Der synes at være bred opbakning til et nej til ministerens planer, samtlige brugerrådsmedlemmer opfordres til at gå til deres bagland og få fyret op under de øvrige brugerråd.

FF


BP og PJ


JE

BP


Flere


BP

GA


BP

ad 8. Eventuelt

Hvordan går det med opdatering af distriktets hjemmeside, vi drøftede det på sidste brugerrådsmøde?

Vi er kommet et godt stykke vej synes vi, men der er da ting vi gerne vil gøre bedre og ting der stadig mangler. For at følge med opfordres brugerrådets medlemmer til at klikke ind på distriktets hjemmeside http://www.sns.dk/Feldborg/

Hvordan går det med økobasen ?

Der er sket overdækning af økobasen med presenninger, men ikke indtil videre planlagt madpakkehus mv.

Ønskede at der blev gjort mere reklame for de handicapegnede faciliteter distriktet kan tilbyde rundt omkring og i øvrigt tænke på de handicappede ved nyanlæg, det er sjældent meget der skal til.

Ved planlægning tænker vi meget på handicapsynsvinklen, men vi kan blive bedre til det. Reklamedelen kan vi helt sikkert forbedre - påtænker, når faciliteterne i forbindelse med skovlegepladsen er færdige, at lave en samlefolder med oplysning om steder, hvor handicapfaciliteter findes.

Har set tinksmed to gange i år i habitatområdet i Sønderskoven. Hvornår skal den planlagte rydning af selvsået opvækst af fyr og birk gennemføres ?

Vi har ikke sat noget på arbejdsprogrammet i år, men vil på baggrund af disse nye oplysninger se om vi kan få presset det ind i løbet af sommer/efteråret.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken