Referat af møde den 3. august 2004

Mødested: Brunkulsvej 17, Søby Brunkulslejer.

Til stede:

Feldborg Statsskovdistrikts brugerråd:

Annelise Vesterbye (AV), Ringkøbing og Viborg amtskommuner
Marianne Würtz Jensen, Vejle og Århus amter
Gert T. Andersen (GA), Dansk Ornitologisk Forening
Jens Eskildsen (JE), Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Amt
Finn Faxner, Danm. Idrætsforbund
Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund
Egert Pedersen (EP), borgerrepræsentant
Kurt Nielsen (KN), borgerrepræsentant
Jens Zinglersen (JZ), Borgerrepræsentant
Søren Jørgensen (SØ), Initiativgruppen Ejstrup 2000
Søren Møller (SM), Initiativgruppen Nørlund
Paul Højen (PH), Engesvang Beboerforening

Fra Feldborg Statsskovdistrikt

J.C. Briand Petersen (JBP), skovrider
Hans Jensen (HJN), skovfoged
Torben Bøgeskov (TOB), naturskoleleder
Otto Buus (JOB), skovfoged

Fraværende med afbud :

Kjeld Andersen, Turistrådet
Svend Åge Jensen, Kommunerne
Finn Jensen, Nørre Snede kommune

Fraværende uden afbud:

En repræsentant for kommunerne
En repræsentant fra Landboorganisationerne

Dagsorden:

  1. Besigtigelse af distriktets nye ejendom i Søby Brunkulslejer erhvervet for jagttegnsmidler. Orientering om arbejdet med planerne for den fremtidige brug af ejendommen.
  2. Besøg på "Udsigten" og derefter pladsen ved Melgårds sø, hvor distriktet påregner at åbne for sejlads.
  3. Transport til Hampen sø - besigtigelse af skovlegeplads og orientering/diskussion om fremtiden for Hampen sø og dens opland.
  4. Besøg på naturskolen på Koutrupgård og kort orientering om dens virksomhed.
  5. Besøg på Ballesbækgård - besigtigelse af ny grill-hytte - kort spadseretur i området med orientering - derefter pølser på grillen.
  6. Eventuelt - og mødet afsluttes.

Ad. 1. Besigtigelse af distriktets nye ejendom i Søby Brunkulslejer erhvervet for jagttegnsmidler. Orientering om arbejdet med planerne for den fremtidige brug af ejendommen.

JBP bød velkommen til det første møde i det nye fælles brugerråd og nævnte, at Feldborg distrikt normalt havde to møder om året i brugerrådet, og et af dem var en "besigtigelsestur" – som altså var denne.

JBP gav herefter en kortfattet introduktion til ejendommen, som var erhvervet for jagttegnsmidler og dermed jægernes penge. En arbejdsgruppe var p.t. i færd med at analysere, hvad ejendommen nærmere skulle bruges til. Der blev opereret med anlæg af en riffelskydebane til brug i forbindelse med kurser, en underjordisk salonbane til bevægelige mål, hytter til overnatning m.v.

Når arbejdsgruppen var færdig ville distriktet optage forhandlinger med andre eksterne parter om evt. supplerende brug af ejendommen til f. eks. naturformidling.

I samme forbindelse blev det oplyst, at distriktet nu igen skal indgive forslag til evt. nye jagttegnsprojekter. Det var vel næppe sandsynligt, at distriktet igen fik penge. Der var ikke konkrete projekter på bedding, men Jægerforum havde peget på muligheder om evt. køb af en kommuneplantage, køb af ejendom til demonstrationsbrug. Fra brugerrådets side blev der peget på en evt. mulighed for at købe en skydebane i Hodsager plantage.

KN åbnede en diskussion om bedre sikring mod nedkøring af vildt, som hvert år skete i stor stil til fare og ulempe både for vildt og mennesker. Han foreslog rydning af bælter langs vejene, så vildt og motorister havde bedre reaktionstid før påkørsel. Der var enighed om, at foranstaltningen ville være nyttig. Der var forsøg i gang, men såvidt vides endnu ikke resultater af disse.

JBP orienterede herefter om følgende:

Distriktets nye organisation var nu på plads og i virksomhed. Mange ting var ikke fulgt op pga den store arbejdsbyrde, der havde været, bl.a. var hjemmesiden ikke fuldt opdateret og i orden, men der blev nu arbejdet på det.

Fabriksbygningen i Mønsted skulle indvies 10. sep. efter restaureringen. Brugerrådet blev inviteret til at deltage.

Bølling sø projektet var snart færdigt, idet de tekniske anlæg og sikringen af de arkæologiske værdier var sluttet. Nu skulle der løbe vand i søen – indvielse formentlig næste forår.

Brokholm Naturcenter: Naturvejlederen havde sagt op, distriktet forhandlede til forskellig side om erstatning.

HJN orienterede om projektet i Meldgård sø, hvor distriktet i samarbejde med lokale foreninger er ved at etablere rekreative muligheder i form af sejlads, raste- og grillplads, evt. toilet og legeplads. Projektet havde haft lokalbefolkningens store opbakning.

HJN fortalte kort om ejendommens bygninger, hvorefter der var rundvisning.

Ad. 2. Besøg på "Udsigten" og derefter pladsen ved Melgårds sø, hvor distriktet påregner at åbne for sejlads.

Pga. af stærk regn blev besøget på udsigten sløjfet . Meldgårds sø blev besigtiget fra østsiden og projektet beskrevet.

Ad. 3. Transport til Hampen sø - besigtigelse af skovlegeplads og orientering/diskussion om fremtiden for Hampen sø og dens opland.

JOB orienterede om Hampen sø og dens opland. Søen var en af Danmarks reneste søer (lobeliasø), men nok noget truet pga af forurening – primært nedfald. Området var stærkt besøgt, både af publikum og forskere. Distriktet havde opkøbt arealer mellem søen og Thorup sø for at få mest mulig kontrol over udløbet i søen og var fortsat interesseret i opkøb.

JBP efterlyste reaktioner på evt. yderligere åbning af rekreative muligheder ved søen, f. eks. begrænset sejlads med et antal robåde og fiskeri. Der var enighed om, at bevarelse havde første prioritet – inden for rammerne heraf var flere åbne for nye rekreative muligheder.

Der blev orienteret om status for Rørbæk sø og dens opland – den planlægning, der var sket og distriktets opkøb af foderkvoter i Vestermølle dambrug for at nedbringe forurening.

JOB orienterede om skovlegepladsen og dens brug. Skovlegepladser/hundeskove blev drøftet, og der var en positiv stemning for udbygning af nettet af disse på distriktets område.

JBP orienterede om, at distriktet i løbet af efteråret ville foretage en distriktsvis prioritering af sådanne anlæg, og brugerrådet ville blive inddraget i dette.

Ad. 4. Besøg på naturskolen på Koutrupgård og kort orientering om dens virksomhed.

Besigtigelse af naturcentret og TOB orienterede om dets virksomhed og opbygning.

Der var stor interesse for centret og AV gav udtryk for at hun ville sondere om mulighederne for udbygning af Poulsensminde ved Feldborg til et lignende naturcenter.

Flere gjorde opmærksom på, at annonceringen af Skovens Dag nok havde været mangelfuld.

Fra flere sider blev der udtrykt håb om at hjemmesiden ville blive opprioriteret.

Ad. 5. Besøg på Ballesbækgård - besigtigelse af ny grill-hytte - kort spadseretur i området med orientering - derefter pølser på grillen.

TOB/JOB orienterede om udstillingen og stedets brug. Man regnede med at ca. 15.000 mennesker besøgte stedet om året.

Der var alm. Tilfredshed med den nye grillhytte.

Ad. 6. Eventuelt

Intet.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken