Referat af møde den 14. september 2005

Mødested: Distriktskontoret

 

Til stede:

Brugerråd:

Marianne Würtz Jensen (MW), Vejle og Århus amter
Gert T. Andersen (GA), Dansk Ornitologisk Forening
Jens Eskildsen (JE), Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Amt
Finn Faxner, Danm. Idrætsforbund
Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund
Poul Henning Knudsen (PH), Friluftsrådet
Kurt Nielsen (KN), borgerrepræsentant
Egert Pedersen, borgerrepræsentant
Søren Møller, Initiativgruppen Nørlund
Paul Højen (PH), Engesvang Beboerforening

 

Jægerforum:

Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund, Viborg amt
Mads Holm, Danmarks Jægerforbund, Viborg amt
Tage Toft, Danmarks Jægerforbund, Viborg amt
Finn Meier, Danmarks Jægerforbund, Ringkøbing amt
Kristian Tornvig Christensen, Danmarks Jægerforbund, Ringkøbing amt
Birger Villadsen Danmarks Jægerforbund, Ringkøbing amt
Finn Krogh, Danmarks Jægerforbund, Vejle amt
Leif Jensen, Danmarks Jægerforbund, Vejle amt
Bent Bech-Larsen, Danmarks Jægerforbund

 

Fra Feldborg Statsskovdistrikt
J.C. Briand Petersen (JBP), skovrider
Jens Peter Clausen (JCL) skovfoged
Steen Fjederholt (SFJ), vildtkonsulent

 

Fraværende:

 

Fra Brugerrådet:

Karen Skyum (KS), Viborg og Ringkøbing amter
Svend Åge Jensen (SÅ), Kommunerne
Finn Jensen (FJ), Nr. Snede kommune
Søren Jørgensen (SØ), Initiativgruppen Ejstrup 2000
Kjeld Andersen, Turistrådet
Jens Zinglersen, borgerrepræsentant

 

Fra Jægerforum:

Henning S. Nielsen, Danmarks Jægerforbund, Viborg amt
Knud Erik Hansen, Danmarks Jægerforbund, Ringkøbing amt
Carsten Adler Juhl, Dansk Land- og Strandjagt

Dagsorden

 

1. Orientering fra distriktet.

2. Status for jagttegnsprojektet i Søby.

3. Bøllingsøgårdvejs fremtid.

4. Indførelse af naturnært skovbrug på distriktet – igangsættelse af planprocedure

5. Eventuelt

6. Efter mødet ekskursion i skoven.

 

Ad. 1. <V:PATH="t" o:connecttype="rect">

Orientering fra distriktet ved JBP

Brokholm Naturcenter.

Aftalen med Salling-kommunerne er nu på plads. Den nye bestyrelse er nedsat og har holdt sit første møde. Der er holdt ansættelsessamtaler med 6 ud af 65 ansøgere og udvælgelsesprocedure er i gang.

Skovridergården Vester Palsgårds fremtid

Vejle amt har trukket sig fra aftalen om brug af bygningen til fængsel, da amtet ikke ønskede en længere aftaleperiode end to år, og distriktet ikke kunne give garanti for forlængelse. I stedet er der indgået en aftale med Nørre Snede kommune om udlej af ejendommen til egns- og skovbrugsmuseum.

 

Ad 2. Status for jagttegnsprojektet i Søby.

Arbejdsgruppen er kommet frem til, at den bedste udnyttelse af stedet vil være en kombination af en ”kursus-/aktivitetsejendom” for jægerne samt et muligt udgangspunkt for en naturformidling af området for f.eks. skole- og gymnasieklasser. Det har resulteret i følgende ønsker/krav:

  • Boligen ønskes beboet af hensyn til opsyn
  • Overnatningsmulighed for mindst 30 personer
  • Der skal være undervisningslokale samt værksted
  • Mulighed for riffelskydning på 100 m bane.
  • P-plads

 

For at komme i gang så området kan tages i brug har arbejdsgruppen valgt at opdele projektet i etaper.

Distriktet har ansøgt om planlovsgodkendelse til ændret anvendelse samt byggetilladelse med henblik på indretning af yderligere toilet- og badeforhold samt et anretterkøkken i de eksisterende lokaler.

Der er også ansøgt om tilladelse til en underjordisk 25 m skydebane, men arbejdsgruppen her endnu ikke lagt sig helt fast på om en sådan bane skal indgå i projektet. Distriktet har endnu ikke modtaget svar. Udbud til håndværkere er lavet, men afventer kommunens tilladelse.

For at sikre et opsyn har distriktet lavet en ordning med elever om at bebo boligen, indtil der foreligger en afklaring på, om der skal være en opsynsmand, en naturvejleder eller en kombination deraf tilknyttet stedet.

Overnatningsmulighederne tænkes løst ved opsætning af 6-8 træhytter, placeret i en bue mellem garage og bålplads. Der er søgt om tilladelse til opførelse af hytter.

Undervisningslokale kan indrettes i den nuværende ”garage” som både er opvarmet og isoleret. Værkstedet er planlagt til det eksisterende værksted/fyrrum, som også er isoleret og opvarmet.

En 100 m riffelbane kan forholdsvis enkelt etableres i slugten lige i kanten af distriktets arealer nord for ejendommen. Med den placering vil banen komme til at ligge inden for fredningsgrænsen for den fredningssag, der er i gang for Søbyområdet. Det er besluttet, at ansøgning om en evt. riffelbane afventer at fredningssagen for området er afsluttet. Fredningssagen er påklaget, og afventer nu afgørelse i Naturklagenævnet.

 

Ad 3. Bøllingsøgårdvejs fremtid.

Lokalsamfundet ønsker den gamle vej over søen bevaret – delvis som gang- og cykelbro - for at forbedre mulighederne for friluftslivet i området. Distriktet har hørt amter og kommuner om sagen. Kommunerne var positive, amterne negative.

Lokalsamfundet har skrevet til ministeren om sagen, og ministeren har svaret at distriktet vil afgøre sagen snart.

Der har været sat spørgsmålstegn ved, om amterne var tilstrækkelig orienteret om styrken af det lokale ønske, bl.a. at der havde været en underskriftsindsamling hvor små 700 mennesker havde tilkendegivet, at de ønske vejen bevaret – ca. 20 havde været modstandere. Det blev anbefalet, at distriktet skrev til amterne, hvorvidt denne oplysning ville ændre indstillingen. Distriktet lovede at gøre dette.

Hvis indstillingen fra amterne ikke blev anderledes, vil distriktet ikke fremme lokalsamfundets ønske, idet Naturstyrelsen ikke ønskede at søge dispensation fra fredningen, hvis det ikke blev bakket op af forslagsstillerne til fredningen.

 

Ad 4. Indførelse af naturnær skovdrift – igangsætning af planprocedure.

JBP gav gennem en power-point præsentation en introduktion til punktet.

 

Ad 5. Eventuelt.

JE spurgte hvornår udsigtstårnet i Sønderskoven kom op. JBP svarede at ansøgninger var indsendt og tårnet var prioriteret til i år.

 

Ad 6 Ekskursion i skoven.

Efter mødet sluttede repræsentanter for områdets jagtforeninger sig til selskabet til en fælles ekskursion, idet distriktets årlige møde for jagtforeningerne således blev afviklet samtidig.

En række punkter i skoven blev besigtiget til demonstration af de intentioner, der ligger i begrebet naturnært skovbrug.

Ekskursionen sluttede med pølser på grillpladsen og fortsat diskussion.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken