Referat af møde den 15. november 2002

Mødested: Distriktskontoret, Feldborggård

Til stede:

Jens Zinglersen (JZ), Borgerrepræsentant
Finn Faxner (FF), Danmarks Idrætsforbund
Grethe Pedersen (GP), Friluftsrådet Viborg Amt
Gert T. Andersen (GA), Dansk Ornitologisk Forening
Jens Eskildsen (JE), Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Amt
Carsten Velling (CV), Danmarks Naturfredningsforening Viborg Amt
Chr. Løcke (CL) Hedeboernes Landboforeninger
Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund
J.C. Briand Petersen (BP), skovrider, Feldborg Statsskovdistrikt
Vildkonsulent Sten Fjederholt (SF), Feldborg Statsskovdistrikt
Forstfuldmægtig Peder Jepsen (PJ), Feldborg Statsskovdistrikt (ref)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 2. Godkendelse af dagsorden.

 3. Orientering fra distriktet.

  Organisationstilpasning i Naturstyrelsen

  Den økonomiske situation - budgetrammer 2003

  Naturcenter Brokholm

  Renovering af Mønsted Kalkværk

  Hedeafbrænding for amtet

  Mosindsamling

  Egekrat -status for registrering

  Kulturudvalgets arbejde

  Kampagne mod vildtpåkørsler

  Indvielse af publikumscenter i Sjørup Skov - ny folder

  Diverse

 4. Det Nationale Skovprogram - kort gennemgang.

 5. Naturstyrelsens velfærdsprofil - hvad er det.

 6. Sigtelinier for en dansk naturpolitik - oplæg fra ministeren.

 7. Kronvildtforvaltning – debatten om en forvaltningsplan for kronvildtet - status for arbejdet.

 8. Skovens Dag 2002 og 2003 - referat og planer.

 9. Eventuelt.

Referat:

 

ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

ad 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

BP

JZ

BP

BP

BP

BP

BP

PJ

BP

SF

JZ

SF

BP

SF

BP

ad. 3. Orientering fra distriktet

Organisationstilpasning i Naturstyrelsen

Siden 1995 hvor den sidste større og internt affødte organisationstilpasning blev gennemført har der ikke før med den nye regeringsdannelse og vedtagelsen af finansloven for 2002 været nødvendigt med større organisatoriske ændringer i Naturstyrelsen.

I løbet af 2001 og 2002 har styrelsen måttet sige farvel til 30 medarbejdere på distrikterne og 70 i den centrale styrelse. I styrelsen er en del af personalereduktionen dog sket ved overflytning af personale til andre styrelser i forbindelse med ressortomlægninger.

Feldborg distrikt har måttet sige farvel til 3 skovarbejdere. Der er endnu uafklaret et uafklaret problem omkring "fase 2" hvor bl.a. funktionærbemandingen og opgavefordelingen mellem styrelse og distrikt er uafklaret. Temaer som regionalisering, tværgående opgaver, mere funktionsopdeling samt overvejelser omkring ændrede amts og kommunale strukturforhold på sigt er formentlig i spil.

Den økonomiske situation - budgetrammer 2003

De personalemæssige tilpasninger der er gennemført i 2002 forventes at være tilstrækkelige for distriktets økonomi kan hænge sammen i 2003, sådan som det p.t. ser ud. Dog er såvel Finansministeriet, Rigsrevisionen og Økonomiministeriet i færd med at undersøge en række statslige styrelser og institutioner, herunder Naturstyrelsen. Hvad det vil resultere i er p.t. uafklaret, men vil næppe betyde tildeling af yderligere midler.

Brugerråd bør overveje kontakt til den politiske verden, hvis forholdene bliver meget stramme.

Som ansat og chef i Naturstyrelsen er det min pligt af agere indenfor de rammer der bliver udmeldt, vil ikke deltage i en ekstern kritik.

Naturcenter Brokholm

Der er i efteråret indgået skriftlig aftale mellem Sundsøre og Sallingsund kommuner og distriktet om den fremtidige drift af Brokholm Naturskole. Kommunerne har fundet en række midler, flere muligheder afsøges bl.a. tips og lottomidler for at skaffe tilstrækkeligt med midler til anlægsfasen.

Renovering af Mønsted Kalkværk

Der har været afholdt prækvalifikation, hvor 6 går videre til det udbud der forventes afholdt inden årsskiftet. Der er afsat omkring 9. mio. kr. til arbejdets gennemførelse.

Hedeafbrænding for amtet

Distriktet har for Ringkøbing amt og mod betaling gennemført hedeafbrænding på en række privatejede fredede hedearealer, der er kraftig angrebet af lyngens bladbille. Tilsvarende arbejder har været gennemført på en række af distriktets heder i Kompedal Plantage.

Mosindsamling

Distriktet forventer at indgå aftaler med et par entreprenører om mosindsamling, som giver et pænt tilskud til distriktets økonomi. Mos regenerer efter 2-3 år og dansk mos har ifølge eksperter den bedste holdbarhed i Europa.

Egekrat status for registrering

Distriktet er godt i gang ca. halvvejs, og forventer ved en øget indsats til næste år at få færdiggjort dette arbejde. De private egekrat indenfor distriktets tilsynsområde er ikke særligt store, og de er opsplittet i mange enkeltparceller.

Kulturudvalgets arbejde

I dansk skovbrug er kulturanlæg den dyreste enkeltinvestering som foretages i en bevoksningsrotation. Det er naturligt at se på muligheder for billiggørelse ikke mindst i en tid, hvor råtræpriserne det vil sige afkastet af kulturanlægget er for nedadgående.

Kampagne mod vildtpåkørsler

Kampagnen går i første omgang ud på at få registreret trafikdræbte dyr, der er ikke afsat midler til faunapassager. Det skønnes, at der dræbes omkring 3.5 mio. dyr i trafikken om året. Distriktet arbejder sammen med Ulborg og Klosterheden distrikter om at finde ud af, hvor vi har de sorte pletter og hvad vi kan gøre for at mindske antallet af trafikdræbte dyr. Plancher mv. skønnes nok måske at kunne fange trafikanternes opmærksomhed, men kan også medvirke til at bortlede deres opmærksomhed fra trafikken og er næppe nogen god ide.

Hvad med reflektorer

Der er forskellig erfaring, mange mener de ikke virker, færre at de gør det. Det kan i øvrigt forekomme besynderligt, at påkørte men ikke døde dyr der findes på stedet ofte sættes i pleje af Falck, mens flygtet vildt bliver eftersøgt af schweisshund/jæger og aflivet når det findes.

Indvielse af publikumscenter i Sjørup Skov

Fandt sted d. 20. juni i øsende regnvejr. Området byder på stier, bro ved den lille sø, primitiv lejrplads, shelter til primitiv overnatning, grillpladser med brænde samt borde og bænke. Samtidig blev en lokalfolder over Sjørup Skov offentliggjort.

Diverse

Sælpest: startede i Kattegat og bredte sig siden til Vadehavet og Limfjorden. I Limfjorden er der indsamlet omkring 300 sæler, Feldborg distrikt indsamlede knap 40 dyr. På afsides og svært tilgængelige arealer har distriktet ladet dyrene blive liggende. Forskellige oplysninger om køn, størrelser er sammen med kæber sendt til Danmarks Miljøundersøgelser med henblik på videre undersøgelser.

Jagt: der skal til næste år udlejes 4-5 arealer, hvor distriktet hidtil har ført en begrænset/ ingen jagt. Herudover fortsætter distriktet sin hidtidige praksis med på skift at invitere repræsentanter fra jagtforeningerne indenfor distriktets tilsynsområde til at deltage i distriktets jagter. Interesserede medlemmer af brugerrådet har også denne mulighed, så sig venligst til, om der blandt de nye medlemmer er nogen der har interesse herfor. Eskildsen noteret.

Andre friluftstiltag: Distriktet forbereder en kombineret skovlegeplads og opholdsmulighed for ældre i den vestlige ende af Borbjerg Plantage. Det overvejes endvidere om der på distriktets arealer i Mønsted kan anlægges nogle friluftsfaciliteter i forbindelse med kulturregion Salling Fjends træf i sommeren 2003. Det afhænger især af om der er eksterne finansieringsmuligheder til stede.

BP

Ad. 4 Det nationale skovprogram - kort gennemgang

Følgende pinde er væsentlige i denne sammenhæng:

 • Naturstyrelsen skal overgå til naturnær skovdrift, Feldborg distrikt har et par specialestuderende i gang i Kompedal Plantage
 • Naturskovsbegrebet skal revurderes
 • Ny skovlov kommer måske igennem i Folketinget i løbet af 2003

Gennemgang i øvrigt ikke refereret her, det aftaltes at det trykte materiale om skovprogrammet sendes til rådets medlemmer.

BP

BP

SF

BP

Ad 5. Naturstyrelsens velfærdsprofil

Det er en hovedopgave for styrelsen at forene beskyttelsen af dyr, planter og levestederne i naturområderne med sikring af de bedste muligheder for befolkningens natur- og friluftsoplevelser.

Skov - og Naturstyrelsen vil forstærke denne indsats i de kommende år.

Arbejdet vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i skovdistrikterne, der især vil arbejde med at:

 • forbedre mulighederne for nye friluftsaktiviteter for befolkningen på statens arealer
 • forbedre de almindelige adgangs - og opholdsmuligheder på statens arealer
 • inddrage borgere, lokale foreninger og myndigheder m.fl. mere direkte i driften af og samarbejdet om statens arealer
 • plante nye skove og skabe andre nye naturområder
 • understøtte lokalt natur- og miljøarbejde og samspillet mellem dette og den statslige indsats
 • udvikle forståelsen for naturen hos børn og unge gennem gode oplevelser og aktiviteter på statens arealer
 • forbedre adgangen til informationen om natur- og friluftstilbud bl.a. ved brug af internettet

Vedr. internet opfordres rådets medlemmer til at besøge distriktets hjemmeside på adressen http://www.skovognatur.dk/Feldborg/

Ad. 6 Sigtelinier i dansk naturpolitik

Miljøministeren har på regeringens vegne om naturen under mottoet "Ansvaret for at beskytte den og glæden ved at benytte den" præsenteret 9 sigtelinier i dansk naturpolitik:

 • Natur og børn: Regeringen vil gå foran med at udvikle et bredt spekter af faciliteter og aktiviteter for børn og unge på statens arealer.
 • Natur og skov: Regeringen vil fremsætte et forslag om ændringer af skovloven, så loven kommer til at afspejle behovene i et moderne samfund. 10 % af skovarealet udlægges til naturformål. Arealet med skovlandskaber skal forøges til 20- 25 %.
 • Natur, dyr og planter: Regeringen sikrer gode levevilkår for planter og dyr eller genopretter deres levesteder og gennemfører EF’s naturbeskyttelsesdirektiver. Der skal laves konkrete målsætninger og planer for områder og arter, herunder gennem en amtslig naturplanlægning.
 • Natur og byer: Regeringen vil have mere natur omkring byerne, hvor hovedparten af danskerne lever. I løbet af det kommende år vil regeringen forstærke indsatsen for den bynære skovrejsning. Bynær skov og natur øger velfærd og livskvalitet, og vil samtidig være med til at sikre rent drikkevand.
 • Natur og vand: Der skal gøres en særlig indsats for naturen i søer, vandløb og de kystnære farvande. Derfor skal EF’s Vandrammedirektiv gennemføres i tæt samspil med indsatsen på naturområdet i øvrigt.
 • Natur og kyster: De danske strande og kyster er vor mest oprindelige natur og måske vor største fælles naturskat. Det er samtidig de områder, hvor ønsket om at udlægge nye boligområder er størst. Derfor skal vi passe særligt godt på dem. Strandbeskyttelseslinien på 300 m er kommet for at blive
 • Natur og landbrug: Landmanden er en vigtig naturforvalter. Regeringen støtter omlægningen af EU´s tilskudsordninger mod forbedringer for natur, miljø, dyrevelfærd og kvalitet. Regeringen vil sikre at naturarealer, som plejes med offentlig støtte, ikke gødskes eller tilføres pesticider.
 • Natur og nationale naturområder: Naturen skal have plads til at udvikle sig. Regeringen tager initiativ til udvikling og etablering af nogle pilotprojekter med nationale naturområder på land og til havs hvor der er lokal opbakning og interesse for det.
 • Natur og friluftsliv: Regeringen vil gennemføre en række af de forslag, som Adgangsudvalget var enige om: En forenkling og udvidelse af mulighederne for at gå og cykle på veje og stier, og sikring af at veje og stier af væsentlig rekreativ interesse kun nedlægges, hvis der etableres alternative færdselsmuligheder. Det skaber bedre muligheder for at komme rundt i den danske natur og forbedrer mulighederne for motionister, ryttere og det organiserede friluftsliv.

Ad 7. Kronvildtforvaltning

Vildtforvaltningsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et udkast til en kronvildtforvaltningsplan, som har været i intern høring i løbet af sommeren. Af emner der er omtalt i udkastet skal nævnes:

 • Gerne mere kronvildt også i nye områder
 • Sikring af kronvildtets genetik
 • Evt. kvotesystem vedr. afskydning
 • Ændring af jagttider
 • Reduktion af anskydninger

Ad 8. Skovens Dag 2002 og 2003

Skovens Dag 2002 blev afholdt søndag d. 5. maj. Brugerrådets opfordring blev fulgt og skovene ved Feldborg samt Alheden skovene var åbne for bilkørsel. Det offentlige møde blev holdt i Stendalen med et pænt fremmøde. Herudover gennemførtes omvisning ved Brokholm og i Løvbakke.

Jens Zinglersen skal have tak for medvirken og indlæg ved mødet i Stendalen.

Skovens dag 2003 afholdes søndag d. 11. maj. Temaet i 2003 er "Børn og Skov" . Distriktet arbejder på at få en skovlegeplads i den vestlige del af Borbjerg Plantage gjort klar til indvielse denne dag. Arbejdet sker i tæt samarbejde med lokale institutioner i Skave. På sigt er det tanken, at der i området ligeledes opstilles faciliteter for ældre.

 

ad 9. Evt.

Intet at bemærke.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken