Referat af møde den 25. maj 2005

Referat fra brugerrådsmøde onsdag den 25. maj 2005

Mødested: Branden ved færgen til Fur

Til stede:

Feldborg Statsskovdistrikts brugerråd

Karen Skyum (KS), Viborg og Ringkøbing amter
Marianne Würtz Jensen (MW), Vejle og Århus amter
Svend Åge Jensen (SÅ), Kommunerne
Finn Jensen (FJ), Nr. Snede kommune
Gert T. Andersen (GA), Dansk Ornitologisk Forening
Jens Eskildsen (JE), Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Amt
Finn Faxner, Danm. Idrætsforbund
Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund
Poul Henning Knudsen (PH), Friluftsrådet
Kurt Nielsen (KN), borgerrepræsentant
Søren Jørgensen (SØ), Initiativgruppen Ejstrup 2000
Paul Højen (PH), Engesvang Beboerforening

Fra Feldborg Statsskovdistrikt

J.C. Briand Petersen (JBP), skovrider
Hans Jensen (HJN), skovfoged
Peder Jepsen (PFJ), forstfuldmægtig (ref.)

Fraværende:

Kjeld Andersen, Turistrådet
Egert Pedersen, borgerrepræsentant
Jens Zinglersen, borgerrepræsentant
Søren Møller, Initiativgruppen Nørlund

Dagsorden:

Vi sejler over og kører over Langstedhuller – Rødsten – Manhøje til Emmelstenshus, hvor der spises og mødet efterfølgende holdes:

 1. Orientering fra distriktet.
 • Den nye organisation
 • Bølling sø
 • Mønsted Kalkgruber
 • Søby-projektet
 • Brokholm Naturskole
 • Vester Mølle Dambrug
 • Life-projektet v. Kilderne
 • Salg af Råkilde Camping
 • Vester Palsgårds fremtid
 1. Publikumsfaciliteter – anlæg 2005.
 2. Januarstormen 2005.
 3. Handlingsplanen for naturnær skovdrift.
 4. Værdidebatten i Naturstyrelsen.
 5. Den kommunale strukturreform.
 6. Eventuelt

Inden selve mødet på distriktets naturcenter Emmelstenshus kørtes og travedes til

 • Langstedhuller et system af erosionskøfter, hvor kodriverne stod i fuld blomst.
 • Den røde Sten på stranden der i modsætning til Rødstenen længere inde i landet lever op til sit navn, med en stærk rustrød farve på grund af hyppig oversprøjtning af vand fra Limfjorden.
 • Manhøj hvorfra udsigten mod vest til Råkilde Camping og det gamle molerværk (nu Fur Bryghus) på Knuden blev nydt.

Ad. 1. Orientering fra distriktet ved JBP

Den nye organisation

Distriktet er stort, knap 20.000 ha og strækker sig fra Fur i nord til arealerne ved Gudenåens og Skjernåens kilder i syd.

Distriktet har organiseret sig med en mere flad opgaveorienteret struktur end tidligere, og skovparterne (det arealområde en skovfoged havde ansvaret for) er nedlagt. Af praktiske årsager har distriktets 4 områdeskovfogeder dog stadig nogle arealrelaterede opgaver.

Styrelsen har oprettet en række landsdelscentre, hvor tilskudsadministrationen til private skove administreres fra. Administrationen af distrikternes bygningsmasse er i nogen udstrækning ligeledes ved at blive koncentreret. Bortset herfra har distriktet den samme opgaveportefølje som hidtil.

Bølling Sø

Selvom vi er noget langt med færdigindretningen omkring Bølling Sø udestår der stadig en del praktiske opgaver og afgørelse af Bøllingsøgårdvejens fremtid samt vedtagelse af Regulativ for Bølling Sø, herunder regler for sejlads på søen. Et regulativudkast forelægges i nærmeste fremtid søråd og myndighedsgruppe.

KS mente at der skulele være så frie rammer som muligt for sejlads på søen og henviste til en artikel i "Kaskelot"

GA mente ikke det gjaldt fuglelivet, hans erfaring fra sejlads på vandløb var at fuglene flygtede foran

Mønsted Kalkgruber

Kalkværksbygningen er efter en istandsættelse til 9 mio kr nu klar til formidlingsmæssige opgaver og andre tiltag som f. eks koncerter.

Søby projektet

Distriktet ejer betydelige arealer i brunkulslejerne. Den sidste erhvervelse er sket for jagttegnsmidler og jægerne er den primære brugergruppe. For at få en fornuftig driftsøkonomi og på grund af områdets kvaliteter i øvrigt er såvel jægerne som distriktet interesseret i at få andre interessenter på banen. Herning kommune overvejer engagement i finansiering af naturvejledning.

Brokholm Naturskole

Distriktet håber på en naturvejleder (funktionær) kan tiltræde i løbet af efteråret, når aftalerne om halv medfinansiering af en naturvejleder er på plads med kommunerne i Salling. Styrelsen har på den baggrund godkendt en 3 års ansættelsesperiode, hvorefter en fortsættelse vil være afhængig af fuld medfinansiering fra anden side.

Vester Mølle Dambrug

Distriktet har opkøbt foderkvote og opstemningsret, således at der fremover kun bliver et put and take fiskeri samt gårdbutik på det tidligere dambrugsområde. Dammene er under sløjfning, omdannes til eng. Der er i den seneste tid nedlagt 4 dambrug i å- systemet, hvilket medfører et betydeligt bedre vandmiljø.

Life-projekt ved Kilderne.

Store dele af distriktets arealer ved Kilderne henligger som overdrev og er udpeget til Natura 2000 område. Til forbedring af forholdene i området har EU givet tilsagn om støtte på c. 850.000 kr over en 3 års periode. Tilsvarende er for ganske nylig givet tilsagn om tilskud til højmoser, hvoraf der findes en rækker mindre, men værdifulde rester i Palsgård Skov.

Salg af Råkilde Camping

Forventes solgt i efteråret 2005, men da pladsen ønskes solgt til nuværende forpagter, og ikke udbydes bredt med henblik på salg til højestbydende skal en række procedurer sikre, at staten får den rigtige pris for ejendommen, bl.a. ved evt videresalg til anden side.

Vester Palsgårds fremtid

Distriktet har indgået aftale med Vejle Amt om at den tidligere skovridergård kan bruges til institution for kriminelle unge. Kommunens tilladelse til ændret brug af ejendommen er anket til Naturklagenævnet, pt er situationen således uafklaret.

Som et alternativ har distriktet fået henvendelse fra Højderyggens museum, som er meget interesseret i at leje evt købe bygningerne til lokalmuseum og arkiv, men finansiering er ikke på plads.

FJ tror ikke umiddelbart på, at museet kan fremskaffe de nødvendige midler og er i øvrigt ikke så betænkelig ved udnyttelsen til ungdomsinstitution. Der er i forvejen et fængsel i kommunen, og det har ikke givet anledning til problemer. På sigt kan den nye storkommune måske være interesseret i ejendommen.

Ad 2. Publikumsfaciliteter

HJN gennemgik distriktets plan for publikumsanlæg i 2005. Der forventes brugt omkring 2.5 mio kr spændende fra handicapsti til toilet- og informationsbygninger ved Bølling Sø. Som bilag til referatet er givet en oversigt over de påtænkte anlægsarbejder.

Flere spurgte til om der var økonomi til vedligeholdelse af den store og flotte mængde publikumsfaciliteter, som distriktet har fået etableret de seneste år.

JBP svarede at anlægsbevillinger til publikumsfaciliteter ikke ledsages af øgede bevillinger til vedligehold. Distriktet er klar over at det på sigt kan give problemer, men at det dog ikke endnu var noget akut problem.

Én af årsagerne er at distriktet i takt med overgang til maskinskovning har fået frigivet mange timer fra skovdriftsområdet. Disse timer har bl.a. kunnet bruges til publikumsarbejdet. På sigt bliver det imidlertid et problem, som styrelsen samlet må forholde sig til.

Midlertidigt kan det dog i år på grund af stormfaldsopgavernes omfang på distriktet være lidt forsinkelse evt. udskydelse af planlagte vedligeholdelsesarbejder.

FJ havde hørt, at den "skæve bane" er blevet/bliver forlænget til Grindsted. Kommer der en ny folder ?

JBP Vi har noteret os sagen. I givet fald skal vi ind i et samarbejde med de øvrige implicerede lodsejere af banen om en fællesudgivelse, da distriktet kun ejer en del af strækningen.

Det blev oplyst at skiltene ved skoleskovsplantninger ved Rævkær er ved at være færdige, trænger til udskiftning. Der blev endvidere efterlyst mere præcis skiltning af Hærvejssti ved Fastrupdal samt bedre markering af fundstedet for Tollundmanden.

JBP Skoleskovsskiltene og Hærvejsskiltning kigger vi på, der er bestilt og leveret informationstavle til opsætning ved Tollundmandens findested, tavlen sættes op inden for kort tid.

FJ spurgte om mulighed for EU støttemulighed til forbedring af forhold omkring Storåens udspring.

Almindelig snak afslørede lidt manglende afklaring af, hvor Storåen præcis har sin start, distriktet vil se på sagen.

FJ opfordrede til at se på mulighederne for øget kommunal medfinansiering af en række driftsopgaver. Det er i nogen udstrækning kommunale institutioner, som bruger en række af distriktets faciliteter som skovlegeplads, shelters og bålpladser.

Udsigtstårnes udseende blev drøftet ud fra en række billeder af distriktets mange tårne, som bruges til forskellige formål. Almindelig enighed om at tårnene burde være diskrete og at udseendet måtte være noget afhængig af det de skulle bruges til. Drøftelse af om der skulle være tag på eller ej gav ingen entydig svar.

Ad 3 Januarstormen 2005

PFJ Feldborg distrikt er det hårdest ramte af statsskovene, hvor der faldt 570.000 m3, heraf 157.000 m3 (28%) på Feldborg, hvor stormfaldet udgør ca, 3 års normal hugst. Distriktets indsats i mandtimer til stormfaldsoprydning mv. har gjort og vil fortsat gøre et stort indhug i de skovarbejdertimer vi har til rådighed. Distriktet beder om forståelse for at der går noget tid inden forholdene er normaliseret overalt på distriktet. Når vi når sommeren 2006 forventer vi at stormfaldet er oparbejdet.

FF har fra Dansk Skovforening hørt at styrelsen har dumpet træpriserne.

JBP meddelte, at dette ikke var rigtigt – styrelsen har opnået fornuftige priser på det solgte træ. Vi regner ikke med at lægge så meget træ på vandlager som ved orkanen i 1999, men dumpning af priserne har ikke noget på sig.

(Ref.: med et stormfald på 90 mio m3 i Sydsverige er det internationale prisniveau under pres, men det er næppe det relativt beskedne stormfald i danske statsskove, der har udløst prisfald).

Ad 4 Handlingsplanen for Naturnær skovdrift

JBP en af de få fordele, der har været ved stormfaldet er, at vi kan komme noget hurtigere i gang med at omlægge skovdriften i mere naturnær retning. På sigt skal de fremtidige bevoksninger bestå af flere arter med forskellige aldre, både løv- og nåletræ og være selvforyngende, således at plantning af nye træer bliver overflødigt.

For at nå disse langsigtede mål skal der ske en introduktion af flere arter i de områder, hvor især rødgran er/har været den dominerende træart.

Overgangen ventes fuldt gennemført i løbet af 2-300 år, men allerede til efteråret vil distriktet i samarbejde med den centrale styrelse starte på den tilhørende, overordnede planlægning.

Vi forventer at op mod halvdelen af distriktets stormfaldsarealer bliver domineret af løvtræ.

Ad 5 Værdidebatten i Naturstyrelsen

JBP Der har i lang tid og på alle niveauer været arbejdet med at drøfte værdigrundlaget i Naturstyrelsen. Det er ikke nemt i en hektisk hverdag at forholde sig til noget, som kan være svært at få konkretiseret og gjort virkelighedsnært.

Værdigrundlaget tænkes både brugt internt, bl.a. ved medarbejdersamtaler men også eksternt overfor forskellige brugergrupper og samarbejdspartnere. I den forbindelse har brugerrådets medlemmer fået tilsendt et lille spørgeskema og er blevet bedt om at give karakter med skalaen 1- 10, (hvor 10 er bedst).

Selvom kun halvdelen af de fremmødte brugerrådsmedlemmer har afleveret deres svar, kan jeg på styrelsens og distriktets vegne bestemt ikke være utilfreds med resultatet, som fremgår af nedenstående oversigt:

Værdierne:

I relation til Naturstyrelsens aktiviteter som helhed

I relation til distriktets samarbejde med brugerrådet

Troværdighed

Vi er fagligt kompetente, ansvarlige og leverer det vi lover

9,1

9,2

Samarbejde

Vi er lydhøre og gode til at samarbejde på alle niveauer

8,5

8,8

Handlekraft

Vi kan omsætte viden til handlinger

9,1

9,2

Arbejdsglæde

Vi skaber gode muligheder for udvikling og medindflydelse

8,5

9,2

Imødekommenhed

Vi er hjælpsomme og service-mindede over for vores kunder og hinanden

8,9

9,2

 

SA oplyste, at han ikke var í tvivl om at brugen af værdigrundlag ville kunne give udbytte, men det vil også kræve en betydelig indsats.

Ad 6 Den kommunale strukturreform

JBP var af den opfattelse, at den ikke umiddelbart ville påvirke distrikterne, men kunne gøre det i løbet af en kortere årrække. For styrelsen betyder det formentlig tilgang af 800- 1000 nye medarbejdere, som formentligt vil blive placeret i en række centre rundt omkring i landet.

MW Vejle amt har haft besøg af arbejdsgruppen som skal tage tage sig af den nye struktur og opgavefordeling. Personligt vil jeg gerne arbejde på Randbøl distrikt, et par km fra hjemmet fremfor at skulle køre 70 km til et regionalt center. Noget svar havde jeg ikke fået og nok heller ikke forventet.

Ad 7 Eventuelt

SA gjorde opmærksom på, at der er et nyt multimedieshow undervejs i Mønsted Kalkgrube.

FF synes det var flotte indvielser af Mønsted og Bølling Sø.

Vedr. det sidstnævnte gjorde flere dog opmærksom på at vi burde have bedre forbindelse til vejrguderne, bespisningen foregik under åben himmel i et til tider heftigt haglvejr.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken