Referat af møde den 26. april 2004

Mødested: Feldborggård

Til stede:

Feldborg Statsskovdistrikts brugerråd

Jens Zinglersen (JZ), Borgerrepræsentant
Grethe Pedersen (GP), Friluftsrådet Viborg Amt
Gert T. Andersen (GA), Dansk Ornitologisk Forening
Jens Eskildsen (JE), Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Amt
Carsten Velling (CV), Danmarks Naturfredningsforening Viborg Amt
Kurt Pedersen (KP), Danmarks Jægerforbund
Niels-Erik Jørgensen (NJ), Friluftsrådet, Ringkøbing Amt
Jørgen Mortensen (JM), naturvejleder
Svend Åge Jensen (SJ), Kommuneforeningen Viborg Amt
Annelise Vesterbye (AV), Ringkøbing og Viborg amtskommuner
Christian V. Vestergard (CH), Kommuneforeningen for Ringkøbing Amt
Egert Pedersen (EP), borgerrepræsentant
Kurt Nielsen (KN), borgerrepræsentant
Svend Sørensen (SS), Landboforeningerne
Palsgård Statsskovdistrikts brugerråd
MarianneWürts Jensen (MJ), Vejle Amt
Finn Jensen (FJ), Nr. Snede Kommune
Karl Erik Lund (KL), Give Kommune
Peer Strårup (PS), Danmarks Idrætsforbund
Jørn Ole Christiansen (JC), Friluftsrådet
Kjeld Andersen (KA), Turistforeningen Nr. Snede
Verner Overgaard (VO), Landbrugsorganisationerne
Søren Jørgensen (SØ), Initiativgruppen Ejstrup 2000
Søren Møller (SM), Initiativgruppen Nørlund
Paul Højen (PH), Engesvang Beboerforening

Fra Feldborg Statsskovdistrikt

J.C. Briand Petersen (BP), skovrider
Hans Nedergaard-Hansen (HN), skovfoged
Torben Bøgeskov (TB), naturskoleleder
Peder Jepsen (PJ), forstfuldmægtig (ref.)

Dagsorden:

 1. Præsentation af medlemmerne.
 2. Godkendelse af referater fra sidste møde.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Orientering om sammenlægning af de to distrikter og ny organisation på distrikterne.
 5. Anden orientering fra distriktet - herunder jægerprojektet i Søby.
 6. Aktiviteter på distriktet i 2004.
 • naturformidling og information
 • publikumsrelaterede projekter
 • naturgenopretning og -pleje
 • skovdrift
 • Skovens Dag
 1. Drøftelse af sammensætningen af brugerrådet for det nye distrikt.
 2. Ny skovlov og ny naturbeskyttelseslov - orientering.
 3. Eventuelt.

BP bød velkommen til et samlet møde hvor der bl.a. skulle drøftes hvordan det fremtidige brugerråd for det nye Feldborg Statsskovdistrikt skulle sammensættes.

Ad. 1 Præsentation af medlemmerne

Intet at bemærke.

Ad 2 Godkendelse af referater fra sidste møde

Godkendt

Ad 3 Godkendelse af dagsorden

Af hensyn til et enkelt brugerrådsmedlems engagement andetsteds senere på aftenen blev det foreslået at flytte dagsordenens pkt. 7 op efter punkt 4. MW havde bedt om at få et punkt på om orientering fra Vejle amt. Orienteringspunktet indskydes før dagsordenens pkt 8. Dagsorden herefter godkendt.

Ad 4. Orientering om sammenlægning af de to distrikter og ny organisation på distrikterne

BP redegjorde for sammenlægningen af to distrikter af nogenlunde samme størrelse begge udprægede hededistrikter beliggende i Midtjylland omkring og vest for hovedstilstandslinien fra sidste istid. Samlet størrelse ca. 20.000 ha, strækkende sig fra arealer på Nordfur og til Kollemorten Krat syd for Nr. Snede.

Kort beskrivelse af en række skove og områder på det gamle Feldborg distrikt:

Arealer på Nordfur: ca 150 ha overvejende overdrevsarealer langs nordkysten, opkøbt af Fredningsplanudvalget

Brokholm: det nyeste skovrejsnings og naturgenopretningsprojekt på det gamle Feldborg distrikt, omfattende genskabelse af Brokholm Sø, Havbjerg Skov på ca. 120 ha og c. 50 ha af Gåsemosen, naturskole ved søen åbnet i 2003.

Jemle: Jeppe Aakjærs ejendom overtaget af staten i begyndelsen af 1980'erne.

Spøttrup Sø: vest for Spøttrup Borg blev tørlagt i 1800 tallet genskabt i 1994.

Geddal Strandenge: opkøbt ca. 100 ha landbrugsjord, genskabt som attraktivt vådomårde med strandenge og søer.

Vinderup skov: et noget spredt skovrejsningsprojekt på omkring 170 ha.

Rydhave Skov: efter sigende Danmarks vestligst beliggende naturlige bøgeskov, købt i 1970'erne.

Borbjerg og Nørreskoven: knap 2.400 ha skovrejsning anlæg startet i 1828.

Sønderskoven startet i 1836.

Alheden, bestående af 3 plantager, Havredal, Stendal og Ulvedal. Statens tilplantning af hederne startede i Stendal i 1788.

Kompedal plantage ca. 3000 ha.

Løvbakke Skov: nord for Herning. Det første skovrejsningsprojekt i nyere tid i Jylland, påbegyndt 1989.

Mønsted Kalkgruber med gl. kalkværksbygning besøges af 50.000 om året. Gruberne er vinterhi for Nordeuropas største bestand af flagermus.

(Ref. anmærkning: på et senere brugerrådsmøde vil en tilsvarende gennemgang af det gamle Palsgårds arealer blive foretaget).

Den samlede hugst er på ca. 60.000 kubikmeter, hvoraf langt den største del sker ved maskinskovning. Ca. 60% heraf sker ved brug af styrelsens egne maskiner, resten ved entreprenører.

Udover at de to distrikter nu er lagt sammen til eet, er der også sket en række organisatoriske ændringer. Funktionærstaben var før sammenlægning på 17, nu er den på 10. Funktionærernes især skovfogedernes arbejdsopgaver er omlagt fra at være meget skovpartsorienteret til at være mere tværgående på hele distriktet. Skovparterne er som sådan nedlagt, men på grund af distriktets udstrækning har skovfogederne stadigvæk en række områdeopgaver i de .

Ad 7 Drøftelse af sammensætningen af brugerrådet for det nye distrikt

BP kom med oplæg til eet nyt brugerråd bestående af 15 medlemmer, omfattende 1 repræsentant for kommunerne, 1 for amterne, 1 for hver af organisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet, Landbrugsorganisationerne, Danmarks Turistforening, Jægerforbundet samt 6 borgerrepræsentanter.

AV spurgte hvem der afgør hvor mange der skal sidde i brugerrådet.

BP redegjorde for de retningslinier styrelsen havde udsendt om brugerråd:

 • For hvert distrikt skal der være et brugerråd, distriktet kan vælge at nedsætte flere
 • Der bør højest være 14 medlemmer foruden distriktets repræsentation
 • Medlemmer skal have lokal tilknytning
 • Skovrideren for distriktet er formand
 • Følgende organisationer og myndigheder skal tilbydes repræsentation med hvert et medlem: Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idrætsforbund, amter, kommuner.
 • Herudover kan yderligere repræsentation være udvalgte kommuner, andre organisations, forenings- og myndighedsrepræsentanter, andre brugere eller interessenter, enkeltpersoner udpeget af distriktet eller indvalgt på offentlige møder.

Herefter udspandt sig en længere diskussion om et eller to brugerråd, repræsentation mv.

Konklusionen blev, at 1 brugerråd vandt tilslutning, bl.a. for at være med til at slutte op om, at der nu kun var eet distrikt og ikke 2. Foreningerne accepterede, at de kun skulle repræsenteres af 1 person, amter og kommuner kunne indtil den nye kommunalreform var trådt i kraft lade sig repræsentere af hver 2 medlemmer. Antal af borgerrepræsentanter fastholdtes, men kunne øges med 1 til 2, hvis der viste sig ønske om det.

BP bad om, at de berørte organisationer og foreninger snarest ville melde tilbage, hvem der skulle være deres repræsentant i brugerrådet.

Ad 5 Anden orientering fra distriktet

Bølling Sø er landets 3. største søgenopretningsprojekt på ca. 350 ha. De sidste arbejder er i licitation, entreprenørarbejdet forventes færdigt i september 2004. Det samlede budget beløber sig til ca. 25 mio. kr.

Søbyprojektet 3.8 mio kr af jagttegnsmidlerne er afsat til erhvervelse og indretning af en ejendom i direkte tilknytning til distriktets arealer i Søby Brunkulslejer, som er overtaget pr 1. maj i år. Ideen er, at ejendommen skal bruges af jægere og andre naturinteresserede, herunder være udgangspunkt for eventuel naturvejledning. Brunkulslejerne er under fredning, sagen afventer bl.a. afklaring af erstatningsspørgsmål.

Feldborg distrikt har indbudt Ringkøbing amt, omkringliggende kommuner og beboerforeninger i området for at få ønsker og muligheder til den fremtidige drift afdækket, herunder de økonomiske vilkår for driften. Jægerforbundet har fra centralt hold garanteret 25.000 kr om året.

AV: Mente Poulsens Minde (et mindre landbrugsmuseum på en nedlagt landbrugsejendom i nærheden af Feldborg) burde sættes ordentlig i stand.

EP: Det er svært at skaffe midler til det.

BP: Stedet drives ved en lokal, ulønnet gruppe, midlerne til en større istandsættelse har distriktet ikke, men vil prøve at undersøge det igen. Lokalpolitisk har hidtil ikke været megen konkret/kontant opbakning til stedet.

Ad 6 Aktiviteter på distriktet i 2004

TB

Omdelte liste over distriktets planlagte aktiviteter. Listen vil blive suppleret med flere tilbud i efteråret.

Distriktet råder over 4 naturskoler, 1 i Løvbakke ved Herning som drives af kommunen, 1 i Kompedal som drives af Kjellerup kommune, distriktet driver selv to Brokholm i Salling og Koutrupgård syd for Nr. Snede. Der er to uddannede naturvejledere på distriktet, og 1 er lige startet på uddannelsen.

Distriktet er i kontakt med en række kommuner og forventer positiv tilbagemelding fra flere af dem om samarbejde omkring naturskoler, naturvejledning økobaser.

En række af distriktets informationsmateriale skal opdateres, især fra den sydlige del af distriktet. I første omgang satses på de lokale foldere, som Palsgård distrikt har udarbejdet.

Herudover forestår et større arbejde med at de to distrikters hjemmesider skal smeltes sammen til en. Dette arbejde starter formentlig i løbet af sommeren.

Bølling Sø er blevet et tilløbsstykke, folk kommer myldrende til i en grad, så distriktet har måttet fremskynde etableringen af den første p-plads. Indvielse tænkes gennemført på borgmester - ministerniveau, hvornår er helt afhængig af, at søen har etableret sig.

HN gennemgik de anlægsfaciliteter, distriktet tilbyder de besøgende. Distriktet råder pt over:

 • 4 naturskoler
 • 18 primitive overnatningssteder, heraf fungerer 3 endvidere som lejrpladser
 • 3 lejrpladser, hvortil kommer de 3 ovennævnte
 • 4 naturlegepladser
 • 7 hundeskove
 • 7 fugle-/udsigtstårne

Der satses på at få anlagt:

 • 1 shelter til ved Rødsten på Fur
 • 1 økobase ved Vinderup
 • Toiletbygning og handicapsti ved naturlegepladsen i Borbjerg Skov
 • Sti fra Gullestrup til Løvbakke Naturskole
 • Hundeskov i Haunstrup
 • Naturlegeplads i Ikast Byskov
 • Ny grillhytte ved Ballesbækgård
 • Toiletbygning færdiggøres ved Gudenåens kilder
 • Damhus i Hastrup Plantage overgår til økobase
 • Meldgård Sø i Søby: muligheder for robådssejlads mv undersøges i samarbejde med lokalbeboerforening

Afhængig af imødekommelse af vores ansøgninger om velfærdsmidler kan følgende iværksættes:

 • Fiskebro i Brokholm Sø til brug for naturskolen
 • Skovlegeplads ved Mønsted
 • En række udsigtstårne
 • Fornyelse af tag og udstilling ved Ballesbækgård
 • 1-2 flere hundeskove.

KA finder der er større behov for hundeskov i Palsgård end grillhytte ved Ballesbækgård

Er der sket væsentlige forbedringer af den lille økobase i Nørreskoven

BP: nej, men den bruges regelmæssig af den lokale 0-klasse i sommerhalvåret

HN: Vi vil arbejde på en vis form for standardisering af vores anlæg, tilpasset de lokale forhold.

BP: Vil gerne inddrage brugerrådet mere i arbejdet omkring publikumsfaciliteter. Distriktet skal i gang med en mere gennemarbejdet planlægning af området, bl. a. for at sikre en afvejning af, hvor indsatsen skal ske og i hvilket omfang.

Skovens dag d. 2 maj

BP: Afholdes i Stendal Plantage ved skovfogedboligen. Der vil være en lang række aktiviteter for både børn og voksne. Desuden vil hundeskoven blive indviet, og der vil være et offentligt møde, hvor der jeg vil fortælle om brugerrådets arbejde. BP spurgte om der er nogle af brugerrådets medlemmer, der vil deltage og komme med et kort indlæg. JZ og JM lovede at møde op

Ad orientering fra Vejle Amt

MW: Amtet skal i gang med en kortlægning af naturtyper i Habitatområderne, for Feldborg distrikts vedkommende følgende arealer i Vejle Amt, Rørbæk Sø, Gudenåens Kilder, Nørlund Plantage og Tinnet Krat. Amtet skal registrere naturtyper udenfor skov, distriktet i skov. Amtets arbejde går i gang i løbet af 2004, grundet den store lodsejerkreds sker orientering ved annoncering i lokalaviser mv og ikke ved direkte henvendelse til den enkelte lodsejer. Kortlægningen skal danne grundlag for en ekstensiv overvågning ca. 50 steder. Herudover gennemføres en mere intensiv overvågning i tilknytning til det landsdækkende NOVANA program bl. a. af hængesæk Troldsø og tørveområde i Nørlund Plantage.

Artsovervågning har for odders vedkommende resulteret i 1 observation ud af 86 i 1996, i 2004 38 ud af 86.

LIFE projekt vedr. stor vandsalamander vedrører Rørbæk Sø.

Ad 8 Ny skovlov og ny Naturbeskyttelseslov

I bilag er vist udvalgte ændringer i forhold til gældende love. Begge love blev vedtaget af Folketinget i maj 2004, og træder i kraft 1. oktober 2004.

Ad 9 Eventuelt

KA: Hvad skal skovridergården på Palsgård bruges til fremover.

BP Den skal formentlig lejes ud til et liberalt erhverv i en afgrænset tidsperiode.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken