Referat af møde den 8. maj 2008

Referat af møde i Brugerrådet for Naturstyrelsen – Midtjylland (SNS-MJY) 8. maj 2008 på Feldborggård

Tilstedeværende:
Gert Thorhauge Andersen, Dansk Ornitologisk Forening
Gert Johannesen, Dansk Idrætsforbund
Jens Elmer Eskildsen, Danmarks Naturfredningsforening
Kurt B. Pedersen, Danmarks Jægerforbund
Kjeld Andersen, Samvirkende Danske Turistforeninger
Finn Bækdal, Friluftsrådet -Kreds Midtjylland
Karl A. Buksti, Friluftsrådet - Kreds Limfjorden Syd
Søren Jørgensen, Initiativgruppe Ejstrupholm
Egert H. Pedersen, Folkevalgt 2003
Paul Højen, Folkevalgt 2006
Svend Eriksen, Folkevalgt 2006
Jens Hausted, Midtjysk Turisme
Jørgen S. Rask, Silkeborg Kommune
Finn Thøgersen, Holstebro Kommune
Lars Kroman-Larsen, Vejle Kommune
Inger Nysum Astrup, Viborg Kommune – Miljøforvaltningen
Poul Ravnsbæk (PRA), Skovrider SNS-MJY
Peder Jepsen (PFJ), Fuldmægtig SNS-MJY
Jens Peter Clausen (JCL), Skovfoged SNS-MJY
Hans Jensen (HNJ), Skovfoged SNS-MJY
Torben Bøgeskov (TOB), Naturskoleleder/Naturvejleder SNS-MJY (referent)

Fraværende:
Finn Stengel Petersen, Herning Kommune
Carsten Johannesen, Folkevalgt 2006 + Hedens og Fjordens Landbrug
Kurt Bertelsen, Skive Kommune
Ib Boye Lauritsen, Ikast-Brande Kommune
Søren Hald, Naturstyrelsen – Vestjylland

Dagsorden:

1. Velkomst og Kaffe
2. Præsentationsrunde
3. Brugerrådets rolle
4. Præsentation af Naturstyrelsen – Midtjylland
5. Vission/Mission og strategi for SNS-Midtjylland
6. Grillet krondyr m.m. og gruppebillede
7. Eksempler på projektsamarbejde
8. Borgerinddragelse og grønne partnerskaber
9. Forslag og gode råd
10. Næste møde og Evt.
11. Bustur rundt i Feldborg-komplekset til ca. 21.30.

Ad. 1. Velkomst:
Skovrider Poul Ravnsbæk (PRA) bød velkommen og udtrykte ønske om, at brugerrådet vil være med til at gøre Naturstyrelsen i Midtjylland (SNS-MJY) til en stærk spiller og samarbejds-part inden for natur og naturoplevelser i det midtvestjyske!

PRA oplyste, at han fandt det nødvendigt at nedsætte et nyt brugerråd, der afspejler de ændringer i samfundet, som kommunalreformen har medført for kommuner, interesseorganisationer og andre samarbejdspartnere.

Ad. 2. Præsentationsrunde:
PRA præsenterede sig selv: Født og opvokset i Vemb, Gymnasium i Holstebro, skovbrugsuddan-net i KBH, og efter job i det daværende Hedeselskab fik han job ved en nordjysk enhed under SNS.
I 1993 rokerede han til SNS’ hovedkontor i KBH, hvor det sidste job indeholdt chefansvar for den strategiske planlægning og den daglige erhvervsrettede drift. Op til årsskiftet 2006-7 rykkede han hjemad til det midt-vestjyske som chef for SNS-MJY.
Herefter præsenterede de enkelte medlemmer sig selv.

Ad. 3. Brugerrådets rolle:
PRA lagde op til, at brugerrådet har til formål at give lokale myndigheder, organisationer og brugere indflydelse på driften og benyttelsen af statens skove og naturarealer.
SNS-MJY ønsker at styrke de lokale brugeres engagement i driften og udnyttelsen af arealerne og deres nytteværdi.
Det er ønskeligt, at brugernes indflydelse øges for at sikre, at SNS-MJY i højere grad opfylder bru-gernes behov og understøtter den lokale udvikling
Brugerrådets rolle er endvidere at udvikle den lokale enhed af SNS sikkert ind i fremtiden. Rådets rolle er tredelt: dels rådgivende, dels idéskabende og forslagsgivende, dels som ambassadør.

Ad. 4. Præsentation af Naturstyrelsen – Midtjylland
Ved hjælp af en Power Point Præsentation blev Naturstyrelsens lokale enhed i Midtjylland præsenteret.
PRA gjorde rede for Naturstyrelsens organisatoriske ophæng med et hovedkontor og en minister som øverste politiske leder, og baggrunden for og formålet med spaltningen af SNS i to selvstændige styrelser, SNS’ hovedopgaver i almindelighed og SNS-MJY’s opgaver i særdeleshed.
PFJ gennemgik enhedens økonomiske hovedtal.
JCL gennemgik enhedens hugsttal.
HNJ gennemgik enhedens indsats med hensyn til publikumsfaciliteter.
TOB gennemgik enhedens naturformidlingsindsats.
For detaljer henvises til vedhæftede Power Point!

Ad. 5. Vission/Mission og strategi for SNS-Midtjylland:
PRA gennemgik den nye vision, mission, strategi og organisation, der gælder for SNS-MJY. I den forbindelse blev (en ny planteart), Den Midtjyske Blomst, præsenteret. Se vedhæftede Power Point for detaljer!

Ad. 6. Grillet krondyr og gruppebillede.

Ad. 7. Eksempler på projektsamarbejde:
HNJ orienterede om et lille samarbejdsprojekt ved Hampen, hvor SNS-MJY og lokale borgere i fæl-lesskab dette forår har plejet et statsareal langs naturstien, Den Skæve Bane, inde i Hampen samt opstillet borde/bænke og etableret en mindre hundeskov.
TOB orienterede om de foreløbige overvejelser om Søby-Harrild Projektet, hvor SNS-MJY, Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og Jægerforbundet undersøger mulighederne for at lave et natur- og vildtforvaltningscenter i Søby, et friluftscenter i Harrild (Ved Holtum Å), et adventureområ-de ved Meldgård Sø og samarbejde om udvikling af undervisningstilbud, kurser og turistpakker.
Se vedhæftede Power Point for detaljer!

Ad. 8. Borgerinddragelse og Grønne Partnerskaber:
PRA gennemgik mulighederne for borgerinddragelse gennem Grønne Partnerskaber. Indkomne forslag behandles i kommunernes grønne råd, som afgiver indstilling til SNS. Partnerskaber kræver deltagelse af f.eks. kommune, stat, DN og Friluftsrådet samt evt. andre interesseorganisationer og borgergrupper.
Se www.groennepartnerskaber.dk for yderligere oplysninger!

Ad. 9. Forslag og gode råd:
• Under dette punkt blev der spurgt til planerne for Løvbakkerne. SNS-MJY forsøger sammen med Herning Kommune at få Tips- og Lottomidler samt Grønne Partnerskabspenge til at løfte området med hensyn til publikumsfaciliteter og naturformidling. Projektet vil bl.a. omfat-te et nyt naturrum med naturudstilling og information om mulighederne for friluftsliv og na-turoplevelser i Løvbakkerne og andre steder i Midtjylland.
• Jens Hausted var positiv overfor indholdet af ”Den Midtjyske Blomst”.
• Kurt Pedersen var positiv overfor Søby-Harrild Projektet mh.t. samarbejde på tværs og fler-sidigt brug.
• Gert Johannesen opfordrede til opsætning af faste o-løbsposter i flere skove. SNS-MJY er allerede i samarbejde med O-klubber om opsætning af faste poster i enhedens skove. Der er ved at blive opsat poster i Alhedens Plantager, Sjørup Skov, Hastrup Plantage og Løvba-kerne.
• Gert Johannesen orienterede om Ren Skov, hvor O-Klubber hjælper med at holde skoven ren. GJ opfordrede til at skrive til de lokale klubber for deres hjælp.
• 3 medlemmer af brugerrådet havde positive indlæg om fremlægningen i forbindelse med dagsordenens tidligere punkter og visionen for brugerrådet.
• Jens Eskildsen ønskede, at der blev afsat midler til istandsættelse af Poulsensminde og gjorde opmærksom på, at Herning Kommune har planer om en cykelsti fra Haderup til Her-ning. JE fandt i øvrigt, at der var mange visioner for arbejdet i SNS-MJY, og at der var me-get at samarbejde om for brugerrådets medlemmer.
• Egert Pedersen gjorde opmærksom på de mange påkørsler af vildt, der sker ved de offent-lige veje i statens skove og opfordrede til at rydde bræmmer langs vejene, f.eks. i Sønder-skoven.
• Jørgen Rask foreslog at nedsætte projektgrupper med brugerrådsmedlemmer, så medlem-merne for konkret indblik i og samtidigt forpligtes i forhold til enkeltprojekter.
• Gert Thorhauge foreslog, at aktivitets- og årsplaner bør fremlægges på fremtidige møder og efterfølgende være tilgængelige.

Ad. 10. Næste møde og eventuelt:
Næste møde afholdes ultimo august og har fokus på naturbeskyttelse og naturpleje.
Brugerrådsmedlemmer vil fremover via mail få oplysninger om Nyheder og pressemeddelelser med henvisning til deres placering på hjemmesiden.
Der skal fastlægges procedurer for valg af folkevalgte repræsentanter. Det kan være en mulighed at halvdelen af de folkevalgte går på valg hvert andet år.
SNS-MJY kan kontaktes via Obfuscated Email

Ad. 11. Bustur i Feldborg og Borbjerg Plantager
Ny bundrekord: Blot 4 krondyr lod sig se, men der var da heldigvis lidt flere synlige rådyr og harer!

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken