Referat af brugerrådsmøde Aabenraa 8. oktober 2003

Den 13. oktober 2003
J.nr. SN 2172/Åb
Ref. jsb

Referat af møde i Brugerrådet afholdt onsdag den 8. oktober 2003 på skovridergården

Vesterlund i tidsrummet kl. 15.00 til ca. kl. 17.30.

Mødt var:

Thorkild Dahl Nielsen, Sønderjyllands amt
Tove Larsen, Rødekro kommune
Severin Sivesgaard, Lundtoft kommune
Edmund Mogensen, Bov kommune
Mogens E. Thomsen, Friluftsrådet (Mødte ca. kl. 16.00)
Gunnar Pedersen, Aabenraa kommune (Forlod mødet ca. kl. 16.55)
Laurits Pedersen, Fælles Landboforeningerne
Aksel Bek, Danmarks Naturfredningsforening
Bent Petersen, Danmarks idrætsforbund (Forlod mødet ca. kl. 16.55)
Ole L. Klitgaard, Naturstyrelsen, Aabenraa statsskovdistrikt (formand)
Jørn Steenberg, - - (sekretær)

Fraværende:
Johann Schultz, Tinglev kommune

Dagsorden til mødet:

Meddelelser:

  • Besparelser indenfor Naturstyrelsens område
  • Strukturændringer i relation til Aabenraa statsskovdistrikt
  • Jægerforum
  • Bortfaldet lokalplan ved skoven Varnæs Tykke, Lundtoft kommune

Skovsalg

  • Skovrejsning i Bov kommune, Hjordkær Byskov
  • Geologisk cykelrute i Frøslev Plantage – Ny vandretursfolder for Frøslev plantage
  • Kystnære stier på Løjt Land, Folder for Løjt land
  • Lokalplan for Kalvø
  • Råstofplan/råstofgravning for Torp plantage
  • Evt. - Herunder afholdt off. tur i Nørreskov

Udleveret materiale på mødet:

- Nyhedsbrev Aabenraa statsskovdistrikt af 7. okt.
Sti i Hjordkær skov
- Nyhedsbrev Aabenraa statsskovdistrikt af 8. okt.
Oddere i Hostrup sø
- Udkast Nyhedsbrev medio okt.
Handicap sti på Kalvø
- Referat af møde i arbejdsgruppen for den nye skov ved Bov
- Oplæg til geologisk tur i Frøslev plantage
- Skov- og Natur nyhedsbrev af 6. okt. fra Skov-
og Naturstyrelsen
- Lundtoft kommunes skrivelse af 3. okt. om bortfald
af lokalplan

Dagens møde:

Besparelser og strukturændringer.

Brugerrådet var orienteret af distriktet gennem det tidligere udsendte generelle notat fra Skov-og Naturstyrelsen om besparelser/strukturændringer samt gennem dagspressen om, at Aabenraa statsskovdistrikt skulle sammenlægges med Gråsten statsskovdistrikt, at skovrider Inge Gillesberg vil blive chef for det nye distrikt, og at skovrider Ole Klitgaard vil blive forflyttet til Randbøl statsskovdistrikt/Driftscenter Syd.

Ole Klitgaard oplyste videre:

Distrikterne arbejder uafhængigt som 2 enheder i hvert fald indtil årsskiftet. Herefter vil man på grundlag af en fremadrettet plan udarbejdet af de to chefer koordinere de to distriktets arbejdsopgaver bedst muligt, således at distriktssammenlægningen kan effektueres i løbet af sommeren 2004.

I samme periode skal der ske dels afskedigelser (jfr. det tidligere udsendte notat), dels stillingtagen til omflytning af personer.

Det er senere oplyst, at bemandingen på det nye Gråsten skovdistrikt vil blive 12,5 årsværk.

De nuværende Gråsten/Aabenraa skovdistrikter har 17,3 årsværk, altså en reduktion på 4,8 årsværk.

Der er p.t. ikke taget stilling til, hvilke stillingskategorier og hvilke personer, der vil blive afskediget. De pågældende medarbejdere vil få besked herom medio november.

Der vil blive oprettet 6 nye landsdelscentre med særlige lovgivningsmæssige funktioner, f. eks. Skovlovens forskellige tilskudsordninger.

I Sønderjylland er Lindet skovdistrikt (Gram) valgt. Administration af Tøndermarskloven vil bl.a. blive henlagt hertil.

Der vil videre ske en styrkelse/effektivisering af Naturstyrelsens salgs-og maskinregioner. 4 regioner bliver til 3. Midtjyllands region sammenlægges med den sønderjyske, men de bliver ikke i Aabenraa. Samlingen sker på Randbøl distrikt med OKL som chef og to mindre centre i hhv. Nordjylland og på Sjælland .

Miljøministeriet er i øjeblikket også ved at lave et fælles kontor for økonomi og personale; idet der skulle være nogle stordriftsfordele hermed.

Skovridergården Vesterlund må forventes at blive solgt; idet der er plads til personalet på kontoret i Gråsten.

Der vil nok fortsat være behov for hjemmearbejdspladser for skovfogederne.

Der skal ske en ny sammensætning af brugerrådet for det nye Gråsten skovdistrikt.

Bemærkninger fra Brugerrådet.

Aksel Bek: Skal der ske en anden prioritering af opgaverne?

Den primære skovdrift skal billiggøres. Der indføres naturnær skovdrift med hovedvægten lagt på selvforyngelser. Det vil betyde mere "natur" i skovene, men en fremtidig ringere trækvalitet kan frygtes. De dårlige økonomiske vilkår for det erhvervsøkonomiske skovbrug er en af årsagerne til de beskæringer vi nu skal igennem – ud over de øvrige Finanslovsbesparelser – derfor må produktionsskovbruget nødvendigvis også holde for. Vi må så skære mindre vigtige udgiftsområder væk, effektivisere yderligere og på salgssiden må vi droppe fordyrende mellemhandlere og kunne klare en større del af handlen –også til udenlandske kunder – selv.

Tove Larsen: Der har været et meget fint samarbejde Rødekro kommune og skovdistriktet imellem.

Sammenlægning er en dårlig udvikling for vort område.

Afstanden og nye personer vil betyde et ikke nær så tæt fremtidigt samarbejde.

Bent Petersen: Vil det betyde, at skovfogederne vil få større kompetence?

Måske på nogle områder; men der vil blive færre skovfogeder og mere specialisering.

Gunnar Pedersen. Der er ikke noget fornuft i at nedlægge et særdeles velfungerende skovdistrikt.

Hvad med fremtiden på Kalvø og Løjt Land; hvordan er det kommet såvidt?

Thorkild Dahl Nielsen: Hvor langt er vi i processen? Kan Brugerrådet gøre noget?

Hvordan med de nye skove i vandinvindingsområderne?

Der er problemer ved nedskæring af personale; idet lokal viden forsvinder.

Edmund Mogensen: Bov kommune har et fint samarbejde med både Gråsten og Aabenraa skovdistrikter. Det forventer man også efter distriktssammenlægningen. Selvom det er et problem, hvis personer med lokalviden bare forsvinder.

Ole Klitgaard gav udtryk for, at distriktet og medarbejderne vil få tingene til at køre, og i det hele taget forholde sig professionelt til problemstillingen så omverdenen mærker så få forringelser som muligt.

Jægerforum.

Det nye jægerforum er en slags jægerbrugerråd, der består af udpegede personer fra de landsdækkende jagtorganisationer.

Der har for nylig været afholdt et møde med jægerne på Aabenraa skovdistrikt.

Vi har et godt samspil og en god dialog med jægerne. Jægerne er forberedt om den nye struktur Gråsten/Aabenraa.

Mødereferat ligger på nettet.

På spørgsmål om statsskovdistrikterne kunne tjene flere penge på jagtudlejning mv. blev der svaret.

Distriktet lejer de skovarealer ud til markedsleje, som det p.t. kan lade sig gøre og med forskellige restriktioner. Den kongelige Regale kan ikke udlejes. Reglerne kan formentlig kun ændres ved regentskifte.

Aksel Bek nævnte at Aabenraa distrikt havde været foregangsmand for ungjæger jagterne, som nu er obligatoriske for alle statsskovdistrikter.

Lokalplan Varnæs Tykke:

Distriktet har prøvet at spille en aktiv rolle i udarbejdelsen af en Lokalplan ved den private skov Varnæs Tykke. Der er her flere rekreative interesser i relation til natur og skovinteresserne.

Det er en skam, at man ikke kan opnår forbedrede forhold for alle på stedet.

Fra Lundtoft kommune blev det oplyst, at de forskellige parter ikke kunne få et samarbejde på plads, og at kommunen ikke havde midler til at realisere lokaler mv. alene. Måske kommer der senere et reduceret projekt.

Salg af skov:

Finansloven lægger op til, at der på landsplan skal sælges ca. 1.500 ha. statsskov fortrinsvis nåletræs plantager af mindre rekreativ og naturmæssig værdi.

Der foreligger en fortrolig liste over potentielle salgsemner. P.t. kan navne ikke oplyses.

Det drejer sig om større skove på over 100 ha. Heraf er der en på Aabenraa skovdistrikt; men ingen på Gråsten. Der sælges ikke kongeligt regale, eller bynære skove.

Tove Larsen gav udtryk for, at der kan være rekreative problemer med private bynære skove.

Hun nævnte bl.a. Rødekro plantage, der grænser lige op til bebyggelsen i Rødekro.

Med en offentlig skovejer ville man løse og undgå problemer.

Distriktet vil underrette Brugerrådet, så snart man ved noget mere konkret om skovsalg.

Det er en god ide, at reagere såfremt man mener, at rekreative muligheder går tabt ved et muligt salg til private. Styrelsen vil givet være opmærksom på indmeldinger fra brugerrådene rundt i landet i netop et sådant spørgsmål.

Plantning af ny bynær skov ved Bov, Hjordkær skov:

Edmund Mogensen redegjorde for hvor langt man er med rejsningen af den nye skov ved Bov/Smedeby

Overdragelse af 1. etape med 31 ha. er sket i efteråret 2002.

Samarbejdsaftalen mellem Bov kommune og Miljøministeriet blev underskrevet på skovens dag den 11. maj 2003. De første 7 ha. blev plantet i foråret 2003. Planterne står fint.

Der plantes yderligere ca. 7,5 ha. til foråret.

Der er etableret en følgegruppe med repræsentanter for nabo grundejerforeninger, friluftsrådet mv.

Gruppen arbejder med forslag til skoven benyttelse. Der er en god dialog parterne i mellem.

Distriktet har netop efter ønske fra beboerne i Hjordkær etableret stien gennem skoven.

De nyplantede skovkulturer har slået meget fint an.

Geologisk cykelrute i Frøslev Plantage – Ny folder Frøslev plantage.

Distriktet arbejder på udgivelse af en ny vandretursfolder for Frøslev plantage.

Denne folder vil omhandle hele plantagen i modsætning til den nuværende, som kun rummer dele af plantagen.

Frøslev plantage er ikke kun et sted, hvor grantræerne står i række.

Plantage et nationalt geologisk interesseområde.

Der vil derfor blive lagt væsentlig vægt på den geologiske beskrivelse – bl.a. på baggrund af høringsønsker fra Bov kommune fremsat ved udarbejdelsen af ny driftsplan.

Det udleverede materiale og plantagens geologi, kan ikke komme med i folderen som helhed, men kunne lægges ud på nettet. Det var der tilslutning til i brugerrådet.

Kystnære stier på Løjt land – Folder for Løjt Land

Distriktet redegjorde for status for samarbejdsgruppens arbejde.

Gruppen består af en repræsentant fra Aabenraa kommune, Sønderjyllands amt og Aabenraa skovdistrikt.

Man regner med til foråret 2004 at have afmærket en sti fra Kalvø til Loddenhøj.

Et par lodsejere har været noget modvillige.

Vi mangler tilbagemelding fra Friluftsrådet om finansiering om 3 madpakkehuse.

Sammen med lodsejerne omkring Stollig/Skovby har man retableret ca. 2 km privat fællesvej.

Projektet har bl.a. indkøbt grus, som lodsejerne for egen regning har udlagt med maskine.

Vi finder, at vi har opnået et fint samarbejde, som måske kan fortsætte hos andre lodsejere og stistrækninger i området.

Lokalplanforslag for Kalvø

Rødekro kommune har indledt proceduren for udarbejdelse for en lokalplan omfattende hele Kalvø.

En lokalplan skal fastlægge den retning øen skal udvikle sig i.

Der er mange interesser for øen , samt forskellige interessenter som ikke helt har de samme mål.

Distriktet ønsker en lokalplan velkommen; idet den vil gøre udviklingen for øen mere åben for offentligheden, samt være med til fremme målene for øen, og samarbejdet med de forskellige grupper, uden at der opstår konflikter.

Udstillingen om Jørgen Bruhn, som er arrangeret af Det Maritime Kalvø og Aabenraa Museum i hovedbygningen her i sommer har haft over 1.000 besøgende.

Det er meget fint.

Råstofplan Torp plantage

Distriktet redegjorde for, hvordan arbejdet med råstofsagen forløb.

Det er distriktets opfattelse, at man er inde i en slutfase med amtet om udnyttelse at råstofforekomsten i det ca. 10 ha. stort fredskovsareal øst for motorvejen.

Man prøver at sammenskrive en fælles råstof- og skovlovstilladelse.

Der imod går det meget trægt med udarbejdelse af en egentlig plan for råstofudnyttelsen af et ca. 150 ha. stor skovområde vest for motorvejen.

Man afventer endnu amtets udspil i forhold til regionsplantillæg og VVM redegørelse.

Dette forhold bevirker videre, at distriktet overfor Naturstyrelsen ikke kan komme videre med erhvervelse af ca. 16 ha. landbrugsjord ved Ravnholt, som Jordkøbsnævnet har opkøbt og reserveret til Skovdistriktet med henblik på etablering af et skovlandskab.

Arealet er planlagt som erstatningsskov for råstofindvindingen i Torp plantage.

Dette er en uholdbar situation både for Jordkøbsnævnet og skovdistriktet og vi håber, at kunne få processen med amtet videreført snarest.

Eventuelt:

Ole Klitgaard refererede fra den offentlig tur han om søndagen havde gennemført i Nørreskov.

Severin Sivesgaard spurgte om et henvisningsskilt til Bolderslev skov; idet det var svært at finde indgangsvejen til skoven. OKL: enig, skiltet er bestilt.

Gunnar Pedersen nævnte, at foreningen Det Maritime Kalvø afholder 2 tema aftner om Jørgen Bruhn, en på Aabenraa Museum og en på Kalvø.

Arbejdet med etablering af handicapstien på Kalvø er netop gået i gang.

Thorkild Dahl Nielsen spurgte efter samarbejdsprojekter på tværs af grænsen.

Der ligger nogle muligheder her, der er mange penge i puljen; men ingen projekter. Distriktet vil undersøge om det er muligt at lave fællesprojekter med tyskerne. Vi vil formentlig blive kontaktet.

Projekter kunne være græsning Bjergskov.

Sti over grænsen Frøslev-Jardelund Moor.

Skovlov Slesvig Holsten i relation til ny Dansk Skovlov

Oddere i Hostrup sø.

Traner i Frøslev mose

Der forventes afholdt et møde i første halvdel af 2004, altså inden den egentlige sammenlægning.

Referent Jørn Steenberg

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken