Referat af brugerrådsmøde Aabenraa 26. maj 2004

Den 1.juni 2004/ 7.juni 2004

J.nr. SN 2001-2172/Åb
Ref ILU

Referat af brugerrådsmøde afholdt onsdag den 26. maj 2004 kl. 15.30 til 17.30 på distriktskontoret.

Mødt var:

Thorkild Dahl Nielsen, Sønderjyllands amt
Tove Larsen, Rødekro Kommune
Severin Sivesgaard, Lundtoft Kommune
Mogens E. Thomsen, Friluftsrådet
Gunnar Petersen, Aabenraa kommune
Laurits Pedersen, Fælles Landboforeningerne
Aksel Bek, Danmarks Naturfredningsforening
Bent Petersen, Danmarks Idrætsforbund
Ole L. Klitgaard Aabenraa statsskovdistrikt
Karsten Romme, Aabenraa statsskovdistrikt (forlod mødet 16.30)
Ivan lund, Aabenraa Aabenraa statsskovdistrikt

Fraværende :

Edmund Mogensen/Jørn Gregert Jensen, Bov kommune

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kort gensidig orientering ud over dagsordenpunkter.        Kalvø-udvalget, Jægerforum
3.  Skovens dag 2004 og fremover
4.  Stiprojekt på Løjtland, folder udgivet, status og fremtid, bro ved Åbæk, madpakkehuse
5.  Udgivelse af ny Frøslev folder, udgave på tysk
6.  Det grænseoverskridende arbejde, aktuel status. Skov over    grænsen, Jugendwaldheim, sti i Frøslev/Jardelund moser, kronvildthåndtering
7.  Råstofindvinding, status VVM, vederlagsareal købt ved Rødekro
8.  Frøslevlejren, afslutning af B140, ny lokalplan, nyt tårn
9.  Indvielse af Lyreskoven v. Bov med ministeren
10. Ønsker til brugerrådet på distriktet sammenlagt med Gråsten
11. Evt.

 

1. Dagsorden

Thorkild Dahl Nielsen fik bekræftet, at grusgravningen ved Torp blev drøftet under pkt. 7.

2. Kort gensidig orientering

Ole Klitgaard orienterede om, at der var afholdt møde i Kalvø-udvalget umiddelbart forud for brugerrådsmødet. På Kalvø er der mange forskellige lodsejere/brugere, som har forskellige interesser. Der er i dette udvalg ønske om at Kalvø-udvalget fortsætter på samme måde på det nye Gråsten distrikt. Ny lokalplan for Kalvø vedtaget i Rødekro byråd 25. maj den offentligt fremlægning og høring i 8 uger.

Der har været afholdt møde i distriktets Jægerforum (referat ligger på distriktets hjemmeside). Møde på Frøslev Kro om kronvildtforvaltning, ca. 120 personer var mødt. Distriktet fremlagde tal for afskydning af kron- og dåvildt i området, samt opgørelse over bestandsudvikling. Jægerforbundet i Schleswig-Holstein var bl.a. repræsenteret ved formanden.

3. Skovens dag 2004

Skovens dag afholdt 9. maj i Jørgensgård skov. Ved større arrangementer mangler der parkeringsmuligheder ved Jørgensgård. Der har uden resultat været forsøgt at få lavet parkeringsplads ved Åbækhytten. På skovens dag var der etableret ensrettet færdsel på den offentlige vej gennem skoven.

På det nye distrikt vil der formentlig kun blive afholdt, et skovens dag arrangement pr. år, sikkert med skiftende placeringer rundt i området.

4. Stiprojekt på Løjt land

Ny folder med de nuværende stier udgivet i samarbejde med Sønderjyllands amt og Rødekro kommune. Udgivelsen af folderen blev markeret på skovens dag.

Der har været afholdt flere møder med de berørte lodsejere omkring stiens forløb, resultatet af disse møder har været noget forskelligt. Der er stigende interesse for projektet, og der håb om, at det manglende stiforløb kan etableres. Arbejdet udføres kun efter frivillige aftaler med de berørte grundejere.

Stien er for gående og i muligt omfang cyklister.

Der er fra kystinspektoratet givet tilladelse til at opføre et madpakkehus på 12 m2 på højdedraget overfor Kalvø. Huset forventes at være færdigt i juli.

Amtet øsker et tilsvarende madpakkehus på Barsø, amtet vil være ansøger, men det kan gå med ind i projektet, hvor der også er tipsbevilling.

Amtets vandløbsvæsen har også under dette projekt projekteret og udført bro ved Åbæk, lokale er glad for den forbedrede afgang langs stranden det pågældende sted. Men der mangler en ordentlig markeret forbindelsessti.

Folderen for Løjt land bør revideres om 1-2 år, så flere stistrækninger (forhåbentlig) kan komme med i det fortsatte projekt.

5. Ny Frøslev folder

Den nye folder bliver med kort over hele skoven, forside og vignetter vil blive revideret, der opsættes velkomstskilte ved større parkeringspladser. Folderen forventes færdig inden 1. juli. Senere vil der blive lavet en tysk udgave af folderen. Den grundlæggende revision af denne folder har været længe undervejs. Rart at vi nu får den færdig.

6. Det grænseoverskridende arbejde

OKL orienterede om, baggrunden for at udvalget for miljø og naturbeskyttelse i Region Sønderjylland/Schleswig havde holdt 2 temamøder om skovbrug og skovrejsning. Ikke mindst drøftelserne her i brugerrådet har fået Thorkild Dahl Nielsen til at sætte emnet på dagsordenen.

Der er som konklusion på temamødet i marts fremkommet et antal projektforslag, som der nu arbejdes videre med. Et spektakulært forslag er ideen om en ny skov på tværs af grænsen. Der peges på et område ved Frøslev plantage og et område syd for Rens Hedegård.

Der kan herved opnås en udviskning af grænsen, en fælles vildtforvaltning, og der kan også opnås en symbolsk effekt ved et sådan projekt men også øgede muligheder for beboerne i Flensborg. Der kan blive tale om privat og offentlig skov.

Der var tilslutning fra brugerrådet om at arbejde videre med projektet.

Et andet forslag er et tættere samarbejde mellem Frøslev Polde Naturskole og Jugendwaldheim. Der var positiv interesse for at søge inspiration og formidle kontakter mellem danske og tyske elever. Angel Ottosen har taget første initiativ.

Der er åbenhed for at udveksle studerende. Flere danske studerende har tilbragt en del af studietiden i Tyskland. Martin Bösselmann kan evt. være kontaktperson.

Aabenraa distrikt har på møderne i grænseregionen været repræsentant for statsskovvæsenet. Pågrund af den kommende distriktssammenlægning var Gråsten distrikt med til det seneste arbejdsmøde, og Gråsten fortsætter med arbejde med disse projekter.

På den tyske side af grænsen er arbejdet med at lave en kronvildtforvaltningsplan næsten færdigt. Herefter vil der blive afskydningsplaner, således at kronvildt ikke som nu frit kan nedlægges.

7. Råstofindvinding

Råstofgravningen i Torp plantage kan opdeles i to projekter, øst og vest for motorvejen.

Øst for motorvejen vil der blive kontrakt, uden udbud, om gravning med den nuværende entreprenør på naboarealet. Der kan forventes gravning i dette område i 10 år.

Vest for motorvejen arbejder en gruppe med representanter fra amtet, Naturstyrelsen og distriktet på at forberede en VVM redegørelse for gravningen

Der har været afholdt velbesøgt offentligt møde med besigtigelse i skoven og efterfølgende konstruktiv debat. Brugerrådet spurgte til stemningen på mødet.

OKL og Ivan Lund orienterede om, at de fremmødtes holdning var præget en del af irritation over mangeårig grusgravning øst for motorvejen – efter beboernes mening med for lidt tilsyn.

De fremmødte ønskede primært en sikring af cyklister og gående på de veje, der benyttes til gruskørsel. En hurtig retablering af de afgravede arealer er vigtig. Protestskrivelse fra beboerne i området er sendt til amtet og miljøministeren. Alle protest-og bemærkningsskrivelser er besvaret. Senest har miljøministeren tiltrådt, at der arbejdes videre med sagen.

Fra jordkøbsnævnet er der ved Kolstrup (tæt på motorvejsrundkørslen ved Rødekro)erhvervet 13 ha som erstatningsskov for de afgravede arealer, der er behov for over 100 ha i alt. Arealet grænser op til statsskoven Rise skov.

Brugerrådet ser gerne at dele af disse arealer placeres i Tinglev kommune. Der er behov for samarbejde mellem Strukturdirektoratet og jordkøbsnævnet.

8. Frøslevlejren

Der har i de seneste år været arbejdet på at give lejren et mere "autentisk" udseende. Der er fra folketinget for et par år siden bevilliget 1,5 mill. kr. til opgaven, arbejdet er ved at være afsluttet.

I lejren er der forskellige interesser som ofte medfører følelsesladede debatter.

Der er doneret midler til et nyt tårn ved hovedindgangen.

Bov kommune er ved at tage hul på at udarbejde en ny lokalplan for lejren.

9. Indvielse af Lyreskoven

Miljøministeren og borgmesteren fra Bov foretager 27. maj indvielse af den nye skov, hvor der er tilplantet ca. 1/3 del af skoven. Det samlede skovareal vil blive på 45 ha.

10. Ønsker til brugerrådet på distriktet sammenlagt med Gråsten

Det er sidste brugerrådsmøde på Aabenraa distrikt. OKL spurgte til ønsker til videregivelse til Gråsten.

Laurits Pedersen oplyste, at Fælleslandboforeningerne ville kunne nøjes med 1 repræsentant i det kommende brugerråd.

Flere ønskede, at de 2 brugerråd på hhv Gråsten og Aabenraa fortsatte indtil der afholdes kommunalvalg. Det ville give en fornuftig tid til at lære hinanden at kende og til at overveje den fremtidige konstruktion. OKL var enig og ville lade anbefalingen gå videre.

11. Evt.

Ole Klitgaard orienterede om den nye struktur. De nuværende skovfogeder bliver på distriktet, de bliver funktionsopdelte, deres kontorer nedlægges, den fremtidige arbejdsplads bliver på distriktskontoret i Gråsten.

Vildtkonsulenten deles mellem Gråsten og Haderslev distrikter.

Salgs- og maskinregionen flyttes til Randbøl. En oversigt over de lidt nøjere personalemæssige ændringer mv. vil blive udsendt til samarbejdspartnere og lagt på hjemmesiden i begyndelsen af juni.

Bygninger ved Vesterlund forventes at blive sat til salg, når de er ledige engang hen på efteråret.

Gunnar Petersen har været meget tilfreds med samarbejdet omkring Kalvø. Han forventer at den nuværende 5-årsplan fortsætter. Ønsker et signal fra det nye Gråsten distrikt om, hvordan Kalvø vil blive prioriteret.

Bent Petersen fik oplyst, at alle ansøgninger om øvelser fremsendes til Gråsten.

Brugerrådet fremførte ønske om at møde den nye chef umiddelbart efter sommerferien, i begyndelsen af september.

Planerne om salg af 1500 ha statsskov er endnu ikke realiseret. Der har været en kontrol af, om der er brugere i de foreslåede skove, der vil få gener ved et evt. salg.

Der er ikke klarhed over, om salgslisten vil blive forelagt brugerrådene.

Der foreligger nu rapport fra Bolderslev skov med bl.a. udviklingen i de arealer der er udlagt som tilgroningsarealer, en rapport, som distriktet har taget initiativ til at få lavet..

Der er et stigende antal besøgende i skoven, det første oplæg af folderen er opbrugt (5000 stk.)

Referent

Ivan Lund

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken