Referat af brugerrådsmød Aabenraa 25. september 2002

Den 30. september 2002
J.nr. SN 2001-2172/Åb
Ref. jsb

Referat af Brugerrådsmøde afholdt i Hovedbygningen på Kalvø, onsdag den 25. september 2002 i tidsrummet kl. 15.00 til ca. kl. 17.30.

Mødt var:

Tove Larsen, borgmester for Rødekro kommune

Gunnar Pedersen for Aabenraa kommune

Johan Schultz for Tinglev kommune

Edmond Mogensen for Bov kommune

Severin Sivesgaard for Lundtoft kommune

Mogens E. Thomsen for Friluftsrådet

Ole L. Klitgaard, formand brugerrådet, Aabenraa statsskovdistrikt

Jørn Steenberg, sekretær, Aabenraa statsskovdistrikt

Afbud fra:

Thorkild Dahl Nielsen, Sønderjyllands amt

Aksel Bek, Danmarks Naturfredningsforening

Laurits Pedersen, Fælles landboforeningerne

Ikke til stede:

Bent Petersen, Danmarks Idrætsforbund

Mødets dagsorden:

Meddelelser

Skov- og Naturpolitikken

Distriktets samarbejde over grænsen til Tyskland

Konkrete skovrejsnings/naturprojekter

Udviklingen på Kalvø siden ministerbesøget i februar

Diverse sager der verserer på distriktet

Eventuelt

 

Dagens møde:

1. Meddelelser.

Ole Klitgaard orienterede om besparelser indenfor Naturstyrelsens område:

2 skovarbejdere er afskediget tidligere på året

5 ugers hjemsendelse af de resterende 11 skovarbejderne her i sommer/efterår (altså 55 uger i alt), som løses ved, at skovarbejderne tager tilsvarende tid på relevante kurser.

Disse tiltag forventes at kunne bringe os gennem 2002 og 2003.

Fremtidige nedskæringer på arbejder- og funktionærsiden uden nyrekruttering kan give problemer med at opretholde en passende aldersfordeling og fleksibilitet i medarbejdergruppen. Desværre ser det p.t. ikke ud til, at der er grundlag for voldsom optimisme på det område, idet vi samtidig skal øge udliciteringsgraden.

Udflytning af arbejdsopgaver fra den centrale styrelse til distrikterne. Uafklaret, hvilket omfang det vil få. Forventes afklaret i indeværende halvår.

En større faglig bredde på distrikterne, som samtidig skal gøres fortsat mere udadvendte i forhold til lokalområdet.

Der kan forventes mere at opgaverne på distriktet bliver mere funktionsopdelte i forhold til nu, hvor de fortrinsvis er geografisk opdelt.

Punkterne affødte enkelte kommentarer om fremtidens kommunale, amtslige og statens opgaver.

Herudover blev nævnt:

Der var tilslutning til, at brugerrådsreferaterne fremover bliver lagt ud på distriktets hjemmeside når det er godkendt. Dvs. ca. 14. dage efter udsendelsen, når medlemmerne har haft mulighed for at kommentere referatet.

Der er ca. 400 (eksterne), der kigger på distriktets hjemmeside pr. måned. Antallet har været markant stigende efter moderniseringen i foråret.

Der mangler forskellige link fra kommunerne hjemmeside til distriktets f.eks. naturskolerne. Det er dog i orden for så vidt angår Aabenraa, Rødekro og Tinglev.

Der blev givet udtrykt for, at distriktet havde en god hjemmeside, at distriktet afholdt nogle gode offentlige arrangementer – eksempelvis var der tilfredshed med samarbejdet med JyskeVestkysten.

2. Skov- og Naturpolitikken.

Ole Klitgaard orienterede om Naturstyrelsens velfærdsprofil – Bidrag til velfærds- og sundhedspolitikken som led i styrelsens arealforvaltning:

Programmet blev uddelt og forskellige punkter i dette blev gennemgået.

En gennemførelse af programmet betyder en ekstensivering af skovdriften, men mere natur og rekreation.

Distriktet har sidste år etableret 2 pladser i henholdsvis Rugbjerg og Lerskov plantager for skovbørnehave i Rødekro kommune, samt påbegyndt et samarbejde med Aabenraa kommune, Sønderjyllands amt om etablering af et kystnært stisystem på Løjt land.

Indenfor dette projekt har en studerende lavet en stiplan, og helt konkret er der i samarbejde med lodsejere etableret stiadgang til Blåhøj og et stinet på Barsø.

Næste etape i projektet vil være en sti fra Løjt Nørreskov til Loddenhøj, samt sti fra Løjt Kloster til Skreven Sten.

Der blev ikke i denne omgang givet bevilling til gennemførelse af handicapsti på Kalvø.

Borgmester Tove Larsen fandt dette uheldigt, og tilbød herefter at Rødekro kommune evt. til næste år kunne deltage i et samarbejdsprojekt, jfr. Velfærdsprogrammets visioner

Distriktet vil med tak vende tilbage til dette.

Distriktet lejrpladser og deres besøgsfrekvens blev omtalt under dette punkt.

Vi har ikke en opgørelse over, hvor mange der besøger de forskellige lejrpladser.

Kun en fornemmelse ved at se på pladsens slidtage, og de henvendelser om ønsker om benyttelse, distriktet modtager. Der vil komme billeder af lejrpladserne på hjemmesiden.

Distriktet opfordrede til, at brugerrådet medvirkede med projektforslag ad Velfærdsprogrammet. Medejerskab og lokalt engagement er vigtige forudsætninger for at projekterne kan støttes økonomisk.

Der var ingen spørgsmål til det udsendte: Danmarks Nationale Skovprogram

3. Distriktets samarbejde over grænsen.

Ole Klitgaard orienterede om:

Skovdistriktet og Salgs- og Maskin Regionen, som har hjemsted på Aabenraa har haft forskellige møder med bl.a.:

Statsskovdistriktet i Slesvig, som er vor nærmeste statslige samarbejdspartner.

Repræsentanter for ministeriet i Kiel, hvorunder skov henhører.

Forskellige store savværker; idet der ikke længere findes savværkskapacitet til at skære den danske hugst i løv og nål.

Flere medarbejdere har deltaget i et intensivt tyskkursus i Rensborg, herunder er også statsskovdistriktet Barlohe ved Rendsborg besøgt.

Man har drøftet fælles skovlovgivning, bekæmpelse af vildsvin og jagt på kronvildt, herunder har der været en bredt sammensat delegation fra Slesvig-Holsten på Aabenraa distrikt.

Bl.a. samarbejdes om en fælles kronvildt forvaltningsplan på tværs af grænsen.

Herudover deltager distriktet i Tunneldalsprojektet – et samarbejdsprojekt mellem Bov kommune og Harrisle kommune.

Fælles forvaltning af Frøslev – Jardelund mose – et samarbejdsprojekt hvor amtet og repræsentanter for lokale folk fra Ellund mv., og delstats forvaltningen i Kiel deltager.

Desuden har man engang imellem kontakt til Flensborgs bys skovfoged; idet Kollund skov delvis ejes af Flensborg by.

4. Konkrete skovrejsnings/naturprojekter:

Jørn Steenberg orienterede om:

En større landbrugsejendom ca. 90 ha. beliggende indenfor Det Bynære Skovrejsningsområde sydvest for Tinglev er sat til salg. Det er samtidig et af de statslige indsatsområder.

Distriktet kunne være interesseret i, at Naturstyrelsen og Den Sønderjyske Jordfond indgik i et samarbejde om erhvervelse af denne ejendom, således at en stor byskov kunne etableres.

Der skal i såfald samtidig laves jordfordeling.

Distriktet kan ikke umiddelbart pege på nogen samarbejdspartnere, som måske kunne være Tinglev kommune og vandværksinteresser.

Jordfonden har på skovdistrikts opfordring købt landbrugsejendomme Ravnholt af størrelse 18 ha.

Ravnholt ligger i den 4. kvadrant ved motorvejsrundkørslen øst for Rødekro i Aabenraa kommune.

Skovdistriktet overtager ca. 16 ha.; idet bygningerne og noget omkringliggende jord frasælges.

Der agtes etableret et åbent skov- og overdrevslandskab, vådområde mv.

Ravnholt området indeholder efter skovdistriktet opfattelse et stort natur- landskabeligt og rekreativt potentiale.

I samarbejde med Bov kommune etableres en ny bynær skov Bov/Smedeby skov omkring et fremtidigt nyt bolig område samme steds.

Skovdistriktet etablerer og plejer ca. 30 ha. ny statsskov, og etablerer herfor andre ca. 15 – 20 ha. åben skov, lunde og plantninger for Bov kommune.

Haderslev museum har vist stor interesse for at udgrave dele af området før tilplantningen. En efter skovdistriktets opfattelse ret kostbar udgravning. Brugerrådet var skeptiske overfor de store udgifter. Distriktet agter at holde et møde med museet herom.

Ellers kan plantningen påbegyndes til foråret 2003. Forud for tilplantningen skal borgerne inddrages.

Vi tænker her bl.a. på nabo grundejerforeningen m.fl.

Udviklingen på Kalvø siden ministerbesøget i februar.

De 6 Sommerhusene, som nu kan blive liggende, er blevet målt op af Naturstyrelsens arkitekt Bo Fischer.

Der arbejdes med et bebygget areal og et benyttet areal, som grundlag for nye lejekontrakter.

Vi for venter en ca. 4 dobling af lejen pr. år. Fra ca. 18 -19.000 kr. til ca. 75.000 kr. i alt.

Arbejdet med kontrakterne og opmålingen er foregået i en fordragelig atmosfære.

Herudover skal der på sommerhusejernes egen regning over nogle år indlægges vand, el og kloak.

Som man ved selvsyn kan se, er der ved at blive lagt nyt tag på Nyboder.

Et ikke helt billigt arbejde, idet der skal oprettes spær, bekæmpes svamp, lægges undertag og isoleres mv..

Lystbådehavnen forventes uddybet i løbet af efteråret - et projekt til en 150.000 kr., der finansieres af distriktets egne driftsmidler.

Herefter skulle bådene kunne lægge til ved alle broer, også ved lavvande.

Gunnar Petersen omtalte gruppen Det Maritime Kalvø aktiviteter, Sjægten mv. og omdelte forskelligt materiale - notat herom. G.P. omtalte at der manglede broplads.

Materialet blev ikke nærmere drøftet; men det vil ske på et møde i Kalvø udvalget, som forventes afholdt inden nytår.

Gunnar Petersen forhørte sig om ideer til en slags "forskønnelse" af Vikingehuset.

Distriktet vil tale med Bo Fischer herom, og fremkomme med nogle gode ideer.

Diverse sager.

Jørn Steenberg orienterede om status for Støtteordninger for det private skovbrug:

Stormfaldssagerne: vi er ca. 2/3 henne med, der mangler ca. 30 sager,

Skovrejsning: 3 ansøgninger i år i Rødekro kommune i alt ca. 30 ha.

Der er indkommet 6 ansøgninger om konvertering af nål til løv i efterårsrunden om God- og Flersidig skovdrift.

Distriktet har fortsat 4-5 sager om sikring af egekrat i tilsynskredsen, som man ikke har fået taget hul på.

Sagerne skal være afsluttet dette efterår.

Der er ikke i løbet af sommeren og sensommeren kommet flere henvendelser om manglende græsslåning på veje, stier og rekreative arealer.

Distriktet har i forbindelse med forårets besparelser inddraget skraldespandene på en lang række parkerings- og opholdspladser.

Det har ikke givet anledning til mere henkastet affald end sædvanligt i skoven, og samtidig er man stort set sluppet af med henstilling af andet affald ved skraldespandene. Vi har medvirket i en aviskampagne mod skovsvineri, bl.a. på baggrund af omtalen på distriktets hjemmeside.

Morale – "Intet er så skidt, uden at det er godt for noget".

Distriktet har i samarbejde med JyskeVestkysten arrangeret 2 KlubXtra ture - til Vestersø med Veteranbanen, og Rundemølle/Kalvø.

Turene gik fint, og det er en god måde af vise skovdistriktet på. Begge ture har været udsolgt.

Flere ture er under forberedelse bl.a. Frøslev plantage og Frøslev lejren, Varnæs Hoved, Søgård skov. Nattur ved Skolyst naturskole.

Naturskolerne Skovlyst og Frøslev Polde.

Skovlyst naturskole køre meget fint både belægningsmæssigt og økonomisk.

Skolen er enmandsbetjent, hvor man køber div. medhjælp.

Frøslev Polde er flermands betjent; men har på trods af en god belægning oparbejdet et uacceptabelt underskud på driften.

Skolen overgår ved årsskiftet til at være enmandsbetjent, og div. lejemål for overnatning opsiges. Lejemålet af en ekstra barak i Frøslevlejren er opsagt for at reducere omkostningerne.

Nuværende stitursfolder for Frøslev plantage er ved at være 10 år gammel.

En revision af folderen agtes foretaget i løbet af år 2003.

Bl.a. laves en tysk udgave; idet Frøslev plantage benyttes meget af borgere fra Flensborg.

I den nye driftsplan er der foreslået, at der udlægges skovområder i sammenhæng med mark- og engarealer, hvor der kan udsættes kreaturer.

Formålet med en sådan skovgræsning er at få flere lysåbne arealer med store træer og dødt ved for at fremme forskellige urter, svampe, insekter og fugle som holder til sådanne steder.

Distriktet vil i løbet af vinteren prøve at konkretisere dette.

Distriktet agter i løbet af vinteren og foråret at afmærke en sti rundtur i Bolderslev skov, samt udarbejde en mindre folder i tilknytning hertil.

Sti og folder vil blive af ydmyg karakter.

En indvielse heraf kan evt. laves som et KlubXtra arrangement.

På foranledning af Brugerrådets indstilling har distriktet genoptaget råstofgravningssagen i Torp plantage øst for motorvejen.

Sønderjyllands amt og den lokale naturfredningsforening har udarbejdet en landskabsplan, der betyder fjernelse af skovdiget mod, at der udlægges et ca. 50 ha. stort naturområde med adgang for offentligheden.

Projektet har hvis det realiseres en 20 årrig tidshorisont

Distriktet vil snarest forelægge en indstilling herom for Skov- Naturstyrelsens direktion.

Skovdistriktet har indenfor den seneste tid haft 3 jagtarealer Lerskov plantage Vejbæk skov og Rhedersborg skov til udlejning. Arealerne udgør tilsammen 225 ha., og den årlige indtægt er over 100.000 kr.

Eventuelt.

Gunnar Petersen har i forbindelse med en kontakt til naturvejlederen på Bågø erfaret, at Skovlyst naturskole kunne være interesseret i en båd med glasbund på Kalvø til naturundervisning på Kalvø.

Ideen ser spændende ud, og kan give naturskole satellitten på Kalvø en ekstra dimension.

Gunnar Petersen, som har erfaring med bygning af både, har udarbejdet en skitse til en båd; men der er endnu flere løse ender med hensyn til sikkerhed og finansiering inden et sådant projekt kan lade sig realisere.

Næste møde januar/februar 2003.

Medlemmerne bedes inden 14. dage fremkomme med sine bemærkninger til referatet, hvorefter det rettede referat, som tidligere aftalt, vil blive lagt ud på distriktets hjemmeside.

Enkelte rettelser foretaget den 16. oktober 2002.

Referent

Jørn Steenberg

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken