Referat af brugerrådsmød Aabenraa 27. februar 2003

Den 7. marts 2003
J.nr. SN 2172/Åb
Ref. jsb

Referat af møde i Brugerrådet afholdt torsdag den 27. februar 2003 på skovridergården Vesterlund i tidsrummet kl. 15.00 til ca. kl. 17.30

Mødt var:

Thorkild Dahl Nielsen, Sønderjyllands amt
Severin Sivesgaard, Lundtoft kommune (til ca. kl. 16.45)
Gunnar Pedersen, Aabenraa kommune
Jørn Gregert Jensen, Bov kommune (til ca. kl. 17.00)
Mogens E. Thomsen, Friluftsrådet
Laurits Pedersen, Fælles Landboforeningerne
Ole L.Klitgaard, Skov-og Naturstyrelsen, Aabenraa statsskovdistrikt (formand)
Jørn Steenberg, do. , sekretær

Afbud fra:

Tove Larsen, Rødekro kommune
Aksel Bek, Danmarks Naturfredningsforening
Johan Schultz, Tinglev kommune
Bent Petersen, Danmarks Idrætsforbund

Dagsorden for mødet:

  1. Siden sidste møde den 25. sept. 2002
  2. Meddelelser
  3. Nationalparker i Danmark
  4. Plantning af bynær skov i Padborg
  5. Stiprojekt på Løjt land/Bolderslev skov
  6. Møde i Kalvøudvalget. Referat af mødet findes på distriktets hjemmeside
  7. Udstilling på Kalvø i samarbejde med Aabenraa museum, Rødekro kommune og de Maritime Kalvø
  8. Skovens dag søndag den 11. maj i Frøslev plantage
  9. Struktursituationen i Naturstyrelsen
  10. Analyse af skov- og Naturstyrelsen image mv.
  11. Aktuelt om skovdistriktet. Skovdriften, salg af træ, råstofsagen Torp plantage, Interreg naturprojekt Kruså – Padborg, Hostrup sø
  12. Eventuel

Dagens møde:

1. siden sidste møde den 25. sept. 2002.

Gunnar Pedersen nævnte at han havde enkelte rettelser til mødet i Kalvø-udvalget, der desværre ikke var kommet med på udgaven på distriktets hjemmeside. Det havde han gerne set. Det aftaltes efterfølgende, at der skulle ske en rettelse af referatet, herunder netversionen.

Der var iøvrigt ingen bemærkninger til det udsendte referat og øvrigt udsendt materiale.

2. Meddelelser

Naturskolens Skovlysts aktiviteter med naturbaser på skovdistriktet blev omtalt.

Naturskolens årsrapport ligger på nettet. Se i øvrigt Skovlysts Naturskolens hjemmeside, som er blevet ført ajour. (Frøslev Polde naturskoles hjemmeside ventes ajourført tilsvarende)

Der er fuld belægning på Skovlyst naturskole.

Forskellen mellem Rødekro kommune og Aabenraa kommunes benyttelse af naturskolen blev drøftet. Der var ikke helt tilslutning til argumentationen i naturskolens årsrapport.

Jagttegnsprojekter – naturforvaltning 2003.

Der er i år afsat midler til konkrete naturforvaltningsprojekter med særlig fokus på jagt og vildtpleje.

Bl.a. affødt heraf skal skovdistriktet oprette et såkaldt jægerforum, hvor de lokale jagtforeninger kan drøfte jagtspørgsmål og jagtpolitik, sammen med skovdistrikt og vildtkonsulent.

Det er meningen, at der alene skal være jægere i dette forum, og at det ikke skal være et alternativ til Brugerrådet.

Sne og mulige skiløjper i skovene.

Distriktet tilbød i vinter Aabenraa skiklub at lave en aftale om udlæg af faste skiløjper i skovene i tilfælde af snefald med skiføre. Det vil kunne muliggøre en hurtig indsats, når skiføret endelig indfinder sig.

P.t er der ikke modtaget reaktion fra Aabenraa skiklub, så der er p.t. næppe baggrund for at foretage yderligere.

KlubXtra arrangementer i samarbejde med JyskeVestkysten.

Arrangementerne i 2002 blev omtalt, og de planlagte nye arrangementer blev forelagt.

Vi planlægger:

En nat- og morgentur omkring Skovlyst naturskole i juni.

En aften landskabsvandring på Varnæs Hoved med besøg på Galleriet Den gyldne Løve, hvor der samtidig er udstilling af landskabsmalerier af lokal kunstner i maj.

Et maritimt Kalvø træf med alle relevante maritime brugere på Kalvø i august.

En juletræstur med veteranbanen til Søgård skov i december.

Seneste udgave af Nyhedsbrev for Sønderjyllands Salgs- & Maskinregion, som hører til på Aabenraa skovdistrikt, blev omdelt.

Der blev givet en orientering om markedssituationen for træ.

Samarbejdet over grænsen blev omtalt (Tunneldalsprojektet)

Thorkild Dahl Nielsen oplyste, at han sad i Regionalrådet. Man havde bl.a. her drøftet natur og miljø, og et kommende tema ville være skovforvaltning syd og nord for grænsen.

Indenfor turistområdet er der på det sidste foreslået etablering af en cykelrute langs grænsen.

Distriktet har modtaget en henvendelse herom fra RST – turismefællesskab om dette.

Brugerrådet gav udtryk for, at der ligger et stort og relevant samarbejdspotentiale over grænsen for amt, kommuner, skovdistrikt, Friluftsrådet og naturorganisationer.

3. Nationalparker i Danmark

Wilhjelmudvalget har bl.a. foreslået, at der blev etableret 6 "nationale naturområder" ved Gribskov/Esrum Sø, Høje Møen, Det Sydfynske øhav, Mols Bjerge, Lille vildmose, og klithederne i Thy.

Friluftsrådet har i forlængelse heraf foreslået, at der blev etableret 16 nationalparker.

Her er der i Sønderjylland foreslået Dybbøl Banke, og Vojens/Haderslev Tunneldal.

Mogens Thomsen rejste spørgsmålet om forslag til oprettelse af nationalpark langs grænsen, som skulle indeholde arealer på både tysk og dansk side.

Tunneldalen Kruså/Padborg og Frøslev/Jardelund moser blev nævnt i den forbindelse.

Man var enige om, at der ligger et fremtidigt stort natur- og turistpotentiale i etablering af en større nationalpark på begge sider af grænsen.

Planerne om en sådan større park skal modnes indenfor Partnerskabsaftalen.

Således at lokalbefolkningen opfatter planerne som en positivudvikling og ikke en afvikling.

4. Plantning af en ny bynær skov i Padborg

Skovdistriktet orienterede om planerne med etablering af en ny bynær skov ved Padborg/Smedeby.

Bov kommune og Naturstyrelsen er enige om indholdet af en samarbejdsaftale, der betyder, at Aabenraa skovdistrikt allerede har fået overdraget ca. 31 ha. jord omkring et nyt boligområde, hvor der etableres ny rekreativ lysåben skov.

De første ca. 10 ha. er dybdepløjet og klar til plantning i foråret.

Museet har ved en forudgående udgravning fundet et bronze/jernalderhus.

Der er oprettet en lokal følgegruppe, hvor naturfredningsforeningen, friluftsrådet og beboerforeninger er repræsenteret.

Ministeren forventes at underskrive aftale til foråret, men der udestår nogle tekniske forhandlinger inden aftalen er klar til underskrivelse.

5. Stiprojekt på Løjt/Bolderslev skov

Forhandlingerne på Barsø er som bekendt endt positivt.

Der har været afholdt flere møder med lodsejere ved Løjt Nørre skov og Stollig/Skovby.

Der har både været gode og dårlig oplevelser hermed.

Det er håbet, at der i år kan afmærkes en sti fra Løjt Nørreskov til Loddenhøj, og et antal private fællesveje ved Stollig/Skovby kan afmærkes således, at man kan gå ad disse fra Knapstien til Løjt Sønderskov og kysten ved Fiskerstien.

Vi er ved at forberede udgivelsen af en folder for Løjt Land, der i meget grove træk fortæller, hvor man må færdes, og hvad man kan opleve. Turistkontoret i Aabenraa har været hørt i sagen og de er meget interesserede og positive.

Stien i Bolderslev skov er nu fastlagt.

Den bliver afmærket efter statsskovenes retningslinier med røde pæle og gule/røde mærker.

Der bliver udgivet en folder, der viser stiens trace og som kort omtaler naturskoven.

Hele herligheden bliver inviet Torsdag den 1. maj 2003 kl. 18.00.

Distriktet har påbegyndt arbejdet med revision af vandretursfolderen Frøslev plantage.

6. Møde i Kalvøudvalget

Et rettet referat ligger på distriktets hjemmeside.

Distriktet har arbejdet videre planerne for etablering af en handicapsti øen rundt.

Havnen er som nævnt blevet uddybet, hvorefter distriktet kan påbegynde forhandlinger med Kalvø Bro- og Bådelaug om en ny kontrakt for benyttelse af havn og landfaciliteter.

7. Udstillingsvirksomhed på Kalvø til sommer.

Sammen med Aabenraa museum, Rødekro kommune og Det Maritime Kalvø søges etableret en Maritim udstilling i Hovedbygningen på Kalvø til sommer.

Det er meningen, at der skal holdes åbent i weekenderne og hverdags eftermiddag/aften fra midt juni til midt august.

Udstillingen skal være bemandet i åbningstiden.

8. Skovens dag – Søndag den 11. maj 2003 i Frøslev plantage.

Distriktet afholder i tidsrummet kl. 9.30 til kl. 16.00 Skovens dag i Frøslev plantage

Der er planlagt et arrangement, hvor besøgende kan køre en ca. 8 km. lang tur i egne biler, med stop ved forskellige aktiviteter.

Flere lokale og folk udefra er behjælpelige eller står for aktiviteter. Vi ser hen til en spændende og aktiv dag.

Måske får vi på dagen besøg af Miljøministeren.(er efterfølgende bekræftet).

Brugerrådet vil høre nærmere.

9. Struktursituationen i Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen afventer en finansministeriel budgetredegørelse, for at kunne igangsætte det der kaldes fase 2.

Denne redegørelse forventes at foreligge til sommerferien. F.eks. er der meldt ud at SN skal spare 85 millioner til budget 2006.

Fase 2 vil næppe kunne undgå at betyde ændringer og afskedigelser i distrikternes arbejdsområder og organisation.

10. Analyse af Naturstyrelsen image

Undersøgelsen er foretaget af Institut for Konjunktur Analyse efter samme principper som benyttes i Gallupundersøgelser.

Undersøgelsen viser bl.a., at:

30% af befolkningen kender SN godt eller meget godt

Af disse synes 64%, at SN gør det godt eller meget godt. Kun 2% mener vi gør det dårligt

75% af befolkningen bruger vandretursfolderne, hver gang de er i naturen, og 27% bruger folderne engang imellem. (JSB er disse tal rigtige ?)

40% har bemærket de røde pæle og bomme, men kun hver sjette af de der har bemærket stolperne ved, hvad de betyder.

14% har besøgt SN hjemmeside.

11. Aktuelt om skovdistriktet.

Distrikter har med succes foretaget hugst af løvtræsbevoksninger på relativt stejle skråninger med maskine.

Som nævnt i før omtalte Nyhedsbrev fra Salgs- og Maskinregionen har distriktet solgt bøgekævler til Kina og finertræ til Tyskland.

Der er videre ekstraordinært solgt rødgran korttømmer til det store nåletræssavværk i Wismar (tidligere Østtyskland), da den Botniske Bugt har været tilfrosset.

Træmarkedet har generelt været vigende; med mindre salgsindtægter til følge.

Der er sendt 2 råstofansøgninger til Sønderjyllands amt om råstofgravning i Torp plantage på et mindre areal øst for motorvejen og det store areal vest for motorvejen.

På arealet mod øst er det jorddiget, som er problematisk, og vest for skal der udarbejdes en VVM redegørelse. Der er ikke modtaget noget svar fra amtet om de 2 sager. Begge skal behandles af Udvalget for Teknik og Miljø.

Naturstyrelsen ved Aabenraa og Gråsten skovdistrikter deltager sammen med Sønderjyllands amt, Ministeriet for FødevarerErhverv og Bov kommune i det grænse overskridende Interreg naturprojektet Tunneldalen Kruså-Padborg.

Skovdistriktet har gjort Naturstyrelsen opmærksom på Hostrup sø området, som et potentielt Life Nature 2000 projekt.

Distriktet har søgt om midler til en forundersøgelse jfr. Lifemidlerne. Ansøgningen er ikke blevet fremmet.

Sønderjyllands amt har taget Hostrup sø området med i deres arbejdsprogram i 2003, og kan evt. lave den nævnte forundersøgelse, som kan danne baggrund for et egentligt projekt i det ca. 1300 ha. store habitatområde.

Punktet gav anledning til en drøftelse om de fremtidige mulige vejforløb til Sønderborg, herunder en motorvejstrace Søgård – Kliplev.

12. Eventuelt

Gunnar Pedersen fortalte om projektet Glasbundsbåd til Bogø og Kalvø.

Han gav udtryk for positiv overraskelse over, at et statsskovdistrikt har en så stor berørings og interesseflade. Noget han slet ikke havde forestillet sig ved sin indtræden i Brugerrådet.

Ole Klitgaard orienterede om Frøslev lejeren og de forskellige brugerinteresser, som skiller vandene her.

Referent: Jørn Steenberg

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken