Hald-udvalgets møde den 27. august 2009

Deltagere
Henrik Stamp, fredningsdommer (HS)
Jens Frydendal, Naturskolen ved Hald (JF)
Eyvind Lyngsie-Jacobsen, Danmarks Naturfredningsforening (ELJ)
Karl Buksti, Friluftsrådet (KB)
Karen Thingsgaard, Naturstyrelsen – Vestjylland (KT)
Uffe Laursen, Naturstyrelsen (UFL)
Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen (SBR) (ref.)

Afbud fra:
Jørgen Jørgensen, Viborg kommune

Dagsorden
Formiddagsekskursionen:
1. Projekt ”De 5 Hald´er”
2. Niels Bugges Hald – udvidet og ændret græsning
3. Brændeskur + beplantning ved Naturskolen ved Hald
4. Eventuel ny legeplads på gl. brændeplads ved Niels Bugges Kro
5. Sløjfning af vandboringer, status afgræsning + anden fase af rydninger, øvre del af Dollerup Bæk

Eftermiddagens møde:
1. Orientering fra enheden:
- Dollerup Mølledam
- Driftplanrevision og Natura 2000-planer – hvor er vi i processen?
- Vandtårnet Hald Ege
- Skovens dag 2009
2. Eventuelt


1. Projekt ”De 5 Hald´er”

Viborg Innovationsfond, som har deltagelse af en del erhvervsfolk, vil gerne placere Viborg mere synligt på Danmarks kortet.
Da ”De 5 Hald´er” hører blandt de ting, der er unikke for Viborg-området, vil Fonden gerne gøre en indsats for øget synliggørelse og formidling af ”Hald´erne”.
Der er dannet en arbejdsgruppe, som foreløbig arbejder videre med projektet:
Ole Capion, Viborg Innovationsfond, Peder Nybo Jensen, lokal erhvervsmand, Jesper Hjermind, Viborg Stiftsmuseum, Jens Frydendal, Naturskolen ved Hald, Peter Rannes, Forfatter- og oversættercentret på Hald, Gunhild Øeby Nielsen, Viborg Turistbureau og Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen – Kronjylland.
Foreløbig er der udviklet idéer. Næste skridt er at udarbejde et præsentationsmateriale, som forhåbentlig kan bidrage til at skaffe penge til projektet.

Niels Bugges Hald (2. Hald):
Skader fra fårenes sandbadning på øverste vold bør repareres.
Tanken på både 1., 2. og 3. Hald er følgende:
- Rydning af træer på selve voldstedet
- Rydning af bevoksninger, så man kan se sammenhængen mellem voldstederne (se fra det ene til det andet), og så de i øvrigt bliver synlige i terrænet.
- Undersøgelser af placering og udformning af voldstedernes bygninger (georadar, magnetometermålinger etc., evt. suppleret af udgravninger.)
- Markering af bygningers placering i terræn
- Formidling i øvrigt

Generel tilslutning fra udvalget til de skitserede idéer.
KT: Udvis varsomhed med ukritisk at rydde især gamle egebevoksninger. Der må foretages en konkret vurdering hver gang en træbevoksning påtænkes ryddet.
Enighed om at en del af de gamle, bredkronede ege på 1. og 2. Hald kan blive stående, uden at det går ud over synlighed og helhedsindtryk af voldstedet.
Hald Ruin (Jørgen Friis´ Hald, 3. Hald):
Enighed i udvalget om at færist ved starten af dæmningen (som ikke er egnet til passage for handicappede) bør udskiftes med låge.
Diskussion om frilægning af dæmning/adgangsvej til ruinen via bortgravning af voldlignende arealer på begge sider af dæmningen.
Ved dæmningens etablering blev gravet grøfter på begge sider. ”Sidearealerne” blev herved afskåret fra resten af arealet, så afgræsning m.v. er vanskelig at gennemføre.
Nedskæring er forsøgt flere gange af trævæksten, som forhindrer ind- og udblik til og fra Hald Ruin.
Generelt positive tilbagemeldinger fra udvalget. Ikke de store betænkeligheder - heller ikke biologiske - ved bortgravning.
KT: Et alternativ rent plejemæssigt kunne være at fylde grøfterne op igen, og på den måde inddrage arealerne i afgræsningen.
Udvalget besigtigede den igangværende restaurering af bygningsrester, guidet af Jørgen Frandsen, KUAS.
Præsentation af Innovationsfondens tanker om tag på tårnet, rekonstruktion af ”vandporten”, kopi af tidligere vindebro og eventuel rekonstruktion af portbygningen.
Snak om metoder til fjernelse af trævækst på ydersiden af volden. Det er teknisk ikke helt nemt, når man skal undgå skader på fortidsminderne.
Etablering af sigtelinjer til 1. og 2. Hald. Udover fjernelse af bevoksede ”øer” foran 3. Hald, synes udvalget også det er i orden at fjerne tjørnehegn og krat, der ligger i sigtelinjen mellem 1. og 3. Hald.
Brattingsborg (1. Hald):
Enighed i udvalget om at der er behov for rydning af flere træer – men ikke nødvendigvis alle.
Parken Hald Hovedgård:
Landskabsarkitekt har set på parken, og har anbefalet opstramninger, så linjerne i barokanlægget træder mere tydeligt frem. Stort set anbefalinger, som var kendt i forvejen.

2. Niels Bugges Hald – udvidet og ændret græsning

Afgræsningen har til og med 2008 kun omfattet selve voldstedet og arealet syd herfor. I 2009 er udvidet, så også arealet nord for bækken/voldstedet er inddraget.
Generel enighed i udvalget om, at udvidelsen af afgræsningen er i orden.
KB: Arealet er kønnere end før.
KT: Gedegræsning OK. Floraen før afgræsningens iværksættelse var ikke specielt interessant. Geder bør dog primært bruges som ”kratryddere” i forhold til trævækst, og derefter fjernes.
SBR: Det er også præcis den måde, det er hensigten at benytte gederne på.
JF: Kunne man tænke sig at rydde al trævækst ved bådepladserne?
Delte meninger i udvalget. Dog overvejende stemning for, at det ikke bliver kønt, hvis bådene bliver helt frilagt.

3. Brændeskur + beplantning ved Naturskolen ved Hald

Behandlet som forslag på Hald-udvalgets møde i 2007.
Besigtigelse af resultatet. Udvalget fandt udformning og placering af brændeskur og beplantning i orden. Ros til brændeskuret.
JF: De næste planer er en trappe til overetagen på naturskolen, så denne kan udnyttes.
Pilgrimsherberget har stigende besøgstal. Der har været over 900 gæster i perioden 1/6 – 1/9, hvilket er en tredjedel mere end i 2008.
Lokalerne er allerede godt booket til naturskoleovernatninger efter 1/9.

4. Eventuel ny legeplads på gl. brændeplads ved Niels Bugges kro

Her har tidligere været store dansepavilloner i tilknytning til Niels Bugges kro. Derefter i en periode brændeskur, som i 2009 er nedrevet p.g.a. brøstfældighed.
Niels Bugges kro har foreslået etablering af naturlegeplads, og har tilbudt at stå for driften, hvis SNS kan skaffe midler til etablering.
Enighed i udvalget om, at naturlegeplads på stedet er en god idé.

Udenfor programmet besigtiget legepladsen ved Dollerup Ishus, der blev behandlet som forslag på Hald-udvalgets møde i 2008.
Udformning og materialevalg er det samme, som tænkes brugt ved en eventuel større legeplads på den gamle brændeplads ved Niels Bugges kro.
Legepladsen er særdeles populær og flittigt brugt af områdets gæster.
Enighed i udvalget om at legepladsen er fint udformet og godt passet ind i området.
Ved samme lejlighed blev de ryddede skrænter og nyetablerede og renoverede trapper ved Dollerup beset. Enighed om, at udsigt og indtryk af terrænet er blevet utroligt flot.
HS: Bliver skrænterne liggende, når de som nu er helt vegetationsløse?
SBR: Ja, det tror vi på, ud fra erfaringer med tidligere rydninger af stejle skrænter i området. Formentlig holder rodnettet på jorden, indtil der kommer vegetationsdække på.

P.g.a tidnød blev punkt 5 vedrørende Dollerup Bæk m.v. udsat til 2010.

Eftermiddagens møde:

1. Orientering fra enheden :

Dollerup Mølledam
Besigtiget på Hald-udvalgets møde i 2007 på baggrund af forslag fra Hald Sø Bådelaug med flere forskellige scenarier omkring skabelse af bedre passagemuligheder for fauna.
Borgermøde i Dollerup juni 2009. Heftig debat både før og efter.
Der er nedsat en følgegruppe med deltagelse af både organisationer og lokale beboere. Det er signaleret, at der bliver tale om en langvarig proces.

Driftplanrevision og Natura 2000-planer – hvor langt er vi i processen?
Driftplanprocessen er forsinket. Det samme er processen omkring Natura 2000-planerne.
Vi tør for øjeblikket ikke sige noget om, hvornår vi kommer i mål.

Vandtårnet Hald Ege
Vandtårnet Hald Ege var oprindeligt en del af vandforsyningen til ”De røde Barakker” i Hald Ege. Vandværket er i dag nedlagt. Vandtårnet, som ligger på et fredskovpligtigt areal, tilgik Naturstyrelsen sammen med de øvrige fredskovpligtige arealer i området, da det tidligere Viborg Amt afviklede de fleste af deres aktiviteter og ejendomme i området.
Vandtårnet og det tilhørende pumpehus tænkes udlejet til foreningen ”Vandtårnets Venner”. Pumpehuset er istandsat og indrettet til garage, og videreudlejes som sådan til den lokale grundejerforening til opbevaring af snerydningsmateriel m.v.
Vandtårnet tages eventuelt med i besigtigelsen 2010.

Skovens dag 2009
Ca. 1350 gæster. Der er efterhånden tale om et indarbejdet koncept, som er kendt af folk i området. Et væsentligt element er uddeling af programmer til de yngste klassetrin på de fleste Viborg-skoler – det trækker rigtig mange børnefamilier til, hvilket selvfølgelig også er til gavn for de organisationer, hvis medlemmer frivilligt stiller op på dagen.
Som noget nyt blev der i 2009, udover på Hald og Fussingø, også afholdt Skovens dag på Kalø, hvor der kom ca. 100 gæster.

2. Eventuelt

Kort orientering om mosegenopretningsprojektet i Filsø Mose, Vindum Skov.
Kort orientering om status for ørredmærkningsprojektet i Hald sø.
JF: Har været til møde omkring Stenladen ved Dollerup Mølle. Der arbejdes på at stable et projekt på benene.

Næste møde

Torsdag d. 26. august 2010