Referat af mødet d. 8. september 2006

Referat af mødet i Haldudvalget
-  d. 8. september 2006

Tilstede var:
Dommer Lund
Poul Blicher Andersen, Viborg Kommune
Eyvind Lygsie-Jacobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Karl Buksti, Friluftsrådet
Jens Frydendal, Naturskolen ved Hald
Uffe Laursen, Steen Bonne Rasmussen og Jan Højland, alle Fussingø Statsskovdistrikt

Efter velkomst i parken ved Hald hovedgård drøftede udvalget genskabelsen af udsigtsaksen mod Inderøen . Aksen ses stadig, men er de seneste år blevet mere utydelig. En evt. opstramning af alléen på Inderøen vil dog berøre et natura 2000 område og muligvis kræve en særlig tilladelse. Udvalget gentog sin tidligere holdning om at få frilagt alleen og genplant-et mellem hovedgården og Holstebrovej.

Lindealléen i parken ved Hald Hovedgård - set mod syd!


Udvalget kørte derefter tilbadepladsen i den sydlige ende af Hald Sø. SBR fortalte at skovarbejderne fra tid til anden må sætte egepælene på plads efter at nogle gæster har flyttet dem. Han foreslog derfor at pælene blev skiftet ud med en lav jordvold. Udvalget pegede på at en række store sten, som regnvandet kunne passere imellem ville være bedre. Det primære formål er at hindre bilkørsel til søkanten.Ved samme lejlighed blev opdelingen af p-pladsen diskuteret. P-pladsen er delt i en primær og en sekundær plads, således at der ved alm. søgning til badepladsen kun er åben til den primære plads. Den sekundære plads åbnes kun i forbindelse med de helt store besøgsdage. De røde pæle og kæden står dog en anelse malplaceret og udvalget var enige i at pæle og kæde burde fjernes af hensyn til det landskabelige indtryk.

Rydningerne ved Bisballe har blotlagt landskabet, men rydningerne af nåletræer og andre store træer har nu givet anledning til en sand invasion af især birk på området. Græsningen har ikke været effektiv nok og de får dyr på arealet kan ikke gøre tilstrækkelig ved opvæksten til at holde den nede. Flere pegede på at frøkilderne på og i nærheden af området må fjernes med det samme. Dernæst må der søges indgået aftaler om græsning med kreaturer og med så tilpas stort græsningstryk, at det kan påvirke opvæksten af birken i væsentlig grad. Alternativt er at distriktet tager en manuel omgang buskrydning.

Hald Sø Bådelaug har foreslået etableringen af en ny fiskepassage ved Dollerup Mølledam . Der er de sidste par år konstateret en tilbagegang af søørreden i Hald Sø. Ved Dollerup Mølle er der en risiko for at ørrederne går galt i vandløbet og går til overløbet fra dammen, i stedet for at svømme op via omløbet. Udvalget kunne ved selvsyn konstatere at der løber rigtig meget vand ud af dammen ved overløbet og knapt så meget ud af dammen via omløbet. Det blev vurderet at omløbet sagtens kan tage en større vandmængde end den nuværende – for dermed også at blive mere interessant for de opgående ørreder. Dette forsøges klaret ved i første omgang at sætte endnu et bræt i overløbet, således at vandet stiger en anelse i dammen og at mere vand løber ud af dammen via omløbet. En fuldstændig blokering af overløbet ville forudsætte en nærmere vurdering da denne vandløbsarm muligvis rummer værdifulde gydepladser.
Haldudvalget besigtiger mølledammen ved Dollerup.
Udvalget så ved samme lejlighed på okkerudfældningsdammen bag ved Dollerup Mølle. I forbindelse med renoveringen af Dollerup Mølle kan det komme på tale at ændre det rørlagte kildeafløb, som løber under bygningerne og ved den lejlighed tage spørgsmålet om okkerfjernelsen op.

Legepladsen ved Dollerup Kiosk er nærmest ikke eksisterende. Distriktet har afsat lidt midler til at gøre lidt for de yngste gæster ved kiosken og i området. Således blev udvalget orienteret om at der påtænkes at opstille ganske få nye legeredskaber af en art som bedst kan betegnes ”jorden er giftig”. Hvor børnene udfordres m.h.t. balanceevne og koordination. Børn og unges motion er i fokus disse år styrelsen ønsker også at bidrage til den brede kampagne for en øget folkesundhed. Distriktet kan evt. etablere en natursti ned af bakkerne med diverse opgaver, således at formidling og motion går hånd i hånd.

Rydningerne af Dollerup Bakker er nu synlige for en hver der besøger området. Der er tungt maskineri, der kører i området, men man forsøger at passe på naturen så godt det nu lader sig gøre. Maskinerne kører i så få spor som muligt. Der burde måske fældes lidt flere træer, og ikke som nu, hvor man lader enebær og enkelte solitære ege og fyretræer stå tilbage. Rydningerne, der er en del af EU-medfinansieret LIFE-projekt, fortsætter frem til og med 2008.

SBR viste de nye gedeskure frem ved Bisballe Bæk. Skure er måske så meget sagt – det ligner mest af alt to plader, der i en snæver vending kan slås sammen og flyttes til et nyt område. Det vigtigste er at skurene giver gederne mulighed for at søge ly i dårligt vejr, at skurene er mobile, så de kan flyttes alt efter plejebehov, og endelig at de er malet grønne, så de falder naturligt ind i bevoksningen.

Rydningerne på Stanghede blev der ikke tid til at besigtige og området skal ses de kommende år.

Resten af dagsordenen blev gennemgået inden døre.

1) Opfølgning fra sidste møde
Skarvkolonien indlæg ved Amtet og Kommunen
Da Viborg Amt havde meldt forfald til mødet var det kun kommunen der kunne fortælle at der ikke var sket så meget vedr. indsamlingen af informationer om skarvkolonien. Men der var bred enighed om at man her ved Hald Sø nok har en enestående mulighed for at formidle skarven, idet man kan stå på vel nok Danmarks smukkeste fugletårn (den tredje Hald) og se direkte over på en fin skarvkoloni. PBA og JGH forsøger at finde materiale frem og stykke noget sammen til et informationsskilt.

Udstillingen i laden ved Amtet og distriktet
SBR kunne berette at han er ved at indgå en aftale med et konsulentfirma, der har afgivet et tiilbud på formidlingen i Haldladen. Formidlingen bygges op således at den er tematiseret og opdelt i mindre enheder, der hver især kan udskiftes.

2) Orientering fra distriktet
Skovens Dag 2006 på Hald var særdeles vel besøgt – omkring 800 gæster - og er nu ved at være en fast tradition i området. Mange glade gæster får en dejlig dag i skoven og møder nogle af de mange aktører, der bruger skoven som udfoldelsessted.

Pilgrims Herberg ved Naturskolen ved Hald. Distriktet afventer en ansøgning om byggetilladelse m.m. for Pilgrims Herberget. Distriktet er positivt indstillet og finder projektet spændende både hvad angår en ny og anderledes aktivitet, og mulighederne for Naturskolen ved Hald. Hele året undtagen juni og juli kan Naturskolen ved Hald bruge herberget til overnattende gæster og således styrke og udvide potentialet i naturskolen.

Info-tavler for de fem Hald’er. Distriktet ønsker at forny de infotavlerne ved de fem Hald’er. Hvis firmaet som skal etablere udstillingen ii Haldladen også kan give et bud på formidligen på tavlerne vil det være naturlig med denne sammenhæng mellem udstilling og formidlingen i naturen.

3) Haldudvalgets fremtid efter 31. december 2006?
Dommer Lund kunne meddele, at med virkning fra 1. januar 2007 lader han sig pensionere og at det derfor er hans sidste møde i udvalget. Han takkede for det fine samarbejde og de mange gode ture.

Der blev faktisk fra alle sider udtrykt tilfredshed med møderne i Haldudvalget og et ønske om at møderne fortsætter fremover også efter amternes nedlæggelse og ændringerne i de grønne organisationer. Dommer Lund kunne naturligvis ikke vide om den kommende fredningsdommer vil være interesseret i at deltage i Haldudvalget.

4) Eventuelt
Der var ingen oplæg under eventuelt – UFL takker for en god indsats fra dommer Lunds side og ønsker ham god vind frem over i en aktiv pensionist tilværelse.