Referat af Haldudvalgets møde d. 20. august 2003

Til stede ved besigtigelsen var foruden fredningsdommer Lund repræsentanter for Danmarks Natur-fredningsforening, Friluftsrådet, Viborg Amt, Naturskolen ved Hald samt Fussingø Distrikt.
Formiddagens ekskursion startede ved Hald Hovedgård. Udvalget blev bl.a. orienteret om uønsket kørsel og ridning i parken, som søges undgået ved at distriktet opsætter nogle sten og en kæde ved hovedbygningen.
Derefter så udvalget på pladsen foran naturskolen, hvor den tidligere eternitlade lå. Naturskolen har nogle ønsker om at udnytte den indvundne plads til bl.a. en bålplads samt en mindre amfiscene. Hvis sidstnævnte omfatter større terrænændringer skal fredningsnævnet høres forinden.
Distriktet nævnte at benzintanken flyttes til Krathus.
Ad 1) Derefter besøgte udvalget badepladsen ved Skytteholmen. Parkeringsmulighederne blev diskuteret og udvalget foreslog at hegnet rykkes ca. 3 meter ind mod marken, samt at pladsen bliver opdelt med en række sten på midten, endvidere kan der etableres nød-parkering på marken.
Udvalget drøftede også en eventuel toiletbygning ved p-pladsen. Distriktet vil undersøge mulighederne for et samarbejde med amt og kommune. Udvalget finder en sådan løsning oplagt for pladsen. Fredningsnævnet skal dog høres inden en bygning kan opføres.
Endelig diskuterede udvalget beskæring af træerne langs badepladsen mod søen. Udvalget opfordrede distriktet til at fjerne en hel del af underskoven, store generende sidegrene samt nogle enkelte træer ved bålpladsen. Udvalget vil gerne se pladsen igen i forbindelse med næste års ekskursion.
Ad 2) Dollerup badeplads er meget besøgt på årets varme dage og der er behov for langt flere p-pladser end den daglige plads kan give. Distriktet har etableret en række nød-p-pladser, hvilket udvalget finder acceptabelt. P-pladsen gøres permanent på en mindre del og nød-parkering udvides. Udvalget drøftede også her en eventuel toiletbygning. Udvalget var enige i at det kan blive nødvendigt, men alle hensyn til landskabet bør tages inden en endelig placering og udformning søges i fredningsnævnet.

Den eftertragtede badeplads ved Dollerup.

Badebroen vedligeholdes løbende. Skraldestativerne langs badepladsen bør måske afløses af en lidt større container ved p-pladsen.
Ad 3) Ny gul vandrerute ved Bisballe blev vist frem for det noget forpustede udvalg – ruten stiger temmelig meget fra badepladsen til plateauet oppe ved Bisballegård.
Rydningerne ser flotte ud og der er på kun ganske få år ved at indfinde sig en fin flora i området med bl.a. lyng.

Udvalget besigtiger rydningerne ved Bisballe

Ad 4) Udvalget blev præsenteret for en ny lejrplads ved Dollerup. Udvalget synes at lejrpladsen er godt placeret, men var noget forundrede over at finde en selvbestaltet ridebane med trykimprægnerede pæle, tydelige dressurbane afmærkninger og blå nylon reb som banemarkering. Distriktet tager kontakt til initiativtagerne og får en afklaring af problemet og behovene.
Ad 5) Dollerup beboerforening har fået lovning på at måtte bruge den gamle kiosk til grønt forsamlingshus. Foreningen har fået brugsretten og opsynspligten med huset, men andre brugere skal også have adgang til huset og området. Udvalget kunne se de potentielle muligheder i huset.
Ad 6) Udvalget så på etableringen af en ny bådebro ved Hald Hovedgård. Udvalget finder at det er fint at Naturskolen ved Hald kan udnytte søen noget mere både mht. sejlads og undervisning direkte ved søen. Fredningsnævnet skal ansøges inden etableringen af broen kan finde sted.
Udvalget drøftede herefter de øvrige dagsordenspunkter på Hald Hdg.
Skovfoged SBR orienterede om oprettelsen af plejeudvalget for Hald Sø og om at udvalget havde afholdt det første møde med udflugt i området. På det andet møde d. 20. august 2003 skal plejeplanerne drøftes. Ved de efterfølgende møder skal udvalget afdække det kommende arbejde. Udvalget besår af 3 lodsejere, 2 fra kommunen samt en repræsentant fra henholdsvis amtet og distriktet. Hvert andet år vil der blive afholdt en tur for alle lodsejere inden for fredningen.
Distriktet præsenterede udvalget for en række nye foldere for Hald området bl.a. en ridefolder og en lystfiskerfolder.
Hvilket ledte frem til at distriktet orienterede om færdslen på Hald Sø. Distriktet har den forløbne sommer givet en række tilladelser til sejlads på Hald Sø med kano og kajak. Oftest har det været institutioner eller spejdere der har henvendt sig for at få lov. Distriktet er indstillet på gradvist at åbne for sejladsen på Hald Sø således at f.eks. optimistjoller kan få en ugentlig aften, hvor de har adgang til at sejle på søen. Udvalget drøftede om windsurfere også skal have adgang, hvilket distrikt og udvalg var enige i ikke er hensigtsmæssigt. Idet windsurfere er meget hurtigere end de øvrige både på søen og kan dermed genere andre gæster og dyrelivet. Endelig orienterede distriktet om at man har givet et par tilladelser til fiskeri med foreningsbåde, hvilket giver langt flere fiskere adgang til Hald Sø uden at antallet af både øges.

Udsigten fra Skytteholm

Distriktet orienterede om projektet ”Hærvejen til hest” og om at distriktet har tilbudt at finde en egnet rasteplads for hestefolket. Denne rasteplads, der etableres uden for fredningen, skal indeholde en plads til telte, der skal være adgang til vand og en fold til dyrene.
Hald Ege Hallen har været i kontakt med distriktet med en forespørgsel om en evt. udvidelse af idrætsbanen. Hald Ege Hallen ønsker at have to fodboldbaner med internationale mål, hvilket det kniber med på det nuværende areal. Hald Ege Hallen har derfor forespurgt om det er muligt at rykke skovbrynet, der vender mod Herningvej, mod syd for at give den nødvendige plads. Distriktet har set på anmodningen og drøftet alternative løsninger med Hald Ege Hallen. Distriktet venter på et udspil fra institutionen.
Under eventuelt blev der spurgt til pilotprojektet Nationalpark Mols Bjerge. Distriktet kunne fortælle at styregruppen nu er nedsat og har iværksat processen med at indkalde til et offentligt møde i september. Det er tanken at der nedsættes en række arbejdsgrupper, som hver især skal beskrive deres område af en evt. kommende nationalpark. På distriktets hjemmeside kan man finde yderligere informationer.
Distriktet efterlyste udvalgets holdning fsv. angår græsningen af Stang Hede, kan græsningen foretages med andre dyr end får. Baggrunden for forespørgslen er at distriktet skal søge en ny forpagter til afgræsningen. Distriktet har svært ved at finde en forpagter med tilstrækkeligt mange får, som kan sikre en optimal afgræsning. Udvalget ser ingen problemer i at der evt. også anvendes kreaturer eller heste.
Endelig blev tidspunktet for møderne drøftet, skal det være et forårs eller efterårsmøde. Begge tidspunkter kan passe – bare annonceringen sker i god tid!