Referat af Haldudvalgets møde d. 28. maj 2004

I mødet deltog; Lund, formand for Fredningsnævnet i Viborg Amt, Eyvind Lyngsie-Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening, Jens Frydendal, Naturskolen ved Hald, Poul Blicher Andersen, Viborg Kommune, Svend Bichel, Viborg Amt, , Friluftsrådet, samt Steen Bonne Rasmussen, Jens Bjerregaard Christensen og Jan Grundtvig Højland de tre sidstnævnte alle fra Fussingø Distrikt.
Formiddagens ekskursion begyndte ved Skytteholmen, hvor udvalget bl.a. så på hvorledes der er blevet fjernet noget af egebevoksning til glæde for de badende gæster. Udvalget mente samstemmigt at der godt kan åbnes endnu mere og etableres endnu en badeplads mod øst.

Hald-udvalget diskuterer badeforhold kontra egebevoksningen ved Skytteholm

Skarven har etableret en koloni ved Brattingborg Voldsted, der er ca. 150 ynglende par i kolonien. Det virker som om antallet er stagneret, men udvalget vil følge koloniens udvikling. Det blev foreslået at man evt. sætter en infotavle om skarven op ved den 3. Hald. Viborg Kommune og Amtet vil se på dette og komme med udspil til næste møde.
Parkeringsmulighederne ved Skytteholmen er i spidsbelastningsperioderne mangelfulde. Udvalget har anbefalet at der laves et fodhegn som kan afhælpe parkeringsproblemet. Derudover blev det nævnt at der kan etableres ekstra pladser på græsningsarealerne ved at etablere et ekstra indre hegn. Udvalget var ikke lydhøre overfor at placere en p-plads tæt ved Herningvejen.
Et forslag om at lade en såkaldt isvogn forsyne de varme badegæster med kolde forfriskninger har vakt en del røre. DN er af den overbevisning at fredningen ikke kan sidestilles med en egentlig bygning og har derfor ikke indvendinger mod at en isvogn eksempelvis holder ved p-pladsen et par timer om dagen. Blot skal det sikres at der ikke skabes et affaldsproblem.
Distriktet spurgte i den anledning om der stadig i udvalget er en positiv indstilling til en eventuel toiletbygning eksempelvis med en enkelt infotavle. Der skal naturligvis søges i fredningsnævnet. DN vil ikke modsætte sig en sådan bygning så længe der ikke skal etableres en isbod i sammenhæng.
Derefter så udvalget på plejen af vandløbsnære arealer ved bækken syd for Dollerup. Der har dette forår været græsset med geder og de har virkelig gået til vegetationen, måske lidt for hårdt. Distriktet vil udskyde græsningen næste år til noget senere på sæsonen af hensyn til urterne. Distriktet bad i den forbindelse om udvalget umiddelbare reaktion til opførelsen af to læskure til gederne. De to foreslåede pladser blev accepteret af udvalget og distriktet søger fredningsnævnet om tilladelsen.

Geder foretager naturpleje ved Dollerup Bæk

Badepladsen ved Dollerup er også flittigt besøgt. Badebroen er i meget dårlig stand og distriktet har søgt om midler til en reparation - hvilket i skrivende stund endnu ikke er afklaret.

Dommer Lunds bænk med udsigt over rydningerne ved Bisballe Derefter så udvalget på rydningerne ved Bisballe - alle er meget tilfredse med den forandring der er sket med landskabet. De meget karakteristiske bakker står nu tydeligt i landskabet med lav buskvegetation og enkelte spredte træer. Dog er der enkelte nåletræer der bør fjernes.

Endelig så udvalget på den nyetablerede lille bådebro ved Hald Hdg. Udvalget er meget tilfreds med at broen er en flydende model, der gør den i stand til at blive fjernet ved eksempelvis streng frost. På trods af broen begrænsede størrelse er der knyttet en lang række aktiviteter til den bl.a. naturskolen, gæster fra Hald Hdg. og bådelauget.

Den nye bådebro ved Hald Hdg. inspiceres Distriktet fortalte at der det sidste årstid er blevet givet en række tilladelser til sejlads med kano og kajak på Hald Sø. Det har så vidt Distriktet ved ikke givet nogen former for problemer. Udvalget har ingen forbehold hvis der gives større frihed for sejlads med kanoer og kajakker på søen.

Eftermiddagens diskussion:
Plejeudvalget for Hald Sø Fredningen er nedsat med 3 lodsejere, amtet, Naturstyrelsen, Viborg og Karup kommuner. Udvalget har holdt to møder hvoraf det sidste var med en udflugt rundt i området. Et af de kommende initiativer er udarbejdelsen af detaljerede plejeplaner. Amtet lover at de bliver klar til september. Plejeplanerne laves på ejendomsniveau - planerne lægges på internettet. Endvidere kan det oplyses at der er afsat 350.000 kr. / år i 5 år til pleje af styrelsens arealer. Af andre finansieringsmuligheder håber distriktet at et EU Life-projekt bliver en realitet, men det kommer alene til at dække plejen af overdrevsarealerne.
Et enkelt sted på privatejet jord er der tyregræsning, hvilket kræver alternativ foldning, idet tyre ikke må hindre offentlighedens adgang til arealerne. Det blev bedt om at referatet af Haldudvalgets møde også sendes til plejeudvalget!
I år holdt distriktet som noget nyt Skovens Dag på Hald Hdg. i samarbejde med bl.a. Viborg Amt og Forfatter- og Oversættercentret på Hald Hdg. Skovens Dag blev besøgt af ca. 400 gæster - hvilket må siges at være en succes. Distriktet håber på at kunne gentage dagen i 2005, så alle gode idéer er velkomne. I skrivende stund er datoen for Skovens Dag 2005 endnu ikke fastsat.
Under eventuel blev det nævnt at der også i år er festspil på Hald - det foregår i dagene 4. - 10. juli.
Forfatter- og Oversættercentret er ved at få en ny aftale med styrelsen, der betyder at centeret er forpligtet til flere "åbne" arrangementer for bl.a. beboerne i Viborg.
Real Dania har henvendt sig til distriktet med et forslag om at skabe et såkaldt primitivt herberg på Hald. Distriktet ser bestemt muligheder i projektet for både naturskolen og Hald Hdg.
Ridesti og primitive overnatningspladser langs hærvejen - et større projekt, der koordineres af Randbøl distrikt. Fussingø har et forslag til placering af en overnatningsplads ved Dollerup.
Naturskolen har søgt styrelsens velfærdsmidler til indretningen af en lege- og samlingsplads foran naturskolen. Distriktet har endnu ikke fået besked om hvilke ansøgninger, der kan gennemføres.
Naturskolen efterspørger om muligheden for et brændeskur! Indretning af naturskolens loft til sovesal er midlertidig indstillet pga. manglende finansiering.
Parken foran hovedgården er endnu ikke helt afspærret for hestevognskørsel, men distriktet forsøger at afslutte dette.
Udstillingen i laden trænger til en renovering og fornyelse. Viborg Amt og distriktet undersøger hvad status er for projektet og muligheder.
Udvalgets medlemmer efterspurgte dagsordenen og møde dato noget før. Distriktet lovede at sende et brev med mødedato senest en måned før og dagsorden senest en uge før mødet.
Referatet skal også sendes som brev selv om det også lægges ud på hjemmesiden.
Endelig takkede Fredningsnævnets formand; Dommer Lund JBC for hans positive arbejde i udvalget og på distriktet. JBC takkede også for det gode samarbejde i udvalget og han håber at udvalget forsætter i de gode takter med den nye skovrider, Uffe Laursen, som tiltræder stillingen på Fussingø d. 1. juli 2004.