Referat af Haldudvalgets møde d. 3 juni 2002

Ref. JGH

Tilstede var E. Lyngsie-Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening, Karl Buksti, Friluftsrådet for Viborg Amt, Lund, Fredningsnævnet i Viborg Amt, Esbern Warncke, Århus Universitet, Schierup, Århus Universitet, Svend Bichel, Viborg Amt, Jens Frydendal, Naturskolen ved Hald, samt Jens Bjerregaard Christensen (JBC), Steen Bonne Rasmussen (SBR) og Jan Grundtvig Højland fra distriktet.

1) Formiddagens ekskursion startede ved Hald Hdg. med besigtigelse af hovedbygningens renovering. Udvalget gik derefter en tur i den "engelske have"; alle var enige i at distriktet skal tilstræbe at lysstille haven yderligere - "haven" fremstår nu som en noget mørke søjlehal af bøg - således en undervegetation med urter og buske kan etableres.

2) På vej ud mod den 3. Hald drøftede udvalget skarvkoloniens fremtid. Distriktet er indstillet på - efter samråd med Viborg Amt - at regulere kolonien ved markant fremgang. Indtil videre afventer distrikt og amt dog bestandens udvikling – der synes stagneret i forhold til sidste år.

Tangen ud til den 3. Hald bør ryddes for opvækst på begge sider! Naturskolen vil gerne inddrage dette arbejde i programmet over skolens aktiviteter.

Den 3. Hald er vel nok Danmarks mest spektakulære fugletårn. Det kulturhistoriske indtryk kunne dog skærpes ved at en del af trævæksten fjernes på voldene samt et oversigtskort med en illustration af hvordan anlægget oprindeligt må have set ud. Endelig var der et par småting som blev bemærket af udvalget, såsom et nyt reb til trappen og nederste dæk repareres efter brand. Derudover blev det foreslået at opsætte en kost og en skovl til renholdelse af tårnet.

Ved hovedgården orienterede JBC om grunden til at alléen endnu ikke er sat, alene skyldes manglende midler på distriktet. Udvalgets indstilling om at genetablere en allé søges stadig efterkommet af distriktet.

Eternitladen ønskes fjernet i indeværende år, hvilket vil gøre gårdrummet ved avlsbygningerne uendeligt meget kønnere.

Jens Frydendal oplyste at d. 15. juni opføres de årlige Hald spil på naturskolens lejrplads.

I Hald Laden orienterede Svend Bichel om amtets gode intentioner for en modernisering af den nuværende udstilling. Men ak – riget fattes penge og en opfriskning synes ikke lige om hjørnet.

3) Der efter besøgte udvalget Dollerup, hvor handicapstien og rydningerne blev drøftet. Den gl. kiosk blev også drøftet. Udvalget var nok mest stemt for at nedrive huset evt. sælge huset for at fjerne det fra arealet. Efter fjernelse af huset bør elmaster m. ledninger og gadebelysning også søgt fjernet.

4) Dollerup Mølle blev besøgt og fremtidige anvendelsesmuligheder blev drøftet. JBC gav en historisk oversigt over de projektforslag der har været fremme gennem tiderne. P.t. ser det ud som om at en mulig løsning kan være boligformål. Der skal udstykkes minimalt og med offentlig adgang til mølledammen.

5) Ved Bisballe Bæk er der foretaget en betragtelig rydning af nåletræsbevoksningerne. Det ser meget lovende ud for hedevegetationen med lyng, ene og eg. Græsningen ønskes etableret for hele området inklusiv selve bækken. En evt. tilladelse til dette bør omfatte en mulighed for et påbud om indhegning af bækken. Udvalget vil meget gerne se lokaliteten igen på næste års besigtigelse.

6) Fåregræsningsarealet ved Geld Bækken blev besigtiget. Den kommende lejer skal ikke have vintergræsning på området.

Herefter drøftede udvalget resten af dagsordenen på Hald Hdg.

7) Behandlingen af Hald Sø fredningen er nu afsluttet i Naturklagenævnet. Ejerne har fået tildelt en erstatning for fredningskendelsen. Erstatningens størrelse kan evt. påklages til taksationskommissionen, som derefter kan ændre erstatningsbeløbet hvis det kan godtgøres at erstatningen ikke er på et rimeligt niveau.

Den administrative opfølgning af fredningen betyder bl.a. at Viborg Amt og Fussingø Distrikt i samarbejde vil nedsætte et lodsejerudvalg. Distriktet vurderer at det vil koste omkring 1.7 mill. kr. at følge op på fredningen på distriktets arealer!

Amtet og distriktet opsætter fælles skiltning for stier i området. Skiltningen indvies søndag d. 9. juni 2002. Folder og opslag til informationstavler er langt fremme i udfærdigelsen. Jens Frydendal får en kopi til gennemlæsning inden endelig trykning.

8) Hald Sø der er kernen i det fredede område besøges årligt af mange lystfiskere. Fiskeriet er reguleret af en bekendtgørelse under naturbeskyttelsesloven, som blev udleveret til de tilstedeværende medlemmer. Således er det i flg. bekendtgørelsen tilladt at fiske fra båd med tilladelse fra distriktet og fra enkelte steder fra søbredden. Distriktet ønsker at gøre reglerne, adgang til fiskeri samt sejlads på søen mere klar og tilgængelig. Distriktet vil derfor tage initiativ til at skabe overensstemmelse mellem benyttelse og beskyttelse.

9) Areal erhvervelser langs østsiden af Hald Sø har længe været distriktets ønske, for derved at skabe en offentlig stiforbindelse rundt om hele søen. Styrelsen har dog ikke haft de nødvendige midler til at erhverve de få ejendomme der har været til salg.

10 ) Under eventuelt orienterede JBC kort om en forespørgsel fra Den selvejende institution – Hald Ege Hallen. Institutionen ønsker en udviddelse af hallen og udbygning af sportsfaciliteterne omkring hallen. En umiddelbar reaktion på dette fra flere sider var, at udsigten til det gamle skovbryn ikke måtte hindres/ændres. Men at der samtidig er forståelse for institutionens problemstilling. Distriktet ser på forespørgslen og orienterer udvalget om forløbet.

Udvalget får sin egen link på distriktets hjemmeside med referater af besigtigelser og møder, samt navne og adresser på udvalgets medlemmer. Alle tilstedeværende havde intet imod at stå på distriktets hjemmeside, hvilket kan være en fordel, hvis en borger gerne vil fremme et synspunkt vedr. Hald Sø området.