Referat af møde i Haldudvalget d. 6. september 2007


Til stede var:

H. Stamp, fredningsdommer
Karl Johan Jensen, Viborg Kommune
Karl Buksti, Friluftsrådet
Jens Frydendal, Naturskolen ved Hald
Uffe Laursen, Skovrider
Steen Bonne Rasmussen, Skovfoged
Jan Grundtvig Højland, distriktsfuldmægtig

Formiddagens ekskursion:

Udvalget mødtes ved naturskolen ved Hald. Efter en kort præsentationsrunde – det var første gang at Henrik Stamp og Karl Johan Jensen deltog i udvalgets møder – så drøftede udvalget et ønske fra naturskolen om et brændeskur. Skuret ønskes opsat i gårdrummet ved naturskolen. Naturskolen bruger hvert år en del brænde, og har derfor behov for et mindre skur til tørring og opbevaring af brænde. Udvalget udtrykte en positiv holdning til ønsket og opfordrede naturskolen til en endelig afklaring i forhold til distriktet, og efterfølgende ansøgninger til kommune og fredningsnævnet.

Ved naturskolen blev der endvidere drøftet et hegn af lave buske. Pladsen foran naturskolen er meget forblæst og lidt mere læ på pladsen er meget ønskeligt. En plan for beplantningen af lave buske drøftes også med distriktet inden den samlede ansøgning sendes til fredningsnævnet.

De naturplejende får er ikke udelukkende til gavn – de kan også medføre deciderede uønskede virkninger. Fårene har fået gravet hul i en af fortidsminderne ved Brattingsborg lige øst for Hald Hdg. Fårene graver jord og sand frem, så de kan komme til at sandbade og dermed udføre pelspleje. Fortidsminderne har selvsagt ikke godt af denne adfærd og distriktet ønsker derfor at forsøge at tilbyde fårene et alternativ i form af nogle kunstige sandbade. Distriktet ønsker derfor at grave hul i grønsværen og dermed give fårene adgang til det attråværdige sand. Distriktet blev af udvalget opfordret til at finde et sted, der ikke synligt i landskabet, ikke påvirker fortidsminderne m.m. Distriktet tænker færdigt og sender ansøgning til både fredningsnævnet og kommunen.

Skytteholm er tidligere besøgt af udvalget. Distriktet ønsker at kunne tilbyde de mange gæster ved badepladserne ved Skytteholm og Dollerup ordentlige og tidssvarende toiletforhold. Badepladserne er meget besøgt på varme sommerdage, og de gamle toiletter er for længst udtjente og utilstrækkelige.  Udvalget er enigt i at der bør gøres noget for de mange gæster. Udvalget tilskyndte dog også distriktet til at skjule bygningerne i landskabet som muligt, samt at bygningerne placeres centralt i forhold til de besøgende og parkeringen. Distriktet sender ansøgninger til henholdsvis fredningsnævnet og kommunen.

Egene i Hald Ege er visse steder truet af opvækst af bøgetræer – endog meget store bøge. Jævnfør fredningen skal disse bøge fjernes så egeskoven kan udvikle sig til et lysåbent skovsamfund.
Udvalget drøftede problemstillingen. Der er ingen uenighed om at bøgene skal bekæmpes. Der var derimod delte meninger om bøgetræerne blot skal ringes, så de står og dør på roden eller om de skal væltes og evt. fjernes fra området. Det sidste er nok tilfældet i nærheden af offentlige stier, i nærheden af naboskel og lign. steder, hvor der kan opstå faretruende situationer. Distriktet begynder en kampagne mod de store bøge i egeskoven.

Distriktet er derimod rigtig langt med at rydde uønsket opvækst på Stanghede . Udvalget fik ved selvsyn set udsigten ind over heden og de der tidligere har været her – kunne virkelig se at der er sket meget de sidste par år. Men lidt malurt blev der alligevel dryppet i bægeret – der stadig et par fyrretræer og sitkagraner ladt tilbage på heden. Distriktet blev opfordret til at også at fjerne disse sidste søjler. Lyngen plejes ved bl.a. slåning. Lynghalmen anvendes til tækning af stråtage. 2-300 får og et mindre antal geder springer omkring på arealet, og medvirker til at holde den uønskede trævækst i ave.

Udvalget køre derefter mod Dollerup til badepladsen. Udvalget skulle lige præsenteres for den udvidede parkeringsplads. Pladsen falder fint ind i omgivelserne også med de opsatte store sten – og de er store, da de ellers bliver skubbet til side af virksomme chauffører i 4-hjulstrækkere. Også ved denne badeplads er der fra distriktets side et ønske om at kunne tilbyde de besøgende ordentlige toiletforhold. Haldudvalget tilsluttede sig dette hvis toiletbygningen kan holdes nogenlunde skjult i landskabet. Bygningen kan stå op ad nogle buske ved indkørslen, således at de besøgende også ser bygningen når de ankommer.

Herefter gik den sidste del af besigtigelsen til Almind øst for Hald Sø. Her har fredningsnævnet givet en tilladelse til distriktet til at sætte et nyt tag over vandboringen. Viborg Kommune har givet tilladelse til at distriktet har fjernet en gammel kostald, der stod midt i engen. Begge dele er nu udført og ådalen er blevet om endnu smukkere end den var før.

Udvalget så en af de lejrpladser, som distriktet stiller til rådighed for publikum. Lejrpladsen ved Almind er dog ikke så besøgt som man ellers kunne vente – måske skal den blot lige opdages af skolerne og spejderne.

Eftermiddagens orientering fra distriktet omhandlede bl.a.:
Skovens Dag 2007 . Her ved Hald havde distriktet besøg af ca. 600 gæster. Skovens dag er arrangeret ved hjælp af en række foreninger, der til dagligt bruger distriktets arealer. Gæsterne bliver ledt for så vidt muligt ledt rundt til samtlige stande. Det er distriktets indtryk at der er ved at indfinde sig en tradition og vi håber på endnu flere gæster de kommende år. Distriktet håber at kunne finde nye tilbud/indslag som gør dagen lige attråværdig og velbesøgt.

Fåregræsningslaug ved Hald Ege . Lokale borgere har dannet et græsningslaug. Vi har en række praktiske problemer der skal løses, fordi vi er nødt til at gå over til helårsgræsning: Først og fremmest skal der etableres en vandforsyning, formentlig i form af en markboring. Der er et eksisterende fårehus på arealet, som kan bruges hvis det bliver sat i stand. Der bliver nok brug for en mindre udvidelse, som selvfølgelig kræver en byggetilladelse fra kommunen.

Kåringen af egene i Hald Ege er tidsbegrænset og udløber med udgangen af 2007. Distriktet afventer kåringsudvalgets indstilling til en evt. forlængelse af kåringen. Distriktet indsamler årligt ca. 10-15 ton agern – udelukkende ved hjælp af lokale indsamlere. Egene er specielle ved at være Vinterege og Hald Ege bevoksningen er den eneste større kårede bevoksning i Danmark.

Under evt. blev der efterspurgt om udvalget skal fortsætte møderækken. Dommer Stamp udtrykte at det havde været en meget givende besigtigelse og ønsker at møderne fortsætter. Der var bred opbakning til dette fra øvrige medlemmer.

Distriktet har aftalt med Dommer Stamps sekretær, at næste møde er torsdag d. 28. august 2008 . Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen for næste års møde.

28. september 2007 / JGH