Referat af Haldudvalgets møde d. 28. august 2008

Til stede ved møde var:
Henrik Stamp, Fredningsdommer
Jens Frydendal, Naturskolen ved Hald
Eyvind Lyngsie-Jacobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Karl Buksti, Friluftsrådet
Karen Tingsgaard, MiljøCenter Ringkøbing
Viborg Kommune var repræsenteret under besigtigelsen ved Hald Ege Skolen
Uffe Laursen, Naturstyrelsen
Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen
Jan Højland, Naturstyrelsen

Udvalget mødtes ved Hald Laden , der havde indvielse af den nye udstilling d. 26. juni 2008. Der er generelt stor ros til udstillingen, dog med enkelte forslag til forbedringer bl.a. lyssætning, it-opstillingen og evt. nogle flere ”hands-on-elementer”. Alt sammen noget SNS arbejder på at forbedre.

Derefter så udvalget det nyindrettede Pilgrimsherberg ved Naturskolen ved Hald . Det er fantastisk flot indrettet med sengepladser til en hel skoleklasse. Naturskolen fører tilsyn med lokalet og kan benytte det som et supplement til naturskoleaktiviteterne i vinterhalvåret, hvor der i forvejen ikke er stor søgning af pilgrimme.

Helt ekstraordinært blev udvalget bedt om at besigtige forholdene ved Hald Ege Skole , hvor Viborg Kommune behandler en ansøgning om udvidelse af hal-faciliteterne, med tilhørende p-pladser, samt en tilbygning med cafeteria. Skolen ligger noget klemt inde af de omkringliggende fredskovsarealer, Natura 2000 arealer samt fredningen. Kommunen arbejder på at finde nogle løsninger og fremsender derefter en konkret forespørgsel til SNS, som lodsejer og skovlovsmyndighed, samt til Naturstyrelsen – Vestjylland, der skal se på ansøgningen i forhold til habitatområdet og endelig skal fredningsnævnet se ansøgningen hvis det berører fredningen.

Herefter kørte udvalget til den vestlige del af Stanghede , hvor man så de store vidder ind mod Viborg. Der var ros fra Naturstyrelsen – Vestjylland, DN og friluftsrådet for plejen af heden. Den dynamiske pleje med både afgræsning og slåning af mindre partier ser ud til at være rigtig god for heden. Der forestår endnu en fræsning af de helt store stød på arealet.
Derefter fortsatte udvalget til Ravnsbjerg og Dollerup Bakker for at se rydningerne der. Rydningerne ved Ravnsbjerg er sket inden for det sidste års tid. Der er ryddet en del bævreasp på arealet. Rydningerne er sket helt frem til skel, og i et enkelt tilfælde har vi ryddet ved naboen for at skaffe udsigt. Rydningerne blev rost af alle i udvalget.

Plejen af arealerne ved Ravnsbjerg forklares af skovfoged Steen Bonne Rasmussen

Ved Dollerup Bakker er der blevet skabt en smuk udsigt over Hald Sø området. De fældede træer er trukket eller kørt op. Der skal nu et nyt hegn op så arealet kan græsses af. Vi håber at der er en frøpulje tilstede som kan sikre fremspiringen af et nyt lyngtæppe. Alle var enige i at det landskabelige indtryk af området er helt unikt. Friluftsrådets lokale bestyrelse har besøgt området og er meget begejstret for rydningerne.

Rydningerne ved Dollerup er markante og flotte

Udvalget så hvorledes kørestolsbrugere har svært ved at komme fra p-pladsen og frem til udsigten. SNS vil vurdere behovet for at udbedre forholdene. Et nyt legeområde ved kiosken bliver etableret her i efteråret 2008.

På vej nordpå så udvalget rydningerne sydvest for Humlehuset . Jævnfør forslaget til den kommende driftsplan og fredningen skal nåletræerne fjernes til fordel for løv og åbne naturtyper. Naturen har allerede givet en hånd med, idet dette areal blev ramt af stormen i 2005. I dag er arealet ryddet for væltede nåletræer, og hegnet bliver senere rykket mere øst på, forhåbentlig kan vi så trække heden med sammen med de plejende dyr. Løvtræsarealet foreslås udviklet ved naturlig succession.

Kortet studeres flittigt

Om eftermiddagen fortsatte udvalget mødet inden døre.

SNS orienterer:
Driftsplanen
er fortsat i proces – vi har været ramt af nogle forsinkelser, men vi håber snart at kunne præsentere de endelige dokumenter for offentligheden. Vi vil i høringsperioden afholde et par offentlige ture på relevante steder. Vi inviterer udvalget hvis vi afholder en tur ved Hald Sø området.

Natura-2000 planerne er også i proces. Miljøcentrene har skrevet udkast til de enkelte områder. SNS har haft disse udkast til udtalelser og de endelige planer er under udarbejdelse til den offentlige høring, som finder sted fra begyndelsen af 2009 og seks måneder frem.

Hundetræning er en aktivitet som er i stor stigning på SNS’s arealer. Derfor har vi besluttet at vi kun vil tilbyde såkaldte positive træningsarealer til denne type aktiviteter. Arealerne vil fremgå af hjemmesiden (er i skrivende stund endnu ikke lagt på nettet), således at arrangørerne kan se hvilke arealer de kan søg inden for de enkelte skove. Større hundeprøver ligger uden for disse områder, idet de ofte kræver betydeligt større arealer.

Skovens Dag 2008 , som i år blev afholdt d. 27. april, var endnu en gang et tilløbsstykke på Hald. Der var rigtig mange tilfredse gæster og rigtig mange foreninger der støtter op omkring arrangementet.

Store Bogdag ved Hald Hovedgård blev afholdt d.9. august. SNS var med her for første gang og vi havde vel knapt et par hundrede gæster ved vores stand. Mange var svært interesserede i at høre om rydningerne og om vore publikumsfaciliteter i området, andre var nok mest interesserede i at bage snobrød!

Næste møde i Haldudvalget er torsdag d. 27. august 2009.