Plejeplan for Mols Bjerge 2004 – 2006

Med referat af udvalgets bemærkninger fra mødet d. 17.06.3002

Ege. D. 26.06.2003.

19. Årgang.

Århus Amt
Natur og Miljø

(Molsbj2003.doc)

Naturstyrelsen
Fussingø Statsskovdistrikt

(10.06.2003 KFE)

Indledning

I henhold til Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1984 for Mols Bjerge Nord og Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 for Mols Bjerge Syd skal der hvert år udarbejdes en plan for naturpleje, anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres i de følgende 3 år, med særlig vægt på arbejdsopgaver, som ønskes gennemført i planens første år.
Denne plejeplan omfatter begge fredninger, og behandles i et fælles lodsejerudvalg med repræsentanter fra begge fredninger.
Plejeplanen udformes med baggrund i fredningsafgørelserne, driftsplanen for Fussingø Statsskovdistrikt og amtets samlede naturplanlægning for Mols Bjerge. Lodsejerudvalgets tidligere stillingtagen og indhøstede erfaringer lægges ligeledes til grund for drøftelserne om den fremtidige forvaltning af området.
Plejeplanen er opdelt i en 1. Del, der belyser problemstillinger af betydning for naturplejearbejdet og områdets administration, og en 2. Del, der er en lokalitetsopdelt plan til gennemførelse i planens første år.
Efter mødet indskrives udvalgets bemærkninger i planens tekstdel, som sendes til lodsejere, der har udtrykt ønske om at modtage planen. Kort m.v. kan man få adgang til ved henvendelse til lodsejerrepræsentanterne, amtet eller skovdistriktet.

1.Del

Strategier og afgørelser m.m. af betydning for naturforvaltningen i Mols Bjerge.
Lodsejerudvalget.
Der er planlagt lodsejertur og lodsejermøde i foråret 2005.
Men projekterne omkring nationalpark, habitatforvaltningsplan og LIFE kan gøre det ønskeligt at fremrykke arrangementerne til forår 2004 eller tidligere. Således at lodsejerudvalget og lodsejerne i Mols Bjerge-fredningerne inddrages i arbejdet.
Landinspektør Hanne Øster er tilbage fra barselsorlov og genindtræder i lodsejerudvalget. Fra Århus Amt deltager også skov- og landskabsing. Poul Erik Thystrup.
Udvalgets bemærkninger:
Planen om lodsejermøde i 2005 fastholdes. Hvis der viser sig behov for at afholde møde tidligere, kan det aftales med kort varsel.
Ebeltoft Kommune har udpeget planchef Mika Leth Pedersen som afløser for ingeniør Jørgen Andersen. Tak til Jørgen Andersen for et godt samarbejde.
Lodsejerne har udpeget gårdejer Jørgen Iver Mikkelsen til afløser for skovf. Flemming Ejlersen, der rejser fra området i oktober 2003. Tak til Flemming Ejlersen for god indsats.

Brugerråd og Grønt Råd.

Mols Bjerge har ikke været besøgt eller drøftet særligt i rådene.
Som led i regeringens modernisering af den offentlige sektor har Miljøministeriet bidraget med ”Naturstyrelsens velfærdsprofil – et bidrag til velfærds- og sundhedspolitikken som led i styrelsen arealforvaltning”.
Formålet er en mere direkte inddragelse af borgere, foreninger, lokale myndigheder og andre i driften, beskyttelsen og benyttelsen af statens skov- og naturområder. Arbejdet er i en startfase og de første små projekter er ved at blive omsat i skala 1:1. Endnu ikke projektforslag i Mols Bjerge ud over det løbende samarbejde med skoler og børnehaver i området.

Fredningsnævnsbehandlinger siden sidste møde.
Fredningsnævnet har behandlet en række sager.
Naturbørnehaven Mols Bjerge.
Fredningsnævnet for Århus Amt har d. 25.04.2003 behandlet ansøgningen om nye placeringsmuligheder. Afgørelsen blev at børnehaven får 5 placeringsmuligheder inden for fredningen - Agri Bavnehøj - Vistoft - Daalerne - Møllehul Plantage (ny) og Molslaboratoriet (ny).
Lodsejerudvalget er nu inddraget i afgørelsens vilkår:

  • - lodsejerudvalget kan til enhver tid af hensyn til områdets tilstand samt arbejdet i områderne kræve vognene fjernet.

  • - Lodsejerudvalget skal inddrages i forbindelse med eventuelle problemer eller spørgsmål om udnyttelsen.

Afgørelsen samt amtets afgørelse vedr. andre dispensationer er fremsendt til medlemmerne i kopi.
Øvrige mindre sager.
Matr. nr. 2 f Strandkær By, Agri (Fuglsøvej 11)
Fredningsnævnet meddelte d. 18.03.2003 tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus og udhus på en række vilkår. Amtet har ligeledes meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §15 (strandbeskyttelseslinien).
Begge afgørelser er påklaget af Danmarks Naturfredningsforening.
Matr. nr. 12 a, Knebel By, Knebel (Porskærvej 40, Knebel)
Fredningsnævnet har d. 18.03.2003 meddelt tilladelse til plantning af et ca. 100 meter 3-rækket læhegn.

Natura 2000 – Habitatområder.

En stor del af Mols Bjerge er udpeget til habitatområde. Habitatstatus er gældende fra 01.01.2003 og der er kun få mindre ændringer i forhold til tidligere udleveret materiale.
Næste fase i habitatudpegningen bliver udarbejdelsen af en forvaltningsplan for området. Naturstyrelsen og amterne drøfter for indeværende hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Lodsejerne er naturligvis en væsentlig part i udformning og udmøntning af planerne.
Udpegningen til EU-habitatområde giver mulighed for at iværksætte plejeprojekter målrettet mod beskyttelse og pleje af de naturtyper, der er baggrund for udpegningen. I Mols Bjerge er det overvejende de græssede overdrev, der er værdifulde og plejekrævende. Truslerne mod overdrevets flora og fauna er hovedsagelig tilgroning med vedvegetation og manglende vedvarende græsning.
EU tilbyder medfinansiering til plejeprojekter med det sigte at beskytte og udvide habitatstyperne. Naturstyrelsen vil sammen med amterne iværksætte forarbejdet til en projektansøgning for en landsdækkende indsats rettet mod de græssede overdrev. Arbejdet koordineres af Fussingø Skovdistrikt, og ansøgning forventes afsendt i efteråret 2003.
Udvalgets bemærkninger:
Amtet udarbejder et kort, der viser fredningens og habitatudpegningens geografiske afgrænsning.

Pilotprojekt for etablering af nationalpark Mols.

I April 2003 udpegede miljøminister Hans Christian Schmidt Mols Bjerge til pilotprojektområde . Borgmester Jørgen Brøgger, Ebeltoft Kommune er udpeget til formand for styregruppen, der i løbet af de næste 2 år skal klarlægge muligheder og begrænsninger.
Ebeltoft Kommune, Århus Amt og Naturstyrelsen ved Fussingø Skovdistrikt er alle gået positivt ind i arbejdet. Rønde Kommune har også sluttet op om arbejdet. Grenå Kommune overvejer i øjeblikket om hvordan man vil gå med i projektet. Midtdjurs Kommune har også vist interesse for at gå med i projektarbejdet.
Formålet med at gennemføre pilotprojektet er at udarbejde en vision for fremtidens Mols. Projekterne skal både foreslå afgrænsningen og indholdet af nationalparken. Pilotprojektet skal pege på løsninger, der styrker naturen og dens muligheder for udvikling, styrke varetagelsen af områdernes kulturhistoriske værdier og løsninger, og fremme befolkningens muligheder for at komme ud i naturen.
Med baggrund i det tidligere tilsendte notat "Nationalparken Mols Bjerge - udkast til et pilotprojekt" er arbejdet nu igangsat med Fussingø Skovdistrikt som sekretariat.
Notater, breve og andet bliver løbende lagt ud på nettet.
Udvalgets bemærkninger:
Lodsejerne i udvalget inviteres til at udpege en repræsentant til pilotprojektets styregruppe.
Evt. møde med lodsejerne i fredningen om nationalparkprojektet afholdes efter udvalgsmedlemmernes vurdering.
Der vil blive oprettet en mulighed for direkte kontakt til projektsekretariatet vis skovdistriktets lokale kontor i Femmøller.
Projektet kan følges løbende på sekretariatets hjemmeside, Naturstyrelsen- Fussingø Skovdistrikt med links til Ebeltoft Kommune og Århus Amt
Regionplan og Skovdistriktets Driftsplan.
Skovdistriktets driftsplanrevision er udsat til 2003-2004. Pilotprojektet om nationalparken og planerne om et LIFE-projekt vil indgå i arbejdet med den nye plan for Naturstyrelsens arealer i området.
Der indledes med et offentlig møde for alle interesserede, og der inviteres forslag fra brugere og interessenter.

Naturplejen i Mols Bjerge

Græsningsplejen .
Græsningsplejen med husdyr er den største og vigtigste enkeltaktivitet i området. Der anvendes mest kvæg, men også heste og får benyttes. Udviklingen i plantesamfundene præges af græsningen, og stort set alle græsninger fremmer udviklingen mod og fastholdelse af overdrevsvegetation af høj kvalitet målt biologisk. Hovedvægten har fra starten været på den botaniske udvikling, men med en gunstig botanisk udvikling sikres der også stabile levesteder for den fauna der er tilknyttet de tørre græsdominerede overdrev.
Netop de tørre vegetationstyper med deres tilknyttede flora og fauna er baggrunden for udpegningen som habitatområde under Natura 2000. Fastholdelsen og genopretningen af store åbne naturarealer er den langsigtede målsætning. Det er væsentligt at der ikke anvendes gødning, kemi, isåning af kulturplanter og af tilgroningen med vedplanter styres. Gyveltilgroning er en af de aktuelle trusler mod overdrevene, idet fremspiringen at tætte gyvelkrat helt udkonkurrerer den naturlige vegetation og beriger jordbunden med kvælstof. Af andre arter kan peges på rynket rose også kaldet hybenrose og kæmpe-bjørneklo, som dog kun udgør et mindre problem langs kysten og op ad haver i udkanten af fredningen.
Store husdyr kan af en del besøgende i området opfattes som en uvelkommen oplevelse på traveture. Det er derfor vigtig ved planlægningen af indhegninger og stier, at der tages velovervejede hensyn til hvordan husdyr og gæster kan være i området samtidig. Lykkes det, som her i Mols Bjerge, giver husdyrene en ekstra oplevelsesmulighed for områdets brugere. Især kalve, føl og lam er populære.
Amtet har i 2002 gennemgået de botaniske forhold i hele fredningen. Især er der lagt vægt på de vegetationstyper der har dannet baggrund for habitatudpegningen. Registreringen peger på at græsningsindsatsen bør styrkes og i nogle områder omlægges og udvides for at opnå målet om begunstiget bevaringsstatus.
Registreringen vil indgå som et væsentligt element i udformningen af LIFE-projektet.
Naturskov.
Danmarks Nationale Skovprogram blev offentliggjort i juni 2002. Heri sigtes mod en skovdrift med større naturhensyn og styrket naturindhold.
Det vil betyde flere naturskovsarealer og egekrat på Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge. Den naturnære skovdrift som har præget driften i Mols Bjerge de seneste 10 år vil blive fortsat og styrket, og i forbindelse med driftsplanrevisionen vil skovprogrammets målsætninger blive omsat til driftsmål for den fremtidige skovforvaltning.
Rydninger og anden vegetationspleje.
De manglende rydninger fremgår af plejekortet. Amtet laver en plan for afvikling af de sidste rydninger og reguleringer til endelig afvikling i 2005.
Skovdistriktet har afdrevet den sidste store bevoksning vest for Trehøje. Der mangler endnu flisning af hugstaffald og endelig regulering af tilbagestående løvtræ. Arbejdet forventes færdigt i vinteren 2003/4.
Nogle af de først ryddede arealer er under tilgroning med selvsåede løv- og nåletræer. En tilbagevendende plejerydning eller græsning skal vurderes nærmere. F. eks. Begyndende tilgroning langs kirkestien Agri til Femmøller.
Erhvervelser.
Hedeselskabet overvejer at sælge Århus Plantage. Plantagens beliggenhed midt i den centrale del, med store naturmæssige og rekreative værdier, giver anledning til overvejelse om en offentlig erhvervelse som et redskab til styrkelse af fredningen. Skovdistriktet vurderer med baggrund i områdets geografi og tidligere arbejde omkring opkøbs- planlægningen i Mols Bjerge, om det er muligt at skaffe naturgenopretningsmidler til en erhvervelse.

Publikum, naturvejledning og rekreative anlæg.

Publikum .
Besøgstallet er stigende, men besøgsmønsteret er ikke ændret. Det er stadig på hele og halve fridage og i ferierne at der kommer mange i Mols Bjerge. Hovedaktiviteten er mellem kl. 11. 00 og 17.00 og så igen en del omkring solnedgang. Agri Bavnehøj og Trehøje er de mest besøgte steder. Besøgscenteret på Øvre Strandkær har også mange besøgende, og det benyttes af mange som udgangspunkt og mødested.
Den aktive benyttelse i form af ridning er aftagende, medens der ses flere og flere cykler, også mountainbikes. Ind til nu har det ikke givet større problemer, selv om det kan knibe noget med at holde sig til stier og veje.
Flere og flere grupper søger om tilladelse til at benytte området til trekking, d.v.s. vandring afbrudt af små opgaver og orientering på forskellig vis. Flere af disse grupper er del af et kursus eller en uddannelse, hvor man træner samarbejde og selvudfoldelse. Da det hovedsagelig foregår i dagtimerne og på stier og veje giver det ikke gener for området. Den mere aktive del skubbes ned til Karpenhøj eller Helgenæs, hvor skovdistriktet har overnatningspladser og klatremuligheder.
Ebeltoft og Rønde turistforeninger udbygger deres tilbud til gæsterne i området. Ebeltoft afholder 2 ugentlige ture med åben tilmelding og Rønde 3 ture. Ebeltoft sigter på familier med børn som målgruppe, medens Rønde supplerer med mere aktivitetsprægede ture med et yngre publikum som målgruppe.
Karpenhøj Natur- og Friluftsgård har også øget aktiviteten. Trekking, overnatning, sejlads og lignende foregår på Helgenæs, hvor DGI og skovdistriktet har indgået en aftale om benyttelse af Slettervang ved Tyskertårnet. Her indrettes lejrplads og basislager for udstyr til oplevelser på kysten. I Mols Bjerge er der planlagt flere vandreture og mountainbikture med udgangspunkt fra Karpenhøj. Endvidere er man på Karpenhøj ved at opbygge et naturvejlederlaug, som kan tilbyde brugerbetalte arrangementer med forskelligt indhold og forskellige målgrupper. Også her vil der blive åbne ture.
Fælles for de åbne ture er forhåndstilmelding, så turlederne kan planlægge turene i forhold til brugergruppe og gruppestørrelse. På de fleste ture opkræves et mindre gebyr.
Molslaboratoriet og Ebeltoft Kommune har i fællesskab ansat en naturvejleder, som om sommeren har basisstation på laboratoriet. Målgruppen her er de større folkeskolebørn og ungdomsuddannelserne.
Sagen omkring Naturbørnehaven Mols er nu på plads. Børnehaven har fem placeringsmuligheder inden for fredningen, samt en placering lige uden for fredningen på amtets areal ved Fuglsø Strand.
Placeringen ved Møllehul kan også bruges af andre børnehavegruppe efter aftale med skovdistriktet.
Lodsejerudvalget er udpeget af fredningsnævnet til at påse, at vilkårene i afgørelsen overholdes.
”Børnenes Gård” i Basballe er under etablering i forhold til en lokalplan som også omfatter crossbanen og andre arealer tilknyttet gården. Det forventes at ”Børnenes Gård” vil være daglige brugere af Mols Bjerge. Knebel Børnehave har lavet en skovgruppe som i perioder benytter Mols Bjerge til længere forløb fra mandag til torsdag.
Det skal igen understreges, at Mols Bjerge er et godt friluftstilbud til de mange børn fra skoler og børnehaver. Deres færden i området skader ikke naturen og børnene får et godt og naturligt forhold til skov og natur. De tidligere problemer omkring Naturbørnehaven Mols Bjerge drejede sig om trafik, parkering af personalebiler og skurvogne.
Der er kun ganske få problemer i forhold til de mange besøgende. Men desværre er der stadig spredt hærværk på korttavler, skilte og toiletter, og enkelte ryttere rider på gravhøjene. Det største problem er kørsel med crossknallerter og firhjulstrækkere i naturarealerne, hvor der sættes spor som kun langsomt forsvinder.
Der har været en enkelt sag om krybskytteri på skovdistriktets areal i foråret 2002. Sagen er nu afsluttet ved dom om frakendelse af jagttegnet.
Forskningscenteret for Skov- og Landskab er lige ved at afslutte arbejdet med den landsdækkende besøgsundersøgelse. Mols Bjerge er en af lokaliteterne, der er med i undersøgelsen som undersøger både besøgstal og hvad de besøgende foretager sig og søger i naturen.
Skiltning .
Beslutning om at anvende natursten som skilte i området udredes teknisk og økonomisk. Udskiftningen vil forventeligt strække sig over en årrække i forhold til økonomiske muligheder. Amt, skovdistrikt og kommunen aftaler budget og fordeling.
Ændringen af skiltningen kræver godkendelse i Trafikministeriet, og ændringer af skiltningsomfang og vejnavnsskiltning behandles af kommunen.
Anvendelse af færdselstavler begrænses mest muligt, så områdets naturpræg opretholdes.
Det bør overvejes om rideskiltningen i Århus Plantage kan erstattes af en mindre iøjnefaldende afmærkning, f. eks. hestesko på pæle.
Vejskiltene ved Strandkær fjernes når der er fundet en bedre hastighedsbegrænsende løsning.
Udvalgets bemærkninger:
Ebeltoft Kommune undersøger dispensationsmuligheder i vejloven med hensyn til at reducere antallet af skilte og udforme skiltningen til området, ved i videst muligt omfang at anvende navne indhugget i natursten inde i området.

Vandretursfolder for Mols Bjerge.

Folderrevisionen er nu igangsat og forventes at falde i 2 omgange. Først en layoutrevision i forhold til modernisering af kort m.v.. Derefter en lidt mere omfattende revision af kortindhold i forhold til tidligere drøftelser i lodsejerudvalget ved. Anbefaling af busveje m.v..
Med lidt held kan arbejdet være færdigt inden sommeren 2003.
Udvalgets bemærkninger:
Molslaboratoriet er ved at omlægge det interne stisystem og foldermateriale.
Trafik .
Problemstillingen omkring trafik på vejnettet i Mols Bjerge er uforandret. Men ses bort fra yderpunkterne i holdningerne vurderes det, at trafikken glider uden store problemer ad de offentlige grusveje.
Kommunen er som vejmyndighed et centralt omdrejningspunkt, men også amt og skovdistrikt arbejder med den fremtidige trafikpolitik i området. Det er derfor naturligt at placere drøftelsen af trafikproblemerne i Lodsejerudvalget, hvorfor lodsejere inviteres til at fremsende problemstillinger og løsningsforslag til amtet, som så vil sætte punkterne til nærmere drøftelse.
Nedenstående er hovedpunkterne fra lodsejerturen:

  • - for megen motorkørsel

  • - for mange og for store turistbusser

  • - for høj hastighed

  • - vejene er holdt for godt

  • - ønsker om støvdæmpende belægninger eller lignende

  • - nedlæggelse af veje og vejstrækninger

  • - motortrafik væk fra den centrale del af området

  • - busserne kun på enkelte busruter

Arbejdsprogram for 2004 til 2005.

Hele området:
Græsningsplejen fortsætte som den væsentligste samlede plejeindsats i området. Nye arealer og udgåede arealer behandles under delområderne.
Skilteplanen iværksættes efterhånden som der bliver budgetmæssig plads efter en nærmere vurdering af behov for udskiftning.
De offentlige veje gennemgås for lavt hængende gren og buske, så redningsvogne sikres uhindret adgang til hovedfærdselsårene.
LIFE-projektet til pleje af overdrev i habitatdelen af Mols Bjerge forventes igangsat i denne plejeplansperiode, og vil blive indarbejdet i de kommende arbejdsprogrammer.
Udvalgets bemærkninger:
Kortets afmærkning af områder og arbejdsfelter fremhæves grafisk, så de er lette at identificere.
Skovrydninger og bevoksningsreguleringer tilendebringes i 2005.
Amtet gennemgår hovedstiforløbet nord om Bogens Sø fra Bogens By til Haalen.
Delområder :
Område 1.
Område 2 .
Fu- vest for Tyvelhøj.
Gyvelbekæmpelse og fortidsmindepleje af bronzehøj. Evt. græsning af arealet nord for højen.
Mellem Basballe og Kirkestiens nordlige ende ved Femmøller foretages bevoksningsregulering og gyvelbekæmpelse og græsning iværksættes.
Område 3 .
Område 4 .
Matr. nr. 7e og 12 e, Agri.
Det sidste af plantagen på amtets areal ved Agri Bavnehøj afdrives i vinteren 2003.2004. Opfølgning af fåregræsning.
Fu- Agri Bavnehøj vest.
På den nordlige del fortsættes bevoksningsreguleringen så indkik til Agri Bavnehøj bevares.
På den sydligste del, tidligere kornmark, etableres en forsøgsparcel på op til 2,0 ha. i samarbejde med Molslaboratoriet. Det ønskes undersøgt hvordan midlertidig omdrift uden landbrugsdrift indvirker på flora og fauna. Flere plante- og insektarter er afhængige af regelmæssige forstyrrelser af vegetationen.
Område 5.
Mart. Nr. 3 b, Strandkær By, Agri.
Gyvelbekæmpelse på Molslaboratoriets arealer fortsættes med slåning.
Matr. nr. 1 f, Strandkær By, Agri
.
Tilgroningen og græsningen i kildeområdet følges nøje, med henblik på at iværksætte pleje målrettet mod beskyttelse af kilderne.
Område 6.
Område 7 .
Område 8 .
Matr. nr. 33 d, Agri By, Agri.
Bevoksningen på Litorinaskrænten udtyndes og græsning igangsættes.
Matr. nr. 36 a, Bogens By.
Det er ikke lykkedes at få en plejeaftale med ejeren af Bogensholm. Det bør nu overvejes om problemstillingen om den manglende fredningsstatus i forhold til Mols Bjerge-fredningen skal drøftes med Fredningsnævnet, eller der skal laves en frivillig aftale med ejeren af Bogensholm hvor det forudsættes, at skovdistriktet medvirker ved gennemførelsen af opgaven.
Udvalgets bemærkninger:
Amtet og skovdistriktet afholder et møde med ejeren med henblik på at få en plejeaftale. Det vurderes at pleje er nødvendig for at beskytte habitatværdierene.
Matr. nr. 38 b, Bogens By.
Der foretages en mindre bevoksningsregulering i Haalen
Område 9.
Mart. Nr. 27 b, Knebel.
Mulighed for placering af toiletbygning undersøges.
Område 10.
Fu- Trehøje.
Flisning og oprydning efter plantageafdrift.
Rydning af buske på de højryggede agre omkring Trehøje.
Område 11 .
Fu- Bogens.
Rydning af gyvel og selvsåede nåletræer.
Område 12 .
Matr. nr. 1 aj, Bogens By
Dyrkningen af amtets areal ved P-pladsen ved Bogens Strand ophører, og arealet overgår til høslet.
Område 13.
Matr. nr. 5 h, Viderup By.
Bevoksningsregulering og rydning i bunden af Troldhullet i Vistoft Plantage. Muligvis efterfølgende græsning.
Udvalgets bemærkninger:
Amtet kontakter ejer med sigte på at få en aftale om færdiggørelse og opfølgning på rydningen.
Område 14.
Matr. nr. 1 d m. fl., Fuglsø.
Mulighed for placering af trappe ned over kystskrænten undersøges.
Trappen ned til stranden er bygget i foråret 2003.

Lodsejerudvalget for Mols Bjerge 2002.

Lodsejere
Gårdejer Rasmus Rytter Lauersen. Elbjergvej 6. 8420 Knebel. Tlf. 86 35 11 63.
Gårdejer Preben Winther. Lyngevej 54. 8420 Knebel. Tlf. 86 35 12 91.
Gårdejer Torben Simonsen. Molsvej 93. ,8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 51 22.
Skovfoged Flemming Ejlersen. Strandkærvej 8 B. 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 23 22.
E-mail: Obfuscated Email
Ebeltoft Kommune
Planchef Mika Leth Pedersen. Lundbergvej 2. 8400 Ebeltoft. Tlf. 89 52 11 29.
E-mail: Obfuscated Email
Århus Amt, Natur og Miljø
Landinspektør Hanne Øster. Lyseng Alle´1. 8270 Højbjerg. Tlf. 89 44 67 40.
E-mail: Obfuscated Email
Skov- og landskabsing. Poul Erik Thystrup. Lyseng Alle´1. 8270 Højbjerg. Tlf. 89 44 67 40.
E-mail: Obfuscated Email
Fussingø Statsskovdistrikt
Skovrider Jens Bjerregaard Christensen. Vasevej 5. 8900 Randers. Tlf. 86 45 45 00.
E-mail: Obfuscated Email
Skovfoged Kim Friis Egefjord. Molsvej 122. 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 24 10.
E-mail: Obfuscated Email
Ajourført d. 26.06.2003

til top

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken