Referat fra møde i lodsejerudvalget for Mols Bjerge d. 31. oktober 2008.

Tilstede ved mødet:

Uffe Laursen, SNS Kornjylland
Kim Friis Egefjord, Naturstyrelsen – Kronjylland
Odd Sinding, lodsejerrepræsentant Nordfredningen
Helge Poulsen, Lodsejerrepræsentant Sydfredningen
Jens Kristoffersen, Lodsejerrepræsentant Sydfredningen
Morten Aa. Jørgensen, Syddjurs Kommune, referent

Afbud: Hanne Henriksen, Syddjurs Kommune

Ikke tilstede: Torben Simonsen, Lodsejerrepræsentant Nordfredningen

Efter en veloverstået fortæring af rundstykke blev dagsordenen for mødet ( i en lidt ændret form) gennemgået. Efter forslag fra Odd Sinding blev gennemgangen af plejeplanen 2009-2011foretaget ved at gennemgå de punkter hvor plejeplanen for 2011 adskiller sig fra plejeplanen for foregående periode. Tilrettede afsnit fremgår af tekst fremhævet med kursiv i den vedhæftede plejeplan (side 5, tredje afsnit; side 8, næstsidste afsnit; side 14, tredje og næstsidste afsnit; side 15, afsnit 2, 3 og 4; side 15 og 16, afsnit om invasive arter).

Vedhæftet er 3 luftfotos over arealer staten rydder/ har ryddet, samt et luftfoto der refererer til arealer som kommunen foretager pleje på (plejeplan s. 20).

Ligeledes vedhæftet er forslag til trafikregulering.

Odd Sindings fremsendte forslag til dagsordenspunkter blev gennemgået og diskuteret (uden egentlige beslutninger, men med mulighed for at tage punkterne op ved senere lejlighed i en mere konkret form).

Punktet vedr. hegn udgik.

Ved punktet om trafikplan for området, blev det besluttet, at der fra lodsejerrepræsentanternes side udarbejdes et nyt forslag til erstatning for det forslag der blev fremsat sidste år. Forslaget er fremsendt til Syddjurs Kommune. Natur og Miljø, Sydjurs Kommune, som har videregivet det til Veje og Trafik, Syddjurs Kommune. Natur og Miljø har anmodet om en lidt mindre kraftig vedligeholdelse af vejene, så der høvles mindre en der er gjort i 2008, og der kigges på kantslåning.

Efter dejlig (og lettere forsinket) frokost gik årets besigtigelsestur til Vistoft Plantage, hvor vi så på udsigtsforhold fra Plantørstøtten. Det blev aftalt at SNS rydder deres fyrretræer i nordlig retning mod Vistoft, mens Syddjurs Kommune tager kontakt til Vistoft Plantage for at høre, om de vil være interesserede i at åbne op for udsigt i vestlig retning ud over Knebel Vig, samt evt. lægge jord til etablering af sti op til støtten fra eksisterende stianlæg i fredningen.

Det blev endvidere vedtaget, at stisystemet i fredningerne i Mols Bjerge tages op, så de kommer til at fremgå af kortmateriale for området. Der vil være tale om eksisterende stier, hvor lodsejerne allerede har modtaget erstatning.

Dette er mødet som set af jeres referent gennem dagen. Spørgsmål, ændringer eller bemærkninger modtages gerne, og vil blive indarbejdet i den endelige plejeplan for 2009 – 2011.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken