Randbøl Hede - flora, fauna og pleje

Randbøl Hede Udvalget

Ved udvidelsen af fredningen af Randbøl Hede i 1980’erne blev der nedsat et udvalg til at rådgive Naturstyrelsen Trekantsområdet i pleje af heden. Udvalget bestod af fredningsdommeren for Sydjyllands nordlige del, medarbejdere fra Ribe og Vejle Amter og en repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening. Efter kommunalreformen i 2007 overtog Billund og Vejle Kommune pladserne i udvalget. Udvalget holdt sit sidste møde i 2012.

Drøftelser af plejetiltag på Randbøl Hede sker fortsat med Billund og Vejle Kommuner samt ved projektmøder omkring Life Hede, projektet til genoprettelsen af de store, statslige indlandsheder.

Læs mere om LIFE Hedeprojektet

En del af Randbøl Hede udvalget på arbejde i september 2006 (fra venstre biolog Hans Jørgen Degn, skov-og landskabsingeniør Gitte Elgaard, Ribe Amt, biolog Henriette Lang Sørensen og biolog Alex Sand Frich, Vejle Amt).

Randbøl Hede

Randbøl Hede er en af landets største indlandsheder. Det statsejede areal er cirka 750 hektar. Området er fredet i 1932 og udpeget Natura 2000 område.

Heden er i dag præget af græsser frem for lyng og andre dværgbuske. Især én græsart, nemlig blåtop, dominerer på store dele af heden. Derfor er der med LIFE Hede-projektet fokus på at pleje heden, så blåtop hæmmes og lyng fremmes.

Nedenfor er samlet en række notater, artikler og rapporter om Randbøl Hede gennem tiden. Teksterne fortæller om hedens flora, fauna og pleje.

Titel/emne

Udgivelsesår

Beskrivelse

 

Naturpleje på Randbøl Hede 1998-2005 2006 Oversigt over den pleje, der er foretaget på heden i den 8-årige periode samt forslag til fremtidig indsats
Lyng og græs på Randbøl Hede 2006 En status for udvikling og udbredelse af både arter og naturtyper
Referenceområder på Randbøl Hede 2005 Beskrivelse af planteudviklingen i referenceområder, hvor der ikke er sket pleje i nyere tid

 

Bekæmpelse af blåtop 2006 Beskrivelse af 12 forskellige plejemetoder på prøvefelter samt vurdering af metodernes effektivitet og potentiale
Supplerende blåtopforsøg 2006 Beskrivelse af nyere forsøg med hedehøster og blåtopfræser
Bekæmpelse af blåtop 2012 Artikel i "Skoven". Beskrivelse af to mulige metoder til bekæmpelse

 

Mulighed for at etablere bar jord på Randbøl Hede 2005 Anvisninger til egnede steder til etablering af bar jordsbiotoper
Vegetationens indvandring på afskrabet areal på Randbøl Hede 2005 Undersøgelse af, om afskrabning er en god metode til at skabe bar jordsbiotoper på heden

 

Artsliste over karplanter på Randbøl Hede 2007 Sammenligning af forekomster i 1941, 1992 og 2007
Vårkobjælde på Randbøl Hede 2005 Beskrivelse af arten, dens status og anbefalinger
Genindvandring af to ulvefodsarter efter afskrælning af hede 2008 Let redigeret udgave af artikel i bladet "URT"
Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu 2007 Udvikling i fuglebestande
Laver på Randbøl Hede 2008 Sammenligning af forekomster i 1941, 1992 og 2007
Indsamling af biller i faldfælder 2009 Oversigt over fundne billearter på barjodsarealer i 2009. OBS: Filen er en zip-fil, som skal gemmes på computeren og pakkes ud, før den kan ses

 

   
Litteraturliste   Samlet litteraturliste til ovenstående udgivelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken