Hugst, kulturer og bevoksningpleje

Skovdrift og skovdyrkning

Grundlaget for beregning af hugst og stående vedmasse er markregistrering, taksation, eksisterende bevoksningsdata i Proteus samt vækst- og udbyttemodeller.

Skovene på enheden er gennemgået ved en markregistrering i sommeren 2008 hvor der blev registreret om bevoksninger var komplette samt nye kulturarealer. Der blev anvendt luftfotos som grundlag, og tvivlstilælde blev kontrolleret i skoven. I den efterfølgende taksation er der målt stikprøver for at fastlægge vedmasse-niveau for træarterne sitkagran, skovfyr og contortafyr, der er blandt hovedtræarterne på enheden.

Der er tidligere fastlagt højde-vedmassekurver for enheden opdelt på kystnære skove og skove inde i landet. Taksationerne bekræfter at de tidligere kurver for skovfyr og contortafyr samt sitkagran nær kysten kan anvendes uændret, mens der er indført en ny kurve for sitkagran-indland.

Vedmasser

Arealer og vedmasse pr 2013 iht. beregningerne fremgår nedenfor.

 

Driftsklasse

             

Værdier

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædelgran

Bjergfyr

Andet nåletræ

I alt

Areal

50

472

0

192

1.222

152

2.372

2.237

6.697

Vedmasse

4.526

26.705

12

9.276

256.947

37.469

328.030

280.036

943.001

m3 pr. ha

91

57

-

48

210

247

138

125

141

 

Hugst

Den beregnede mængde af træ ved planperiodens start i 2013 og ved planens udløb i 2027 samt den beregnede tilvækst og hugst i planperioden fremgår af nedenstående tabel. Endvidere fremgår den gennemsnitlige årlige tilvækst og hugst af den næste tabel. Planhugsten er den beregnede hugst i den 15 årige planperiode. Udgangspunktet er den beregnede mængde træ ved planperiodens start, den beregnede tilvækst, hugstpolitikken samt de naturnære konverteringsmodellerne. Vedmasse er vist brutto før omregning til salget af træ.

Tilvækst og hugst ved tynding er beregnet via generelle tilvækstmodeller, og tilpasset Naturstyrelsens skovplanlægningsprogram. Hugst ved naturnær konvertering af ældre bevoksninger er beregnet via de generelle tilvækstmodeller samt konverteringsmodeller for den naturnære skovdrift tilpasset de lokale forhold. Konverteringsmodellerne fremgår af bilag xx

I alt

Status 2013

Tilvækst

 

Hugst

 

Status 2028

m3 brutto

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

Bøg

4.526

91

2.846

57

1.279

26

6.096

123

Eg

26.705

57

17.659

38

6.210

13

38.178

82

Ask og ær

12

-

14

68

10

48

16

-

Andet løvtræ

9.276

48

9.022

47

5.343

28

12.955

68

Picea-arter

256.947

210

210.650

176

196.598

164

271.014

230

Ædelgran

37.469

247

35.754

235

15.756

104

57.472

378

Bjergfyr

328.030

138

28.612

12

15.374

7

341.252

150

Andet nåletræ

280.036

125

140.734

64

119.167

54

301.576

137

I alt

943.001

141

445.290

67

359.735

55

1.028.559

158

                 

Årligt

   

Tilvækst

 

Hugst

 

Ændring

 

m3 brutto

   

Tilvækst

m3/ha

Hugst

m3/ha

I alt

m3/ha

Bøg

   

190

3,8

85

1,7

105

2,1

Eg

   

1.177

2,5

414

0,9

763

1,6

Ask og ær

   

1

4,5

1

3,2

0

1,3

Andet løvtræ

   

601

3,1

356

1,9

245

1,3

Picea-arter

   

14.043

11,7

13.107

10,9

937

0,8

Ædelgran

   

2.384

15,7

1.050

6,9

1.333

8,8

Bjergfyr

   

1.907

0,8

1.025

0,4

883

0,4

Andet nåletræ

   

9.382

4,2

7.944

3,6

1.438

0,6

I alt

   

29.686

4,5

23.982

3,6

5.704

0,9

 

Den gennemsnitlige fordeling af hugsten på sortimenter med fordeling som ved salget i 2013 fremgår nedenfor.

Da der i forbindelse med flishugst i yngre nåletræbevoksninger forventes et større udbytte end ovenstående bruttoberegninger viser, vil planhugsten i nedenstående to tabeller overstige den samlede hugst i ovenstående tabeller.

I alt

           

m3 netto

Industritræ

Gavntræ

Flis

Planhugst I alt

Ikke udnyttet vedmasse

I alt

Bøg

0

0

1.100

1.100

200

1.300

Eg

0

0

1.000

1.000

5.200

6.200

Ask og ær

0

0

0

0

0

0

Andet løvtræ

0

0

3.100

3.100

2.200

5.300

Picea-arter

47.500

91.000

34.900

173.400

28.700

202.100

Ædelgran

3.200

6.400

5.600

15.200

1.600

16.800

Bjergfyr

0

0

7.700

7.700

7.700

15.400

Andet nåletræ

0

0

113.000

113.000

10.000

123.000

I alt

50.700

97.400

166.400

314.500

55.500

370.000

             
             

Årligt

           

m3 netto

Industritræ

Gavntræ

Flis

Planhugst I alt

Ikke udnyttet vedmasse

I alt

Bøg

0

0

100

100

0

100

Eg

0

0

100

100

300

400

Ask og ær

0

0

0

0

0

0

Andet løvtræ

0

0

200

200

100

300

Picea-arter

3.200

6.100

2.300

11.600

1.900

13.500

Ædelgran

200

400

400

1.000

100

1.100

Bjergfyr

0

0

500

500

500

1.000

Andet nåletræ

0

0

7.500

7.500

700

8.200

I alt

3.400

6.500

11.100

21.000

3.700

24.700

 

Foryngelse

Driftsplanen indeholder ikke en detaljeret, geografisk lokaliseret foryngelsesplan, men i alt forventes forynget 815 ha eller 54 ha om året i perioden 2013-2027. Hertil kommer rydning af 200 ha med henblik på genskabelse af naturarealer.

I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem foryngelsestræarter og "kulturtræarter" (svarende til "hovedtræarten" i de planlagte skovudviklingstyper).

Kulturoversigt, ha

"Kulturtræarter"

til naturarealer

 

Foryngelsestræarter

bøg

eg

bir

sgr

skf

bjf

i alt

Total

Eg

             

4,0

4,0

Hgr

       

13,2

7,5

20,7

11,4

32,1

Omo

 

3,3

 

0,5

   

3,8

 

3,8

Rgr

6,0

   

4,5

1,9

 

12,4

 

12,4

Sgr

25,5

24,9

 

106,0

151,4

12,1

319,9

30,7

350,6

Agr

1,5

         

1,5

 

1,5

Ngr

5,5

   

2,3

   

7,8

 

7,8

Nob

2,0

   

2,7

   

4,7

 

4,7

Ægr

13,0

1,0

 

7,7

13,6

 

35,3

 

35,3

Bjf

0,5

17,2

       

17,7

97,3

115,0

Cof

10,0

17,6

0,8

6,9

67,6

11,6

114,5

22,6

137,1

Dgr

2,0

     

0,5

 

2,5

 

2,5

Fbf

5,0

1,1

 

4,0

75,9

30,1

116,1

12,4

128,5

Lær

6,0

   

2,3

1,3

 

9,6

 

9,6

Skf

3,0

7,8

   

134,7

 

145,5

3,8

149,3

Øsf

2,0

1,1

       

3,1

13,4

16,5

Eng

             

0,6

0,6

Uku

             

6,2

6,2

i alt

82,0

74,0

0,8

136,9

460,1

61,3

815,1

202,4

1.017,5

 


Som kulturmodeller er anvendt 3 robuste, som har ophæng i de konverteringsmodeller, som styrelsen udarbejdede i forbindelse med overgangen til naturnær skovdrift.( Naturnær skovdrift – idékatalog til konvertering, 2005)

I sammendrag forynges

  1. 198 ha med naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst
  2. 531 ha på samme måde, men suppleret med gruppevis indplantning af løvtræ og andre bestandstræarter
  3. 85 ha forynges ved en ekstensiv plantning af løv og nål under skærm.

Der er i Proteus (Naturstyrelsens arealdatabase) registreret et UKU areal på 190 ha. Fordelingen til skove fremgår af nedenstående tabels venstre halvdel. En gennemgang af arealerne har vist at langt den største del reelt ikke er UKU. Den reelle fordeling fremgår af tabellens højre del. I forbindelse med førstkommende kulturindberetning til Proteus, vil data blive ajourført.

             

Fordeling af hovedtotalarealer

Skov nr

Skov navn

(tom)

2011

2010

2009

2008

2006

2005

Hovedtotal

skal blive tillysåbne naturarealer

er blevet til lysåbne naturarealer

er naturforynget

er kultiveret

er UKU som skal kultiveres

er UKU som skal naturforynges

102

Nyminde Plantage, sydlige del

   

11,8

2

22,6

0,7

 

37,1

9,9

0

3,2

17

0,7

6,3

103

Blåbjerg Plantage

53,3

     

5,7

9,9

 

68,9

0

0

43,7

20,2

0,7

4,3

201

Kærgård Plantage, nordlige del

       

6,8

17,5

5

29,3

0

8,1

21,2

0

0

0

202

Kærgård Plantage, sydlige del

       

0,4

0,4

 

0,8

0

0

0,8

0

0

0

204

Vrøgum Plantage

   

7,4

 

4,9

   

12,3

0

0

10

0

0

2,3

301

Vejers Plantage, nordlige del

2,4

 

2,6

 

2,4

   

7,4

0

0

0,6

0

0

6,8

302

Vejers Plantage, sydlige del

   

6,3

0,5

4,6

1,3

 

12,7

0

0

5,9

0

6,3

0,5

303

Ål Plantage

   

1,8

4,2

11,5

   

17,5

0

0

1,5

1,5

0

14,5

401

Bordrup Plantage

 

0,8

0,2

2

     

3

0,6

0

1,4

0

0

1

403

Ho Plantage

0,6

           

0,6

0

0

0,6

0

0

0

410

Fanø Plantage

0,4

           

0,4

0

0

0,4

0

0

0

Hovedtotal

56,7

0,8

30,1

8,7

58,9

29,8

5,0

190,0

10,5

8,1

89,3

38,7

7,7

35,7

 

Skovudviklingstyper

I forbindelse med driftsplanlægningen er enhedens (skov-) arealer ud fra vurdering af jordbund, klima, hensyn til landskab, friluftsliv, natur og kulturhistorie fordelt til en række skovudviklingstyper.

Skovudviklingstyper er mål for hvordan skovarealerne på meget lang sigt forventes indrettet og dyrket. I den første af nedenstående tabeller er vist sammenhængen mellem de planlagte skovudviklingstyper og de aktuelle bevoksningsforhold ved planens begyndelse.

Blåvandshuk 2013

DKL arealer

               

SUT

1 Bøg

2 Eg

4 Andet løvtræ

5 Gran

6 Ædelgran

7 Bjergfyr

8 Andet nåletræ

Skovbevokset

9 Ubevokset

Hovedtotal

Sum af 14 Bøg og gran

30

50

35

96

82

1

85

380

18

398

Sum af 23 Eg med skovfyr og lærk

2

140

20

37

5

35

76

316

38

354

Sum af 41 Birk med skovfyr og gran

 

14

23

2

   

8

47

 

47

Sum af 52 Sitkagran og fyr med løvtræ

25

29

4

325

40

25

149

597

36

633

Sum af 81 Skovfyr, birk og rødgran

6

145

49

604

25

436

1.468

2.733

148

2.881

Sum af 82 Bjergfyr

 

11

1

26

 

1.466

112

1.616

45

1.661

Sum af 92 Græsningsskov

1

23

 

54

2

64

63

207

38

245

Sum af 93 Skoveng

               

51

51

Sum af 94 Urørt skov

 

129

3

42

2

181

60

417

27

444

I alt

65

542

135

1.186

156

2.210

2.014

6.313

401

6.710

Uden SUT

1

15

4

64

0

134

143

361

8.803

9.163

Areal i alt

67

558

139

1.251

157

2.343

2.157

6.672

9.204

15.876

 

På lang sigt er det målet, at 800 ha bliver løvtrædominerede områder, udover hvad der måtte være udlagt af løvskov til f. eks. urørt skov og græsningsskov.

For nåletræarealets vedkommende sker en reduktion af (sitka-)granarealet til fordel for skovfyr, som fremover vil være en mere dominerende træart end i dag.

Det skovbevoksede areal på 361 ha uden skovudviklingstype (SUT) er et udtryk for, at disse arealer på lang sigt udgår af skovdrift og overgår til anden benyttelse.

Den næste tabel viser hvordan sammenhængen forventes at være om 15 år når de planlagte foryngelser indregnes. Oversigten omfatter ikke planlagte rydninger af skov til naturarealer eller udlæg til f. eks. græsningsskov.

Blåvandshuk 2027

DKL arealer

               

SUT

1 Bøg

2 Eg

4 Andet løvtræ

5 Gran

6 Ædelgran

7 Bjergfyr

8 Andet nåletræ

Skovbevokset

9 Ubevokset

Hovedtotal

Sum af 14 Bøg og gran

112

50

35

35

65

0

85

380

18

398

Sum af 23 Eg med skovfyr og lærk

2

214

20

9

4

18

48

316

38

354

Sum af 41 Birk med skovfyr og gran

 

14

24

2

   

7

47

 

47

Sum af 52 Sitkagran og fyr med løvtræ

25

29

4

349

29

25

136

597

36

633

Sum af 81 Skovfyr, birk og rødgran

6

145

49

438

12

436

1.647

2.733

148

2.881

Sum af 82 Bjergfyr

 

11

1

7

 

1527

70

1.616

45

1.661

Sum af 92 Græsningsskov

1

23

 

54

2

64

63

207

38

245

Sum af 93 Skoveng

               

51

51

Sum af 94 Urørt skov

 

129

3

42

2

181

60

417

27

444

I alt

146

615

136

936

114

2.251

2.116

6.313

401

6.710

Uden SUT

1

15

4

64

0

134

143

361

8.803

9.163

Areal i alt

147

630

140

1000

114

2.385

2.259

6.672

9.204

15.876

 

Af nedenstående tabel fremgår, hvor meget målopfyldelsen forventes ændret i løbet af planperioden for så vidt angår forekomst af "de rigtige træarter" i den enkelte skovudviklingstype. Som udgangspunkt er enheden langt med at bruge de "rigtige træarter" indenfor de enkelte skovudviklingstyper, og udviklingen i perioden fortsætter i den rigtige retning.

Oversigten vurderer kun forekomst af træarter. Forhold som indblandingsforhold og etagering på SUT- og bevoksningsniveau er ikke søgt vurderet.

Opfyldelsesgrad, træartsforekomst SUT

 

2013

 

2027

   

SUT areal skovbev., ha

Bevoksning med rigtig træart i forhold til SUT, ha

I % af SUT areal skovbev., ha

Bevoksning med rigtig træart i forhold til SUT, ha

I % af SUT areal skovbev., ha

 

Skovudviklingstype

Omfatter bevoksninger med

14 Bøg med gran

380

160

42

242

64

Bøg, dgr, ægr, agr, rgr, sgr

23 Eg med skovfyr og lærk

316

172

54

246

78

Eg, skf og lær

41 Birk med skovfyr og gran

47

30

64

31

66

Alø løv, skf, rgr, sgr

52 Sitkagran og fyr med løvtræ

597

503

84

527

88

Sgr, skf, ægr, lær, cof, bir, eg, bøg

81 Skovfyr, birk og rødgran

2733

1558

57

1737

64

Skf, rgr, sgr, bir

82 Bjergfyr

1616

1478

91

1539

95

Bjf, eg, bir

I alt

5689

3901

69

4322

76

 

 

Det skovbevoksede SUT areal på 6.313 ha er uændret, når arealet fra ovenstående tabel på 5.689 ha tillægges SUT arealerne for græsningsskov(207 ha) og urørt skov (427 ha), som ikke ændrer sig i perioden.