Sydkysten

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter en række småarealer ved Bornholms sydkyst: Arealer ved Arnager Bugt, areal ved Sose Odde, Ejendommen Lassen, areal ved Nordbakkegård, areal ved Gubbegård og areal ved Hundsemyre.

1.1a Overordnede målsætninger

Generelt rummer området interesser indenfor såvel natur og landskab som friluftsliv.

Målet er en afbalancere drift og brug af området, så der tages størst mulig hensyn til friluftslivet, uden at det påvirker landskabet og naturen i negativ retning.

Hovedformålet med de små spredte publikumsarealer og mindre lysåbne naturarealer langs Bornholms sydkyst er at støtte friluftslivet ved at sikre offentlighedens adgang til stranden.

Målet er endvidere at pleje kystskrænterne ved Arnager, således at de overdrevstyper, der findes indenfor N2000-området, holdes i god tilstand.

Kysterne er ikke reguleret og det er målet at kystlandskabet fortsat skal formes af den fri dynamik, der sikrer nedskrid af de geologisk interessante klinter ved Arnager og omlejring af sandet på kystarealerne mod øst.

1.1b Planlagte tiltag.

De nødvendige faciliteter, der skal sikre adgangsmulighederne er allerede etableret.

Tiltagene i den førstkommende 5-6 års periode vil derfor bestå i vedligeholdelse af shelterpladsen ved Arnager og at sikre adgangsforholdene til stranden, samt pleje af kystskrænterne ved Arnager iht. Natura 2000 planen.

1.Større ÆndringerKortet viser de mest markante ændringer for arealerne ved Arnager Bugt og Sose Odde

1.Større ÆndringerKortet viser de mest markante ændringer for ejedommen Lassen

1.Større ÆndringerKortet viser de mest markante ændringer for arealerne ved Nordbakkegård, Gubbegård og Hundsemyre.

1.2 Landskabsplan

De statsejede arealer er små og udgør isoleret set kun en meget begrænset del af kystlandskabet.  På kystarealerne skal den frie dynamik fortsat herske og forme kysten ved nedskridning af klinter og omlejring af sand. Hedearealet på Ejendommen Lassen og den lille strandsump ved Gubbegård holdes lysåbent.

2.Landskabsplan

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for arealerne ved Arnager Bugt og Sose Odde

2.Landskabsplan

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for ejedommen Lassen

2.Landskabsplan

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for arealerne ved Nordbakkegård, Gubbegård og Hundsemyre.

1.3 Naturnær skovdrift

Skovudviklingstyperne er 23 eg med skovfyr og lærk ved Arnager (afd. 501, 502 og 503), mens arealerne ved Nordbakkegård (afd. 506), Ejendommen Lassen (afd. 505) og et mindre areal ved Gubbegård (afd. 507) er skovudviklingstype 81 skovfyr med birk og rødgran.

Skoven på arealerne fungerer som læ- og værnskov. Det vil også fremover være målet.

Bevoksningerne drives fortsat ekstensivt for at udvikling en mere varieret skov og krat, der på sigt kan være selvforyngende.

Den værdifulde gamle fyrrebevoksning på Nordbakkegård (afd. 506) friholdes fortsat fra hugst og søges bevaret længst muligt.

3.Skovudviklingsplan

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for arealerne ved Arnager Bugt og Sose Odde

3.Skovudviklingsplan

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for ejedommen Lassen

3.Skovudviklingsplan

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for arealerne ved Nordbakkegård, Gubbegård og Hundsemyre.

1.4 Naturpleje

På de kalkrige overdrev indenfor Natura 2000 arealet ved Arnager (afd. 501 og 502) bekæmpes opvæksten for at sikre den lysåbne naturtype.

Der bekæmpes birk på heden ved Ejendommen Lassen (afd. 505) og i strandsumpen ved Gubbegård (afd. 507), så området fortsat sikres som lysåben naturtype. 

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Skanserne ved Arealerne ved Arnager Bugt (afd. 502 og 503) plejes nænsomt, så de sikres og fremstår synligt i landskabet.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Det sydligste af arealerne ved Arnager udlægges til facilitetszone, hvor der er mulighed for overnatning i shelter.

De resterende arealer indenfor området udlægges til friluftszone, hvor det fortsat sikres at borgerne har parkeringsmuligheder i forbindelse med besøg ved strand og kyst.

4.Friluftsplan

Kortet viser planen for inddeling af arealet i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for arealerne ved Arnager Bugt og Sose Odde

4.Friluftsplan

Kortet viser planen for inddeling af arealernt i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for ejedommen Lassen

4.Friluftsplan

Kortet viser planen for inddeling af arealet i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for arealerne ved Nordbakkegård, Gubbegård og Hundsemyre.

 

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Området består af en række småarealer ved kysten mellem Rønne og Snogebæk. Arealerne er i sin tid erhvervet for at sikre offentlighedens adgang til stranden på en ellers stort set privatejet kyststrækning. Arealet ved Hundsemyre er erhvervet for at sikre parkeringsmulighed ved den naturfredede mose Hundsemyre.

Kystarealerne rummer naturværdier som kystskrænterne ved Arnager, hedearealet på Ejendommen Lassen og en mindre strandsump ved Gubbegård.

5.Nuværende Arealanvendelse

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for arealerne ved Arnager Bugt og Sose Odde

5.Nuværende Arealanvendelse

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for ejedommen Lassen

5.Nuværende Arealanvendelse

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for arealerne ved Nordbakkegård, Gubbegård og Hundsemyre.

 

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

 Sydkysten

Eg

Andet   løvtræ

Andet   nåletræ

Ikke skovbevokset

Total

Areal i hektar

0,4

3,7

8,6

13,0

25,7

Tabel: skovarealer og ikke skovbevoksede arealer

Sydkysten

Hede

Strandbred

Strandeng

Krat

Vej

Andet

I alt 

 Areal i hektar

5,0

4,0

1,2

0,2

0,2

2,4

13,0

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

 

2.2 Jordbundsforhold og geologi

Arealerne er hovedsageligt beliggende på flyvesand.

Kystklinterne ved Arnager er af national, geologisk interesse. Der har været en lavvandet lagune her i Kridttiden. I en periode på 80 millioner år er her aflejret forskellige lag; sandstenslag med f.eks. planterester, lag af mellem- og grovkornet kvartssand med spor af datidens dyreliv i form af fossiler samt leraflejringer. Nederst i klinten findes Arnager Grønsand

Her levede planteædende dinosaurer, hvis fodspor kan ses i skrænten øst for Madsegrav.

2.3 Landskab

Arealerne ligger spredt langs med Bornholms sydkyst og indgår som naturlige elementer i en dynamisk kyst uden kystsikring.

I den vestligste del af området findes en strækning med stejle kystklinter med sand aflejret i kridttiden. De mere østlige områder indgår som en del af klitlandskabet omkring Dueodde.

På kysten hersker den frie dynamik, hvilket betyder at klinterne skrider i havet og vinden omlejrer sand og klitter.

Ejendommen Lassen ligger som en del af Sømarkens mosaik af hede og fyrreskov. På selve området går strandbredden over i hedelandskab og længere inde mod land i værnskov.

2.4 Skoven

De få træbevoksede arealer indenfor området fungerer som læ- og værnskov.

Hovedtræarten er skovfyr med indblanding af forskelligt løvtræ.

Bevoksningerne er drevet ekstensivt med henblik på udvikling af mere varieret skov og krat, der med tiden vil kunne forynge sig naturligt.

På Nordbakkegård findes værdifuld gammel nåleskov fra starten af 1900-tallet. Denne er hidtil friholdt for hugst.

6.Særligt Beskyttet Skov

Kortet viser særligt beskyttet skov for arealerne ved Arnager Bugt og Sose Odde

6.Særligt Beskyttet Skov

Kortet viser særligt beskyttet skov for ejedommen Lassen

6.Særligt Beskyttet Skov

Kortet viser særligt beskyttet skov for arealerne ved Nordbakkegård, Gubbegård og Hundsemyre.

2.5 Natur

Områdets mest værdifulde natur ligger på de tørre, kalkrige kystskrænt ved Arnager Bugt, hvor der findes habitatnaturtyperne kystklinter, kalkoverdrev og tørt overdrev på kalkholdigt sand. Skrænterne huser også digesvaler og den rødlistede plante knopnellike. Der findes et mindre areal med hede ved Ejendommen Lassen. Ved Gubbegård ses en mosaik af strandsump, hvid klit og grågrøn klit. Her vokser rundbladet soldug.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

2.6 Kulturmiljø

På Arealerne ved Arnager findes der to skanser. Den ene er placeret øverst på skrænten ved parkeringspladsen og har en længde på 22 meter og er ca. 1,5 meter høj. Den anden findes halvt nede ad kystskrænten som et todelt skanseanlæg med en samlet længde på 50 m og en højde på 1-1,75 m. Skanserne plejes nænsomt, således at bevoksningen holder på materialet, men så de stadig kan erkendes i landskabet.

Omkring Nordbakkegård er der fundet stenkistegrave. På Arealerne ved Hundsemyre er der fundet stenkistegrave, jordfæstegrave og brandpletgrave. For begge arealer gælder det at man ved nyanlæg skal være opmærksomme på at her kan findes yderligere grave.

2.7 Friluftsliv

Arealerne bruges af fastboende og turister, som ønsker adgang til kyst og strand. Parkeringspladser til et begrænset antal biler findes ved Arnager, Sose, Ejendommen Lassen og Nordbakkegård med tilhørende borde-bænkesæt samt toilet. I den østligste del ved Arnager ligger en shelterplads med bålsted og skraldespande. Pladsen bruges af såvel gående, cyklende, lystfiskere som kajakroere.

 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Arealer ved Arnager Bugt er en del af Natura 2000 område nr.187 Kystskrænterne ved Arnager Bugt. Indenfor området findes der ca.1 ha med to typer af overdrev, som er omfattet af en Natura 2000 plejeplan, der giver de overordnede mål og rammer for plejen. Ved den seneste kortlægning er der yderligere kortlagt naturtypen kystklint.

Find Natura 2000-plejeplanerne på hjemmesiden

3.2 § 3 områder

Området omfatter mindre arealer med overdrev i form af kystskrænter samt hede.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Alle arealerne ligger indenfor kystnærhedszonen. De ligger tilmed indenfor den del af kystnærhedszonen, der er udlagt som særlig kystnærhedszone i Bornholms Regionskommunes Kommuneplan 2009.

Ejendommen Lassen, Areal ved Gubbegård, Areal ved Nordbakkegård og Areal ved Hundsemyr ligger i områder, der er udlagt som besøgs- og oplevelsesområder i kommuneplanen, som en del af kommunens indsats for turismen på Bornholm. I kommuneplanen fokuseres der på tre større regionale indsatsområder ved Hammeren, Almindingen og Dueodde, hvor potentialer mht. udbygning af faciliteter og tilbud har særlig bevågenhed i relation til at styrke Bornholms tiltrækningskraft. Ejendommen Lassen, Areal ved Gubbegård og Areal ved Nordbakkegård ligger i indsatsområde Dueodde.

I kommuneplanen er alle arealerne, med en mindre undtagelse, del af et område, der er udlagt som særligt naturområde. Undtagelsen er Areal ved Gubbegård, hvor den sydøstlige tredjedel er udlagt som interesseområde for naturbeskyttelse.

Arealer ved Arnager Bugt og Areal ved Hundsemyr er en del af områder som er udlagt som særligt kulturmiljø i kommuneplanen.

Kysten på Arealer ved Arnager Bugt er udlagt som værdifuldt geologisk område og nationalt geologisk interesseområde.

Arealerne Sose Odde, Ejendommen Lassen, Areal ved Hundsemyre, Areal ved Gubbegård og Areal ved Nordbakkegård ligger helt eller delvist i et område, hvor skovtilplantning er uønsket ifølge kommuneplanen.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Nordbakkegård indgår i fredningen ”Nordbagge Gård”, reg.nr. 004903.00, FN-kendelse af 10/9 1969.

Formålet med Nordbagge Gård-fredningen er at hindre ændringer i områdets bestående tilstand.

Se kendelsen her

Arealet ved Hundsemyre indgår i fredningen ”Hundse Myr”, reg.nr. 006328.00, FN-kendelse af 22/3 1977.

Formålet med Hundse Myr-fredningen er at bevare områdets rekreative, landskabsæstetiske og videnskabelige værdier. Naturstyrelsens areal er i fredningen udlagt til parkeringsplads. Dette er ikke relevant, da der nu er andre adgangsmuligheder.

 Se kendelsen her

3.5 Drikkevandsinteresser

Den nordlige halvdel af Ejendommen Lassen ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og Areal ved Hundsemyr ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. De øvrige arealer ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Ingen af arealerne ligger i råstofindvindingsområde eller interesseområde for råstofindvindingen.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udpeget naturskovsarealer i området.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er udlagt arealer til genbevaring ved Arnager Bugt:

Skov nr.

Navn

Afd.

 Litra

Træart

Areal

Formål

Genbevaring

 

 

 

 

 

104

Arealer ved Arnager Bugt

501

a,b,c,d

diverse

4,70

1) Fuglekirsebær, Stilkeg, vortebirk

2) Seljerøn, Vild æble, alm. Gedeblad, gyvel, engriflet   hvidtjørn, alm. Hyld, hunderose, alm. Røn, skovelm, vedbend