Driftsplanændringer for Rø Plantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Rø Plantage

  • Rydning af bevoksning for synliggørelse af fortidsminde

 


 

Rydning af bevoksning for synliggørelse af fortidsminde

Baggrund for ændringer

I det nordøstlige hjørne af Rø Plantage ligger borgruinen i daglig tale ”Borgen”. Slots- og Kulturstyrelsen beskriver den som lokalitet 743. Området blev efter stormen i 1957 tilplantet med rødgran, samt lærk. Ved tilplantning tog man ikke hensyn til borgen, der nu derfor skjules af bevoksningen. Borgen ligger på en 40 meter høj klippeknold, der danner et næs imellem to sprækkedale, som derved dannede en naturlig beskyttelse mod fjendtlig indtrængen fra to af siderne. I den sydvestlige del af borgen er der bygget volde af sten. Disse volde er styrtet sammen, men resterne kan stadig erkendes ind imellem granerne. På baggrund af borgens placering er der stor sandsynlighed for, at den kan dateres tilbage til
bronzealderen. Den falder derved ind i kronologien af de Bornholmske borge, som en af de ældste. Her er fundet bautasten og en hestesko fra vikingetiden. Der skal yderlige arkæologiske undersøgelser til at datere borgen endeligt.

Ved gennemgang af området med chefarkæolog fra Bornholms Museum, Finn Ole Sonne, viser det sig at borgens areal er større end først antaget. I ansøgningen om Naturpakkemidler søgte enheden om at afdrive 5 ha. Det viser sig ved detailplanlægningen af det er nødvendigt at afdrive hele bevoksningen i afdeling 69a og 69e for at synliggøre borgarealet i sin fulde udstrækning, i alt 7,98 ha.

Ved kun at afdrive de 5 ha som først ansøgt vil den tilbageværende bevoksning efterlades særdeles ustabil. Bevoksningens placering på den høje klippeknold gør deslige, af der er meget stor sandsynlighed for at den resterende bevoksning vælter ved næstekommende storm. Et stormfald kan muligvis gøre mere skade på fortidsmindet, end hvis træerne bliver fjernet kontrolleret med maskine. Lokalitet på klippeknolden og de resterende fortidsminder, giver dårlige vækstbetingelser, og bevoksningen er ved at være hugstmoden.

Ændringer i driftsplanen

Nyt tiltag i 1. Planperiode: rydning af lærk og rødgran i afdeling 69a og 69e for at synliggøre og formidle fortidsmindet og omkringliggende hulveje. Området holdes herefter lysåbent ved afgræsning. I den nordligste del af borgarealet er en lille bevoksning med eg (69c) (0,79 ha). Denne bevoksning bevares til fremtidige livstræer til glæde for biodiversiteten herunder flagermus og de græssende dyr.

 undefined

Kortet viser større tiltag i Rø Plantage med planændringer