Områdevise planforslag

For hvert større område er planforslaget opbygget af følgende afsnit:

Beskrivelse

 • Generelt, her beskrives beliggenhed, størrelse m.v.
 • Geologi beskriver kort områdets geologiske og jordbundsmæssige forhold samt landskabelige forhold.
 • Internationale beskyttelsesområder. Nævner evt. beliggenhed af området i habitatområder m.v.
 • Fredninger og vildtreservater
 • Regionplanlægning. En gennemgang af arealets regionplanmæssige status.
 • Naturskov omtaler arealer udlagt i følge naturskovsstrategien.
 • Kulturhistorie beskriver kortfattet de fortidsminder og kulturspor som området rummer.
 • Friluftsliv beskriver de publikumsmæssige interesser i skoven.

Målsætninger

 • vedrører primært skovdrift, friluftsliv, naturpleje, kulturhistorie samt køb og salg.

Forskrifter

 • i form af  kultur-, naturpleje-, fortidsmindeplejeplaner samt planer for friluftslivet. Af hensyn til overskueligheden er beskrivelsen af de enkelte naturarealer givet sammen med de områdevise forskrifter. Ved en række naturarealer er der før afd. nr. anført en stjerne (*), hvilket indikerer, at der til området hører floraliste mv., som kan findes i det komplette driftplanforslag

Konsekvenser

 • Arealudvikling
 • Facilitetsopgørelse

For en række mindre områder er enkelte eller flere af ovennævnte afsnit udeladt på grund af manglende relevans.

 

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning