Fuglsanggård

Generelt
Ejendommen blev erhvervet i et fællesejerskab mellem Fyns amt, Odense kommune og Naturstyrelsen med det formål at sikre et rekreativt område med badestrand, opholdsarealer og skov. Ejendommen er på 32.5 ha og ligger nord for Tørresø i Otterup Kommune. Driften forestås af Odense kommune. Fyns amt har i 1997 udarbejdet en driftsplan for området, men der findes ikke en egentlig samarbejdsaftale for ejendommen.


Geologi

Moræneler forekommer på den største del af ejendommen, i den centrale del er der et område med ferskvandssand, og yderst langs kysten et smalt bælte med saltvandssand.


Internationale beskyttelsesområder
Fuglsanggård ligger ikke i noget internationalt beskyttelsesområde.


Fredninger og vildtreservater
Der er ingen fredninger eller vildtreservater i området.


Regionplanlægning.
Området ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser, den nordlige del indenfor en 300 meters beskyttelseszone.


Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.


Kulturhistorie
Der er ikke registreret fortidsminder på ejendommen.


Friluftsliv
Fuglsanggård benyttes i stigende grad omfang af badegæster og af beboere i sommer-husområdet.


Målsætninger
Ejendommen bør overgå til eneejerskab.


Forskrifter
Afd. 20b (SLE- 0.20 ha)
§ 3 beskyttet eng. Ikke gennemgået under feltarbejdet.


Konsekvenser
Arealudvikling – ingen planlagte


Facilitetsopgørelse
ikke udarbejdet

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning