Humble Skov

Generelt
Humble Skov er beliggende umiddelbart vest for Humble by i Sydlangelands kommune. Skoven består af 4 mindre adskilte områder, der i perioden 1995 – 1997, er opkøbt fra 3 forskellige ejendomme. Skoven er plantet i samme periode og er i dag stadig uden egentlig skovpræg. Det samlede areal er på 34,1 ha., alt erhvervet med henblik på skovrejsning. Ved erhvervelsen var arealerne i landbrugsmæssig drift, bortset fra mindre træbevoksede dele. Ca. 62 % af arealet er bevokset med løvtræ, 27% med nåletræ og 11 % er åbne områder, hovedsagelig eng, slette og mose. I skovrejsningen indgår brede skovbryn med en lang række danske buske og træer, som svarer til 8,2 % andet løvtræ.
I afd. 463 og 464 er skovrejsningen tilendebragt, hvorimod dele af afd. 462-464 endnu ikke er disponerede. Her har ejendommens tidligere ejer en ret til at producere juletræer indtil 2002. Produktionen er privat og foregår iht. et salgsvilkår som blev indgået da ejendommen blev erhvervet. Arealerne der er bevokset med krat og el, og de dele af arealet med nordmannsgran, der ligger i afd. 461 og 462 må formodes at have en fortid som egentlig stævningsskov.
Der er af FSL etableret et proveniensforsøg med rødgran i afd. 464


Geologi
Landskabet består af moræneflader og hatformede bakker. Der er desuden tørvefyldte lavninger.
Området er typisk for det langelandske landskab, der består af moræneflader, hvorpå isen har efterladt flere hundrede enkeltliggende bakker - de såkaldte hatformede bakker.
Jordbunden består af en kalkholdig moræne med 20-25 % ler. Moræneaflejringene har stedvist udviklet pseudogley, der er et tegn på midlertidig vandstuvning.


Internationale beskyttelsesområder.
Ingen.


Fredninger og vildtreservater
Ingen.


Regionplanlægning.
Skoven er beliggende i sammenhængende naturområde, dele af den indenfor 300 meters beskyttelseszone omkring drikkevands-boringer. Skoven ligger i et positivt udpeget skovrejsningsområde. Udpegningen er blandt andet sket af hensyn til beskyttelse af grundvandet.


Naturskov
Ingen arealer udlagt som følge af naturskovsstrategien.


Kulturhistorie
Arealerne, der udgør Humble skov er undersøgt af Langelands Museum med henblik på registrering af kulturhistoriske forhold. Ud over en gammel kirkesti der forløber tværs igennem afd. 464, havde museet ingen forbehold over for tilplantningen. Stien er respekteret i forbindelse med tilplantningen. Der er ingen kendte fortidsminder.


Friluftsliv
I afd. 463 og 464 er der anlagt 1,2 km befæstede veje og ca. 2 km. skovspor for bl.a. at sikre publikums adgang til området. Sporene holdes slået. De nye træbevoksninger er stadig indhegnede hvilket naturligvis skaber besvær for den helt frie færdsel. Hegnsmaterialer nedtages, når bevoksningerne er så store, at de er sikrede mod vildtbid.
Jagtretten er forbeholdt tidligere ejer frem til 2002 på de nordligste arealer. Jagten er ikke udlejet på de sydligste.


Målsætninger
Bortset fra dele af afd. 460-462 er Humble skov nu etableret. Da der er tale om helt ung skov vil der ikke inden for planperioden være behov for nye beplantninger, i det mindste ikke indenfor skovens nuværende rammer.
I afd. 460-462 på 6.7 ha skal bevoksningerne med nordmannsgran forynges med løvtræ. Den private produktionen af juletræer vil endeligt være ophørt i år 2002.
Gærdselsskoven genskabes hvor den tidligere har været.
Jagtretten bør på længere sigt udlejes for hele området.
Skovdistriktet er interesserede i at skabe arealmæssig sammenhænge mellem de 4 parceller. Derudover ønskes en begrænset vækst af skoven, primært ind mod Humble by.
Det er visionen at skabe et varierende bynært skov- og naturområde med stort rekreativt- og naturmæssigt indhold. Besøgende skal med tiden kunne bevæge sig fra Humbles nordlige del gennem området til byens sydlige ende.


Forskrifter
*Afd. 460f (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Lille sø med stejle brinker og åben vandflade. Søen er delvis beskygget af træer og tæt buskads. Søens omgivelser er i øvrigt nyplantet nåleskov. Vandet er ret uklart. Der er ingen flydebladsvegetation. Der er en lille ø med høje træer, især graner.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 3.
Målsætning: Bevaring af afsides lille sø.


Konsekvenser

Arealudvikling
Nordmansgranbevoksningerne afløses af løvtrækulturer inden for få år. Konkret kulturplan udarbejdes i løbet af 2001.


Facilitetsopgørelse

  1.1.1999

Tiltag i løbet af planperioden

P-pladser 1 uændret

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning