Kirkendrup Skov

Generelt
Kirkendrup Skov ligger i Odense kommune mellem Kirkendrup, Næsbyhoved- Broby og Søhus. Arealet omfatter 74,6 ha og er erhvervet i 1994.


Geologi
Til støtte for træartsvalget blev der forud for tilplantningen af området i 1994-96 gennemført en lokalitetskortlægning af jordbundsforholdene. Som led i arbejdet blev der foretaget 72 jordboringer og gravet 4 jordbundshulller. I bilag 5.4.10 er givet et kortfattet resume’ af den tilhørende rapport på 30 sider.


Internationale beskyttelsesområder.
Skoven ligger ikke i noget internationalt beskyttelsesområde.


Fredninger og vildtreservater
Skoven er ikke omfattet af fredninger eller en del af et vildtreservat.


Regionplanlægning.
Skoven er delvis beliggende i særlig beskyttelsesområde og sammenhængende naturområde. Skoven ligger desuden i et område med særlige drikkevandsinteresser, den nordligste del indenfor en 300 meter beskyttelseszone omkring drikkevandsboring (der er tre boringer på arealet).


Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i skoven i medfør af naturskovsstrategien.


Kulturhistorie.
I forbindelse med skovrejsningen har Rigsantikvarens arkæologiske Sekretariat foretaget prøvegravninger i afd 61 sydøst for knallertbanen. Der blev fundet resultater efter bosætninger fra yngre bronzealder- men tilstanden var dårlig. I arealet nord for Vimmelsbækken (afd 61 n og dele af k) har den tidligere ejer ofte fundet flinteredskaber og der er i området omkring skoven mange fund fra tidligere bosætninger etc.


Friluftsliv
Ved planperiodens start er skoven under anlæg og det er distriktets erfaring, at det første par år, er den friluftsmæssige betydning forholdsvis lille, men efterhånden som arealerne vokser til stiger anvendelsen: Afd 61o er udlejet til Odense kommune til knallertbane.


Målsætninger
Skoven drives som bynær, rekreativ skov med vedproduktion. Der ønskes betydelige arealudvidelser i området. Der arbejdes på at etablere stiforbindelser mellem de enkelte parceller, som skoven består af nu. På de offentlige møder om planlægningen af arealerne er der endvidere fremkommet mange ønsker om etablering af alternative adgangsmuligheder til skoven – f.eks ønskes adgang nordfra fra Løkkegravene. Skovdistriktet har opfordret Odense kommune til at inddrage dette i den kommunale planlægning.


Forskrifter
Skoven ved Kirkendrup er opbygget således, at arealet nord for Søhusvej og vest for knallertbanen er opbygget som sammenhængende skov uden andre anlæg end en vej rundt på arealet. Her er der mulighed for, at kunne gå forholdsvis uforstyrret i "den store skov" og senere vil mulighederne for o-løb etc være gode hér. På arealet ved Ravnebakken, den tidligere grusgrav, skal der være plads til lidt mere voldsomme ting – her trænes hunde (efter forudgående tilladelse) og der planlægges en MTB-bane hér. Et stykke af skråningerne op mod toppen af Ravnebakken har ved retableringen efter grusgravningen fået lov til at stå urørte hen, her kan jordlagenes foldninger aflæses. Syd for Søhusvej over mod Kirkendrup vil naturen stå mere i højsædet: engene græsses med kreaturer og områderne planlægges at blive forbundet med trampestier: Stier uden meget anlæg. Nord for Kirkendrupvej er skoven anlagt med mange forskellige træarter og mindre enheder, varieret med flere lysninger i skoven. Også her vil der blive anlagt befæstede skovveje og mindre publikumsanlæg som bålplads mm.
Syd for Kirkendrupvej må man gå med hunden uden snor i hundeskoven.
Skoven gennemløbes af adskillige forsyningsledninger, kloak, højspændingsledninger, naturgas mm.

*Afd. 61h (MOS – 1,90 ha), Afd. 62c (REL 1975 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose, som er delt i to dele ved en isprængt mose med andet ejerforhold. Den nordlige del (afd. 61h) er en pilebevokset mose mellem knallertbanen og skovens skel. Der findes en del bjørneklo på åbne arealer. Den sydlige del (afd. 62c) er en ret tør, skyggefuld ellesump med mange visne blade i bunden.
Naturværdi: 3. Plejebehov: Ellesumpen 1. Pilemosen 4.
Målsætning: Pilemosen bag knallertbanen bevares i naturlig succession, dog med bekæmpelse af bjørneklo. Ellesumpens naturkvaliteter kan forbedres ved en nænsom udtynding og hævning af vandstanden.

*Afd. 61j (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose på afgræsset mark (kvæg). Der er meget buskads, men også en del åbent vand.Der er rankegrøde i vandet. Sent på efteråret 1999 var der en del tørlagt tusindblad på bredden. Kreaturerne har adgang til mosen.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af lysåben pilemose.

Afd. 61k (SLE)
Gennemskæres af Vimmelsbækken. Slette drives med afgræsning med henblik på etablering af skovenge.

*Afd. 61l (del af SLE – ca. 0,1 ha) med sø opgravet i 1998.
§ 3-beskyttet sø. Tidligere mosehul der blev opfyldt i 1980’erne. Ligger som en åben kile så man fra vejen kan kigge ind i skoven.
Naturværdi: 4. Søen fungerer som vandhul for kreaturer. Vegetationen er sparsom.
Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af lysåben sø på afgræsset mark.

*Afd. 62f (SØ – ca. 0,2 ha)
§ 3-beskyttet grundvandssø anlagt i forbindelse med retablering efter grusgravning 1997. Søen i bunden af tidligere grusgrav med ret stejle sider.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af sø i tidligere grusgrav. Vegetationen forventes efterhånden af blive tættere og mere interessant.

*Afd. 63c (ENG – 1,10 ha), Afd. 63d (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose og § 3-beskyttet fersk eng. Området er tidligere beskrevet som rørsump (ekstremrigkær). Området indgår i et kompleks af vådområder, som også omfatter afd. 64c.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 2.
Målsætning: Bevaring af mose med potentiel mulig forekomst af ekstremrigkærsplanter. Bevaringen kan f.eks. ske ved fortsat græsning.

*Afd. 64c (MOS – 1,40 ha), Afd. 64p (VLB – 0,10 ha), Viemose Rende
§ 3-beskyttet mose og vandløb. Mose omgivet af moser mod nord og øst. Viemoserenden (reguleret vandløb) går gennem mosen.
Mosen er et ekstremrigkær dækket af tæt buskads. Under buskene er bundvegetationen ret sparsomt udviklet. Der står i vand i bunden. Mosen er tidligere beskrevet som rørsump med enkelte pilebuske. Typiske ekstrem-rigkærsplanter er butblomstret siv, eng-kabbeleje, kær-snerre, sump-snerre og kær-tidsel.
Naturværdi: 2. Plejebehov: 4.
Målsætning: Området er udlagt til fri succession sammen med den nordlige del af afd. 64 a..

Afd. 61o og del af 63b: Registreret losseplads


Konsekvenser

Arealudvikling
I løbet af planperioden tilplantes yderligere 11 ha med løvtræ, især eg, men også lind, bøg og hassel.


Facilitetsopgørelse

 

1.1.1999

Tiltag i planperioden

Primitive lejrpladser 0 +1
Bål- og grill pladser 0 +1
Kortborde/informationstavler 0 +5
P-pladser 3 +1
mountainbikebane 0 +1
Lokalt producerede foldere 0 +1

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning