Nørreby Hals

Generelt
Nørreby Hals, beliggende i Bogense kommune, er en tange der strækker sig ud og skiller vandområderne Agernæs Flak (Kattegat) og noret Nærå Strand. Selve Halsen udgør 20,8 ha. Hertil kommer 3,1 ha beliggende langs stranden vest for det gamle toldsted. Ejendommen omfatter i alt 23,9 ha. Arealet blev er hvervet i 1996 med det formål at udgøre et støttepunkt i vildtreservatet Nærå -Agernæs.


Geologi
Tangen er en stor strandvold opstået ved marine aflejringer. Det inderste af Halsen er mod Nærå Strand beskyttet mod oversvømmelse af gamle højvandsdiger.


Internationale beskyttelsesområder

Nørreby Hals ligger i habitatområde nr. 92.


Fredninger og vildtreservater
Den østlige del af området, selve Halsen, er fredet ved OFN kendelse af 25. juli 1979, og er del af vildtreservatet "Nærå- Agernæs Vildtreservat".


Regionplanlægning

Den østlige del ligger i særlig beskyttelsesområde, den vestlig i et sammenhængende naturområde og i område med almindelige drikkevandsinteresser.


Naturskov
Der er ingen naturskov i området.


Kulturhistorie

Der er ingen kendte fortidsminder på arealet. Det inderste af Halsen er mod Nærå Strand beskyttet mod oversvømmelse af gamle højvandsdiger. Halsen er "altid" indgået i den lokale bevidsthed som et attraktivt område og der afholdes f.eks. fælles Sct. Hansbål på Halsen.


Friluftsliv
Halsen udgør et yndet mål for særlig ornitologer, idet der er gode muligheder for at se mange fugle på stedet.


Målsætninger
Halsen bevares som udgør et væsentligt støttepunkt i vildtreservatet for vildt og publikum.


Forskrifter
På den østlige del af arealet forventes ingen anlæg, men parkeringsmulighederne skal forbedres ligesom der kan etableres bålplads på den vestlige del.

*Afd. 11a (STG – 13,40 ha)
§ 3-beskyttet strandeng med typiske strandengsplanter samt Tæppegræs (opmærksomheds-krævende (X) på gullisten).
Naturværdi: 1. Plejebehov: 2.
Målsætning: Bevaring af strandeng i afsides landskab med mange fugle. Bevaringen kan f.eks. ske ved fortsat græsning.


Konsekvenser

Arealudvikling
Ingen


Facilitetsopgørelse

  1.1.1999

Tiltag i løbet af planperioden

Bål- og grill pladser 0 +1
Kortborde/informationstavler 1(reservatskilt) +1
P-pladser 0 +1

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning