Otterup Byskov

1

Generelt
Otterup byskov ligger i umiddelbar tilknytning til Otterup by i byens nordøstlige hjørne. Ejendommen består nærmest af to dele: Skoven, der er plantet i 1994 og 95 og Otterup Mose. Arealet er på i alt 33,2 ha og blev erhvervet i 1993 og 94 (mosen).


Geologi
Otterup ligger i et forholdsvis stort, temmelig fladt morænelandskab – den nordfynske slette. Jordbunden i Otterup Byskov er overvejende moræneler. Dele af skoven er anlagt oven på en tidligere losseplads. Otterup Mose er oprindelig et ekstremrigkær, men intensiv dræning har ændret denne tilstand.


Internationale beskyttelsesområder.
Skoven ligger ikke i noget internationalt beskyttelsesområde.


Fredninger og vildtreservater

Skoven er ikke omfattet af fredninger eller en del af et vildtreservat.


Regionplanlægning.

Mosepartiet langs Horsebæk ligger i særlig beskyttelsesområde. Hele skoven ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.


Naturskov

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.


Kulturhistorie

Otterup mose var i begyndelsen af 1900- tallet som et meget botanisk interessant ekstremrigkær med mange orkideer. Men afvanding og etablering af en losseplads over mosen i 1950´erne og 60´erne har ændret tilstanden og er nok de mest betydende kulturspor på arealet.


Friluftsliv

Skoven er anlagt som bynær skov for Otterup by . Det er derfor især lokalbefolkningen der benytter skoven . Ved anlægget af skoven blev en vold af afgravet overskudsjord fra Lindegårdsudstykningen, der lå på arealet, flyttet op mod kanten af lossepladsen og denne bakke fungerer som en lille kælkebakke i et område hvor man pga. geologien mangler bakker.


Målsætninger
Skoven drives som bynær, rekreativ skov med vedproduktion. Naturforholdene i mosen bør forbedres.
Matr 31 (der er matrikuleret uden ejer) søges erhvervet mhp at forbedre publikums muligheder for at komme rundt på arealet. Der er ikke planer om yderligere opkøb i området.


Forskrifter

*Afd. 40m (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Regnvandsbassin, som hovedsageligt er omgivet af slette. På nordsiden findes krat og rørsump. Søen er helt lysåben. Vandfladen er åben. Der er kun meget lidt bredvegetation. I østenden findes et opstemningsværk ved et afløb til en grøft.
Naturværdi: 4. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af sø i bynært område. Søen har rekreativ værdi.

*Afd. 42a (MOS – 5,80), Afd. 42c (REL 1970 – 0,50 ha), Afd. 42d (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet mose og sø. Området er stort set omgivet af arealer med andet ejerforhold. Mod syd ligger en afgræsset slette, som tilhører distriktet. Mod vest ligger en ret tør birkeskov uden for skellet. Distriktets område omfatter ekstremrigkær og overgangsrigkær. Den lysåbne del af området domineres af høje arter, især tagrør og stedvis star-tuer. Dette område er ret tørt. Søen er en udgravet andedam.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af artsrigt rigkær omfattende ekstremrigkær. Muligheden for afbrydelse af dræn bør undersøges, men besværliggøres af opstrøms forpligtigelser.

Afd. 40j: FSL Bøgeproveniensforsøg nr 1385.

Afd. 40d og 42b: Registreret losseplads.


Konsekvenser

Arealudvikling
Ingen


Facilitetsopgørelse

  1.1.1999 Tiltag i planperioden
Bål- og grill pladser 1 Stk. Uændret
Kortborde/informationstavler   1
P-pladser   1
Afmærkede ridestier 1 Km Uændret
Andet Lille Kælkebakke Uændret

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning