Driftsplanændringer for Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Kirkendrup Skov og Elmelund Skov.

  • Ændring af friluftszonering for Elmelund Skov 
  • Ændring af skovudviklingsplan for Kirkendrup Skov

 


 

Ændring i friluftsplan i Elmelund Skov

Baggrund for ændringer

I forbindelse med gennemførelsen af skovrejsningsprojektet i Elmelund, der har været finansieret med jagtrelaterede naturforvaltningsmidler, har det været aftalt, at der skulle findes plads til en skydeplads, hvor jagtforeningerne, et mindre antal gange årligt, kan gennemføre lerdueskydning med et begrænset antal deltagere.

I forbindelse med driftsplanprocessen, er der derfor udlagt en facilitetszone i afdeling 1216 med henblik på at etablere skydepladsen indenfor facilitetszonen. Ved den efterfølgende detailplanlægning af skydepladsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbunds skydebanekonsulent, har det imidlertid vist sig nødvendigt at flytte skydepladsens placering til et område, der er udlagt som stillezone. Dette skyldes, at det ved detailplanlægningen viste sig, at der var problemer med at opfylde et afstandskrav på 300 meter til de omkringliggende ejendomme. Ved at flytte skydepladsen, opfyldes afstandskravet om 300 meter.

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen er ændret således, at den nuværende stillezone i afdeling 1216 bliver til facilitetszone, og den nuværened facilitetszone i afdelingen 1215 bliver til stillezone. 

Kortet viser friluftsplanen med planændringer


Ændring af skovudviklingsplan for Kirkendrup Skov

Baggrund for ændringer

I forbindelse med tilplantningen af Kirkendrup Skov i 2006, blev et mindre areal (afd. 1067-d) ikke tilplantet, idet der blev taget hensyn til en ejendom nord for arealet, der lå lavt i terrænet. Naturstyrelsen har efterfølgende erhvervet og nedrevet denne ejendom, hvorfor det ikke længere er nødvendigt at tage hensyn hertil.

Ved tilplantning af skoven i 2006, blev det ligeledes vurderet, at en friholdelse af arealet kunne have betydning for friluftslivet i skoven. Nu hvor skoven begynder at vokse op, kan det konstateres, at der er så mange åbne områder i skoven, at skoven fremtræder fragmenteret. 

Tilplantningen skal sikre en sammenhæng i de skovbevoksede arealer i den vestlige del af Kirkendrup Skov, hvilket vil give oplevelsen af at færdes i en større skov, frem for at færdes i et åbent landskab.

Ændringer i driftsplanen

Afdelingen 1067-d ændres fra skovudviklingstype skoveng til skovudviklingstype bøg med douglasgran og lærkegran. 

 Kortet viser den langsigtede landskabsplan med planændringer

 Kortet viser skovudviklingsplanen med planændringer