Driftsplanændringer for Rødme Svinehaver

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Rødme Svinehaver.

  • Arealet med rødgran ryddes til slette med græsning, med mulighed for at udvikle sig til overdrev.
  • De 1,16 ha bevokset med rødgran i Rødme Svinehaver ændres fra skovudviklingstype 12 til fremover at være uden skovudviklingstype.

 


 

Ændringer i driftsplan for Rødme Svinehaver

Baggrund for ændringer

I slutningen af 2018 blev ejendommen rødmevej 33 erhvervet af NST-Fyn med henblik på at udvide overdrevsarealet ved Rødme Svinehaver og med forudsætningen om, at den bebyggede del af ejendommen blev solgt fra. Ejendommen grænser mod syd op til NST's område, Rødme Svinehaver.

Rødme Svinehaver (nr. 70) er beliggende på toppen af Egebjerg bakker på Sydfyn, og er i dag Fyns bedst bevarede græsland (overdrev). Arealerne på Rødmevej 33 består af agerjord, skov og § 3 naturareal. Hensigten med erhvervelsen var, at udvide det græssede overdrev Rødme Svinehaver mod nordvest og dermed få et større sammenhængende overdrevsareal med græsning. Det erhvervede areal har ikke været sprøjtet, gødsket og omlagt i 20 år, og der er invandret en række overdrevsarter, bla. håret høgeurt, tidlig dværgbunke, alm. gyldenris, håret frytle og blåklokke.

Ændringer i driftsplanen

I forbindelse med sammenlægningen af de to nævnte arealer, skal der ryddes tre mindre arealer med ikke hugstmoden rødgran. Erfaringen er, at hvis reetablering af overdrev sker i tilknytning til eksisterende overdrev, kan artrigdommen øges på ganske kort tid. 0,5 ha med rødgran er beliggende på den nyerhvervede ejendom, Rødmevej 33, mens 1,16 ha rødgran er beliggende på området Rødme Svinehaver, som på nuværende tidspunkt er udlagt til skovudviklingstype 12 - bøg med ask og ær.

Dette medfører, at et samlet område på 1,66 ha ændrer anvendelse fra rødgran til slette med mulighed for at udvikle sig til overdrev. Herved vil de 1,16 ha bevokset med rødgran i Rødme Svinehaver fremover være uden skovudviklingstype.  

 

Kortet viser Naturstyrelsens område, Rødme Svinehaver, med planændringen.