Småøer under skp. 1

Under denne overskrift gemmer sig ud over en række meget små øer også øgruppen Mågeøerne og Fænø Kalv. 
Øerne er for de flestes vedkommende marine dannelser bestående af sand og grusaflejringer – nogle er under nedbrydning, andre under opbygning.
De fleste af øerne er små og har lokalt stor betydning for fuglelivet – særligt i yngletiden. Nogle af øerne har status som ynglefuglereservater med adgangsforbud. Øernes betydning for friluftslivet er gennemgående minimal.
I regionplanmæssig sammenhæng har småøer og rev i de fynske farvande særlig interesse, jf. afsnit 3.2.4.9. Øerne friholdes for jagt og unødige forstyrrelser af hensyn til fuglelivet.
I skarvkolonien på Mågeøerne foretages ingen bestandsregulering, mens det ikke er ønskeligt, at skarven indvandrer som ynglefugl på de øvrige småøer.
Ejendomsretten til de fleste af små-øerne er tilgået staten ved konstatering af nyopdukkede øer (efter Jyske lov). Ud over minimal skiltning findes ingen anlæg af nogen art og øerne lades urørte.
I planperioden skal der foretages registreringer og matrikuleringer af eventuelle nyopdukkede øer på søterritoriet. Mindre ubeboede øer bør desuden erhverves i muligt omfang.

Fænø Kalv


Generelt
Fænø Kalv er en 4,3 ha stor ø beliggende i Lillebælt, vest for Fænø. Øen kan ikke ses fra Fyn, men ligger let tilgængeligt fra den jyske østkyst. Øen er erhvervet i 1981.


Geologi
Fænø Kalv er en moræneø midt i Lillebælt – og lige syd for øen findes bæltets dybeste sted, 81 m u h. Strømmen omkring øen er kraftig.


Internationale beskyttelsesområder.

Ingen


Fredninger og vildtreservater
Fænø Kalv er fredet ved deklaration af 21/3 1922


Naturskov
ingen


Kulturhistorie
Fænø Kalv er et stort forsvarsværk med skanser anlagt af danskerne og deres allierede i sommeren 1659, hvor man havde store invasionsplaner med henblik på at drive svenskerne ud af Hindsgavl. Det primære formål var at standse den svenske flåde fra at trænge ind nord fra Lillebælt.

Fænø og Fænø Kalv var indtænkt i det danske forsvar i 1848-1851 og 1864.


Friluftsliv
Fænø Kalv benyttes i stadigt stigende omfang som mål for mange former for lystsejlere: lystfiskere, dykkere, sejlbåde, motorbåde mv. Der blev, allerede i forbindelse med statens erhvervelse, etableret en primitiv overnatningsplads på øen. Man må tænde bål (øen forsynes dog ikke med brænde), men der er hverken vand eller toiletfaciliteter på øen.
Øens fugleliv, påvirkes meget af øens mange besøgende. Men det vurderes hér at offentlighedens mulighed for at kunne besøge og overnatte på en øde ø, vejer højere på Fænø Kalv end hensynet til fuglelivet.


Målsætninger
Fænø Kalv drives med færrest mulige anlæg, således at den besøgende kan have fornemmelsen af, at komme til "en øde ø". Skanserne holdes fri for tilgroning.
Øen besøges af mange mennesker – og for at forhindre overudnyttelse af øen, kan restriktioner for adgangen blive nødvendige.


Forskrifter

Afd. 3 b og c
§3 omfattet overdrev og strandbred.

Hele øen: Registreret fortidsminde.

Facilitetsopgørelse

  1.1.1999 Planperioden
Primitive lejrpladser 1 Stk. Uændret
Kortborde/informationstavler 2 Stk. Uændret


Mågeøerne

Generelt
Mågeøerne afd. 14 a ligger i Kattegat NNØ for Bogense. Øerne ligger 300 til 1000 meter fra fastlandet og på lavt vand. Øerne kan nås ved vadning. Øerne huser en af landets største skarvkolonier. Mågeøerne var det første sted i Danmarks, at skarver ynglede på jorden. Skarvkolonien var i 1999 på 1.800 par.
Øerne er bevokset med almindelig strandvoldsvegetation. Vegetationen er dog kraftig præget af skarvkolonien. Øerne blev overført fra Landbrugsministeriet til Miljøministeriet i 1981.


Geologi

Øgruppen er opstået ved marin materialeaflejring og består udelukkende af sand og sten. Øerne er under stadig forandring og består af 6-9 småøer.


Internationale beskyttelsesområder
Øgruppen er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde 76 og EF-habitatområde 92.


Fredninger og vildtreservater
Øerne er udlagt som ynglefuglereservat gennem Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 24. november 1994 om Mågeøerne Vildtreservat. Der er adgangsforbud i perioden 1. marts – 31 august.


Friluftsliv
Besøges lejlighedsvis af vadende gæster. Der foregår i perioder en del rekreativt fiskeri omkring øerne.


Målsætning
Øerne overlades fortsat til naturlig udvikling.


Øer ved Bogense


Generelt
4 unavngivne øer vest for Bogense (afd. 13a). Øerne er tilgået staten i 1996 Øerne er sparsomt bevoksede.


Geologi
Øerne er opstået ved marin materialeaflejring. Pga. stadig materialevandring er den sydligste ø ved at blive landfast.


Internationale beskyttelsesområder
Øerne er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde 76 og EF-habitatområde 92.


Fredninger og vildtreservater
Ingen


Friluftsliv
Intet betydende


Målsætning
Øerne overlades fortsat til naturlig udvikling.


Drættegrund


Generelt
Drættegrund (og ikke Drætlingen som anført på foreløbige kort) (afd. 15) er beliggende knap 100 meter V for Dræet ved Æbelø Holm.. Øen er bevokset med almindelig strandvolds-vegetation. Øen er tilgået staten i 1981.


Geologi
Øen er en marin dannelse opstået ved materialevandring. N og NNV for Drættegrund er nye øer under dannelse.


Internationale beskyttelsesområder
Øen er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde 76 og EF-habitatområde 92.


Fredninger og vildtreservater
Øen er udlagt som ynglefuglereservat gennem Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 24. november 1994 om Mågeøerne Vildtreservat. Der er adgangsforbud i perioden 1. marts – 31 august.


Friluftsliv
Har meget få besøgende.


Målsætning
Øen overlades fortsat til naturlig udvikling.


Pludderholm


Generelt
Pludderholm (afd. 48) er beliggende i Odense Fjord NV for Viggelsø. Øen er tilgået staten i 1979.


Geologi
Øen er formentlig opstået ved opkastning af materiale fra sejlrende.


Internationale beskyttelsesområder
Øen er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde 75 og EF-habitatområde 94.


Fredninger og vildtreservater
Øen er beliggende i Odense Fjord Vildtreservat, men er ikke omfattet af bekendtgørelsen.


Friluftsliv
Har meget få besøgende.


Målsætning
Øen overlades til naturlig udvikling.


Vigelsø Kalv


Generelt
Viggelsø Kalv (afd. 49a) er beliggende i Odense Fjord S for Odden på Viggelsø. Er beliggende mindre end 50 meter fra en motorbådsklub Øen er tilgået staten i 1979


Geologi
Øen er formentlig opstået ved opkastning af materiale fra sejlrende. Øen består stort set kun af sten.


Internationale beskyttelsesområder
Øen er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde 75 og EF-habitatområde 94.


Fredninger og vildtreservater
Øen er beliggende i Odense Fjord Vildtreservat, men er ikke omfattet af bekendtgørelsen.


Friluftsliv
Har meget få besøgende.


Målsætning
Øen overlades til naturlig udvikling.


Ægø


Generelt
Ægø (afd. 69a) er beliggende i Lillestrand mellem Bogø og Langå Hoved ved Fynshoved. Øen er tilgået staten i 1979


Geologi
Øen er opstået gennem marin dannelse. Der er flere store sten på øen.


Internationale beskyttelsesområder
Øen er omfattet af EF-habitatområde 91.


Fredninger og vildtreservater
Ingen


Friluftsliv
Har meget få besøgende.


Målsætning
Øen overlades til naturlig udvikling.


Melen


Generelt
Ægø (afd. 69a) er beliggende i Lillestrand mellem Bogø og Langå Hoved. Øen er tilgået staten i 1979


Geologi
Øen er opstået gennem marin dannelse. Der er flere store sten på øen.


Internationale beskyttelsesområder
Øen er omfattet af EF-habitatområde 91.


Fredninger og vildtreservater
Ingen


Friluftsliv
Har meget få besøgende.


Målsætning
Øen overlades til naturlig udvikling.


Skålholm


Generelt
Skålholm (afd. 346a) er beliggende V for vadevejen til Svelmø ved Hanse Bugt. Øen er meget lav og er hovedsagelig bevokset med tagrør. Øen er tilgået staten i 1982.


Geologi
Øen er opstået gennem marin dannelse og består hovedsagelig af sand.


Internationale beskyttelsesområder
Ingen


Fredninger og vildtreservater
Ingen


Friluftsliv
Ingen


Målsætning
Øen overlades til naturlig udvikling.


Græsholm


Generelt
Græsholm (afd. 99a) er beliggende mellem Bågø og Årø i Lille Bælt. Øen er tilgået staten i 1982.


Geologi
Øen er opstået gennem marin dannelse. Pga. marin erosion er øen blevet reduceret til en stenrevle der kun er synlig ved lavvande.


Internationale beskyttelsesområder
Øen er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 47 og EF-habitatområde 96


Fredninger og vildtreservater
Ingen


Friluftsliv
Ingen

Målsætning
Øen overlades til naturlig udvikling.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning