Småøer under skp. 2

Småøerne under skp. 2 er Vresen, Smørstakken, del af Storeholm, Storeholmsrev, samt Nyland og Nylands Kalv. Øerne er alle marine dannelser. Øerne er for de flestes vedkommende marine dannelser bestående af sand og grusaflejringer – nogle er under nedbrydning, andre under opbygning.
De fleste af øerne er små og har lokalt stor betydning for fuglelivet – særligt i yngletiden. I regionplanmæssig sammenhæng har småøer og rev i de fynske farvande særlig interesse, jf. afsnit 3.2.4.9. Nogle af øerne har status som ynglefuglereservater med adgangsforbud. Øernes betydning for friluftslivet er gennemgående minimal.
Øerne friholdes for jagt og unødige forstyrrelser af hensyn til fuglelivet.
Ejendomsretten til de fleste af små-øerne er tilgået staten ved konstatering af nyopdukkede øer (efter Jyske lov). Ud over minimal skiltning findes ingen anlæg af nogen art og øerne lades urørte.
I planperioden skal der foretages registreringer og matrikuleringer af eventuelle nyopdukkede øer på søterritoriet. Mindre ubeboede øer bør desuden erhverves i muligt omfang.


Vresen afd. 699a


Generelt
Vresen er beliggende i Storebælt mellem Nyborg og nordspidsen af Langeland. Øen Vresen, der oprindeligt var en forholdsvis stor moræneø med huse, eksisterer ikke længere. I dag er det faktisk sandrevet Langesand og Tamodde, der bærer navnet Vresen. Øen er bevokset med strandvegetation på de højeste dele. Øen er erhvervet i 1997.


Geologi
Øen består i dag af sand og grusaflejringer. Øen er udsat for konstante ændringer i form af havets nedbrydning og aflejring af materiale. Øen nedbrydes fra N, men vokser langsomt mod SSØ ved marin aflejring.


Internationale beskyttelsesområder
Vresen er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 73 og EF-habitatområde 100.


Fredninger og vildtreservater
Vresen er ynglefuglereservat. Vresen og dele af det omliggende søterritorium er omfattet af et forslag om et jagtfrit område.


Kulturhistorie
Der er i kraft af øens tidligere størrelse og det forhold at den var beboet, knyttet kulturhistorie til øen. Da øen er nedbrudt af havet, findes ingen kulturhistoriske spor på den nuværende ø. I havet nord og nordøst for øen findes formodentlig resterne af tidligere bebyggelse og af en brønd.


Friluftsliv
Øen er i sensommermånederne mål for lystsejlere. Øens fugleliv forstyrres af disse besøgende. Især er ulovlig landgang i yngletiden belastende for fuglelivet. Øen er ynglefuglereservat med adgangsforbud i perioden 15. marts til 30 juni.


Målsætninger
Vresen drives uden anlæg, dog skiltes med adgangsforbud i fuglenes yngletid. Mere intens håndhævelse af adgangsforbudet i ynglesæsonen bør overvejes.


Forskrifter
§3 omfattet strandbred.


Smørstakken


Generelt
Vest for Lohals ligger Smørstakken (afd. 700). Smørstakken er p.t. kun oven vande ved kraftigt lavvande. Øen er af samme grund i øjeblikket uden vegetation. Øen er tilgået staten i 1982.


Geologi
Øen består i dag af sand og grusaflejringer og må p.t. mest karakteriseres som et rev. Øen er udsat for konstante ændringer i form af havets nedbrydning og aflejring af materiale.


Internationale beskyttelsesområder
Smørstakken er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 73 og EF-habitatområde 100.


Fredninger og vildtreservater
Ingen.


Kulturhistorie
Øen og revet har gennem tiden indgået i lokalbefolkningens tradition for jagt og fiskeri.


Friluftsliv
Der forekommer en del lystfiskeri og fritidsfiskeri omkring øen.


Målsætninger
Øen overlades til naturlig udvikling.


Forskrifter
§3 omfattet strandbred.


Storeholm


Generelt
Nordvest for Ristinge Hale ligger Storeholm (afd. 429 a), som distriktet ejer en del af. I forlængelse af Storeholm findes Storeholms Rev. Øen er bevokset med almindelig strandvolds- og strandengsvegetation. På vaderne mod NØ findes karakterarter for vader. Øen er tilgået staten i 1981.


Geologi
Øen er en marin dannelse af sand og grusaflejringer. Øen og revet er udsat for konstante ændringer i form af havets nedbrydning og aflejring af materiale. Øen nedbrydes langsomt fra SW, men vokser ved aflejring af materiale mod NW og NØ. Mod NØ er der store vader.


Internationale beskyttelsesområder
Storeholm er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 71 og EF-habitatområde 111.


Fredninger og vildtreservater
Storeholm er omfattet af Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse af 30. juni om Sydfynske Øhav Vildtreservat. Der er færdselsforbud på hele Storeholm i perioden 1. marts til 15. juli. På de statslige arealer er der forbud mod jagt på vandfugle.


Kulturhistorie
Øen og revet har gennem tiden indgået i lokalbefolkningens tradition for jagt og fiskeri.


Friluftsliv
Tidligt forår og efterår forekommer der lejlighedsvis lystfiskeri fra stranden.


Målsætninger
Øen og revet overlades til naturlig udvikling.


Forskrifter
§3 omfattet strandbred.


Nyland og Nylands Kalv


Generelt
Nyland og Nylands Kalv ligger i det Sydfynske Øhav, mellem Store Egholm og Urehoved på Ærø. Nyland og Nylands Kalv er i perioder én sammenhængende ø. Øerne er bevokset med almindelig strandvoldsvegetation. Nyland og Nylandskalv er tilgået staten i 1941.

Geologi
Øerne er marine dannelser bestående af sand, grus og stenaflejringer. Øerne er under stadig forandring.


Internationale beskyttelsesområder
Øerne er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 71 og EF-habitatområde 111.


Fredninger og vildtreservater
Øerne er omfattet af omfattet af Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse af 30. juni om Sydfynske Øhav Vildtreservat. På øerne er forbud mod jagt i september. På det omgivende fiskeriterritorium er der forbud mod jagt fra ikke opankret fartøj.


Kulturhistorie
Ubekendt


Friluftsliv
I sommerperioden sejler en del besøgende til øerne i joller. Der er ved skiltning henstillet til at begrænse færdsel på øerne i yngletiden.


Målsætninger
Øerne overlades til naturlig udvikling.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning