Sønderskovgård

Generelt
Sønderskovgård ligger i Broby kommune, ca 4 km sydvest for Nr. Broby. 
Ejendommen er på 48,5 ha og blev erhvervet i 1987 med etablering af en frøplantage for øje.
I driftsbygningerne er etableret klængestue
Den forholdsvis magre jord, det forhold at klimaet i området omkring Hårby er temmelig tørt samt at området er rimelig skovfattigt har været medvirkende faktorer for placeringen af frøplantagen.
Arbejdet med planlægningen af og i frøplantagen foretages af Statsskovenes Planteavlsstation.
Fyns Statsskovdistrikt fungerer som entreprenører, der udfører de praktiske arbejdsopgaver samt fører tilsyn med arealet fra den tilknyttede skovløberbolig.
Pr. 1.1 99 mangler tilplantning af enkelte arealer, der planlægges tilplantet med buske eller træarter hvor frøbehovet er lille.


Geologi

Sønderskovgård ligger i morænelandskabet syd for Synebjergbuen i et område med dødistopografi. Mod syd findes en senglacial smeltevandsfloddal.
I det nordvestlige hjørne af arealet er jordarten glacialt smeltevandsgrus, i den nordlige del i øvrigt er der et større område med moræneler. Omkring selve gården finder man glacialt smeltevandssand og –grus samt et mindre parti med postglacialt ferskvandsgytje. Syd for gården er man ned på smeltevandsfloddalens leje, her findes ekstramarginalt smeltevandssand.
Sønderskovgård er beliggende i geologisk interesseområde nr. 125, Svanninge Bakker – Odense Ådal. Dette område har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi som et af Danmarks mest markante randmoræner med inderlavning.


Internationale beskyttelsesområder.
Sønderskovgård ligger ikke i internationalt beskyttelsesområde.


Fredninger og vildtreservater
Området er ikke fredet eller beliggende i et vildtreservat.


Regionplanlægning.

Området ligger i sammenhængende naturområde og i område med særlige drikkevands-interesser.


Naturskov

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.


Kulturhistorie

Der er ikke registreret fortidsminder på ejendommen.


Friluftsliv

Ejendommen har kun ringe betydning for friluftslivet.


Målsætninger

Fortsat drift i samarbejde mellem Planteavlsstationen og distriktet med henblik på optimal frøproduktion.


Forskrifter

Sønderskovgård rummer ingen § 3 arealer.
Ejendommen støder mod syd op til Kasbækken – et ureguleret tilløb til Hårby Å. Løvtræbevoksningerne, der kranser ned til bækken, drives meget ekstensivt.
Det overvejes at anlægge en mindre sø i afd. 132 g.


Konsekvenser

Arealudvikling
Der forventes ingen arealudvidelse, men 1.9 ha uku areal overgår til frøplantage.


Facilitetsopgørelse

I løbet af planperioden forventes opstillet 1 kortbord/informationstavle og etableret 1 primitiv lejrplads.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning