Vestærø

Generelt
Arealerne på Vestærø 30,5 ha (alle i Ærøskøbing kommune). er beliggende dels ved Borgnæs vest for Ærøskøbing og dels ved Vorbjerg (Vitsø Nor) syd for Søby. Borgnæs arealerne (afd. 375 og 376) udgør 15,4 ha. og arealerne ved Vorbjerg (afd. 370 – 373) udgør 15,1 ha.
Borgnæs skov er en ung løvskov, plantet i 1990. Den består fortrinsvis af bøge-, eg- og askebevoksninger. Ud over skoven findes åbne græsarealer der mod nordøst grænser direkte ned til farvandet Revkrog.
Vorbjerg skov er ligeledes en ung skov bestående af bøge-, ege-, aske-, linde-, og fuglekirsetræbevoksninger. Den er plantet på Vitsø Nors sydlige skrænter. Vitsø Nor er inddæmmet. Udover selve skovrejsningen findes græsarealer i Noret samt mindre råstofindvindingsområder nær dæmningen i Norets vestlige del.


Geologi
Landskabet på Vestærø er morænelandskab med overvejende ler i underbunden. Arealerne nede i Vitsø Nor består af marint sand og gytje.
Borgnæs Skov ligger indenfor det udpegede nationale geologiske interesseområde nr. 128, Fynske Øhav, som er internationalt berømt for sine utallige kystformer.


Internationale beskyttelsesområder.
Ingen af arealerne ligger i internationale beskyttelsesområder.


Fredninger og vildtreservater
Den nordligste del af Vorbjerg Skov samt Vitsø Nor arealerne er fredet ved OFN kendelse af 11. februar 1994.


Regionplanlægning.
Borgnæs Skov ligger i sammenhængende naturområde, Vorbjerg Skov dels i særlig beskyttelsesområde, dels i sammenhængende naturområde, Vitsø Nor i særlig beskyttelses-område.
Borgnæs Skov ligger dels i område med særlige drikkevandsinteresser, dels i område med almindelige drikkevandsinteresser og endelig for en dels vedkommende i 300 meter beskyttelseszone omkring drikkevandsboring. Vorbjerg Skov ligger i områder med dels almindelige, dels begrænsede drikkevandsinteresser. Vitsø Nor ligger i område med begrænsede drikkevandsinteresser.


Naturskov
Der er ikke udlagt arealer på Vestærø i medfør af naturskovsstrategien.


Kulturhistorie

Ingen kendte fredede fortidsminder i området.


Friluftsliv
Den friluftsmæssige benyttelse af arealerne ved Vorbjerg er meget begrænset. Skoven ved Borgnæs og de tilstødende græsarealer benyttes en del af beboerne i det nærliggende sommerhusområde.


Målsætninger

Skovdrift
Dele af både Vorbjerg- og Borgnæs Skov kan udvikle sig til god produktionsskov. I skovdriften tages væsentlige hensyn til de publikums- og naturmæssige værdier.
Friluftsliv
I takt med at skovrejsningen vokser til, vil skovens anvendelighed til friluftsformål øges. Arealerne ved Vorbjerg kan med tiden kobles til det eksisterende stisystem i Vitsø Nor og faciliteterne for friluftslivet forbedres. Ellers fastholdes det nuværende niveau i tilbudene for friluftslivet.
Køb og salg.
Der er et ret stærkt lokalt ønske om yderligere skovrejsning i området. Der er jævnligt ejendomme til salg.

Forskrifter

*Afd. 370a (MOS – 2,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. To stykker mose, der indgår i et større moseområde bag havdige. Mosestykkerne er ikke skarpt afgrænsede i terrænet. De lokaliseres bedst ved pejling til den nærliggende Vitsø Mølle. Mosen er helt lysåben og består af en mosaik af rørbevoksede øer og tanger med mellemliggende store åbne vandflader. Øerne er utilgængelige uden brug af båd. Planter, der forekommer i mosen, kan potentielt også forekomme i distriktets områder. Floralisten dækker derfor hele mosen.
Naturværdi: 2. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af moseområder i rørsump på tidligere havbund.

*Afd. 371g (ENG – 0,90 ha), Afd. 372f (ENG – 0,30 ha), Afd. 373a (ENG – 2,20 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Eng omkring afvandingsgrøft i udkanten af den tørlagte Vitsø. Mod syd findes nyplantet skov på en skrænt. Størstedelen af området er ret tørt. Der er lidt buskads.Grøften er bred og dyb med stillestående andemadsdækket vand. Engen afgræsses af får.
Naturværdi: 2. Engen er ikke så interessant ud fra et botanisk synspunkt, men den indgår i et smukt landskab. Plejebehov: 2.
Målsætning: Bevaring af eng i udkanten af tidligere havbugt. Bevaringen kan f.eks. ske ved fortsat græsning.

Afd. 375a (SLE – 5,00 ha)
Område, omlagt 1996 fra alm. landbrugsdrift til græsning, hvoraf størstedelen er en afgræsset mark (tyrekalve). Vegetationen er trivielle græsser og kløvere, mv. I syd findes et område til publikumsaktiviteter.

*Afd. 376d (ASK 1991 – 0,60 ha), Afd. 376g (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Delvis askebeplantet mose. Mod nord findes nyplantet skov. Mod syd findes et træklædt dige op mod marker med andet ejerforhold. En del med unge ask i rækker skiller to egentlige vådområder. I det østlige vådområde er der fritstående vand omgivet af tagrør og kogleaks. Vandet er klart. Det vestlige vådområde er noget mere tørt og med megen vegetation. Mellem askene og det vestlige vådområde findes et tørt parti. Vådområderne blev etableret i forbindelse med tilplantningen i 1990.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af moseområder i tilknytning til askeskov.


Konsekvenser

Arealudvikling
Ingen


Facilitetsopgørelse

  1.1.1999

Tiltag i løbet af planperioden

P-pladser 2 uændret
Vandretursfolder 0 1 fællesfolder for arealer på Ærø

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning