Vestermose Skov m.fl.

De tre områder behandles i det følgende hver for sig.


Vestermose Skov

Generelt
Vestermose skov er beliggende umiddelbart nord for Ejby i Ejby kommune og grænser op til selve byen. Ejendommen er på 46,3 ha og er erhvervet 1995 – 1998, dels ved opkøb fra 3 ejendomme, dels ved et mageskifte, hvorved arealet blev sammenhængende. Arealerne var ved erhvervelsen landbrugsjord, bortset fra mose- og søarealer samt et par mindre skovplantninger – formålet med erhvervelserne var bynær skovrejsning. 
Skoven er plantet 1998 og ´99.


Geologi

Skoven ligger i et ret fladt morænelandskab. Arealet falder lidt ned mod Viby å, der danner skovens vestgrænse.
Jordbunden er noget varieret: mod syd ekstramarginalt smeltevandssand på de laveste partier overlejret med postglacialt ferskvandstørv, mod nord og øst moræneler.
Overalt rimelig vandpåvirket – ned mod åen med en del vandstuvning. Der er en del gennemgående dræn på arealet, som af opstrøms hensyn ikke kan afbrydes.


Internationale beskyttelsesområder.

Ingen


Fredninger og vildtreservater

Ingen fredninger eller vildtreservater i området.


Regionplanlægning
Den vestligste del af Vestermose Skov ligger i særlig beskyttelsesområde, resten af skoven er i normal område. Hele skoven ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, den sydvestligste del ligger i beskyttelsesområde for drikkevandsboring. Der er 2 vandboringer på arealet.


Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien i Vestermose skov.


Kulturhistorie
Skoven ligger i en område, hvor der findes en del sten- og jernalderbopladser, og der er også konstaterede bopladser på ejendommen. Der er dog ikke bevaret nogle synlige tegn derpå. I forbindelse med jordbehandlingen til kulturanlægsforsøget blev der foretaget en prøvegravning, som viste spor efter yngre stenalder og ældre jernalder, men sporene var i så dårlig stand, at der ikke var basis for videre undersøgelser eller undladelse af skovplantning. I anledning af indvielsen af skoven opstillede Ejby lokalråd en mindesten for dagen.


Friluftsliv
Skoven er anlagt som bynær skov for Ejby by . Det vil derfor især være lokalbefolkningen der benytter skoven . Kommunens stisystem er forbundet med skoven.


Målsætninger
Skoven drives som bynær, rekreativ skov med vedproduktion. Publikumsforholdene forbedres med anlæg af befæstede veje, bålplads etc. Når skoven er groet bedre til kan en primitiv lejrplads etableres i den nordlige del af skoven. Dele af arealet er erhvervet med jagtret for tidligere ejer i en årrække. Når denne ret ophører forventes fiskeriet i søen klassificeret som frit fiskeri.
Skovarealet ønskes forøget særlig mod nord, hvor grundvandsinteresserne er store.


Forskrifter
I kulturplanen er vist periodens kulturplan, omfattende den resterende tilplantning af skoven.

Afd 110d og 110 e: FSL kulturanlægsforsøg

*Afd. 110j (MOS ), Afd. 111l (MOS ) og 111m (SØ) Vestermose
§ 3-beskyttet mose. Del af en større mose på begge sider af Viby Å nordvest for Ejby. Den nordlige del af området består hovedsageligt af rørsump. Der er partier med åbent vand bevokset med store pilebuske. På tværs af den nordlige del går et bælte med rød-gran og rød-el. Den sydlige del er meget fugtig og med en sø (afd 111 m). Den ligger helt lysåbent og er dækket af strand-kogleaks og andre græsagtige planter.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af mose med rørsump i naturlig succession.

Slettearealet øst for søen (111 f) drives med slåning


Konsekvenser

Arealudvikling
I løbet af periodens begyndelse plantes 25 ha til med løvtræ, især bøg, eg og ask. Herudover anlægges en børneskov.


Facilitetsopgørelse

  1.1.99 Tiltag i planperiode
Bål- og grill pladser   +1
primitiv lejrplads   +1
Kortborde/informationstavler   +2
P-pladser 1 ved Ejby Rådhus +1
Hundeskove   Indhegnet areal ca 4,5 ha


Holmeskoven

Generelt
Holmeskoven ligger i Ejby kommune sydvest for Gelsted på Holmegårdens tidligere jorde. Ejendommen blev erhvervet 1996 efter initiativ fra Gelsted Borgerforening, der nu ejer jorden mellem skoven og gården. Ejendomen omfatter 23,2 ha. Skoven blev plantet foråret 1997.


Geologi.
Skoven ligger på et forholdsvis fladt område der hæver sig noget mod nord. Den sydlige del består af smeltevandssand og –grus og moræneler i den nordøstlige del med indslag af ferskvandstørv og –gytje. Den flade jord er noget vandpåvirket – arealet ligger lige nord for Gelsted Mose – et stort moseområde. Arealet krydses af den rørlagte "Holmebæk". I forbindelse med planlægningen af arealet blev det vurderet for omfattende og usikkert at fritlægge bækken.


Internationale beskyttelsesområder.
Ingen


Fredninger og vildtreservater
Ingen fredninger eller vildtreservater i området.


Regionplanlægning.
Holmeskoven ligger i sammenhængende naturområde med almindelige drikkevandsinteresser.


Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien i Holmeskoven.


Kulturhistorie
Ved den arkæologiske rekognoscering forud for skovrejsningen gav ingen resultater. Men det har efterfølgende vist sig, at der i afd 115a er rester af et voldanlæg fra middelalderen. Mod sydøst afgrænses skoven af et nedlagt banespor, anlagt i forbindelse med grusgravning syd og vest for Gelsted.
I forbindelse med indvielsen af skoven opstillede Gelsted Borgerforening en mindesten for dagen.


Friluftsliv
Skoven er anlagt som bynær skov for Gelsted by . Det vil derfor især være lokalbefolkningen der benytter skoven. Kommunens stisystem passerer gennem skoven. Arealerne vest for skoven tilhører Gelsted Borgerforening, med hvem der er et godt, men uformelt, samarbejde om arealerne: Borgerforeningen arealer er offentligt tilgængelige og indrettet med bl a bålplads. Foreningen har planer om at etablere et overdækket opholdssted og primitiv lejrplads på arealet. Foreningens arealer danner således en overgang med forskellige friluftsanlæg ind til "den vilde skov", som skovdistriktet administrerer. Ved Præstens sø er der hen over skel anlagt et fælles græsareal til ophold og afgræsning.


Målsætninger
Skoven drives som bynær, rekreativ skov med vedproduktion. Samarbejdet med den lokale borgerforening om arealernes drift bevares. I tilfælde af, at Borgerforeningens aktiviteter ophører kan publikumsanlæg som bålplads mm anlægges. Der er ingen planer om udvidelse af skovarealet.


Forskrifter
Del af 115 a: Arealet ved voldstedet: her føres en meget aktiv hugst med henblik på etablering af lysåben skov.

*Afd. 115f (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose umiddelbart nord for tidligere jernbanedæmning. Mosen har sammenhæng til den rørlagte Holmebæk.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 2.
Målsætning: Forbedring af lille moses naturkvalitet ved hævning af vandstand.

*Afd. 115m (SØ – 0,20 ha)
Sø anlagt foråret 1997.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 3.
Målsætning: Bevaring af lille sø, som skaber afveksling i et ungt skovområde.


Konsekvenser

Arealudvikling
Ingen planlagte ændringer i perioden


Facilitetsopgørelse

  1.1.99

Tiltag i planperioden

Kortborde/informationstavler   +1
P-pladser (i samarbejde med Borgerforening) 1 uændret


Klakkebjerg

Generelt
Klakkebjerg ligger i Aarup kommune mellem Aarup og Gelsted på nordsiden af Brænde Å-dalen. Ejendommen blev erhvervet 1997 i et samarbejde mellem Fyns Amt, der bidrog med ¼ af købsprisen , og Fyns Statsskovdistrikt, der varetager driften af arealerne. Ejendommen omfatter 36 ha omkring højdepunktet Klakkebjerg, 71 meter over havet. Mod nord er ejendommen skovbevokset, mod syd tilplantet med nordmannsgran til juletræsproduktion. Fra Klakkebjerg er der en vid udsigt over Vestfyn.


Geologi
Ejendommen ligger i kuperet randmoræneområde ned mod Brænde Å. Jordarterne er smeltevandssand og –grus Ned mod Brænde Å findes moræneler.


Internationale beskyttelsesområder
Ingen


Fredninger og vildtreservater
Ingen fredninger eller vildtreservater i området.


Regionplanlægning
Klakkebjerg ligger i særlig beskyttelsesområde med almindelige drikkevandsinteresser.


Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien på Klakkebjerg.


Kulturhistorie
I ejendommens vestlige hjørne findes et gammelt vadested over bækken.


Friluftsliv
Klakkebjerg er en meget spændende ejendom at besøge – meget varieret inden for korte afstande. Det har forbløffende hurtigt udviklet sig til et besøgsmål, hvortil publikum laver udflugter. Spejdercenteret Skovbrynet er nabo, og herfra udgår en del organiseret aktivitet.


Målsætninger
Brænde Ådal er et af amtets indsatsområder for naturforvaltning. Ejendommen Klakkebjerg indgår som en nøgleejendom i området. Tidligere blev Brænde ådal i almindelighed og området omkring Klakkebjerg i særdeleshed, anset for en af de vigtigste botaniske lokaliteter på Fyn med mange sjældne arter. Målet med erhvervelsen er at genskabe de tidligere overdrev på ejendommen samt at åbne dele af Brænde Ådalen for publikum.


Forskrifter
Skoven overgår i planperioden til græsningsskov. Juletræs- og pyntegrøntsarealerne afvikles løbende af tidligere ejer frem til udgangen af 2004, hvorefter arealerne overgår til afgræsning.

*Afd. 140h (ORE – ca. 1,5 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Overdrev på stejl nord- og østvendt skrænt langs skellet. Neden for skrænten ligger en mose (afd. 140j) i nordvest. Oven for skrænten ligger en ret tør slette med høje græsser. Der er spredte små vedplanter på overdrevet.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 2.
Målsætning: Bevaring af overdrev på nordøstvendt skrænt.

*Afd. 140j (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose mellem høje bakker i skellet neden for et overdrev (afd. 140h). Mosen gennemstrømmes af en bæk, som følger skellet. Derudover er mosen forholdsvis tør uden åbent vand. I mosen står spredte større træer.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 4.
Målsætning: Bevaring af træbevokset mose i kuperet område.

*Afd. 143a (MOS – 1,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose på nordsiden af Brænde Å helt omgivet af arealer med andet ejerforhold. Mod nordøst rejser sig træklædte bakker.
Mosen er under stærk tilgroning med Bjørneklo.
Naturværdi: 3. Plejebehov: 2.
Målsætning: Bevaring af åben engagtig mose ved en å. Bevaringen kan f.eks. ske ved græsning.


Konsekvenser

Arealudvikling
Løvtræarealet øges med 2,4 ha eg, i takt med afviklingen af julebevoksningerne udlægges godt 20 ha til græsningsområde.


Facilitetsopgørelse

  1.1.99

Tiltag i planperioden

Kortborde/informationstavler 1 uændret
P-pladser 1 uændret
Afmærkede vandreruter 2 Km udvides
Folder   +1

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning