Driftsplan Himmerland

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende
driftsplan

Sammenlægning af enheder:

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Enhedssammenlægning.

Fokus på mere biodiversitet til glæde for naturen og friluftslivet:

I driftsplansperioden vil der være fokus på at skabe mere biodiversitet, hvilket både kommer til at gavne naturen samtidig med, at mere liv og en større variation vil give flere oplevelser for friluftslivet.

I Rold Skov er der gennem de seneste 15 år skabt mere end 50 nye søer og vandhuller, arealer domineret af løvtræ er øget med 25% og der er etableret 50% flere lysninger i skoven.

Denne udvikling vil i de kommende 15 år bl.a. understøttes med eksempelvis ny afgræsning af ca. 65 ha lysåbne arealer i umiddelbar tilknytning til Rold Skov. Arealer der med den rette pleje vil kunne ændres fra landbrugsjord til overdrev. Afgræsningen gennemføres på tværs af skovbrynene, hvorved der i fremtiden skabes en flydende overgang mellem lysåbne overdrevsarealer og den tætte skov til stor gavn for en række sjældne dyr og planter.

”Målet er hele tiden at skabe en mere rig og spændende natur. I driftsplanen er der derfor et særligt fokus på f.eks. genopretning af moser, lysåbne pletter, naturlig hydrologi, mere afgræsning, samt fremme af mere stabile og længelevende træarter.”

Bendt Egede Andersen, skovrider i Naturstyrelsen Himmerland

Konkrete mål:

  • 65 ha landbrugsjord i Rold Skov skal afgræsses og ændres til overdrev.
  • 9 ha med genopretning af naturlig hydrologi.
  • 13,5 ha med genopretning af moser bl.a. ved rydning af sitkagran og hævning af vandstand.
  • 28 ha med ny græsningsskov
  • 31 ha med blandede tiltag, f.eks. rydning af uønsket opvækst, sikring af udsigt, naturlig succession, sikring af gamle egetræer mm.
  • Generelt fremme mere stabile blandingsskove med en mosaik af både løv-og nåletræer, samt en højere andel af ældre træer.
LivøVilsted SøArealer på NordfurJenleHavbjerg Skov og Brokholm SøSø- og vådområder Vestsalling (Spøttrup Sø, arealer ved Durup, Grynderup Sø)Sø- og vådområder Vestsalling (Spøttrup Sø, arealer ved Durup, Grynderup Sø)Småarealer ved Salling, Aulum og Lundø mm. (Arealer på Lundø)Småarealer ved Salling, Aulum og Lundø mm.Skovarealer i VesthimmerlandSkovarealer i VesthimmerlandNaturarealer i VesthimmerlandNaturarealer i VesthimmerlandNaturarealer i VesthimmerlandVokslev Kalkgrav og Halkær MølleVokslev Kalkgrav og Halkær MølleSct. Nicolai Bjerg ved SebbersundKulturhistoriske områderRold Skov og Rebild BakkerNørager SkovSkovrejsning og naturarealer ved AalborgSkov og naturarealer langs KattegatkystenSkov og naturarealer langs KattegatkystenSkov og naturarealer langs KattegatkystenSkov og naturarealer langs KattegatkystenSkindbjerg Lund SkovJuelstrup SøVrå Mølle og Blåkilde DambrugNatur og skovarealer ved Mariager FjordØer i Mariager Fjord, Limfjorden og KattegatØer i Mariager Fjord, Limfjorden og KattegatSmidie KalkgruberFriluftsarealer i VesthimmerlandFriluftsarealer i VesthimmerlandFriluftsarealer i Vesthimmerland

Har været i høring

Plan var i offentlig høring frem til den 9. marts 2018

De indkomne høringssvar er behandlet og indarbejdet i driftsplanen. Høringsnotat og materiale findes herunder:

Høringsnotat Himmerland

Høringsbrev

National høringsliste

 Sådan bliver en driftsplan til