Sammenlægning af enheder

Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen i Himmerland overtaget naturarealer på i alt 729,4 hektar fra den tidligere enhed Midtjylland, som ved sammenlægningen er blevet nedlagt. Ved enhedsændringerne har Naturstyrelsen i Himmerland ligeledes overtaget arealer fra Naturstyrelsen i Kronjylland på 78,5 hektar samt et mindre areal på 10 hektar, Aggersborg, fra Naturstyrelsen i Thy.

Enhedens samlede areal er nu på 5.747,3 hektar.

 

Arealer fra Midtjylland

De overdragne arealer fra Midtjylland omfatter hovedsageligt åbne arealer som arealerne på Nordfur, der med sine ca. 100 hektar er præget af kystklinter og erosionsdale, som domineres af arealer med vedvarende græs, samt områderne i Vestsalling, omfattet af Spøttrup Sø, Grynderup Sø og to små arealer ved Durup, som er kystnære, lysåbne naturområder, som domineres af søer, eng- og mosearealer samt enkelte slettearealer. Jenle på i alt 38 hektar er ligeledes udlagt som åbne arealer, primært landbrugsarealer og slette.

Derudover er områderne Havbjerg Skov og Brokholm Sø også overdraget, som består af sø, skov- og mosearealer. Områderne er etableret som et stort sammenhængende skovrejsnings- og naturgenopretningsprojekt på i alt 289 hektar, som blev gennemført i perioden 1995-2004. Formålet var at genskabeBrokholm Sø og Gåsemosen samt nedsætte kvælstof udledning til Limfjorden og i tillæg rejse en blandet løv- og nåleskov.

Arealer ved Salling, Aulum, Lundø mm. er uddelt til henholdsvis Naturstyrelsen i Himmerland samt Naturstyrelsen i Vestjylland. Naturstyrelsen i Himmerland har overtaget 12,1 ha på halvøen Lundø, som er domineret af strandeng og slette.

Yderligere beskrivelse af områdeplanerne for arealerne findes her:

Arealer på Nordfur

Havbjerg Skov og Brokholm Sø

Jenle

Småarealer Salling (Arealer på Lundø)

Sø- og vådområder Vestsalling (Spøttrup Sø, arealer ved Durup, Grynderup Sø)

 

Arealer fra Kronjylland

De overdragne arealer fra Kronjylland omfatter knap 80 hektar, hvoraf områderne Frydensbjerg og Katbjerg Odde samt Ajstrup Strand er præget af lysåbne naturområder med mose, overdrev, fersk eng samt strandeng, og området Mosely, som udgør ca. 32 hektar, er præget af en egeskov, slette samt mose og sø.

 

Arealanvendelse og -sammensætning

Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen i Himmerland pr. 1. januar 2019, udgør 5.747,3 hektar, hvilket er ca. 57 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Himmerland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

 

Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen i Himmerland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen. 

 

Arealsammensætning

Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.

 

Af diagrammet fremgår det, at ud af de 5.747,3 hektar består 47 % af skovbevoksede arealer og 53 % af lysåbne naturarealer. De skovbevoksede arealer er fordelt med mellem cirka 50 % nåletræ og 50 % løvtræ.

Især andelen af lysåbne arealer er steget ved overdragelse af arealerne fra henholdsvis Midtjylland og Kronjylland grundet overdragelsen af større søer omgivet af eng- og mosearealer, som Brokholm Sø, Grynderup Sø og Spøttrup Sø, samt større overdrevs- og sletteområder på Nordfur.