Friluftsarealer i Vesthimmerland

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter tre mindre områder i Vesthimmerland; Naturstien Nibe-Haubro, Grønnerup Strand og en parkeringsplads ved Svingelbjerg ved Lerkenfeld å. Fælles for arealerne er, at de primært har et friluftsmæssigt formål.

Naturstien Nibe-Haubro er 35 km lang og udgør en delstrækning af Naturstien Nibe-Hvalpsund på i alt 50 km. Naturstien følger forløbet af den nedlagte privatbane Nibe-Hvalpsund. Staten/Miljøministeriet erhvervede i begyndelsen af 1970'erne størstedelen af det gamle banelegeme fra Nibe til Haubro vest for Års. Strækningen fra Nibe til Haubro udgør den egentlige natursti og følger det oprindelige banelegeme.

Grønnerup Strand er beliggende vest for Farsø ud mod Risgårde Bredning. Området er på 5,4 ha og består primært af overdrevs- og strandarealer, der er afskærmet mod landevejen med en læplantning. Arealet er i statens eje med henblik på at sikre offentlighedens adgang til ophold på stranden og badning.

Parkeringspladsen ved Svingelbjerg er beliggende sydvest for Lerkenfeld Gods på en af to særlige landskabsholme ”Storholmen” i Lerkenfeld Ådal. Arealet er erhvervet ved kendelse som parkeringsplads i et større fredet område (Lerkenfeld Å-fredningen). Det er et meget flot udsigtspunkt, hvorfra man får et godt indtryk af ådalens forløb gennem landskabet.

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Grønnerup Stand

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for P-plads ved Svingelbjerg

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer, lysåbne arealer og øvrige arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Grønnerup Strand er fredet med henblik på at bevare områdets natur som åben strand og strandoverdrev, en udsigtskile over Risgårde Bredning samt sikre publikum adgang til området og til den attraktive badestrand. På den baggrund prioriteres naturpleje af de lysåbne naturarealer på arealerne og eksisterende publikumsfaciliteter bevares.

For så vidt gælder Naturstien Nibe-Haubro og parkeringspladsen ved Svingelbjerg prioriteres friluftslivet højest og eksisterende faciliteter bevares. Begge arealer er erhvervet med friluftsliv som hovedformål, hvilket parkeringspladsen ved Svingelbjerg ligeledes er bestemt til ved fredningskendelsen. Ved Svingelbjerg prioriteres desuden bevarelse af udsigtspunktet over Lerkenfeld Ådal fra parkeringspladsens placering på Storholmen.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er ingen planlagte tiltag til iværksættelse i løbet af planperioden.

1.2 Landskabsplan

Ved Grønnerup Strand er det målsætningen at bevare det lysåbne landskab og sikre udsigtskilen fra landevejen over Risgårde Bredning, samt fastholde et skærmende læhegn mod landevejen i henhold til de på arealet gældende fredninger.

Med udgangspunkt i fredningen af Lerkenfeld Ådal bevares de nuværende landskabsforhold med parkeringsplads og udsigtspunkt på arealet ved Svingelbjerg.

Det er målsætningen at fastholde de mindre naturarealer, der er tilknyttet naturstianlægget (Nibe-Haubro), som lysåbne.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan Grønnerup Strand

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan P-plads ved Svingelbjerg

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Naturstien Nibe-Haubro

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skovdrift på arealerne, kun et mindre læhegn ved Grønnerup Strand.

1.4 Naturpleje

Det er målsætningen, at den løbende pleje af arealerne bidrager til at sikre naturværdierne på de lysåbne arealer.

Ved Grønnerup Strand er der særlig fokus på, at naturplejen sikrer klitarealerne imod tilgroning så arealet jf. status quo fredningen holdes i naturlig tilstand. Særlig fokus i den henseende har bekæmpelsen af rynket rose.  Derudover bidrager naturplejen også til at sikre udsigtskilen fra landevejen over Limfjorden som lysåben jf. udsigtsfredningen.

Den løbende naturpleje af slettearealerne i tilknytning til parkeringspladsen ved Svingelbjerg har primært rekreativt formål, i det arealerne benyttes som publikumsareal. Hovedparten græsses sammen med naboarealerne.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen fortidsminder på arealerne, men Naturstien Nibe-Haubro er med sin forhistorie som en gammel jernbanestrækning et slags kulturhistorisk spor, hvilket bevares gennem formidlingen af stien og dens forhistorie.

1.6 Friluftsliv

Den overordnede målsætning for den friluftsmæssige benyttelse af arealerne er at sikre offentlighedens adgang til arealerne og muligheder for ophold samt understøtte oplevelsen af landskabet og områdernes særlige natur og geologi.

Hele parkeringspladsen ved Svingelbjerg er udlagt til facilitetszone. Grønnerup Strand er udlagt til friluftszone. Stianlægget langs Naturstien Nibe-Haubro er udlagt som facilitetszone, mens de til knyttede naturarealer er udlagt som friluftszone.

undefined

Kortet viser planen for inddeling af Grønnerup Strand i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

undefined

Kortet viser planen for inddeling af P-plads ved Svingelbjerg i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

undefined

Kortet viser planen for inddeling af Naturstien Nibe-Haubro i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Naturstien Nibe-Haubro strækker sig gennem en lang række varierende landskabstyper. Jordarterne varierer med landskabstyperne. I Halkærdalens lavere niveauer finder man hævet havbund fra perioden, hvor stenalderhavets højere vandstand dannede en fjordarm, der strakte sig helt ind til omkring fire km syd for Vegger. Havaflejringerne består overvejende af sand med skaller. Morænelandskabet, der omgiver dalen, består overvejende af glacialt smeltevandssand med indslag af morænesand, -grus og –ler. Lavbundsområder i terrænet indeholder ofte ferskvandsaflejringer.

Grønnerup Strand ligger i mundingen af en dal på hævet marint dannet forland fra Stenalderhavet. Dalen var tidligere en bugt i Risgårde Bredning, da stenalderhavet var på sit højeste. Jordarterne på stranden er havaflejringer hovedsageligt bestående sand, samt strandvolde bestående af grovere materialer som f.eks. grus.

Parkeringspladsen ved Svingelbjerg er beliggende i ådalen til Lerkenfeld å. Ådalen er marint forland til Lovns Bredning, der er dannet siden stenalderen og jordarten er hovedsalig fersk- eller smeltevandssand.

2.2 Landskab

Naturstien skærer sig gennem et stærkt varieret landskab spændende fra strandenge ved Nibe, skrænter fra stenalderhavet ved Sebber, Halkær Ådals græsningseng, hede- og plantagelandskab nord for Års, landbrugsland fra Års til Hvalpsund - og til moser, bække, overdrev osv.

Grønnerup Strand ligger ud til Lovns Bredning mod vest og Parkeringspladsen ved Svingelbjerg er beliggende i det særlige landskab, der udgør Lerkenfeld Ådal.

2.3 Skoven

Ved Grønnerup Strand er der kun et ældre sitkagranhegn på arealet.

2.4 Natur

Langs Naturstien Nibe-Haubro er der kun et mindre areal, der henligger som hede og overdrev. Arealet plejes ved afgræsning.

Ved Grønnerup Strand er der strandbred, klit og engareal. Engarealet græsses og på klitarealet sker der slåning af rynket rose.

Ved parkeringspladsen ved Svingelbjerg er der ingen naturarealer.

2.5 Kulturmiljø

Ved Naturstien Nibe-Haubro er der ingen fortidsminder på selve strækningen, men med en forhistorie som en gammel jernbanestrækning er det en slags kulturhistorisk spor.

Der er ingen fortidsminder på arealerne ved Grønnerup Strand og parkeringspladsen ved Svingelbjerg

2.6 Friluftsliv

Naturstien Nibe-Haubro er en delstrækning af en nedlagt jernbane, der for størstedelens vedkommende er asfalteret og velegnet som cykelsti. Naturstien går gennem såvel arealerne ved Halkær Mølle som skovrejsningsområdet ved Aars og binder på bedste vis disse sammen. I de respektive kommuner er det Aalborg og Vesthimmerlands kommune, der står for vedligehold af selv stiforløbet. Resterende sidearealer skrænter, bevoksninger, grøfter og afvanding, skiltning, bomme og faciliteter passes af Naturstyrelsen. Der er en primitiv overnatningsplads ved Halkær by.

Arealet ved Grønnerup Strand benyttes primært i sommerhalvåret til badning. Adgangen til arealet, sker fra rastepladsen ved landevejen. Der er også en primitiv overnatningsplads uden faciliteter i den nordlige ende af arealet rettet mod kajaksejlere. Der løber en rekreativ cykelrute på landevejen.

Parkeringspladsen ved Svingelbjerg udgøres af mindre parkeringsplads.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Naturstien Nibe-Haubro er en del af Natura 2000-område nr. 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal”.

Parkeringspladsen ved Svingelbjerg er beliggende i Natura 2000-område nr. 30” Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk”. Der er ikke kortlagte naturtyper tilknyttet parkeringspladsen.

Se Natura 2000-planerne her

Arealet ved Grønnerup Strand er ikke beliggende i et Natura 2000-område.

3.2 § 3 områder

Langs Naturstien Nibe-Haubro er der mindre områder med § 3 beskyttet hede og overdrev.

Ved Grønnerup Strand er der § 3 beskyttede arealer i form af strandbred, klit og eng.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Naturstien Nibe-Haubro er beliggende i Aalborg og Vesthimmerlands kommuner. Stien er ikke direkte omtalt i kommuneplanerne, og det er ikke vurderingen, at disse berører denne. Der er en del lokalplaner for bl.a. Nibe og Aars, som stien går i gennem, men umiddelbart vurderet berører disse ikke naturstuen.

Grønnerup Strand er beliggende i Vesthimmerland Kommune. Arealet er i Kommuneplan 2009 angivet som del af et område med særligt landskabelig værdi. Området er planmæssigt udlagt som rekreativt areal.

Parkeringspladsen ved Svingelbjerg er beliggende i Vesthimmerland Kommune. Området er ikke omtalt i Kommuneplan 2009. Skovrejsning er generelt uønsket i området langs Lerkenfeld Å.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Arealet ved Grønnerup Strand er omfattet af to fredninger:

”Grønnerup Strand” reg.nr. 4848.00, OFN-kendelse af 25. juni 1971. Det er en status quo fredning af strandområdet. Det er formålet med fredningen, at strandområdet skal bibeholdes i naturtilstand og at publikum sikres ret til at tage ophold på arealet og badestranden.

Se fredningskendelse reg.nr. 4848.00 for Grønnerup Strand her

”Grønnerup udsigt” reg.nr. 3516.00, OFN-kendelse af 24. oktober 1964. Det er en udsigtsfredning, der har til formål at sikre udsigten mod Limfjorden fra vejen.

Se fredningskendelse reg.nr. 3516.00 for Grønnerup udsigt her

Parkeringspladsen ved Svingelbjerg er omfattet af fredningen ”Lerkenfeld Ådal” reg.nr. 5799.00, OFN-kendelse af 29. december 1978.  Formålet med fredningen er en bevaring af den smukke uberørte ådal med dens særprægede kuplede høje ("Holmene”) og de mange velbevarede og markante jorddiger. Ved fredningen er der åbnet adgang for offentligheden til to af holmene med tilhørende adgang til gående og kørende færdsel.

Se fredningskendelse reg.nr. 5799.00 for Lerkenfeld Ådal her

Naturstien Nibe-Haubro er ikke omfattet af en fredning.

3.5 Drikkevandsinteresser

Naturstien Nibe-Haubro går igennem såvel områder uden drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser samt områder med særlige drikkevandsinteresser.

Parkeringspladsen ved Svingelbjerg er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Grønnerup Strand er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Naturstien Nibe-Haubro tangerer et større råstofindvindingsområde nord for Aars. Området fremgår af Region Nordjyllands Råstofplan 2012 samt forslag til Råstofplan 2016.

Grønnerup Strand og parkeringspladsen ved Svingelbjerg er ikke beliggende i områder, hvor der er planlagt råstofindvinding.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udpeget arealer i henhold til Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer på arealerne.