Juelstrup Sø

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Juelstrup Sø ved Støvring.

Juelstrup Sø er beliggende lige vest for E45 ved Støvring. Området er domineret af søfladen, området med den nu drænede Buderupholm Mose, et område med skovrejsning samt engarealer rundt om søen.

Arealerne er opkøbt som led i et langsigtet naturforvaltningsprojekt, der har til formål at genskabe den tidligere Juelstrup Sø, der blev drænet væk i 1920’erne med omgivende naturarealer og derved etablere et bynært rekreativt naturområde for borgerne i Støvring og omegn. Området har allerede udviklet sig til en spændende vandfuglelokalitet. Landskabeligt er der et flot udsyn over området og den genskabte sø fra motorvej E45.

Den oprindelige Juelstrup Sø lå vest for Støvring som den østligste del af Buderupholm Mose. Søen lå på vandskellet – og der er derfor ingen tilløb til søen, hvis vandstand derfor alene stammer fra nedbøren i et relativt lille opland (521 ha). Naturstyrelsen ejer via arv og opkøb i dag 92 ha i området, hvoraf det forventes at ca. 50 ha på sigt bliver til sø.

Udviklingen af projektet herunder finansiering af og etablering de mange forskellige faciliteter, som man lokalt ønskede sig til dette nye bynære naturområde, er sket i tæt dialog med Rebild Kommune, Støvring Løbeklub, Rebild Sportsrideklub og andre lokale foreninger, skoler og ildsjæle.

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer, lysåbne arealer og øvrige arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Juelstrup Sø er etableret med henblik på at udvikle et nærrekreativt naturområde med en høj landskabelig værdi til glæde for et bredt spektrum af brugere – især i Støvring by.

På den baggrund prioriteres friluftslivet særlig højt i samspil med natur- og landskabspleje.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode og tiltag som kan gennemføres senere i planperioden, såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Moseparcellerne (afdeling 450a) i nordvest udlægges til naturlig succession.

Når der bliver økonomisk mulighed herfor, skal utæthederne i søen lokaliseres og udbedres. Udviklingen af vandstanden i og omkring søen følges fortsat nøje.

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag  

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Det er målsætningen at fastholde det åbne sølandskab med de tilgroede moseparceller mod nordvest i resterne af Buderupholm Mose og at fastholde udsynet over søen fra motorvejen.

Der foretages derfor rydning af skråningen mod motorvejen som led i den løbende landskabspleje. I det sydøstlige hjørne af området er der tilplantet 10 ha med skovrejsning – som hundeskov – som vil antage skovkarakter i de kommende år.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det er i skovrejsningsområdet målsætningen at udvikle en rekreativ blandingsskov af løv- og nåletræer, som er varieret at opleve, med åbne og lukkede områder. Der er udlagt skovudviklingstypen bøg med gran på det skovbevoksede areal i afdeling 451.

Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen af området i skovudviklingstyper fremgår af kortet.

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Juelstrup Sø blev genskabt i 2010 og er derfor et område i stadig udvikling mod en mere naturlig vegetation. Det er målsætningen at udvikle et søområde omkranset af lysåbne eng- og moseområder. Naturplejen skal bidrage til at forbedre biodiversiteten ved at genskabe levesteder for dyr og planter tilknyttet lysåbne naturtyper; sø, våd eng og mose i det genoprettede naturområde.

Engene og randzonen ud mod søen bevares som lysåbne naturarealer med en mosaik af plejede og ikke græssede arealer. Engarealerne plejes ved fortsat afgræsning, hvor det er muligt, alternativt klares vedligeholdelsen ved slåning, hvor græsning ikke er muligt i forhold til publikums færdsel. Græsningen skal sikre gode levevilkår for ynglende og rastende vand- og svømmefugle og ved fortsat græsning forventes en gradvis udvikling mod mere naturlig engvegetation.

De skovbevoksede moseparceller (afdeling 350a) udlægges til naturlig succession.

Udviklingen i søens udbredelse og vandstand følges nøje. Når der bliver økonomisk mulighed herfor, og eventuelt større utætheder er lokaliseret, skal disse om muligt udbedres. Der eksperimenteres i planperioden med tiltag til at tætne søen.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen fortidsminder på arealet.

1.6 Friluftsliv

Friluftsliv er hovedformålet med arealets erhvervelse og projektets gennemførelse og området har allerede en meget alsidig friluftsmæssig benyttelse og er veludbygget med stinet og mange forskellige faciliteter, hvilket også afspejles i friluftszoneringen af arealet. Udviklingen af de rekreative anlæg sker i tæt samarbejde med de lokale aktører.

Der er udlagt fem facilitetszoner omfattende; Hundeskoven (afdeling 451), parkeringspladserne henholdsvis nord og syd for søen, overnatningspladsen på søens vestside og arealet med Juelstrup Sø Naturbase og Cirkelskoven.

Moseparcellerne mod nordvest udlægges som stillezone. Den øvrige del af arealerne er friluftszone. Friluftszoneringen fremgår af nedenstående kort.

Hvis der kommer mere vand i søen, kan det eventuelt blive muligt at etablere en badebro.

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Den oprindelige søbund består hovedsalig af ferskvandstørv eller ferskvandstørv over ferskvandssand. Højere liggende områder, bl.a. ved hundeskoven ud mod E45, udgøres især af morænesand.

2.2 Landskab

Juelstrup Sø ligger helt op til motorvej E45 vest om Skørping. Det omgivende landskab er primært landbrugsjord.

2.3 Skoven

Der er et mindre areal med skovrejsning i afdeling 451. Skovarealet er udlagt til hundeskov, og skovdriften er underordnet på dette beskedne areal.

2.4 Natur

Naturarealerne består af selve søen, de omkringliggende engarealer, og en del fragmenterede moseparceller i Hæsum Mose. Moseparcellerne henligger som skovbevokset mose med primært pilekrat. Engarealerne plejes ved afgræsning, herunder også i den varierende søkantzone, for at forhindre tilgroning med pil, tagrør og dunhammer. Hvor græsning ikke er muligt i forhold til publikumsfærdslen, klares vedligeholdelsen ved slåning. Naturen er langsom ved at genindtage området, og området er hurtigt blevet velbesøgt af vand- og vadefugle.

Søfladen er endnu ikke blevet så stor som planlagt. Den er i 2015 på ca. 30 ha, men var planlagt til 50 ha. Der er utætheder i søen et eller flere steder. Der er igangsat et større målings- og undersøgelsesprogram for at finde ud af om årsagssammenhængen kan lokaliseres, samt eventuelt for at pege på mulige afhjælpningsarbejder, der kan sikre højere vandstand.

Opstemningen til den nye sø blev udført i 2010, og det forventedes, at søen ville nå den planlagte størrelse allerede i november 2012. På dette tidspunkt havde søen imidlertid kun nået en størrelse på ca. 26 ha vandflade og i den efterfølgende sommer sank vandstanden igen med ca. 65 cm, hvorved søfladen indskrænkedes yderligere. Det blev således tydeligt, at den genskabte sø lækkede vand – i sommerperioden mere end der tilførtes – i vinterperioden mindre.

Naturstyrelsen har derfor siden efteråret 2012 nøje fulgt vandstandsvariationerne både i søen og i 7 grundvandspejleboringer rundt om søen, med henblik på at indkredse årsagen og placering og størrelse af lækken. Det forventes, at målingerne skal foretages over en årrække før der med sikkerhed kan konkluderes på dem. Målingerne viser foreløbig, at grundvandstanden omkring søen i vinterperioden ligger over søens vandspejl, men at den i sommerperioden - især mod syd og øst hurtigt falder til under søens vandspejl, hvilket kan være årsagen til diffus udsivning i denne periode af året. Målingerne viser også, at søens højeste vandspejl om vinteren (i februar) og laveste (i august) begge er steget hen over de tre år, der nu er målt. Dette kan måske indikere, at søens bund langsomt tætnes, hvorved søbunden genvinder sin vandtilbageholdende evne, som muligvis kan være svækket af de 90 års landbrugsmæssig udnyttelse.

Naturstyrelsen vil fortsat følge udviklingen og afprøve forskellige teorier om større lækager – f.eks. i nord hvor der er foretaget afgravning af jord til dæmningen – med henblik på om muligt at stoppe disse og dermed mindske afstrømningen. Forventningen er fortsat, at søen langsomt vil opnå stigende tæthed og dermed vandstand.

Det er dog også Naturstyrelsens vurdering, at uanset om søen med tiden opnår en størrelse på de først ventede 50 ha, eller forbliver noget mindre, vil området under alle omstændigheder fremover udgøre et meget attraktivt rekreativt bynært naturområde med mange muligheder for friluftsliv, friluftsoplevelser og dyreliv ikke mindst fugleliv. Området anvendes da også allerede flittigt af en bred skare af brugere. 

2.5 Kulturmiljø

Der er ingen fortidsminder på arealet.

2.6 Friluftsliv

Arealets hovedsigte er at være et bynært rekreativt område til Støvring by. Området rummer således parkeringspladser, vandrestier, ridestier med spring rundt om søen, hundeskov, en overnatningsplads, en naturbase med bålsted og toilet, en naturfitnessbane og forskellige plantninger, der kan bruges i naturbasebrugernes formidlinger i området i det der kaldes Cirkelskoven i det nordøstlige hjørne. Søfladen er åben for færdsel.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Området er ikke beliggende i et Natura 2000-område.

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3 sø og eng. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Der er ikke i Region Nordjyllands Udviklingsplan 2012 eller Rebild Kommunes Kommuneplan 2013 nævnt forhold, der vedrører Juelstrup Sø området.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Juelstrup Sø området er ikke omfattet af fredninger og er ikke beliggende i et vildtreservat.

3.5 Drikkevandsinteresser

Området er primært beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, bortset fra en mindre del mod nord-øst, der er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ikke i Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016 udlagt råstofindvindingsområder i eller ved arealet.

3.7 Naturskovsstrategien

Ikke relevant da det er et genopretningsprojekt på landbrugsjord.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke etableret frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i forbindelse med skovrejsningen.